Aktuelle udbud og licitationer

Vær altid opdateret med de seneste udbud og licitationer: Abonner på siden og modtag en mail, når der sker noget nyt.

Hjørring Kommunes elektroniske udbudssystem

Hjørring Kommune har indkøbt et elektronisk udbudsværktøj, Mercell, hvor du kan finde udbud af større og mindre indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Hvordan får jeg oplysninger?

I udbudsbekendtgørelsen og her på siden, under det aktuelle udbud, kan du læse hvordan du får adgang til et ønsket udbudsmateriale.

Det er gratis for dig at blive oprettet i Mercell, downloade udbudsmateriale samt afgive tilbud.

 

For yderligere spørgsmål kan du kontakte:

Hjørring Kommune Indkøb og Udbud på tlf: 72 33 32 28 

Mercell Danmark tlf. 63 13 37 00

 Se aktuelle udbud og licitationer her

Tilbygning til Børnehuset Tornby, Vuggestue

Projektet omfatter en tilbygning til Børnehuet Tornby, Vuggestueafdeling og udvidelse af Krybberum.

Overordnet beskrivelse af projektet:

 • Tilbygningen til vuggestuen på ca. 85 m2 indeholder 3 stk. grupperum, udvidelse af garderobe, toilet-puslerum, personaletoilet (indrettet som handicaptoilet)
 • Tilbygning til Krybberum på ca. 25 m2
 • Depotrum på ca. 13 m2
 • 42 m2 udvidelse af overdækning mellem vuggestue og krybberum 

Projektet er beliggende ved Rævskærvej 8, Tornby, 9850 Hirtshals

Entrepriseopdeling :
Projektet udbydes og gennemføres i fagentreprise:

 • Råhusarbejdet
 • Tømrer- og snedkerarbejdet
 • VVS-arbejdet
 • Ventilationsarbejdet
 • EL-arbejdet
 • Malerarbejdet

 

Tidsplan :
Byggeriet påregnes med opstart august 2017 og forventes afsluttet December 2018. Specificeret tidsplan fremgår af udbudsmaterialet.

Se udbudsmaterialet her

Social klausul om uddannelses- og praktikaftaler

Regionale og kommunale ordregivere er fra 1. januar 2014 forpligtet til i relevante udbud efter ”følg eller forklar”-princippet at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

Hjørring kommune har d. 2. maj 2014, indgået en frivillig partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og EUC Nord.

Samarbejdet skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene på EUC Nord, og at der som grundlag for dette tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser.

I aftalens løbetid erstatter partnerskabsaftalen på Bygge- og anlægsområdet Hjørring Kommunes generelle retningslinjer, som de fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik samt udbudsstrategi for konkurrenceudsættelse, idet det antages, at nærværende partnerskabsaftale vil bidrage til oprettelsen af de nødvendige elev- og praktikstillinger.

Nyt elektronisk omsorgs- og journalsystem til SÆH

Hjørring Kommune, Sundhed-, Ældre og Handicapforvaltningen(SÆH) har udbudt leverancen af EOJ-system til området.

SÆH ønsker med dette udbud at anskaffe og implementere et fremtidssikret elektronisk omsorgs- og journalsystem (EOJ-system) til understøttelse af SÆH´s kerneopgaver inde for sundheds-, ældre- og handicapområdet. Det nye EOJ-system skal erstatte SÆH´s nuværende systemer KMD Care og KMD EKJ.

Udbudsmaterialet kan du finde her

På denne side findes det samlede udbudsmateriale vedrørende ovenstående udbud, der er tilgængeligt for alle interesserede, der måtte ønske at ansøge om at deltage i udbuddet. Spørgsmål og svar vil også blive offentliggjort på denne side.

NOPII-projekt: Udbud på medicinhåndtering

NOPII-kommunerne ønsker at gennemføre et udbud på en innovativ totalløsning til medicinhåndtering til borgere i eget hjem. Løsningen skal forholde sig til medicinens rejse fra ordinering til indtagelse af borgeren. Der er særlig fokus på en teknologisk løsning, som kan skabe en sammenhængende og sikker medicinhåndtering, samt en smartere måde at dispensere og administrere medicin på. Den udbudte kontrakt er et faseopdelt samarbejde om færdigudvikling af løsningen (fase 1) og levering af en totalløsning (fase 2) inden for visiteret hjælp til medicinhåndtering i borgernes hjem.

