I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Planlægning for et erhvervsområde og pladskrævende detailhandel, Frederikshavnsvej 5, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 27.juni 2017 til den 22.aug. 2017

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest den 22. aug. 2017. Skriv gerne ”Erhvervsområde m.m., Frederikshavnsvej 5, Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udvide erhvervsområdet med bilforhandler, værksted og andre aktiviteter knyttet til denne type erhverv. 

Det er lokalplanens formål:

 • at området kan anvendes til blandet byformål som bl.a. lettere erhverv, liberale erhverv og detailhandel, og
 • at området vejbetjenes fra Frederikshavnsvej. 

Lokalplan nr. 110.3120-L06

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget screening af planernes mulige indvirkninger på miljøet. Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 25. juli 2017

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791

Erhvervsområde ved Hovedvejen, Tornby

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 6. juni 2017 til 1. august 2017. 

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 1. august 2017. Skriv gerne ”Lokalplan for erhvervsområde, Tornby” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for en udvidelse af erhvervsområdet ved Hovedvejen og Mads Sørensensvej. Derved danner lokalplanen mulighed for udvidelse af en virksomhed, samtidig skal der planlægges for en virksomhed, der allerede er etableret i området.

Lokalplanens formål:

 • at området kan anvendes til erhvervsformål
 • at sikre beplantning og hegn, der begrænser indkig til erhvervsområdet

 

Lokalplan nr. 906.3120-L01 - Erhvervsområde ved Hovedvejen, Tornby

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til erhvervsformål i form af lettere industri, værksteds-, håndværks-, entreprenørvirksomhed, engros- og servicevirksomhed samt kontor og liberale erhverv. Desuden øges bebyggelsesprocenten fra 50 til 60 og etageantallet hæves fra 1½ til 2.

Kommuneplantillæg nr. 5

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Efter screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderes det, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslagene. Dette begrundes med, at:

Planen ikke er omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

 • Planlægningen påvirker ikke dyre- eller planteliv.
 • Virksomheder skal overholde miljølovgivningen i forhold til et blandet bolig- og erhvervsområde
 • Planlægningen er ikke i konflikt med kulturarv.
 • Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelses-område (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 4. juli 2017 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336799

Udvidelse af lokalcenter ved Industrivej, Løkken

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 2. maj 2017 til 27. juni 2017.

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 27. juni 2017. Skriv gerne ”Lokalplan for lokalcenter ved Industrivej, Løkken” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere flere butikker indenfor rammerne af i alt 3.000 m2 til et lokalcenter.

Lokalplanens formål:

 • at området kan anvendes til centerformål i form af detailhandel, liberale og lettere erhverv, lettere industri og parkering,
 • mulighed for udnyttelse af rummelighed til butiksareal,
 • fastlæggelse af butikkernes størrelse, og
 • fastlæggelse af byggefelter til placering af bebyggelsen.

 

Lokalplan nr. 600.4130-L10 – Lokalcenter ved Industrivej i Løkken

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger


Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer efter screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslagene. Dette begrundes med, at:

Planen ikke er omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

- der er tale om et eksisterende fuldt udbygget område, hvor en del af området ændrer anvendelse, så der kan opføres nye butikker med et samlet areal på max.1.284 m2

- området rummer ikke særlige natur-, landskabs- eller kulturhistoriske værdier

- den fremtidige anvendelse vil kun medføre begrænsede stigninger i forhold til trafik og ressourceforbrug, og der vil blive etableret støjafskærmning, hvis grænseværdier for støjkrav i forhold til boligområder ikke kan overholdes.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirke på et naturbeskyttelses-område (Natura 2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 30. maj 2017 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 72 33 67 91.

Høring vedr. forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole

Byrådet sender forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole i høring.

Byrådet besluttede på byrådsmødet onsdag den 12. oktober 2016 at sende forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole i offentlig høring og i høring i skolebestyrelserne for Tårs Skole og Vrå Skole i perioden fra fredag den 14. oktober 2016 til fredag den 9. december 2016 kl. 12.00. Nedenfor følger links til høringsmaterialet til den offentlige høring:

Hvis I er interesserede i at kende tidsplanen for arbejdet med sagen om forslag vedrørende sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole, kan I finde link hertil nedenfor:

Sindal Varmeforsyning, Baggesvognsvej 32 - Høring om OCR-anlæg

Sindal Fjernvarme har planer om at etablere et nyt varmeforsyningsanlæg.

