Lægdommere

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Lægdommere virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Læs mere om nævningesager og domsmandssager her.

Lægdommere bliver som et borgerligt ombud udtaget for 4 år ad gangen. Det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget. Næste udtagelse til grundlisten finder sted i foråret 2019.

Udtagelsen sker på den måde, at et særligt udvalg i hver kommune - grundlisteudvalget - vælger et antal beboere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninge eller domsmænd. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. I Hjørring Kommune sendes grundlisterne til Præsidenten for Vestre Landsret. 
Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninge.

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

Ved udtagelse til grundlisterne er det grundlisteudvalgets opgave at sikre sig, at de udtagne personer er egnede til at virke som lægdommere, og at de udtagne personer udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af kommunens befolkning. Herudover stilles følgende krav til de personer, der udtages til grundlisten:

  • Skal være fyldt 18 år, være dansk statsborger og beherske det danske sprog. 
  • Skal have ren straffeattest. 
  • Må ikke fylde 70 år i den periode, hvor grundlisten gælder.
  • Må ikke have en åndelig eller legemlig svaghed, der gør at man er ude af stand til at fyldestgøre en nævnings og domsmands pligter.

Det er landsrettens præsident, der afgør, om de til nævninge- og domsmandslisterne udtagne personer opfylder betingelserne.

Udelukkede fra at være nævning og domsmand er: Ministre, advokater, advokatfuldmægtige eller ansatte ved centraladministrationen, domstolene, anklagemyndigheden, overøvrigheden, politiet og fængselsvæsenet, eller gejstlige ved folkekirken eller andet anerkendt trossamfund.

Medlemmer: