I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Spangkærvej 79, Hjørring – Ikke-VVM pligt

Hjørring kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for anlæg af stamvej og boligveje på ejendommen matr.nr. 2 f V. Tirup By, Skt. Olai, beliggende Spangkærvej 79, 9800 Hjørring.

Se afgørelsen med tilhørende screening og ansøgning her

Eventuel klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget senest 2. april 2019 kl. 23.59.

 Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via mail vejogtrafik@hjoerring.dk eller på tlf 72 33 66 10

 

Ombygning af kontorbyggeri til boliger, Markedsgade 11-17, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 11. marts 2019 til 8. april 2019. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for centerområde ved Markedsgade, Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for at omdanne et eksisterende kontorbyggeri til boligformål. Lokalplanforslaget gør det muligt at etablere en svalegang på 1. og 2. etage, at etablere støjreducerende foranstaltninger ved vinduerne mod vejen og at etablere et udendørs opholdsareal nord for bygningen.

Lokalplan nr. 101.4110-L14

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:
Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Planen giver mulighed for en ændret anvendelse af et allerede eksisterende byggeri.
 • Anvendelsen vurderes ikke at være en risiko overfor forurening af grundvandet.
 • Der gives ikke mulighed for yderligere byggeri foruden småbygninger og lign.
 • Området ligger i midtbyen, hvor der ikke er natur- og landskabsinteresser.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslags fremlæggelse i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefristen er den 8. april 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336797.

Forslag til tillæg 3: Boligområde ved Spangkærvej 79, Hjørring (Højene Enge) - 2019 - Separatkloakering af Højene enge, 1. etape.

Hjørring Kommune har udarbejdet tillæg 3 : 2019 til Hjørring Kommunes Spildevandsplan. 

Tillægget fastlægger, at 1. etape af helhedsprojektet ved Højene i henhold til lokalplansforslag okalplan nr. 108-L04, optages i Spildevandsplanen med bestemmelse om separatkloakering.

Forslag til tillæg 3 : 2019 kan læses her

Forslaget er nu i offentlig høring fra den 6. marts 2019 til den 1. maj 2019. 
Bemærkninger til forslaget skal sendes til Teamvandogjord@hjoerring.dk

Lokalcenter ved Frilandsvej og Heerfordtsvej, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 6. marts til den 1. maj 2019. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for lokalcenter ved Heerfordtsvej, Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan etableres en ny og tidssvarende dagligvarebutik i området.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik på 1.200 m2med tilhørende parkeringsanlæg og med adgang fra Ringvejen og Heerfordtsvej.

Lokalplanområdet omfatter på nuværende tidspunkt en ubenyttet erhvervsgrund samt tre boligejendomme i forlængelse af erhvervsgrunden. Lokalplanområdet omfatter således både et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhverv, og et område der er udlagt til boligformål.

Lokalplan nr. 110-L12

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget indeholder nye retningslinjer og rammer for detailhandelen i lokalcenteret ved Frilandsvej. Lokalcenteret er afgrænset til et område midt på Frilandsvej. Den nye afgrænsning omfatter en enkeltstående dagligvarebutik på Frilandsvej 100, den planlagte dagligvarebutik på Heerfordtsvej 8–16, mens området midt på Frilandsvej reduceres. 

Kommuneplantillæg nr. 25

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:
Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Der er hverken landskabelige, biologiske eller kulturhistoriske værdier i området
 • Planen vil kun få begrænset miljømæssig betydning i forhold til borgernes sundhed, miljøet og trafikale forhold, da området ligger i et i forvejen trafikeret område, således den trafikale ændring vil være begrænset.

 Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslags fremlæggelse i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefristen er den 3. april 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791.

Forslag til tillæg 2: Mandøvej og Miljøvej, 9800 Hjørring - 2019 - Optagelse af privat vandløb til Spildevandsteknisk anlæg

Hjørring Kommune har udarbejdet tillæg 2 : 2019 til Hjørring Kommunes Spildevandsplan. 

Tillægget fastlægger, at et privat vandløb ved Mandøvej og Miljøvej, 9800 Hjørring optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg. 

Forslag til tillæg 2 : 2019 kan læses her

Forslaget er nu i offentlig høring fra den 20. februar 2019 til den 17. april 2019.
Bemærkninger til forslaget skal sendes til Teamvandogjord@hjoerring.dk

Forudgående offentlighed for vindmøller ved Hjortnæs

Offentligtmøde

Der har i forbindelse med den forudgående høring været afholdt borgermøde om projektet og igangsætning af udarbejdelse af plangrundlag og miljøvurdering.

Der deltog ca. 350 i mødet som blev afholdt mandag den 4. marts 2019 i Idrætscenter Vendsyssel, Vrå.

Referat fra borgermøde den 4. marts 2019

Du kan se følgende materiale: 

Ideer og forslag

Har du idéer og forslag til den planlægning, som kommunen er ved at sætte i gang f.eks. forslag til forhold, der ønskes belyst i miljørapporten, så vil kommunen gerne høre fra dig.

Du skal sende dine ideer og forslag på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest mandag den 25. marts 2019.

Allerede modtagne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

Ansøgningen

Kommunen har modtaget en ansøgning om udskiftning af møllerne ved Hjortnæs. Nuværende møller nedtaget og erstattes med møller med en højde på max. 150 m (målt fra spidsen af lodretstående vinge til terræn). Møllerne placeres syd for ejendommen Hjortnæs på en linje orienteret ca. øst-vest umiddelbart nord for vandløbet Klostergrøften og delvis langs kommunegrænsen til Brønderslev Kommune. Adgangen til møllerne forventes at ske fra sker fra Hjortnæsvej og Børglumvej ad de grus- og markveje, der er adgangsvej til de nuværende møller.

Afstanden til Stenum er ca. 1,4 km, til Vrensted ca. 2,1 km og til Børglum ca. 2,2 km. Alle støjkrav vil blive overholdt. Hjørring Kommune vil stille krav om skyggestop ved mere end 10 timers reel årlig skygge ved nabobolig.

2 boliger ligger tættere på møllerne end afstandskravet på 4 x møllehøjden. Det løses ved, at boligen på Hjortnæsvej 121 nedlægges, og at brugerne af boligen på Hjortnæsvej 35 bliver ejere af den nærmeste mølle.

Miljøvurdering

Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering af såvel det konkrete projekt som plangrundlaget (kommuneplantillæg og lokalplan). Der skal således udarbejdes en miljørapport, der belyser anlæggets og plangrundlagets virkning på miljøet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7233 6791 eller 7233 6795.

Jonstrupvej 98, 9800 Hjørring - udkast til miljøgodkendelse

Ejer har ansøgt om udvidelse af husdyrholdet.

Høringsfristen løber til 1. april 2019

se udkastet til miljøgodkendelse

Klodskevej 187, Mygdal, 9800 Hjørring - Foroffentlighed i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrholdet

Hjørring kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af husdyrholdet på Klodskevej 187, Mygdal

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.
Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er d. 21. marts 2019.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 
Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.
Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se ansøgers bilag

Ugiltvej 20, Sindal - Foroffentlighed om udvidelse af biogasanlæg

Hjørring Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af biogasanlægget syd for Sindal.

Sindal Biogas ønsker at udvide biogasanlægget på Ugiltvej 20. Efter udvidelsen skal anlægget kunne behandle max. 200.000 ton biomasse årligt.

I dag behandler anlægget max. 100.000 ton biomasse årligt. Biomassen vil hovedsageligt bestå af gylle, fast husdyrgødning, anden tør biomasse (bl.a. energiafgrøder), andre restprodukter fra landbrugsarealer og glycerin.

For at kunne behandle den større mængde biomasse, skal der bl.a. bygges en række nye reaktor- og opbevaringstanke ved siden af de eksisterende tanke, ny plansilo samt et nyt opgraderingsanlæg, som renser biogassen til naturgaskvalitet.

Størrelsen på udvidelsen gør, at udvidelsen skal miljøvurderes (det der tidligere hed VVM). Det betyder, at ansøger skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der beskriver og vurderer udvidelsens væsentlige indvirkninger på miljøet.

I forbindelse med udvidelsen skal der også udarbejdes et plangrundlag, der består af en lokalplan og et kommuneplantillæg. Disse to planer skal også miljøvurderes. Hjørring Kommune udarbejder  en miljøvurdering af de to planer sideløbende med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.

Begge vurderinger skal ske ud fra det brede miljøbegreb, hvor bl.a. sociale, trafikale og naturmæssige forhold samt klimahensyn også indgår. Miljøstyrelsen har lavet en mere uddybende beskrivelse af hvad en miljøvurdering indeholder, herunder processen, offentlighedens inddragelse, klagemulighed mm. Du finder beskrivelsen her.

Ansøger har, som det første, indsendt en ansøgning om miljøvurdering, der kort beskriver det ønskede projekt og mulige påvirkninger af omgivelserne. Formålet med denne offentliggørelse er, at naboer, berørte myndigheder m.fl. kan komme med forslag og ideer til, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde og forholde sig til.

Ansøgning om miljøvurdering

Oversigtskort over den ansøgte udvidelse

Hjørring Kommune har gjort sig overvejelser over, hvad miljørapport og miljøkonsekvensrapport skal omfatte, og udarbejdet et udkast til et afgrænsningsnotat. Afgrænsningsnotatet beskriver detaljeringsniveauet i miljøkonsekvensrapporten og afgrænser, hvilke temaer der skal vurderes på.

Du ser udkastet til afgrænsningsnotatet her.

Hvis du har bemærkninger

Hvis du har forslag og ideer til indholdet i afgrænsningsnotatet, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Hjørring Kommune senest den 26. marts 2019.

Bemærkninger kan sendes via mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv.

Indkomne forslag og ideer vil indgå i det videre arbejde med miljøvurderingen.

Når miljørapport og miljøkonsekvensrapport er udarbejdet vil de sammen med plangrundlaget samt et udkast til et tillæg til miljøgodkendelsen blive lagt ud i offentlig høring i 8 uger.

Trangetvej 675, 9830 Tårs - Foroffentlighed i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsareal

Hjørring kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af husdyrholdet på Trangetvej 675, 9830 Tårs

Hjørring kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af husdyrholdet på Klodskevej 187, Mygdal

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.
Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er d. 21. marts 2019.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 
Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.
Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Boligområde ved Spangkærvej 79, Hjørring (Højene Enge)

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Der afholdes et Orienteringsmøde omkring byudvikling i Højene øst.

Hjørring Kommune vil gerne præsentere ideer og tanker bag planlægning for Hjørrings nye bydel i Højene Øst.

Tirsdag den 9. april kl. 19.00 på Højene Skole, Vellingshøjvej 368, Hjørring - sceneområdet ved hovedindgangen.

Program for mødet:

 • Velkomst v/udvalgsformand Søren Smalbro
 • Præsentation af program v/Team Plan
 • Hjørrings nye bydel – præsentation af helhedsplanen v/Team Plan
 • Præsentation af lokalplan for Højene Enge v/Team Plan
 • Den videre proces v/Team Plan
 • Afslutning og tak for i aften v/udvalgsformand Søren Smalbro

 

Høringsperioden er fra den 5. marts 2019 til 30. april 2019. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for boligområde ved Spangkærvej 79, Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for et boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, der vil ligge i forlængelse af det eksisterende boligområde ved H. C. Andersens Vej. Lokalplanen er første etape af udbygningen af helhedsplanen for et nyt byudviklingsområde i Højene Øst.

Lokalplanen indeholder et sammenhængende grønt areal, der fortsætter en eksisterende grøn kile fra Hjørring Bjerge, og et rekreativt areal med en landskabsbearbejdning der skærmer området mod Ringvejen.

Lokalplan nr. 108-L04

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger en ny rekreativ ramme, der omfatter det grønne rekreative område mod Ringvejen. Arealet har ikke tidligere været omfattet af kommuneplanens rammer

Kommuneplantillæg nr. 24

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Det meste af arealet er udlagt i kommuneplan 2016 til boligformål (omfatter de 3 storparceller og stamvejen – det grønne bælte mod Ringvejen skal inddrages i planlægningen.
 • Planen omfatter en mindre del af et større byudviklingsområde.
 • Området omfatter ingen særlige landskabelige eller natur-/kulturmæssige elementer.
 • Området forbindes naturligt med eksisterende byområde med videre udbygning af eks. vej- og stinet.
 • Dyre- og planteliv sikres spredningskorridorer via grøn kile og grønt bælte.
 • Klimasikring, herunder regnvandshåndtering, er tænkt ind i områdets udvikling. Regnvandsanlægget forventes at kunne bidrage positivt i forhold til fremtidige klimatiske ændringer.
 • Den øgede trafikbelastning fra det samlede byudviklingsområde vil ske gradvist, efterhånden som området udbygges, og vil indgå i kommunens trafikplanlægning.

 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslags fremlæggelse i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefristen er den 2. april 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336797.

Naturpark Tolne

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 26.

Høringsperioden er fra den 1. marts 2019 til 26. april 2019. 

Du skal sende dine bemærkninger ved at klikke på den orange ”høringsknap” i det digitale kommuneplantillæg. Du kan også sende en mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Naturpark Tolne” i overskriften.

Kommuneplantillægget er en forudsætning for ansøgning til Friluftsrådet

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med Hjørring Kommunes ansøgning om optagelse af området ved Tolne Skov, Katsig Bakker og Eskær Skov i Danske Naturparker, som er en mærkningsordningen, der drives af Friluftsrådet.

En naturpark er kort fortalt et område, der har en høj værdi både med hensyn til natur, landskab og rekreative muligheder. Udpegningen indebærer ingen begrænsninger.

For at blive medlem af Danske Naturparker er det et krav, at naturparken og dens afgrænsning er en del af kommuneplanen. Kriteriet skal sikre naturparkens lovmæssige ophæng til kommunens øvrig planlægning, forvaltning og politiske strategier.

Der er yderligere en række optagelseskriterier, som vedrører andelen af beskyttet natur, den geografiske afgrænsning, administrativ medarbejder, naturparkråd, økonomi, lokal forankring, formidling, naturvejledning og naturparkplan.

Kommuneplantillæggets indhold

Naturpark Tolne er allerede nævnt i målsætningen for Natur og Landskab i Hjørring Kommune. Der tilføjes et afsnit om Naturparker i strategien for Friluftsliv, og der tilføjes en ny retningslinje om Naturpark Tolne i retningslinjer for Friluftsliv.

Kommuneplantillæg nr. 26

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Naturparkplan

Naturparkplanen er det redskab, der beskriver vision og mål med naturparken. Naturparkplanen indeholder også en beskrivelse af de projekter, der skal realiseres i den femårige mærkningsperiode. Projekterne kan kun gennemføres, hvis alle lodsejere accepterer det.

Naturparkplanen er ikke en del af kommuneplantillægget.

Du kan læse mere Naturpark Tolne og Naturparkplanen her.

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer ikke, at planen er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser eller i øvrigt falder ind under kriterierne i § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslags fremlæggelse i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefristen er den 1. april 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Natur på tlf 72 33 65 80 eller lgn@hjoerring.dk

Boligområde mellem Fyrrevej og Hybenvej, Tversted.

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 8. marts 2019 til 5. april 2019. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for boligområde Fyrrevej og Hybenvej, Tversted” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke arealet til boliger. Der kan, afhængig af delområdet, opføres bebyggelse til henholdsvis åben-lav og tæt-lav beboelse. Lokalplanen siger hvor mange boliger der må være indenfor hvert delområde.

Byggeri kan opføres i 2 etager, og lokalplanen fastsætter hvor meget byggeri der må være på terræn. Hensigten med dette er at bevare store dele af den natur, der er i området ved at minimere ”fodaftrykket”, og dermed holde byggeriets omfang på et niveau, der sikrer, at området fremstår som et boligområde i den åbne natur.

Lokalplan nr. 707.1100-L04

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget overfører de hidtidige rammer, og tilføjer en rækkefølge for udbygningstakten af området.

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

iljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Området er 3,4 ha. og har været omfattet af en byplanvedtægt med en anvendelse til boligformål siden 1952.
 • Planen sikrer bevaring af eksisterende natur samt fastsætter større grundstørrelser end den eksisterende byplanvedtægt. Udstykning af området efter den nye lokalplan vurderes derfor at have en væsentlig mindre påvirkning af miljøet.
 • Den nye lokalplan fastsætter bestemmelser for bevaring af karakteristiske beplantninger i området, som dermed er med til at bibeholde den kvalitet området besidder.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslags fremlæggelse i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefristen er den 5. april 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336799.