 

Oplysninger om projektet kan findes på følgende link:

http://nopii.vesthimmerland.dk/om-nopii-projektet/offentliggoerelse-af-udbudsmateriale/nyt-udbud-paa-medicinhaandtering/

EU-Udbud af vintertjeneste på kørebaner og P-pladser

Hjørring Kommune udbyder EU-udbud: Vintertjeneste på kørebaner og P-pladser.

 Udbuddet omfatter 23 entrepriser fordelt på følgende:

 • 6 entrepriser omfattende snerydning og glatførebekæmpelse med lastbil.
 • 5 entrepriser omfattende snerydning med lastbil.
 • 12 entrepriser omfattende snerydning med traktor.

Den resterende vintertjeneste udføres af Hjørring Kommune.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er den 9. juni 2017
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er den 15. juni 2017 kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse er uge 34.
Forventet implementeringsperiode er den 1. september 2017
Forventet beredeskabsperiode er den 15. oktober 2017

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: http://permalink.mercell.com/67166729.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com

Indkøb og udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: 72 33 32 26

Udbud af forpagtningsaftale vedrørende iskiosk og toiletter ved Rubjerg Knude ved Lønstrup

Hjørring kommune udbyder hermed i forpagtning driften af isvogn og toiletvogn fra anvist plads på parkeringspladsen ved Rubjerg Knude i perioden 15. juni 2017 til 1. september 2017.

Baggrund for udbuddet

Rubjerg Knude Fyr er et af Nordjyllands varemærker og er et populært udflugtsmål for både lokale og turister. Fyret og dets omgivelser har hvert år flere hundrede tusind besøgende. Populariteten har affødt et udtalt behov for toiletter på stedet. Samtidigt har besøgende tilkendegivet ønske om at kunne nyde en lille forfriskning i forbindelse med naturoplevelsen.

Det synes oplagt at kombinere det praktiske omkring tilbud om toiletforhold med tilbud om forfriskninger.

Hjørring kommune opstiller både isvogn og toiletvogn, som ud fra et landskabeligt hensyn har et diskret og stort set ens udvendigt udtryk.

Vilkår

 • Forpagteren skal drifte både isvogn og toiletvogn på stedet. Med ”drifte” menes: Stå for indkøb og salg af is m.v. fra isvognen, for egen regning forsyne toiletvognen med toiletpapir, håndklæder m.v. og tømme toiletternes opsamlingstank samt ren- og vedligeholde begge vogne, tømmer skraldespande m.v. og holde rent på pladsen omkring vognene i perioden 15. juni til 1. september 2017.
 • Toiletterne skal være rene, under tilsyn og åbne for offentligheden hver dag mellem kl. 10 og kl. 22 i hele perioden
 • Brugen af toiletterne skal være gratis for de besøgende
 • Der må alene sælges gængse is-kiosk-varer fra isvognen, såsom is, vand og slik
 • El og vand forefindes på pladsen og er inkluderet i forpagtningen.
 • Toiletvognen kan tilsluttes el og vand. Der er ingen installationer i isvognen, som således ikke kan tilsluttes rindende vand.
 • Toiletvognen indeholder to vandtanke på hver 400 liter og en kloaktank på 1350 liter.
 • Der må ikke opstilles stole eller borde i tilknytning til vognene eller på pladsen i det hele taget
 • Der må ikke opstilles salgsskilte i tilknytning til vognene eller på pladsen i det hele taget
 • Henstilling af emballage og lignende er ikke tilladt i tilknytning til vognene eller på pladsen i det hele taget
 • Forpagter skal forsyne isvognen med et tilstrækkeligt antal sorte eller militærgrønne affaldsbeholdere, der tømmes i fornødent omfang.
 • Salgsskranke i form af ”bordplade” ved salgs-luge i isvogn forefindes. Herudover forefindes intet inventar i isvognen. Forpagter skal således selv afholde udgifter til inventar – som kan medtages ved forpagtningsaftalens ophør.
 • Det påhviler forpagteren at overholde gældende regler for forretningen og at sørge for evt. fornødne tilladelser og godkendelser, som salg fra isvognen måtte fordre.
 • Tilbud for forpagtningen skal som minimum udgøre dkr. 20.000
 • Tilbuddet skal afgives på særlig tilbudsblanket (bilag 1) og skal ledsages af udfyldt tro og love-erklæring (bilag 2) - se nedenfor
 • Der skal udfærdiges forpagtningsaftale på ovennævnte vilkår. Forpagtningsaftalen vil kunne opsiges med øjeblikkeligt ophør fra kommunens side ved forpagterens misligholdelse af vilkår.
 • Hjørring kommune forbeholder sig ret til at afvise tilbud, som ikke lever op til ovennævnte vilkår eller som tager forbehold ift. ovennævnte vilkår

