I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Ansøgningsfrist for nye solcelle- og vindmølleprojekter

Hjørring Byråd har på byrådsmødet den 24. juni 2020 besluttet at igangsætte en samlet planlægning for nye solcelle- og vindmølleprojekter i Hjørring Kommune.

Ansøgningsfrist

Fristen for at indsende ansøgning om nye projekter er mandag den 19. oktober 2020 kl. 10.00

Ansøgningen med tilhørende bilag skal sendes til plan@hjoerring.dk.

Projekternes forudsætninger

Projektets udformning og placering skal være i overensstemmelse med Hjørring Kommuneplans retningslinjer for beskyttelse af natur-, landskabs- og kulturarvsinteresser samt øvrige lovgivninger på området. Projektet skal ligeledes forholde sig til Hjørring Kommunes Energiplan.

Her finder du:

 Den kommende proces

Efter ansøgningsfristens udløb vurderer Hjørring Kommune indkomne ansøgninger, og Byrådet beslutter, hvilke projekter der skal indgå i en fordebat, der forventes afholdt primo 2021.

Efter fordebat vurderer og behandler Hjørring Kommune indkomne høringssvar, og Byrådet beslutter, hvilke projekter der skal indgå i planforslaget, som forventes sendt i offentlig høring i sensommeren 2021.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Niels-Kristian Balle på 7233 6794 eller Anne Møller Jørgensen på 72 33 6795 eller ved at sende os en mail på plan@hjoerring.dk.

Energiplan 2.0 - Vejen til bæredygtig vækst

Energiplan 2.0 skal sætte retning og ramme for lokal handling på vejen mod en grøn omstilling af energisystemet som en motor for vækst i Hjørring Kommune.

Se Energiplan 2.0 her

Planen er høring frem til 26. oktober 2020. Har du spørgsmål eller bemærkninger til planen, kan du sende dem til projektleder Thomas Jensen på thomas.jensen@hjoerring.dk eller ringe på tlf. 72 33 67 20.

Forslag til tillæg 3 af 2020 - Annullering af planlagt spildevandskloakering for Ane Maries Vej, 9480 Løkken.

Hjørring kommune har udarbejdet forslag til tillæg 3 af 2020 om annullering af planlagt spildevandskloakering for Ane Maries Vej, 9480 Løkken. 

De 12 sommerhuse på Ane Maries Vej, 9480 Løkken i Hjørring kommune ændres fra planlagt spildevandskloakering til status åbent land. Dette medfører at, de enkelte grundejere ikke har krav om tilslutning til det offentlige kloaknetværk og fortsat skal håndtere tag- og overfladevand samt spildevand på egen grund.

Forslaget er i 8 ugers offentlig høring fra mandag den 7. september til mandag den 2. november 2020

Du kan se forslaget til tillægget her

Fordebat om byudvikling i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter

Høringsperioden er fra 31. august til 28. september 2020.

Hjørring Kommune har igangsat udarbejdelse af en temaplan, som skal fastlægge principper for byudvikling og udpege nye arealer til fremtidige bolig- og erhvervsområder. Temaplanen er en del af en igangværende revision af Hjørring Kommuneplan 2016.

Har du interesse i, hvor og hvordan din by skal udvikles, kan du læse mere om temaplanen og kommuneplanrevisionen her:

Fordebat om byudvikling i Hjørring Kommune 

Ingen kender byen bedre end dem, som bor her. Vi modtager derfor gerne alle de ideer, forslag og synspunkter, I har som borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Møller Jørgensen på tlf. 72 33 67 95 eller anne.moeller@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at igangsætte planlægningen.

Klagefristen er den 28. september 2020.

Klagevejledning

Hotelformål ved Nørregade 3, Løkken

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 31.08.2020 til 26.10.2020. 

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Hotel Klitbakken” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for nyopførelse eller renovering af eksisterende hotel, med en maks. højde på 15,5 meter og 4 fulde etager. Den giver desuden mulighed for en værelsesfløj i 2 etager beliggende Anton Bast Vej 1.

Der gives mulighed for at etablere altaner ud over vejskel mod Nørregade.

Lokalplan nr. 600-L14

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til hotelformål med en bygningshøjde på maks. 15,5 meter og 4 fulde etager.

Kommuneplantillæg nr. 36

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at planerne ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: 

Planerne fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planerne medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planerne fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Anvendelsen vil være det samme som eksisterende planlægning, i dette tilfælde hotelformål, med dertilhørende faciliteter.
 • Rammerne for et større hotel vurderes ikke at have et omfang der er så væsentligt forskelligt fra eksisterende planlægning på arealet, at det medfører udarbejdelse af miljørapport.
 • Der er ingen natur eller særlige landskabelige værdier på arealet.

Området er i kystnærhedszone, men fremstår som planlagt bymæssig bebyggelse

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Steffan Vangsted Frandsen på tlf. +4572336799 eller via mail svf@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 28. september 2020

Klagevejledning

Boligområde ved Spangkærvej, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra 31. august til den 28. september 2020. 

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for boligområde ved Spangkærvej, Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere et boligområde med 30 boliger til tæt-lav boligbebyggelse. Indenfor området er der i dag én bolig.

Lokalplan nr. 108-L05

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

 

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Arealet er udlagt i kommuneplan 2016 til boligformål.
 • Området omfatter ingen særlige landskabelige eller natur-/kulturmæssige elementer.
 • Området er en fortætning af et areal, der allerede benyttes til boligformål og er derfor positivt iht. at mindske arealforbrug til byudvikling.
 • Området har god tilgængelighed til sti- og vejforbindelser i den eksisterende by, og god adgang til grønne områder og funktioner i byen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Tonni Hansen på tlf. +4572336791 eller via mail tonni.hansen@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 28. september 2020.

Klagevejledning

Udebørnehave ved skole, Stadionvej, Vrå

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 31. august - 26. oktober 2020 


Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Udebørnehave i Vrå” i overskriften.


Lokalplanen 

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af ny udebørnehave samt andre mindre bebyggelser, der understøtter det rekreative formål for området.

Lokalplan nr. 400-L07

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til rekreativt formål med mulighed for bebyggelse til offentlige formål, fritids formål, idrætsfunktioner, undervisnings- og foreningsformål samt rekreative formål.

Kommuneplantillæg nr. 49

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: 

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Lokalplanen sikrer, at den åbne grønne karakter af området bevares ved at fastlægge bestemmelser om bygningernes placering, størrelse og materialer. 

 • Lokalplanen sikrer, at der ikke fjernes beplantning eller skov.

 • Der er ingen beskyttede natur-, kultur, eller landskabelige værdier, som påvirkes af projektet.

 • Planlægningen sikrer, at området stadig kan forbindes med den større grønne kile i Vrå.

 • Planlægningen sikrer, at trafikken i området skal foregå til fod eller cykel og at der kun lægges op til, at veje kan anvendes til servicekørsel.

 • Overskydende jord fra planområdet og nærliggende områder, nyttiggøres i planområdet i form af bakker, der vil få en rekreativ værdi.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anette Størup på tlf. +4572336732 eller via mail abs@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 28. september 2020

Klagevejledning

Udvidelse af BB-Biogas - Ålstrupvej 68, Smidstrup

Offentlig høring om udvidelse af produktionen på BB-Biogas, og forslag til lokalplan 900-L16, og kommuneplantillæg nr. 48.

BB-Biogas har søgt om tilladelse til at udvide indtaget af biomasse fra nuværende 36.000 ton, til fremtidige 160.000 ton pr. år.

I forbindelse med udvidelse af produktionen skal der etableres et pumpeledningsnetværk, der forbinder biogasanlægget med husdyrbrug i nærområdet. Desuden skal der bl.a. bygges en biomassehal med luftrensning, to nye procestanke, en modtage- og en udpumpningstank samt et opsamlingsbassin til urent overfladevand.

Kommunen vil gerne høre dine bemærkninger til dokumenterne, der beskrives herunder.

Høringsperioden er fra den 27. august 2020 til 22. oktober 2020.

 

Proces

For at BB-Biogas kan udvide produktionen, er der lavet en miljøvurdering (det der tidligere hed VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøet) af projektet.

Formålet med miljøvurderingen er at sikre, at der laves en grundig beskrivelse og en vurdering af hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen af anlægget vil kunne medføre, inden der meddeles en tilladelse til udvidelse.

I forbindelse med miljøvurderingen er undersøgt alle de forhold, der kan tænkes at påvirke bl.a. det omgivende miljø i forhold til luft, vand, jord, beskyttelseslinjer, kommunale udpegninger, trafikforhold, socioøkonomiske forhold mv.