Høring om ændring af planlægningen for Havnegade 8, 10 og 12, Hirtshals

Kommunen vil gerne høre dine bemærkninger til, om det skal være muligt at etablere bolig langs Havnegade eller om planlægningen for området skal ændres, så etablering af bolig ikke er mulig.

Høringsperioden er den 15. marts til den 12. april 2019.

Du skal sende dit svar på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest fredag den 12. april 2019. I dit svar bedes du skrive ”sagsnummer 01.02.03-G01-2-18”.

Bemærkninger fra høringen vil indgå i kommunens samlede vurdering af sagen.

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om etablering af bolig i Havnegade 8 og 10. Efterfølgende har en interesseret køber af Havnegade 12 forespurgt på muligheden for etablering af overnatningsfaciliteter på 1. sal med henblik på udlejning på hotellignende vilkår.

Kommuneplan 2016

Etablering af bolig på Havnegade er i dag i overensstemmelse med Kommuneplan 2016 for Hjørring Kommune. Hvis det ikke skal være muligt at etablere bolig, så skal planlægningen for Havnegade ændres, så etablering af bolig ikke er en mulighed.

Støjgrænser

Miljøstyrelsens grænseværdier for støj fastsætter for sydsiden af Havnegade støjgrænser på max. 55 dB i dagtimerne, 45 dB i aftentimerne og 40 dB i nattetimerne samt særlige regler lørdag, søndag og helligdage dog aldrig under 40 dB. Støjkravet er gældende inde i boligen for åbent vindue og på boligens udendørs opholdsareal.
Etablering af en bolig kan give mulighed for, at brugeren klager over støj i f.eks. nattetimerne, når der soves for åbent vindue. Det kan oplyses, at 40 dB svarer til summen fra et køleskab

I tilfælde af en klage er det boligen, der har retten, og virksomheden, der skal handle. Der er ingen mulighed for, at boligen på forhånd kan fraskrive sig denne ret.

Flere virksomheder tæt på Havnegade 

Der ligger flere virksomheder på havnens arealer, hvor støj kan være et problem ved etablering af bolig på Havnegade, bl.a. har Marine Shaft lokaler overfor Havnegade 8 og 10 i en afstand på ca. 105 m, og virksomheden har miljøtilladelse til lejlighedsvis natteaktivitet. Color Lines færgeterminal med landgangsfaciliteter ligger i en afstand på ca. 335 m, og virksomheden har p.t. 1 afgang i nattetimerne.

Administrationen har ingen kendskab til støjforholdene ved de to virksomheder, da der hidtil ikke har været klager over støj. Men der er fra andre støjklager erfaring for, at lastbilkørsel på udendørs arealer ved en virksomhed kan udgøre et støjproblem, f.eks. støjer en lastbil med ca. 95 dB, og i en afstand på 100 m vil denne støj være nedbragt til ca. 75 dB og i en afstand på 300 m til ca. 65 dB. Lastbilstøj i nattetimerne ligger dermed i en afstand på såvel ca. 100 m som 300 m over grænserne. I begge vil der være tale om en væsentlig overskridelse af støjgrænserne.

Hvis kommunen i forbindelse med en klage vurderer, at støjforholdene kan være overskredet, så skal kommunen følge op herpå af hensyn til klageren. Kommunen vil tage kontakt til den pågældende virksomhed og meddele et undersøgelsespåbud, som virksomheden i samarbejde med eksterne rådgivere skal dokumentere f.eks. ved støjmåling og, hvis støjreglerne er overskredet, samtidig redegøre for, hvordan virksomheden vil nedbringe støjen ved ændring af virksomhedens drift f.eks. ved ophør af aktivitet i nattetimerne eller ved etablering af støjafskærmning.

Administrationen har erfaring for, at ændring af drift eller etablering af støjafskærmning kan have stor økonomisk konsekvens for den pågældende virksomhed.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Plan og Erhvervsudvikling på tlf. +4572336790.