Sager til Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler disse typer sager:

 • Boligens standard ved indflytning
 • Istandsættelse og vedligeholdelse
 • Fastsættelse af tidsfrist for udførelse af arbejder i det lejede
 • Installationer i og forbedringer af det lejede og lejerens råderet
 • Formelle regler ved varsling af lejeforhøjelser
 • Tilbagebetaling af beboerindskud og depositum
 • Betaling for varme, el, vand, fællesantenne og elektronisk kommunikationstjeneste
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemål
 • Manglende overholdelse af husordenen
 • Lovligheden af beboerdemokratiske beslutninger
 • Afslag på anvisning af en ledig lejlighed

 

Beboerklagenævnet kan bl.a. ikke behandle:

 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om, hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig

 

De sager, som Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle, fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for boligretten. Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise den til boligretten.

Når Beboerklagenævnet har truffet sin afgørelse, kan både lejer og udlejer klage videre, hvis Beboerklagenævnets afgørelse ikke er tilfredsstillende. I Hjørring Kommune klager man ved at udtage stævning ved boligretten.

Læs mere om Boligretten

 

Sagsbehandlingstid

Når Beboerklagenævnet modtager din skrivelse, meddeler de den anden part, hvad du klager over, og den anden part får som regel en frist på to uger til at fremsætte sine ytringer - som det hedder i loven.

Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af lejemålet, men i så fald vil begge parter blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.