Opstilling til kommunale og regionale valg

Den 21. november 2017 afholdes der Kommunalvalg. For at stille op til et kommunalvalg, skal du opføres på en kandidatliste.

En kandidatliste skal i Hjørring Kommune være underskrevet af mindst 25 vælgere (stillere) og være udfyldt på Økonomi- og Indenrigsministeriets formular for kommunale og regionale valg. Nuværende partier i Hjørring Kommune kan dog fritages for kravet om stillere – se mere nedenfor.

Kandidatlister kan rekvireres ved at rette henvendelse til Hjørring Kommunes Borgmesterkontor.

Send mail til dirgang@hjoerring.dk

Ring til Helle Larsen på telefon 7233 3113

 

Valgbar

Hvis du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg (kommunalbestyrelsesvalget eller regionsrådsvalget), skal du være valgbar. At være valgbar betyder, at man kan stille op og blive valgt ind i regionsrådet eller kommunalbestyrelsen. Man er automatisk valgbar, når man har valgret, dvs. hvis:

  • man er fyldt 18 år
  • man har fast bopæl i opstillingskommunen/regionen
  • man enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne
  • man ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere ”umyndiggjort”).

Det er alene personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, der ikke har valgret. Personer, der er sat under andre former for værgemål, beholder deres valgret.

For at blive valgt til kommunalbestyrelsen/regionsrådet må du ikke være straffet for en handling, som gør, at du er uværdig til at være medlem af kommunale eller regionale råd. Så er du ikke valgbar. Du mister dog ikke din valgbarhed, hvis der på valgdagen er gået tre år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.

Er straffen ubetinget fængsel på over seks måneder, eller er du idømt forvaring, er fristen dog fem år. Ved betingede domme og bødestraffe regner man fristen fra datoen på den endelige dom, eller da bøden blev vedtaget.

Du kan dog under alle omstændigheder altid stille op som kandidat til valget, uanset om du måtte være tidligere straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed.

Hvis du bliver valgt til kommunalbestyrelsen/regionsrådet, og du er tidligere straffet, vil Valgbarhedsnævnet, der er et uafhængigt nævn, efter valget tage stilling til, om du er valgbar.

Du kan få flere oplysninger om kommunale og regionale valg hos Social- og Indenrigsministeriet, kommunen eller regionen.

Opstilling til valget

Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil:

  • opstille alene
  • opstille via et parti
  • opstille via en partineutral borgerliste.

Ligegyldigt, hvordan du ønsker at stille op, skal du udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen i den kommune eller region, du ønsker at stille op i. Blandt andet skal kandidatlisten have et navn (listebetegnelse).

Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten af kommunen eller regionen alt efter, om du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg. Du får samtidig udleveret en vejledning til, hvordan du udfylder formularen.

Stillere

For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i den kommune eller region, hvor du vil opstille. Stillerne skriver her under på, at de ønsker, at listen stiller op.

Kandidatlister kan anmode om at blive fritaget for kravet om at indsamle stillerunderskrifter. Det kan de, hvis listerne blev valgt ved sidste kommunale eller regionale valg og fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ni uger før valgdagen. Anmodningen skal indgives til valgbestyrelsen eller regionen. 

Kandidatlisten skal have mindst 25 underskrifter for at kunne stille op. I Aarhus, Odense og Aalborg kommuner er mindsteantallet dog 50, og i Københavns Kommune er mindsteantallet 150.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til kommunen eller regionen, hvor din liste vil stille op.

Det er en god idé at indsamle lidt flere underskrifter fra stillere end det antal, der som minimum kræves for at stille op. Nogle af stillerne kan siden have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden, og så tæller de ikke med i kandidatlisteanmeldelsen.

Kandidater

På kandidatlisten skal stå navnene på de kandidater, der stiller op for listen. Der skal mindst være en kandidat på listen. Der må højst være fire kandidater mere på listen end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Til regionsrådet skal altid vælges 41 medlemmer, mens kommunalbestyrelsen selv bestemmer, hvor mange medlemmer der skal være i kommunalbestyrelsen.

