I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Fordebat om udviklingen i Hjørring Kommune med fokus på de tre temaer: Landsbyer, Oversvømmelse & Erosion samt Produktionsvirksomheder

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter

Høringsperioden er fra 26. november til 10. december 2020.

Hjørring Kommune har igangsat udarbejdelse af 3 temaplaner, som del af en igangværende revision af Hjørring Kommuneplan 2016.

De tre temaer har særlig fokus i kommuneplanens revisionsarbejde, fordi staten gennem Planloven stiller nye krav til kommunernes overordnede planlægning for netop disse emner.

For landsbyerne skal nye lovkrav sikre, at kommunerne i deres planlægning fastlægger en overordnet og samlet strategi for deres landsbyer, mens kravene for emnerne oversvømmelse & erosion samt produktionsvirksomheder primært omhandler geografiske udpegninger af områder, hvor kommunen skal være særlig opmærksom over fremtidige anvendelses- og byggemuligheder.

Fordebat om udviklingen i Hjørring Kommune

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Hesselholt Hansen på tlf. 72336772 eller  line.hesselholt@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at igangsætte planlægningen.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 24. december 2020.

Klagevejledning

Ugiltvej 20a, Sindal - Udkast til miljøgodkendelse og screeningsafgørelse af udlægning/terrænregulering med restprodukter

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til at terrænregulere med restprodukter under plansiloer i forbindelse med biogasanlægget på ejendommen.

Hjørring Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse og screeningsafgørelse til terrænregulering med restprodukter på ejendommen.

Terrænet falder mere forventet og der skal afgraves muld og fyldjord for at opnå ordentlig fundering. Grundet fald i terrænet skal projektet miljøgodkendes til at modtage supplerende 44.300 ton restprodukter. Projektet skal miljøgodkendes da der er tale om et anlæg til nyttiggørelse af affald.

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Hjørring Kommune senest den 4. december 2020. Bemærkninger kan sendes via mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att.: Team Miljø.

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

Læs udkast til miljøgodkendelsen her

Læs udkast til screeningsafgørelsen her

Smidstrupvej 50, Vrå - Udkast til Miljøgodkendelse, screeningsafgørelse og landzonetilladelse til støjvold

Hjørring har modtaget ansøgning om etablering af støjvold i forbindelse med svinehotellet på ejendommen, Smidstrupvej 50, Vrå.

Hjørring Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse, screeningsafgørelse og landzonetilladelse til etablering af støjvolden på ejendommen.

Støjvolden etableres af rent jord. Når volden er etbleret vil den være 112 meter lang og 4 meter høj. Støjvolden ønskes etableret for at skærme naboer mod støj – især i natperioden. Projektet skal miljøgodkendes da der er tale om et anlæg til nyttiggørelse af affald.

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Hjørring Kommune senest den 4. december 2020. Bemærkninger kan sendes via mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att.: Team Miljø.

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

Læs udkast til miljøgodkendelse her

Læs udkast til screeningsafgørelse her

Læs udkast til landzonetilladelse her

Orientering om proces for kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse ved sandfodring på søterritoriet

Hjørring Kommune har igangsat en proces for udarbejdelse af et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse for at kunne søge statsligt tilskud til projektet med deadline 1. 11. 2020. Projektet består af sandfodring på søterritoriet ud for Hjørring Kommunes vestkyst.

Processen forventes at have følgende forløb:

Fælles møde med bidragsyderne i projektet d. 21. 8. 2020 om projektet og ansøgningen.

Den 28.9. 2020 starter fire uger høring af projektets bidragsydere, evt. naboer, berørte myndigheder og interesseorganisationer samt offentliggørelse af projektet på kommunens hjemmeside.

Behandling på møde i teknik- og miljøudvalget den 7. 10. 2020 om at fremme projektet, udarbejde tilladelsen og indsende ansøgning om statsstøtte til projektet.

Behandling på Byrådsmøde den 28. 10. 2020 om at fremme projektet, udarbejde tilladelsen og indsende ansøgning om statsstøtte til projektet.

Udarbejdelse af endelig tilladelse og indsendelse af ansøgning om statslig støtte sker d. 30. 10. 2020.

 

Spørgsmål til projektet kan rettes til Christina W. Kærsgaard på tlf. 4122 6767 eller cwk@hjoerring.dk

Høring om kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse i form af sandfodring på søterritoriet

Hjørring Kommune og en række grundejere langs kysten har længe arbejdet på at lave sandfodring langs vestkysten af kommunen for at imødegå den kraftige erosionen af kysten.

Staten har nu åbnet en tilskudspulje for ansøgninger i 2020 med ansøgningsfrist 1. november 2020. 

Hjørring Kommune har en eksisterende tilladelse til sandfodring, men tilladelsen skal udformes som et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse for at der kan ansøges om tilskud. Det betyder at parterne i projektets pålægges bestemte bidrag ud fra de værdier og interesser, projektet beskytter. 

Derfor udarbejdes en ny tilladelse på samme vilkår som den gældende, men med udpegede parter og opgørelse af fordelingen af de bidrag, der skal indgå i projektet. Den nye tilladelse vil kun gælde for sandfodring med et tilsagn fra statens tilskudsordning pulje 2020. 

Hjørring Kommunes byråd forventes at fremme sagen samt vedtage udstedelse af den endelige tilladelse med bidragsfordeling i slutningen af oktober.

Projektet er i offentlig høring fra den 25. september 2020 til den 23. oktober 2020.

Bemærkninger til høring: 
Hvis du har bemærkninger til projektet, skal du sende dine bemærkninger med mail til natur@hjoerring.dk eller et
brev til Teknik- og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Skriv gerne "Sandfodringsprojekt 2020" i overskriften.

Høringssvar skal være indkommet inden høringsperiodens udløb.

Hvis der er spørgsmål, kan de rettes til Christina W. Kærsgaard, Team Natur,
på tlf. nr. 7233 6767 eller mail cwk@hjoerring.dk.

Link til ansøgning med bilag:

Ansøgning - følgebrev 
Ansøgning
Ansøgningsskema
VVM anmeldelse
Udtalelse fra Kystdirektoratet
Sandfodringsstrækninger
Bidragsydere - geografisk oversigt
Bidragsfordeling
Udgifter til projektet
Udkast til tilladelse
Udkast til afgørelse om ingen krav om miljøvurdering

 

Allingdamvej 50, 9850 Hirtshals - Høring om ændring af husdyrbrug

Hjørring kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 26. oktober 2020.

Kommentarer skal sendes til: teammiljoe@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Miljø. 

Send en mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 47, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se ansøgningsmateriale

Revurdering af miljøgodkendelser på husdyrbrug

Hjørring Kommune har indledt revurdering af miljøgodkendelserne for en række IE-husdyrbrug.

En revurdering skal finde sted 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt, eller når der er offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Revurdering foretages på de husdyrbrug, der er omfattet af EU-direktivet om industrielle emissioner, de såkaldte IE-brug, der omfatter de store svine- og fjerkræejendomme.

Det væsentligste formål med revurderingen er at sikre, at husdyrbruget løbende indrettes og drives ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Derved sikres det, at husdyrbruget løbende reducerer sine påvirkninger af natur og miljø.

Hvis du har bemærkninger, som du mener, er vigtige for kommunen at inddrage i en eller flere af revurderingerne, skal vi have dem senest den 31. oktober 2020. Bemærkningerne inddrages i kommunens vurderinger, der ender med et udkast til en afgørelse på hver enkelt husdyrbrug, om hvad der evt. skal ændres på husdyrbruget.

Hvis du vil have et udkast tilsendt når det er klart, skal du lade os det vide senest samme dato som ovenfor. Der bliver en frist på minimum 14 dage for at komme med bemærkninger til udkastet.

Hvis du ønsker det, kan du anmode aktindsigt i de oplysninger, kommunen ligger inde med, vedrørende miljøgodkendelserne og revurderingerne.

Bemærkninger og evt. ønske om at få udkast til afgørelse tilsendt, skal sendes skriftligt til os via teammiljoe@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, mrk. "Team Miljø - revurdering af husdyrbrug". Du bedes desuden anføre hvilket eller hvilke husdyrbrug, din henvendelse drejer sig om.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger på tlf. 7233 6740

Se listen over husdyrbrug der skal revurderes her

Ugiltvej 20, Sindal Biogas. Ansøgning om etablering af bassin til overfladevand

Hjørring Kommune har modtaget en ansøgning om ændring af håndteringen af overfladevand fra anlægget.

Sindal Biogas ønsker at ændre håndteringen af overfladevand, sådan at overfladevandet fra asfaltpladser mm. opsamles i et bassin, i stedet for i en mindre tank.

Med ændringen kan biogasanlægget, opbevare urent overfladevand for en længere nedbørsperiode, hvor udsprinkling ikke er muligt, og endvidere gemme vand til brug i biogasprocessen, i regnfattige perioder.

 

Proces og høring

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 11. november 2020, godkendt at igangsætte sagen, med en foroffentlighedsproces, hvor borgerne har mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb, vil kommunen lave et udkast til tillæg til miljøgodkendelse og miljøvurderingsscreening, som du efter anmodning kan få tilsendt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til tillæg til miljøgodkendelse og miljøvurderingsscreening tilsendt, er den 8. december 2020.

Kommentarer til ansøgningsmaterialet skal sendes til: teammiljoe@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Miljø. 

Hvis du ønsker udkastet til tillæg til miljøgodkendelse og miljøvurderingsscreening tilsendt når det er færdigt, skal du sende en mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller ringe på 72 33 67 30.

 

Ansøgningsmateriale

Screeningsskema

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse