I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Etablering af en restaurant, Frederikshavnsvej 82-86, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag til et nyt projekt vedr. etablering af en restaurant på Frederikshavnsvej 82-86 i Hjørring, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Restauranten med drive in tænkes placeret som en ny bygning på Frederikshavnsvej med en omtrentlig placering som vist på kortet.

Området, der i dag fungerer som parkeringsareal, er udlagt til erhvervsformål. Derfor er realisering af projektet afhængigt af, at der udarbejdes et nyt plangrundlag, der muliggør restauration.

 - Frederikshavnsvej 82-86 er vist med hvid afgrænsning. Den nye bygnings omtrentlige placering er vist med rød.

Du skal sende dine ideer og forslag på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 15. maj 2017.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til tlf. +4572336799

Forudgående offentlighed for nyt projekt vedr. et fælles biogasanlæg, Ugiltvej 20, Sindal

Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag til et nyt projekt vedr. etablering af et fælles biogasanlæg, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Biogasanlægget er en udvidelse af det gårdbiogasanlæg, som er under opførelse på Ugiltvej 20, Sindal. Anlægget er placeret i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen.

Hovedspørgsmålene er:

  • Hvordan kan anlægget tilpasset det omkringliggende landskab?
  • Er der problemstillinger vedr. trafikken til og fra anlægget, som er vigtige at inddrage i planlægningen?

 Har du andre idéer og forslag, der ikke omhandler ovennævnte hovedspørgsmål, vil kommunen også gerne høre dem

Du skal sende dine ideer og forslag på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 5. maj 2017.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til tlf. 72 33 67 96

Revurdering af miljøgodkendelse for husdyrbruget Ulstrupvej 83, Hjørring

Hjørring Kommune har indledt en revurdering af husdyrbruget på den nævnte adresse, der ejes af Hans Chr. Lunden. En revurdering skal finde sted 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt.

Det væsentligste formål med revurderingen er at sikre, at husdyrbruget løbende indrettes og drives ved hjælp af den bedste tilgængelige teknologi. Derved sikres, at husdyrbruget løbende reducerer sine påvirkninger af natur og miljø.

Hvis du har bemærkninger, som du mener, er vigtige for kommunen at inddrage i revurderingen, skal vi have dem senest den 10. maj 2017.

Bemærkningerne inddrages i kommunens vurderinger, der ender med et udkast til en afgørelse om, hvad der evt. skal ændres på husdyrbruget. Hvis du vil have udkastet tilsendt når det er klart, skal du lade os det vide senest samme dato som ovenfor. Der bliver tre uger til at kommentere udkastet.

Hvis du har behov for det, kan du få aktindsigt i de oplysninger, kommunen ligger inde med vedrørende miljøgodkendelsen og revurderingen.

Bemærkninger og evt. ønske om at få udkastet tilsendt skal sendes skriftligt til os via teamerhverv@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger.

Team Erhverv, Teknik og Miljø

Tlf. direkte: 7233 6730

Revurdering af miljøgodkendelse for husdyrbruget Ulstrupvej 51, Hjørring

Hjørring Kommune har indledt en revurdering af husdyrbruget på den nævnte adresse, der ejes af Kjærsgaard ApS ved Ulrik Lunden. En revurdering skal finde sted 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt.

Det væsentligste formål med revurderingen er at sikre, at husdyrbruget løbende indrettes og drives ved hjælp af den bedste tilgængelige teknologi. Derved sikres, at husdyrbruget løbende reducerer sine påvirkninger af natur og miljø.

Hvis du har bemærkninger, som du mener, er vigtige for kommunen at inddrage i revurderingen, skal vi have dem senest den 10. maj 2017.

Bemærkningerne inddrages i kommunens vurderinger, der ender med et udkast til en afgørelse om, hvad der evt. skal ændres på husdyrbruget. Hvis du vil have udkastet tilsendt når det er klart, skal du lade os det vide senest samme dato som ovenfor. Der bliver tre uger til at kommentere udkastet.

Hvis du har behov for det, kan du få aktindsigt i de oplysninger, kommunen ligger inde med vedrørende miljøgodkendelsen og revurderingen.

Bemærkninger og evt. ønske om at få udkastet tilsendt skal sendes skriftligt til os via teamerhverv@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger.

Team Erhverv, Teknik og Miljø

Tlf. direkte: 7233 6730

Præstegårdsvej 37, Ugilt. - Udkast til miljøgodkendelse

Minkfarmen ønskes udvidet fra 2.000 til 2.500 årstæver, hvilket svarer til en udvidelse fra ca. 69 DE (dyreenheder) til 86 DE.

Udvidelsen skal ske ved opførelse af en ny åben minkhal vest for de eksisterende, samt ved at indsætte etagebure i de eksisterende haller.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730 

Frist for bemærkninger er den 3. maj 2017

Se udkast til miljøgodkendelse her

Forudgående offentlighed for nyt projekt vedr. et tankanlæg ved Sprogøvej, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag til et nyt projekt vedr. et tankanlæg ved Sprogøvej, Hjørring, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Tankanlægget tænkes placeret syd for Frederikshavnsvej i rundkørslen ved Sprogøvej. Området er allerede planlagt til detailhandel for pladskrævende varegrupper. Der ønskes gennemført ny planlægning for også at give mulighed for etablering af et tankanlæg.

Inden for det afgrænsede område er i dag en virksomhed, som forhandler energianlæg med vindmøller. I tilknytning til denne virksomhed er opført en 20 m høj husstandsvindmølle.

Med ny planlægning gives der mulighed for at etablere et nyt tankanlæg på områdets nordlige del, som i dag henligger med græs. Tankanlægget ønskes etableret som et ubemandet anlæg.

Se oversigtskort

Hovedspørgsmålene er:

  • Skal der være mulighed for at opføre et tankanlæg?
  • Hvilke trafikforhold skal belyses i forhold til trafikafvikling?


Har du andre idéer og forslag, der ikke omhandler ovennævnte hovedspørgsmål, vil kommunen også gerne høre dem.

Du skal sende dine ideer og forslag på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 3. maj 2017.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til tlf. 72 33 67 91

Vindmøller Hirtshals Havn

Forslag til lokalplan nr. 201.8111-L03, kommuneplantillæg nr. 48 samt miljørapport for opstilling af 4 vindmøller på den nyeste del af Hirtshals havn langs ydermolen er fremlagt i offentlig høring.

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til de to planforslag samt den tilhørende miljørapport.

Høringsperioden er fra den 10. april til den 6. juni 2017.

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest den 6. juni 2017. Skriv gerne ”Vindmøller på Hirtshals havn” i overskriften.

Borgermøde
Der inviteres til borgermøde onsdag den 3. maj 2017 kl. 19.00 i Multihallen på Nordsøen. Alle interesserede er velkomne. På mødet vil kommunen orientere om planerne for opstilling af 4 vindmøller.

Energinet.dk vil endvidere orientere om de statslige ordninger for opstilling af vindmøller bl.a. værditabsordningen (mulighed for kontant erstatning til ejer af naboejendom, der på grund af møllerne mister mere end 1 % af værdien).

Hvis du ønsker at deltage i borgermødet, så skal vi have en tilmelding fra dig senest den 28. april 2017 på en mail til tmplan@hjoerring.dk – skriv gerne ”Tilmelding til vindmølle-møde” i overskriften.

Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en højde på max. 150 m eller som et alternativ opstilling af 3 møller med samme højde.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om placering og udseende af vindmøllerne.

Lokalplanens formål at sikre:
- at give mulighed for, at området også kan anvendes til opstilling af vindmøller,
- at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet, og
- at sikre, at området udnyttes energimæssigt bedst muligt.

Lokalplan nr. 201.8111-L03

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget
Forslaget til kommuneplantillæg ændrer den nuværende kommuneplanramme for den nordøstlige del af Hirtshals havn, så der også kan opstilles vindmøller i området. Endvidere sker der mindre ændring af et par af kommuneplanens retningslinjer, så det er muligt at opstille møller, der følger ydermolen, og dermed ikke opstilles på en knækket linje, samt opstillet med en mindre indbyrdes afstand end anbefalet og med større rotor end det fastsatte harmoniforhold (forholdet mellem tårnets højde og rotordiameteren).

Samtidig fastlægger kommuneplantillægget en støjkonsekvenszone, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse, og en støjberegningszone, hvor møllerne på havnen skal medregnes ved beregning af støj fra en eventuel ny vindmølle, der opstilles i oplandet til møllerne på havnen.

