Forpagtningsaftale vedrørende iskiosk og toiletter ved Rubjerg Knude

Hjørring kommune udbyder hermed i forpagtning driften af isvogn og 2 toiletvogne fra anvist plads på parkeringspladsen ved Rubjerg Knude i perioden 1. juni 2018 til 1. september 2018. Den ene toiletvogn opstilles dog først medio juni 2018.

Baggrund for udbuddet

Rubjerg Knude Fyr er et af Nordjyllands varemærker og er et populært udflugtsmål for både lokale og turister. Fyret og dets omgivelser har hvert år flere hundrede tusind besøgende. Populariteten afføder et udtalt behov for toiletter på stedet. Samtidigt har besøgende tilkendegivet ønske om at kunne nyde en lille forfriskning i forbindelse med naturoplevelsen. Det synes oplagt at kombinere det praktiske omkring tilbud om toiletforhold med tilbud om forfriskninger.  

Hjørring kommune opstiller både isvogn og 2 toiletvogne, som ud fra et landskabeligt hensyn har et diskret og stort set ens udvendigt udtryk. Hjørring kommune fjerner isvogn og den ene toiletvogn umiddelbart efter 1. september 2018.

Udbuddet

 • A) Hjørring kommune udbyder hermed i forpagtning driften af isvogn og 2 toiletvogne fra anvist plads på parkeringspladsen ved Rubjerg Knude i perioden 1. juni 2018 til 1. september 2018. Den ene toiletvogn opstilles dog først medio juni 2018. 
 • B) Som option skal der bydes på drift, jf. nedenstående definition, af én toiletvogn i perioden 1.9-2018 til 1.6-2019.

Vilkår

 • Forpagteren skal drifte både isvogn og toiletvogne på stedet. Med ”drifte” menes: Stå for indkøb og salg af is m.v. fra isvognen, for egen regning forsyne toiletvognen med toiletpapir, håndklæder m.v. og tømme den nedgravede 10 m3-samletank samt ren- og vedligeholde alle 3 vogne, tømme skraldespande m.v. og holde rent på pladsen omkring vognene i hele kontraktperioden.
 • Toiletterne skal være rene og åbne for offentligheden hver dag mellem kl. 10 og kl. 22 i perioden 1. juni til 1. september 2018. Adskillige daglige tilsyn - efter behov.
 • Toiletterne skal være rene og åbne for offentligheden hver dag mellem kl. 10 og solnedgang i perioden 1. september – 1. juni 2019. Mindst 1 dagligt tilsyn.
 • Brugen af toiletterne skal altid være gratis for de besøgende
 • Der må alene sælges gængse is-kiosk-varer fra isvognen, såsom is, vand og slik
 • Isvogn og toiletvogne er tilsluttet el og vand, som er inkluderet i forpagtningen.
 • Der må ikke opstilles stole eller borde i tilknytning til vognene eller på pladsen i det hele taget
 • Der må ikke opstilles salgsskilte i tilknytning til vognene eller på pladsen i det hele taget
 • Henstilling af emballage og lignende er ikke tilladt i tilknytning til vognene eller på pladsen i det hele taget
 • Forpagter skal forsyne isvognen med et tilstrækkeligt antal sorte eller militærgrønne affaldsbeholdere, der tømmes i fornødent omfang.
 • Salgsskranke i form af ”bordplade” ved salgs-luge i isvogn forefindes. Herudover forefindes intet inventar i isvognen. Forpagter skal således selv afholde udgifter til inventar – som kan medtages ved forpagtningsaftalens ophør.
 • Det påhviler forpagteren at overholde gældende regler for forretningen og at sørge for evt. fornødne tilladelser og godkendelser, som salg fra isvognen måtte fordre.
 • Tilbud for forpagtningens del A (før bud på option) skal som minimum udgøre dkr. 20.000
 • Tilbud skal afgives på særlig tilbudsblanket (bilag 1) og skal ledsages af udfyldt tro og love-erklæring (bilag 2) – se nedenfor
 • Der skal udfærdiges forpagtningsaftale på ovennævnte vilkår. Forpagtningsaftalen vil kunne opsiges med øjeblikkeligt ophør fra kommunens side ved forpagterens misligholdelse af vilkår.
 • Forpagtningsaftalen kan for så vidt angår options-delen (B) om drift i perioden 1.9-2018 til 1.6.2019 opsiges af kommunen uden varsel og uden begrundelse.

Tilbud

Tilbud skal være Hjørring Kommune, Teknik & Miljø, Vej og Trafik i hænde senest tirsdag den 15. maj 2018 kl. 12

Nedenstående bilag skal udfyldes og vedlægges mailen.

Bilag 1 – Tilbudsblanket

Bilag 2 – Tro og love erklæring

Situationsplan

Tilbud fremsendes pr. mail til vejogtrafik@hjoerring.dk

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem.

Udvælgelse af tilbud

Udvælgelsen af forpagter sker alene ud fra laveste pris for hele udbuddet inkl. option, jf. punkt. 2.

Hjørring kommune forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne tilbud. Hjørring kommune forbeholder sig ret til at afvise tilbud, som ikke lever op til ovennævnte vilkår eller som tager forbehold ift. ovennævnte vilkår.

Ved eventuelle spørgsmål kan henvendelse ske til telefon 72 33 68 41, Hjørring kommune, Teknik og Miljø, Vej og Trafik.