I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Offentlig høring af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Em, Hundelev og Lørslev vandværksområder

Hjørring Kommune har udarbejdet forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Em, Hundelev og Lørslev vandværksområder. 

Vi vil gerne høre dine bemærkninger til forslaget.

Høringsperioden er fra den 15. august 2019 til 8. november 2019.

Du skal sende dine bemærkninger ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale indsatsplan. Du kan også sende en mail til Teamvandjord@hjoerring.dk. Skriv gerne ”indsatsplan” i overskriften.

Forslaget til indsatsplanerne kan ses, ved at trykke på linket herunder;

Em

Hundelev

Lørslev

 

Ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik i høring

Fritid og Fællesskab - forslag til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune - er nu i høring frem til 1. maj 2019.

Høringssvar kan sendes til fritidogkultur@hjoerring.dk eller pr. post til Hjørring Kommune, att. Fritid, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Hjørring Kommune tilbyder i høringsperioden foreningsbesøg om "Fritid og Fællesskaber".

Se forslaget til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik

Etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk

Hjørring Kommune fremlægger hermed forslag til etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk i 8 ugers høring.

Projektet består i etablering af et kombineret sandfang med gydebanke i Skårup Møllebæk.

Projektbeskrivelse 

 Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 12. november 2019, fremsendes til vandløbsmyndigheden:

Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 

Indsigelser eller ændringsforslag kan også mailes til natur@hjoerring.dk

 

Harpsøvej 65, 9830 Tårs

Adresse: Harpsøvej 65, 9830 Tårs

Harpsøvej 65, 9830 Tårs - Udkast - miljøgodkendelse §16a.pdf

Resume:
Ansøgningen omfatter en udvidelse af rugeægsproduktionen på husdyrbruget beliggende Harpsøvej 65. Udvidelsen vil foregå som en bedre og mere fleksibel udnyttelse af produktionsareal i eksisterende stalde, samt nybygning af 1 ny staldbygning.

Den nye staldbygning bygges som en stald med et produktionsareal på 2100 m2, vest for Harpsøvej. Der etableres underjordisk gangforbindelse under Harpsøvej, for at sikre at staldene er forbundet. Dette ønskes gjort for at højne biosikkerhed på husdyrbruget, og forhindre smittespredning.

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Hjørring Kommune senest den 2. marts 2020. Bemærkninger kan sendes via mail

til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv.

 Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

Hotel- og boligformål ved Harald Fischers vej 47A, Løkken

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og kommuneplantillæget.

Lokalplanens høringsperiode er fra 3. februar 2020 til 30. marts 2020.

Kommuneplantillæggets høringsperiode er fra d. 5. februar 2020 til 1. april 2020 

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale plan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for den gl. købmandsgård i Løkken” i overskriften.

Lokalplanen

Planforslagene giver mulighed for, at Den gamle Købmandsgård kan renoveres med respekt for de oprindelige bygningers udtryk og omdannes til 9 værelser/lejligheder til hotel- eller boligformål. Det har været nødvendigt at ændre plangrundlaget, da den nuværende lokalplan alene giver mulighed for boligformål og mindre forretningserhverv. 

Lokalplan nr. 600-L13

Kommuneplantillæg nr. 33

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering
Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1), og planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

  • Planerne primært omhandler ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse.
  • Der er ingen påvirkning af natur og landskab, da planområdet er beliggende i eksisterende by og er omgivet af bebyggelse.
  • Projektet er af et omfang, der kun i begrænset omfang vil påvirke miljøet med forøget energi og vandforbrug.
  • Den kommende anvendelse vil ikke forurene omgivelser og grundvand, og evt. jordforurening vil blive afklaret/afhjulpet.
  • Planlægningen vil sikre de kulturhistoriske interesser.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Hesselholt Hansen på tlf. +4572336772 eller line.hesselholt@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen for lokalplanen er den 2. marts 2020.

Klagefristen for kommuneplantillægget er d. 5. marts 2020.

Klagevejledning

Præstevej 157, 9800 Hjørring - Høring om udvidelse

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om ændring på Præstevej 157, 9800 Hjørring

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 3. marts 2020

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 

Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Præstevej 157, 9800 Hjørring - Høring om udvidelse.pdf

Kærsgårdvej 6, 9800 Hjørring - Udkast til miljøgodkendelse af kvægejendommen

Ejer har ansøgt om udvidelse af produktionsarealet

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 23. marts 2020.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 
Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Se udkastet