Kommuneplantillæg nr. 48

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljørapport
I miljørapporten (der både er VVM-redegørelse og miljøvurdering) er de miljømæssige konsekvenser ved opstilling af 4 møller (alternativt 3 møller) belyst i forhold til naboerhverv og nabobeboelse vedrørende støj, skygge og visuel effekt. Det er vist, at opstilling af møller kan ske i overensstemmelse med gældende regler vedr. støj, således at ingen nabobolig udsættes for støj over støjgrænserne. Møllernes visuelle effekt på omgivelserne er belyst med en række visualiseringer bl.a. fra nærliggende erhverv og boligområder samt fra kysten langs Tannis Bugt.

Samlet miljørapport (lav opløsning)

Miljørapport uden bilag (høj opløsning)

Bilag (højere opløsning)

Klagemulighed
Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 8. maj 2017.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 33 67 94.

Præstevej, Hæstrup – Udkast til miljøgodkendelse af nyt husdyrbrug

Kommunen har udarbejdet et UDKAST til miljøgodkendelse af etablering af et nyt husdyrbrug på adressen. Jens Kristian og Jonas Risager ønsker at flytte malkekvægbesætningen fra Rakkebyvej 125 til et nyt staldanlæg. Der søges om godkendelse af besætning bestående af 410 malkekøer med opdræt, i alt 741 dyreenheder (DE). Der skal opføres nye staldbygninger, malkestald, lade, plansilo og 3 gylletanke. Anlægget på Rakkebyvej vil overgå til opdræt af kvier.

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Hjørring Kommune senest den 05. maj.  Bemærkninger kan sendes via mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se udkastet til miljøgodkendelse her

Helårsbeboelse i Tversted

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at få afklaret spørgsmål om helårsbeboelse i Tversted. Der skal derfor tages stilling til om lokalplanen, der fastlægger at boliger skal anvendes til helårsbeboelse fastholdes. Inden der træffes en beslutning, ønsker udvalget at høre byens borgere.

Hvad siger lokalplanen?
Helårsbeboelse i Tversted er fastlagt i en lokalplan, der omfatter de dele af byen, hvor der er helårsboliger. Planen fastsætter, at boliger skal anvendes til helårsbeboelse, herunder at de ikke må tages i brug til fritidsbolig eller sommerhus.

Lokalplanen har retsvirkning for de boliger, der pr. 15. november 2006 blev anvendt til helårsbeboelse og ingen retsvirkning for de boliger, der på dette tidspunkt, var taget i brug til fritidsbolig.

Ophævelse af lokalplanen
Hvis lokalplanen skal ophæves forudsætter det en beslutning i Byrådet. Inden da skal der ske høring af ejere og brugere indenfor lokalplanens område. Høringen skal have en varighed på min. 8 uger.

Borgermøde
Der afholdes et borgermøde om emnet den 20. april. 2017 kl. 17.00 - 18.30 på Klitgården i Tversted.

Høring - Hvad mener du?
Høringsperioden er fra den 24. marts til den 18. maj 2017.

Har du bemærkninger til spørgsmålet om helårsbeboelse i Tversted, så skal du skrive til os. Vi skal have dine bemærkninger senest den 18. maj 2017. Du kan sende dem på email til tmplan@hjoerring.dk  eller brev til Hjørring Kommune, Team Plan og Erhvervsudvikling, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Høring vedr. forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole

Byrådet sender forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole i høring.

Byrådet besluttede på byrådsmødet onsdag den 12. oktober 2016 at sende forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole i offentlig høring og i høring i skolebestyrelserne for Tårs Skole og Vrå Skole i perioden fra fredag den 14. oktober 2016 til fredag den 9. december 2016 kl. 12.00. Nedenfor følger links til høringsmaterialet til den offentlige høring:

Hvis I er interesserede i at kende tidsplanen for arbejdet med sagen om forslag vedrørende sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole, kan I finde link hertil nedenfor:

Sindal Varmeforsyning, Baggesvognsvej 32 - Høring om OCR-anlæg

Sindal Fjernvarme har planer om at etablere et nyt varmeforsyningsanlæg.

Anlægget er beskrevet i et projektforslag, som nu sendes i høring.

Projektforslag

Frist d. 15/9-2016

Har du spørgsmål eller kommentarer kan det sendes til Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk


 

Høring om udvidelse på Svenstrupvej 54, Vrå

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af slagtesvin og slagtekylling produktionen.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen. Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt digitalt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er den 18. maj 2017.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 

Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Læs mere her