Anlægget er beskrevet i et projektforslag, som nu sendes i høring.

Projektforslag

Frist d. 15/9-2016

Har du spørgsmål eller kommentarer kan det sendes til Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk


 

Ugiltvej 20, Sindal - Udvidelse af produktionen på biogasanlægget

Kommunen har udarbejdet et udkast til tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse.

Det giver ansøger mulighed for at indtage op til 100.000 t biomasse pr. år.

Resume:
Ejerne af biogasanlægget, Sindal Bioenergi, har ansøgt om udvidelse af produktionen på anlægget. Anlægget blev i oktober 2016
godkendt til at håndtere 36.000 t biomasse pr. år. Der er nu ansøgt om håndtering af op til 100.000 t biomasse pr. år
– stadig i form af gylle, halm energiafgrøder og glycerin. Der sker ingen fysiske ændringer af det godkendte anlæg i den forbindelse.

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet, som er i høring samtidig med dette udkast til tillæg til miljøgodkendelse.

Hvis du har bemærkninger til kommunens udkast til godkendelse, kan du indsende dem til os skriftligt senest den 19. juli 2017.
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse

Sindal Bioenergi - VVM-redegørelse om udvidelse af produktionen

Ejerne har ansøgt om at udvide indtaget af biomasse på anlægget op til 100.000 t biomasse pr. år.

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet og kommunen har givet sin vurdering af den
Redegørelsen lægges hermed i offentlig høring.

Resume:
Ejerne af biogasanlægget, Sindal Bioenergi, har ansøgt om udvidelse af produktionen på anlægget. Anlægget blev i oktober 2016
godkendt til at håndtere 36.000 t biomasse pr. år. Der er nu ansøgt om håndtering af op til 100.000 t biomasse pr. år
– stadig i form af gylle, halm energiafgrøder og glycerin. Der sker ingen fysiske ændringer af det godkendte anlæg i den forbindelse.

Kommunen har udarbejdet et udkast til tillæg til miljøgodkendelse, som er i høring i samme periode VVM-redegørelsen.

Hvis du har bemærkninger til VVM-redegørelsen eller kommunens vurderinger af den, kan du indsende dem til os skriftligt senest den 19. jul 2017.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

VVM-redegørelse

Kommunens vurderinger

Agdrupvej 201, Tårs - Miljøgodkendelse af husdyrbruget

Udvidelse af den økologiske svineproduktion

Se udkastet til miljøgodkendelsen

Høringsfristen løber til d. 5 juli 2017

Revurdering af miljøgodkendelse for husdyrbruget Amdalgårdsvej 60, Hjørring

Hjørring Kommune har indledt en revurdering af husdyrbruget på den nævnte adresse, der ejes af N. K. Holger Kirketerp. En revurdering skal finde sted 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt.

Det væsentligste formål med revurderingen er at sikre, at husdyrbruget løbende indrettes og drives ved hjælp af den bedste tilgængelige teknologi. Derved sikres, at husdyrbruget løbende reducerer sine påvirkninger af natur og miljø.

Hvis du har bemærkninger, som du mener, er vigtige for kommunen at inddrage i revurderingen, skal vi have dem senest den 7. juli 2017.

Bemærkningerne inddrages i kommunens vurderinger, der ender med et udkast til en afgørelse om, hvad der evt. skal ændres på husdyrbruget. Hvis du vil have udkastet tilsendt når det er klart, skal du lade os det vide senest samme dato som ovenfor. Der bliver to uger til at kommentere udkastet.

Hvis du har behov for det, kan du få aktindsigt i de oplysninger, kommunen ligger inde med vedrørende miljøgodkendelsen og revurderingen.

Bemærkninger og evt. ønske om at få udkastet tilsendt skal sendes skriftligt til os via teamerhverv@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger.

Team Erhverv, Teknik og Miljø

Tlf. direkte: 7233 6730