I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Sdr. Vråvej 121, Vrå - Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til udlægning af restprodukter under plads i forbindelse med Vrå Mørtelværk.

Fristen for bemærkninger er 15. april 2020.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø på tlf. 72 33 67 50 eller mail: teamvandjord@hjoerring.dk.

Læs udkastet til miljøgodkendelse og screeningsafgørelse her

Udvikling af området omkring Vendsyssel Teater og Mammutpladsen i Hjørring

Hjørring Kommune afholder fordebat og vil gerne høre dine ideer, forslag og synspunkter, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Høringsperioden er fra den 31. marts til den 16. april 2020.

Du kan finde informationer om den kommende planlægning og indsende høringssvar her:

Fordebat om planlægning af området omkring Vendsyssel Teater og Mammutpladsen, Hjørring

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Hesselholt Hansen på tlf. 72336772 eller line.hesselholt@hjoerring.dk 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at igangsætte planlægningen

Klagefristen til Planklagenævnet er den 28. april 2020.

Klagevejledning

Sommerhuse ved Lyngby Mølle og Skiveren

Hjørring Kommune har på baggrund af et landsplandirektiv igangsat planlægningen for omdannelse af Lyngby Mølle Feriecenter fra hotellejligheder til sommerhuslejligheder og udtagning af sommerhusgrunde ved Skramvej i Skiveren.

Hjørring Kommune afholder fordebat og vil gerne høre dine ideer, forslag og synspunkter, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 23. marts til den 20. april 2020.

Du kan finde informationer om landsplandirektivet, de to områder og indsendelse af høringssvar her

Fordebat om Lyngby Mølle og Skiveren 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Niels-Kristian Balle på tlf. 7233 6794 eller mail til niels-kristian.balle@hjoerring.dk
Anne Møller Jørgensen på tlf. 7233 6795 eller mail til anne.moeller@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at igangsætte planlægningen

Klagefristen til Planklagenævnet er den 20. april 2020.

Klagevejledning

Børnehus på Palleskærvej, Hjørring

Hjørring Kommune afholder fordebat og vil gerne høre dine ideer, forslag og synspunkter, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Høringsperioden er fra den 23. marts 2020 til den 6. april 2020.

Du kan finde informationer om projektet og indsendelse af høringssvar her:

Fordebat om Børnehus på Palleskærvej

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Tonni Hansen på tlf. +4572336791 eller tonni.hansen@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at igangsætte planlægningen.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 20. april 2020.

Klagevejledning

Etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk

Hjørring Kommune fremlægger hermed forslag til etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk i 8 ugers høring.

Projektet består i etablering af et kombineret sandfang med gydebanke i Skårup Møllebæk.

Projektbeskrivelse 

 Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 12. november 2019, fremsendes til vandløbsmyndigheden:

Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 

Indsigelser eller ændringsforslag kan også mailes til natur@hjoerring.dk

 

Ældrecenter i Sindal, mellem Hjørringvej og Ved Banen

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 3. marts 2020 til 28. april 2020

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan. 

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Ældrecenter, Ved Banen, Sindal” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere et nyt ældrecenter i Sindal. Ældrecenteret skal have plads til ca. 100 beboere, og der skal være en række funktioner, der gør ældrecenteret til et af byens mødesteder.

Lokalplan nr. 300-L09

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til offentlige formål med institution med tilhørende funktioner.

Desuden fastholdes, at en del af lokalplanområdet kan udnyttes til tekniske anlæg for kloakforsyningen.

Kommuneplantillæg nr. 38

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2). 

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Der er tale om udlæg af et mindre areal, der skal indgå i byudviklingen af Sindal
 • Området omfatter ingen særlige landskabelige eller naturmæssige interesser
 • Området vil få positiv indvirkning på befolkningens sundhed
 • Den øgede trafikmængde på Ved Banen vil være ubetydelig

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Tonni Hansen på tlf. +4572336791 eller tonni.hansen@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 31. marts 2020.

Klagevejledning

Centerområde ved Doggerbanke, Hirtshals

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 3. marts 2020 til 28. april 2020

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan. 

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for centerområde ved Doggerbanke, Hirtshals” i overskriften.

Hvis planlægningen vedtages for området, er der ikke længere plads til autocamperpladsen på Doggerbanke. Derfor vil kommunen gerne høre forslag til alternative bynære placeringer af autocamperpladser i Hirtshals.

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for etablering af butiksformål i form af udvalgsvare- og/eller dagligvarebutikker med et etageareal på op til 2500 m2.

Foruden at muliggøre butiksformål indeholder lokalplanen bestemmelser, der skal sikre, at byggeriet indpasses i området og at toplærken, en rødlistet fugleart, forsat har mulighed for at leve i området.

