Huslejenævn og beboerklagenævn

Hvis lejer eller udlejer bliver uenige om lejeforhold, kan Huslejenævnet for private udlejningsboliger eller Beboerklagenævnet for almene boliger i mange tilfælde afgøre uenigheden.

Huslejenævnet

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få det særlige klagenævn - HUSLEJENÆVNET - til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser. Hvis du udlejer en privat bolig, kan du også få Huslejenævnet til at afgøre, om lejeren overholder sine forpligtelser. Siden 1. januar 2001 har alle kommuner i landet haft pligt til at oprette et Huslejenævn
enten for den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner.

Beboerklagenævnet

Hvis du bor til leje i en almen bolig, og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få det særlige klagenævn - BEBOERKLAGENÆVNET - til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Almenlejelovens bestemmelser. De almene boligorganisationer, som udlejer de almene boliger, kan også få Beboerklagenævnet til at afgøre, om lejerne overholder deres forpligtelser. Siden 1. juli 1998 har alle kommuner i landet haft pligt til at oprette et Beboerklagenævn enten for den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner.

En sag i Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet skal rejses skriftligt og sendes til: 

Hjørring Kommune
Huslejenævnet/Beboerklagenævnet
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Send en mail til Huslejenævnet/Beboerklagenævnet

Klagemuligheder

Når Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet har truffet sin afgørelse, kan både lejer og udlejer klage videre, hvis Huslejenævnets eller Beboerklagenævnets afgørelse ikke er tilfredsstillende. I Hjørring Kommune klager man ved at udtage stævning ved boligretten.

Råd og vejledning

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Nævnenes sekretariat yder dog vejledning og hvilke typer sager, der kan indbringes for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens behandling for nævnene og oplysninger om den konkrete lovgivning. 

Har du spørgsmål vedr. Hjørring Kommunes Huslejenævn og Beboerklagenævn, er du velkommen til at kontakte sekretariatsfunktionen:

Helle Larsen - helle.larsen@hjoerring.dk 
Træffes på hverdage ml. 8-14 på tlf. 7233 3113

Hvis du ønsker yderligere rådgivning, kan du udover at gå til en advokat søge hjælp hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp.

Hvad kan jeg bruge et huslejenævn til?

Alle kommuner i landet har pligt til at oprette et huslejenævn for enten den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner.

Hvis du vil indbringe en sag for huslejenævnet, skal du henvende dig til huslejenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger. Hvis du bor til leje i en almen bolig, skal du henvende dig til det lokale beboerklagenævn

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer, og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få huslejenævnet til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser.

Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller til din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode huslejenævnet om at vurdere din sag. Det koster 306 kr. (2017) at indbringe en sag for huslejenævnet. Gebyret er dog 511 kr. (2017) for indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejer- og andelsboliger.

En klage til huslejenævnet skal være skriftlig, og du skal vedlægge den nødvendige dokumentation, fx en kopi af din lejekontrakt, en kopi af din udlejers varslingsskrivelse vedrørende lejeforhøjelse eller en kopi af det, du måtte føle dig utilfreds med.

Sagsbehandlingstid

Når huslejenævnet modtager din skrivelse, meddeler det udlejeren, hvad du klager over, og udlejer får som regel en frist på to uger til at fremsætte sine ytringer - som det hedder i loven.

Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller din lejlighed, men i så fald vil du og din udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler disse typer sager:

 • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen
 • Forbrugsregnskaber herunder vand- og varmeregnskaber
 • Parternes pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse under lejeforholdet
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet, herunder hensigtsmæssigheden i ejendomme med mere end tre beboelseslejligheder
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8
 • Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål
 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse
 • Manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer).

Huslejenævnet fungerer også i begrænset omfang som godkendelsesmyndighed, fx ved forbedringer, eller hvis der skal etableres lejemål i en tagetage i ejendommen. Nævnet kan endvidere forhåndsgodkende lejen før udlejning af en enkelt ejer- eller andelsbolig.

Huslejenævnet kan ikke behandle alle sager

De sager, som huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle, fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for boligretten. Hvis huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, fx vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe den for boligretten.

Huslejenævnet kan bl.a. ikke behandle:

 • spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål
 • lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger. Hvis du bor til leje i en almen bolig og ønsker at klage, skal du henvende dig til beboerklagenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Inden du beder nævnet om at tage stilling til din sag, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode beboerklagenævnet om at vurdere sagen.