I slutningen af marts 2020 offentliggjorde Hjørring Kommune miljøvurderingsansøgningen, og ansøger har herefter fået et afgrænsningsnotat, der fastsætter indholdet i miljøvurderingen. På dette grundlag har ansøger udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, hvor de miljømæssige konsekvenser ved etablering af den ansøgte udvidelse beskrives og vurderes.

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten påtænker Hjørring Kommune at meddele en miljøvurderingstilladelse, der sammen den revurderede miljøgodkendelse, indeholder vilkår for driften af biogasanlægget og pumpeledningsnetværket.

Udvidelsens bygningsmæssige udvidelse betyder, at der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, hvor der fastsættes rammer for etablering af bygning, tanke, bassin m.m. Der er samtidig udarbejdet en miljøvurdering af de to planer. Denne miljøvurdering er foretaget af Hjørring Kommune og indarbejdet i de to planer.

De to planer fastlægger områdets anvendelse til biogasanlæg, og lokalplanen fastsætter nærmere bestemmelser for placering og udformning af bygninger, tanke og øvrige anlæg bl.a. i forhold til højde og farver samt krav om etablering af afskærmende beplantning og jordvold.

 

Høringsmateriale

Kommunen vil gerne høre dine bemærkninger til de fremlagte planforslag og øvrige dokumenter, der er linket til herunder. Hjørring Kommune har kontrolleret, at alle miljømæssige krav er overholdt. Det, som I kan hjælpe med, er, om der er fejl og mangler i udkastene til afgørelser, eller om der er lokale forhold, vi har overset.

Miljøkonsekvensrapport (vurdering af projektet)

Udkast til miljøvurderingstilladelse

Udkast til revurdering af miljøgodkendelse

Forslag til lokalplan nr. 900-L16

Forslag til kommuneplantillæg nr. 48

Bemærkninger til lokalplan og kommuneplantillæg kan sendes ved at klikke på den orange ”høringsknap” i de digitale planer der er linket til herover. Du kan også sende en mail til plan@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”BB-Biogas” i overskriften.

Bemærkninger til øvrige dokumenter skal sendes ved at sende en mail til teammiljoe@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Udvidelse af BB-Biogas” i overskriften.

 

Midlertidige retsvirkninger

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 23. september 2020

Klagevejledning

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anders Rahbek Jensen på tlf. +4572336741 eller via mail arj@hjoerring.dk. Spørgsmål vedr. kommuneplantillæg og lokalplan skal rettes til Niels-Kristian Balle på tlf. +4572336794 eller via mail niels-kristian.balle@hjoerring.dk

Ålborgvej 962, 9760 Vrå - Udkast til miljøgodkendelse

Hjørring kommune har udarbejdet et udkast til en miljøgodkendelse til ejendommen.

Vrejlev Landbrug ApS, Vrejlev Møllevej 11, 9760 Vrå har ansøgt om en miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til 5.916 m².

I forbindelse med udvidelsen skal opføres to nye stalde med et samlet produktionsareal på 3.729 m² til slagtegrise. Det nye byggeri opføres i tilknytning til det eksisterende anlæg.

Bemærkninger
Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt til Hjørring kommune og skal være modtaget senest den 23. september 2020 . Bemærkninger kan sendes via mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Miljø

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

 Se udkastet til miljøtilladelsen/godkendelsen her.

 

Ulstrupvej 83, 9800 Hjørring - Udkast til miljøgodkendelse

Hjørring kommune har udarbejdet et udkast til en miljøgodkendelse til ejendommen.

Der søges ikke om byggeri, herunder ændring eller udvidelse af staldanlægget eller gødningsopbevaringen. Der søges om produktion på uændret antal m² og uændret gulvtype. 

Ansøgningen medfører ikke øget bidrag af hverken ammoniak eller lugt over en 8 års periode eller i forhold til nudrift, da bidraget afhænger af m² stiareal og dyretype, hvilket ikke er ændret siden stalden blev opført.

Projektet søges for at give mulighed for regulering af vægt på slagtegrise og produktionstid på kyllingerne, da både slagtevægt på slagtegrise og produktionstid på kyllinger jævnligt ændres.

Bemærkninger
Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt til Hjørring kommune og skal være modtaget senest den 23. september 2020 . Bemærkninger kan sendes via mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Miljø

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

Se udkastet til miljøtilladelsen/godkendelsen her.