Lokalplan nr. 202-L05

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til centerformål.

Kommuneplantillæg nr. 28

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi

 • Projektet vil tage hensyn til plante- og dyreinteresser i området.
 • Arealet er beliggende i Hirtshals bymidte omgivet af bymæssig bebyggelse.
 • Arealet ligger op til et erhvervsområde, der ikke er en støjfølsom anvendelse.
 • Området er ikke omfattet af drikkevandsinteresser.
 • Området ligger centralt ved Jyllandsgade og Ålborgvej med gode muligheder for trafikafvikling.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte June Gina Heiselberg på tlf. +4572336797 eller june.heiselberg@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 31. marts 2020.

Klagevejledning

Centerområde ved Dronningensgade, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 3. marts 2020 til 28. april 2020

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan. 

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for et centerområde ved Dronningensgade i Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af op til 8 bebyggelse i 3-6 etager, hvor bygningerne mod parken er højest, mens bygninger mod Dronningensgade er lavere og følger den eksisterende skala langs gaden. Bebyggelserne skal hovedsageligt anvendes til boligformål.

Lokalplanen indeholder en række meget detaljerede bestemmelser, der skal sikre bebyggelsens arkitektoniske kvalitet. Bebyggelsen skal opføres i røde teglsten for at sikre, at bebyggelsen indpasses i området. Bebyggelsen skal opføres med en detaljerigdom og facadebearbejdning, der refererer til den oprindelige arkitektur i området.

En stor del af parkeringen skal placeres i en parkeringskælder under bebyggelsen for at frigive plads imellem bygningerne til fri- og opholdsarealer med beplantning, stiforbindelser og mulighed for leg og ophold.

Lokalplan nr. 600-L13

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til centerformål.

Kommuneplantillæg nr. 40

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Arealet har været anvendt til byformål i en længere årrække og vil fortsat anvendes hertil.
 • Planerne giver mulighed for en fortætning af et eksisterende område i byen fremfor nyudlæg.
 • Anvendelsen vurderes ikke at være en risiko overfor grundvandet.
 • Området ligger i midtbyen, hvor der ikke er natur- og landskabsinteresser.
 • Der vil blive stillet krav til kommende bebyggelses tilpasning til omgivelserne ift. materialer mm.
 • Af hensyn til områdets potentielle levested for flagermus udpeges 3 ældre træer i lokalplanen som bevaringsværdig. Derudover vil der blive etableres afværgende foranstaltninger for kompensation for fældning af to ældre træer.
 • Skyggepåvirkninger af de omkringliggende arealer vurderes ikke at give væsentlig gener på grund af områdets lokation og bebyggelsens omfang og placering.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Hesselholt Hansen på tlf. +4572336772 eller line.hesselholt@hjoerring.dk. eller June Gina Heiselberg på tlf. +4572336797 eller june.heiselberg@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 31. marts 2020.

Klagevejledning

Hotel- og boligformål ved Harald Fischers vej 47A, Løkken

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og kommuneplantillæget.

Lokalplanens høringsperiode er fra 3. februar 2020 til 30. marts 2020.

Kommuneplantillæggets høringsperiode er fra d. 5. februar 2020 til 1. april 2020 

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale plan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for den gl. købmandsgård i Løkken” i overskriften.

Lokalplanen

Planforslagene giver mulighed for, at Den gamle Købmandsgård kan renoveres med respekt for de oprindelige bygningers udtryk og omdannes til 9 værelser/lejligheder til hotel- eller boligformål. Det har været nødvendigt at ændre plangrundlaget, da den nuværende lokalplan alene giver mulighed for boligformål og mindre forretningserhverv. 

Lokalplan nr. 600-L13

Kommuneplantillæg nr. 33

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering
Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1), og planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Planerne primært omhandler ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse.
 • Der er ingen påvirkning af natur og landskab, da planområdet er beliggende i eksisterende by og er omgivet af bebyggelse.
 • Projektet er af et omfang, der kun i begrænset omfang vil påvirke miljøet med forøget energi og vandforbrug.
 • Den kommende anvendelse vil ikke forurene omgivelser og grundvand, og evt. jordforurening vil blive afklaret/afhjulpet.
 • Planlægningen vil sikre de kulturhistoriske interesser.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Hesselholt Hansen på tlf. +4572336772 eller line.hesselholt@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen for lokalplanen er den 2. marts 2020.

Klagefristen for kommuneplantillægget er d. 5. marts 2020.

Klagevejledning

For-offentlighed – Egevej 49

For-offentlighed – miljøgodkendelse af BHJ i Løkken

EU har vedtaget nye krav til, hvad de bedste tilgængelige miljømæssige teknikker (BAT) er for foderstofvirksomheder af en vis størrelse.