Det koster 143 kr. (2017) at få behandlet en sag i beboerklagenævnet.

Hvis du vil klage

Når huslejenævnet har truffet sin afgørelse, kan både du og din udlejer klage videre, hvis huslejenævnets afgørelse ikke er tilfredsstillende.

I Københavns kommune klager man til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn og i alle andre kommuner ved at udtage stævning ved boligretten.

Medlemmer af Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Huslejenævn

 • Ib Kasper Munk, Formand
 • Naja Munk-Petersen, Suppleant for formanden
 • Asta Stokbro Jensen, Udlejerrepræsentant
 • Henning Jensen, Suppleant for Asta Stokbro Jensen
 • Jens Laursen, Lejer repræsentant
 • Karin Bech Larsen, Suppleant for Jens Laursen
 • Jonna Andersen, Social sagkyndig
 • Heidi Stokbro, Suppleant for Social sagkyndig

Beboerklagenævnet

 • Ib Kasper Munk, Formand
 • Naja Munk-Petersen, Suppleant for formanden
 • Johnny Jensen, Udlejerrepræsentant
 • Bendix Jensen, Suppleant for Johnny Jensen
 • Michael P. Andersen, Lejer repræsentant
 • Kurt Freiheit Nielsen, Suppleant for Michael P. Andersen
 • Jonna Andersen, Social sagkyndig
 • Heidi Stokbro, Suppleant for Social sagkyndig

 

Gebyr for indbringelse af sager til Husleje- og Beboerklagenævn

Det koster 143 kr. (pr. 1/1-17) at indbringe en sag for Beboerklagenævnet og 306 kr. (pr. 1/1-17) at indbringe en sag for Huslejenævnet. En klage til Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet skal være skriftlig, og du skal vedlægge den nødvendige dokumentation, fx en kopi af din lejekontrakt, en flytteopgørelse eller en kopi af det, du måtte føle dig utilfreds med. 

Derudover kan en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening, inden der træffes beslutning om at udleje, mod et gebyr på 511 kr. (pr. 1/1-17) få en afgørelse om størrelsen af den leje der lovligt kan opkræves. Denne adgang til forhåndsvurdering gælder dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger og for andelshavere, der på ansøgningstidspunktet ikke har brugsret til andre udlejede andelsboliger.

For sager indbragt 1. juli 2015 og derefter skal udlejeren betale et gebyr på 2.124 kr. (2017-niveau) til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet.

Sager til Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler følgende sager

 • Boligens standard ved indflytning
 • Istandsættelse og vedligeholdelse
 • Fastsættelse af tidsfrist for udførelse af arbejder i det lejede
 • Installationer i og forbedringer af det lejede og lejerens råderet
 • Formelle regler ved varsling af lejeforhøjelser
 • Tilbagebetaling af beboerindskud og depositum
 • Betaling for varme, el, vand, fællesantenne og elektronisk kommunikationstjeneste
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemål
 • Manglende overholdelse af husordenen
 • Lovligheden af beboerdemokratiske beslutninger
 • Afslag på anvisning af en ledig lejlighed

Beboerklagenævnet kan ikke behandle alle sager

De sager, som Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle, fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for boligretten. Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise den til boligretten.

Beboerklagenævnet kan blandt andet ikke behandle:

 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om, hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig

Læs mere om Boligretten

Normtal

Normtal for omkostningsbestemt leje for 2017 og 2018 

På møde den 22. september 2016 har Huslejenævnet for Hjørring Kommune besluttet at anvende følgende vejledende normtal ved godkendelse af omkostningsbestemt leje og lejeforhøjelse for forbedringer efter boligreguleringslovens § 8 og § 27 og lejelovens § 58 i 2017 og 2018. 

 • Administration uden dokumentation.
  3.300 kr., ekskl. moms, pr. lejlighed.

 • Vicevært.
  2.350 kr., ekskl. moms, pr. lejlighed.

 • Fradrag for sparet vedligeholdelse ved forbedringer.
  Ved fornyelse af enkeltglas vinduer med termovinduer eller anden form for dobbeltglas vinduer, samt ved fornyelse af køkken og badeværelse fradrages 25 % af udgiften som sparet vedligeholdelse, mens resten betragtes som forbedringsudgift.

 • Lejeforhøjelse ved egenfinansiering af forbedringer.
  Lejeforhøjelsen fastsættes til ydelsen på sædvanligt 20-årigt kreditforeningslån svarende til ejerens egne udgifter.