I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Boligområde (etageboliger) Brinken/Svanelundsvej, Hjørring

Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på møde den 9. maj 2018 besluttet at sende lokalplanforslaget i offentlig høring i min. 4 uger.

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 18. maj til den 15. juni 2018

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for "Boligområde Brinken/Svanelundsvej, Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanområdet ligger i den sydligste udkant af Svanelundskvarteret, på en sydvendt, skrående grund, der grænser op til det grønne område Bejts Vænge og den sammenhængende rekreative forbindelse Folkeparkruten. 

Lokalplanens formål er at give mulighed for realisering af et konkret projekt med etagebebyggelse bestående af 3 bygninger i 2 etager med en bygningshøjde på op til 8 m, som er tilpasset det skrående terræn på grunden. Byggeriet må indeholde max 18 etageboliger, med sydvendte altaner og terrasser mod det grønne område Bejts Vænge.

Lokalplanen giver mulighed for, såfremt det påtænkte etagebyggeri ikke bliver opført, at området i stedet kan udstykkes i parcelhusgrunde.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge etagebebyggelsens præcise placering i forhold til terræn, naboers udsigt og nærheden til det grønne område ved Bejts Vænge, hvorfor etageboligerne skal placeres i fastlagte byggefelter.

For at sikre områdets grønne karakter mod Bejts Vænge fastlægges en ”grøn buffer” på 10 m. Inden for denne må der ikke bebygges, og her skal den eksisterende beplantning bevares. Herudover skal en række af de eksisterende gamle træer på grunden bevares af hensyn til flagermus (bilag IV-art) og områdets grønne karakter.

Bebyggelsen skal tilpasses det eksisterende terræn, og terrænregulering skal generelt begrænses.

Lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens udseende giver forholdsvis frie rammer for bebyggelsens arkitektur, så der er mulighed for både moderne arkitektur og mere traditionelt villabyggeri. Der stilles krav om materialer og farver, der sikrer, at byggeriet indpasses bedst muligt i de grønne omgivelser.

Ved etageboligbebyggelse skal vejadgangen til planområdet ske fra Brinken.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen

Lokalplan nr. 102.1130-L03

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Læs mere i lokalplanens afsnit om miljøvurdering.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 15. juni 2018

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336772

Nedlæggelse af Pladsen, Mosbjerg

Hjørring Kommune påtænker at nedlægge det offentlige vejareal, der udgør en del af Vendsyssel Friskoles areal.

Pladsen i Mosbjerg

Læs mere her

Høringsfristen er senest 9. juli 2018.

 

 

Delvis nedlæggelse af Hulsigvej, Vittrup

Hjørring Kommune har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af den del af Hulsigvej, der er beliggende på matr.nre. 3h og 6l Vittrup By, Børglum.

Har du bemærkninger, skal du sende dem til os senest mandag den 18. juni.

Læs mere her

Se kort her

Forslag til Rammeplan for Indsatsplanlægning samt Indsatsplan for Løkken Vandværk

Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på møde den 7. marts 2018 besluttet at sende planforslagene i offentlig høring i min. 12 uger.

Høringsperioden er fra den 13. marts til den 11. juni 2018.

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Du kan sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i de digitale planer.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så er du velkommen til at ringe på tlf. 7233 6763 eller 7233 6713. Du kan også skrive en mail til Teamvandogjord@hjoerring.dk.

Rubækvej 14, 9840 Løkken - ansøgning om udvidelse efter §16a

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af besætningen med æglæggende høns på adressen Rubækvej 14, 9840 Løkken.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen. Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 25. maj 2018.
Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 
Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se ansøgning om udvidelse

Skovhedevej 22, 9800 Hjørring - Miljøtilladelse

Opførelse af ny stald på ejendommen.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv.
Høringsfristen løber til den 1. juni 2018

Se udkastet.

Pilgårdsvej 216, Løkken - Høring om ansøgning om udvidelse på husdyrbrug (Husdyrlovens §16a)

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af besætningen med smågrise og slagtesvin på adressen Pilgårdsvej 216 Løkken.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen. Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 4. juni 2018.
Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 
Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se ansøgning om udvidelse

Måstrupvej 159, Sindal - ansøgning om udvidelse på husdyrbruget (Husdyrloven §16a)

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af besætningen med slagtesvin på adressen Måstrupvej 159, Sindal

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen. Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 4. juni 2018.
Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 
Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se ansøgning om udvidelse