Ud over kandidaternes fulde navn skal listen indeholde oplysninger om kandidaternes personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. Det kan være, at du eller flere af kandidaterne gerne vil have skrevet jeres navne på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis du gerne vil bruge det navn, du havde, før du blev gift, eller et mellemnavn. Så skal du skrive navnet i formularen, sådan som du ønsker, det skal stå på stemmesedlen. Derudover skal alle kandidater underskrive formularen.

Sådan indleverer du kandidatlisten

Du skal indlevere kandidatlisten med stillernes underskrifter og adresseoplysninger til formanden for valgbestyrelsen senest kl. 12 syv uger inden valget. Kandidatlisten indleveres i Borgerservice i Hjørring. Du kan tidligst indlevere kandidatlisten ni uger før valgdagen.

Kandidatlister, der ikke skal indsamle stillerunderskrifter, skal indlevere kandidatlisten til valgbestyrelsen senest kl. 12 ni uger før valdagen og kan tidligst indlevere denne 11 uger før valgdagen.

Valgbestyrelsen godkender kandidatlisten

Valgbestyrelsen skal godkende kandidatlisten og give den en bogstavbetegnelse, som vil stå på stemmesedlen foran navnet på kandidatlisten. Kandidatlisten kan godt ønske at få en bestemt bogstavbetegnelse, men det er valgbestyrelsen, der i sidste ende beslutter, hvilket bogstav listen skal have. Det gælder dog ikke for lister, der stiller op for et af de partier, der kan opstille til folketingsvalg. De partier har nogle faste bogstaver, som de skal bruge, når de stiller op til kommunale og regionale valg, og som ingen lokallister kan bruge.

Kommunen offentliggør snarest muligt, efter at fristen for at indlevere kandidatlisten er udløbet, en liste over alle godkendte kandidatlister og de opstillede kandidater.

Frister for indlevering af kandidatlister med stillere

Kandidatlister til kommunalvalget den 21. november 2017 kan indleveres til Hjørring Kommune frem til den 3. oktober 2017 kl. 12.00.

Du kan tidligst indlevere en kandidatliste til kommunalvalget i 2017 den 19. september 2017.

Vær opmærksom på, at fristerne er fastsat i valglovgivningen og kommunerne har uanset årsagen ikke mulighed for at ændre på dem.

Særligt for nuværende partier i Hjørring Byråd – fritagelse for stillere

Partier der opnåede repræsentation ved sidste valg, og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i Hjørring Byråd, kan ansøge Valgbestyrelsen om fritagelse for kravet om underskrifter fra mindst 25 stillere på deres kandidatliste.

Det betyder, at nuværende partier i Hjørring Byråd kan ansøge om fritagelse fra kravet om stillere ved indgivelse af kandidatliste i perioden 5. september 2017 til 19. september kl. 12.00.

Senest den 26. september 2017 kl. 12.00 meddeler valgbestyrelsen til partiet, om fritagelsen fra stillerkravet kan gives.

Såfremt et parti ikke modtager fritagelse fra stillerkravet, kan det fra den 26. september 2017 til og med den 3. oktober kl. 12.00 fremsende en ny kandidatliste med underskrifter fra mindst 25 stillere.

Hvad sker der, når kandidatlisten er afleveret?

Den der indleverer en kandidatliste, modtager en kvittering ved afleveringen.

Efter udløb af afleveringsfristen, undersøger Hjørring Kommune, om rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige, og om kandidatlisterne kan godkendes.

Hvis en kandidatliste har væsentlige mangler eller en kandidat på listen skal slettet, vil kontaktpersonen på kandidatlisten senest lørdag den 7. oktober 2017 blive underrettet herom. I så fald kan mangler ved kandidatlisten blive ændret frem til mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Kommunen kan ikke dispensere for disse frister og kandidatlister/kandidater kan derfor risikere ikke at komme i betragtning til kommunalvalget, hvis kandidatlisten ikke er korrekt udfyldt inden fristens udløb.

De gyldige kandidatlister og kandidater bliver snarest efter godkendelsen bekendtgjort de steder, hvor der kan brevstemmes i kommunen, og medtaget på stemmesedlen til kommunalvalget.

Andre frister

Mandag den 9. oktober kl. 12.00 er:

  • Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatlister
  • Sidste frist for anmeldelse af listeforbund eller valgforbund
  • Sidste frist for tilbagekaldelse af listeforbund eller valgforbund