Hjørring Kommune skal derfor miljøgodkende BHJ og vurdere, om BHJ lever op til kravene allerede, eller om der er noget der skal forandres eller forbedres.

 

Selve dokumentet, hvor EU gennemgår branchen og konkluderer, hvad der er BAT, hedder FDM-BREFén, og de findes her:

https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/foedevarer-drikkevarer-og-maelk/

 

Har du som en del af offentligheden bemærkninger, skal vi høre fra dig på teamerhverv@hjoerring.dk senest 02.04.2020 inden 23:59.

 

Vil du gerne se et udkast til godkendelsen, når den til sin tid foreligger, skal du også give os besked inden 02.04.2020.

Den endelige godkendelse bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor alle kan se den.

 

Vi står også til rådighed, hvis du har spørgsmål. Kontakt os på teamerhverv@hjoerring.dk eller 72 33 67 30.

 

Læs mere her

Udvidelse af biogasanlæg beliggende Ålstrupvej 68, Smidstrup

Hjørring Kommune afholder fordebat og vil gerne høre dine ideer, forslag og synspunkter, før der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, revurdering af miljøgodkendelse samt miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering af de to planer.

BB Biogas ønsker at udvide biogasanlægget til at kunne behandle max. 160.000 ton biomasse årligt. I dag behandler anlægget 36.000 ton biomasse årligt.

For at kunne behandle den større mængde biomasse, skal der bl.a. bygges en modtage- og en udleveringstank, kedelhus og opsamlingsbassin til urent overfladevand.

For ikke at give anledning til øget trafik i området omkring BB Biogas, er udvidelsesansøgningen baseret på, at al flydende biomasse pumpes frem og tilbage mellem husdyrbrug og biogasanlæg. Udvidelsen indebærer derfor også at der etableres et system af pumpeledninger i området. 

Størrelsen på udvidelsen gør, at udvidelsen skal miljøvurderes (det der tidligere hed VVM). Det betyder, at ansøger skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der beskriver og vurderer udvidelsens væsentlige indvirkninger på miljøet.

I forbindelse med udvidelsen skal der også udarbejdes et plangrundlag, der består af en lokalplan og et kommuneplantillæg. Disse to planer skal også miljøvurderes. Hjørring Kommune udarbejder en miljøvurdering af de to planer sideløbende med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.

 

Høringsperioden er fra den 30. marts til den 30. april 2020.

Du kan finde informationer om projektet og indsendelse af høringssvar her:

Fordebat om udvidelse af biogasanlæg beliggende Ålstrupvej 68, Smidstrup

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anders Rahbek Jensen på tlf. 72336741 eller  Niels-Kristian Balle på tlf. 72336794

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at igangsætte planlægningen.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 27. april 2020.

Klagevejledning

 

Vandforsyningsplan 2020

Hjørring Kommune fremlægger forslag til Vandforsyningsplan 2020 i offentlig høring.

Høringsperioden er fra den 1. april til den 31. juli 2020.

Du kan se forslaget til Vandforsyningsplan 2020 og kommentere den her.

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget da:

 • Planen ikke medfører krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • Vandforsyningsplan 2020 vil medføre, at den eksisterende vandindvinding og vandforsyning, der finder sted allerede i dag, fortsættes og medfører ikke i sig selv nye initiativer, som har en væsentlig indvirkning på miljøet.
  • Den eksisterende decentrale vandforsyningsstruktur fortsættes og der forventes ingen større ændringer i det samlede vandforbrug i planperioden. Planforslaget vil eventuelt omfatte nye anlægsarbejder og nye indvindingsboringer samt nødforbindelsesledninger mellem vandforsyningsanlæggene. I så fald vil der for hvert enkelt tilfælde blive foretaget en konkret VVM-redegørelse eller VVM-screening af de pågældende projekter.
  • Planen skal sikre beskyttelse af grundvand, der anvendes til drikkevand.
  • Planen medfører ingen væsentlig ændring af påvirkning på naturen i planområdet, herunder dyre- og planteliv.
  • Planen søger at fremme bæredygtig indvinding af vand samt et bæredygtigt vandforbrug.

Afgørelsen om ikke miljøvurdering kan læses her.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Bodil Porsbøl Jacobsen på tlf. 7233 6713 eller mail til bpj@hjoerring.dk.

Klagemulighed
Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 29. april 2020.

Klagevejledning

Klodskevej 113, Hjørring - udkast til Miljøtilladelse

Ejer af Klodskevej 113, Hjørring har søgt om tilladelse til det samlede produktionsareal til ejendommen.

Høringsfristen løber til den 17. april.

Se udkastet til tilladelsen