Midlertidige retsvirkninger - forslag til kommuneplantillæg

Midlertidige retsvirkninger, som er gældende for forslag til kommuneplantillæg.

Forslaget til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkninger over for de ejendomme, som er omfattet af tillægget.

Først når tillægget er vedtaget og dermed en del af kommuneplanen, indtræder følgende retsvirkninger:

Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.

Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt