Godt du Kom - et Fælles Ansvar

"Godt du Kom - et Fælles Ansvar" er et tre-årigt projekt, der har til formål at styrke den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge i 0.-10. klasse i Hjørring Kommunes folkeskoler, der viser tegn på begyndende mistrivsel eller har et bekymrende skolefravær.

Mistrivsel kan være forbundet med begyndende angst, mobning, familieudfordringer, adfærdsforstyrrelser eller udviklingsforstyrrelser. Projektet skal bidrage til at gøre de betydningsfulde voksne tæt på barnet dygtigere til hurtigt at finde og iværksætte en målrettet hjælp, der virker.

Børn og unges trivsel er en forudsætning for læring og udvikling, der gør det muligt, at de bliver så dygtige, som de kan.

Projektet har derfor også til hensigt at bygge videre på og styrke det tværfaglige samarbejde yderligere mellem skolerne, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Børne- og Familieafdelingen, således at vi i samarbejde med forældre arbejder hen imod indfrielsen af ambitionen i vores Fælles Ansvars strategi:

“Alle børn og unge oplever sig som en betydningsfuld og ligeværdig del af et fællesskab med social, faglig og personlig udvikling”

Projektet er et satspuljeprojekt, der er støttet med 10 millioner fra Socialstyrelsen, og skal udvikle kvaliteten i PPR i samarbejde med Socialstyrelsen og i et partnerskab med 10 andre kommuner på tværs af landet.

En tværfaglig Task force ”Team Godt du Kom” bestående af en speciallærer, specialpædagog, psykolog og socialrådgiver/familiebehandler er ansat til at iværksætte målrettede indsatser i tæt samarbejde med skolens medarbejdere, forældre og andre relevante fagpersoner. Indsatser, der kan hjælpe barnet og den unge, der mistrives, og styrke barnets/den unges mestring, deltagelse i skolelivet og fastholdelse i et inkluderende fællesskab.

Målbillede for Godt du kom - et Fælles Ansvar

Udviklingsindsatser i Godt du kom - et Fælles Ansvar

Fælles faglige pejlemærker for de 11 partnerskabskommuner

Kontakt

Hvis du har spørgsmål omkring projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder og leder af Task force Gitte Clausen tlf. 41936045