Tilbud

Tilbud skal være Hjørring Kommune, Teknik & Miljø, Vej og Trafik hænde senest: 31. maj 2017 kl. 12.00. Nedenstående bilag skal udfyldes og vedlægges mailen.

Tilbud fremsendes pr. mail til vejogtrafik@hjoerring.dk.

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 

Udvælgelse af tilbud

Udvælgelsen af forpagter sker alene ud fra, hvilken tilbudsgiver, der tilbyder at betale den højeste forpagtningsafgift på forpagtning på ovenstående vilkår.

Ved eventuelle spørgsmål kan henvendelse ske til tlf. 72 33 66 35, Hjørring kommune, Teknik og Miljø, Vej og Trafik

EU-Ubud af dagrenovation

Hjørring Kommune udbyder udbud på dagrenovation.

Udbuddet omfatter entreprise med indsamling og transport af mad- og restaffald samt mad- og restaffaldslignende affald fra parcelhuse, rækkehuse, etageboliger, landbrugsejendomme, kommunale institutioner samt restaffald fra erhvervsvirksomheder.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er den 22. juni 2017
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er den 28. juni 2017 kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse er uge 38.
Forventet kontraktstart er 1. oktober 2018

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: http://permalink.mercell.com/68840604.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com

Indkøb & Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: 72 33 32 26

EU-Udbud på rengøring til Hjørring Kommunes daginstitutioner

Tilbuddet skal omfatte rengøring bestående af gulvrengøring, inventarrengøring, hovedrengøring m.v. Ydelsen omfatter daglig rengøring, som indbefatter fjernelse af både løst og fastsiddende snavs på inventar og gulve i forskellige lokaletyper, samt rengøring af toiletter, vådrum og køkkener.

 

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler på baggrund af daginstitutionernes geografiske placering:

Delaftale 1: Rengøring af daginstitutioner i Område Nord

 1. Børnehuset Astrup

 2. Børnehaven Eventyrhuset

 3. Børnehuset ved Bjergene

 4. Børnehuset Emmersbæk

 5. Børnehuset Horne

 6. Børnehuset Tornby

 

Delaftale 2: Rengøring af daginstitutioner i Område Vest

 1. Børnehuset ved Kilden

 2. Børnehuset Kingo-Spiren

 3. Børnehusene i Vrå

 4. Børnehuset Hundelev

 5. Børnehaven Hyttefadet

 

Delaftale 3: Rengøring af daginstitutioner i Område Øst 

 1. Børnehuset Lundtoftevej

 2. Børnehaven Albert

 3. Børnehuset Bjørnen

 4. Børnehaven Aage

 5. Børnehaven Emilie

 6. Børnehaven Vilesvej

 7. Børnehuset Bagterp og Viben

 8. Børnehuset Møllehaven

 9. Børnenes Hus Lendum (børnehave og vuggestue)

 

Der er mulighed for at besigtige de af udbuddet omfattede daginstitutioner.

Besigtigelsen vil foregå på følgende datoer:

Område Nord: d. 27. juni 2017 kl. 9.00

Område Vest: d. 28. juni 2017 kl. 9.00

Område Øst: d. 29. juni 2017 kl. 8.30

Tilmelding til besigtigelsen skal ske senest d. 23. juni 2017, via Mercell's beskedfunktion. Her oplyses antal forventede personer, der deltager i besigtigelsen.

 

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell, og skal være Hjørring Kommune i hænde senest:

d. 17. august 2017 kl. 14.00

 

Sidste frist for spørgsmål er:

d. 11. august 2017 kl. 12.59

 

For yderligere oplysninger om udbuddet, kan anvendes følgende link til Mercell:

http://permalink.mercell.com/70304828.aspx.