I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Udvidelse af produktionsvirksomhed ved Sdr. Vråvej, Vrå

Hjørring Kommune afholder fordebat og vil gerne høre dine ideer, forslag og synspunkter, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Høringsperioden er fra den 21.12.2020 til den 08.01.2021.

Du kan finde informationer om projektet, og indsendelse af høringssvar her:

Fordebat om produktionsvirksomhed ved Sdr. Vråvej, Vrå

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lise Nørgaard på tlf. 72336789 eller lise.noergaard@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at igangsætte planlægningen.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 18. januar 2021.

Klagevejledning

Tverstedvej 6, Hirtshals - Udkast til miljøgodkendelse §16a

Hjørring kommune har udarbejdet et udkast til en miljøgodkendelse til ejendommen.

 

Der er søgt om udvidelse af produktionsarealet.

Bemærkninger
Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt til Hjørring kommune og skal være modtaget senest den 22. januar 2021. Bemærkninger kan sendes via mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Miljø

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

 Se udkastet til miljøtilladelsen/godkendelsen her.

 

Orientering om proces for kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse ved sandfodring på søterritoriet

Hjørring Kommune har igangsat en proces for udarbejdelse af et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse for at kunne søge statsligt tilskud til projektet med deadline 1. 11. 2020. Projektet består af sandfodring på søterritoriet ud for Hjørring Kommunes vestkyst.

Processen forventes at have følgende forløb:

Fælles møde med bidragsyderne i projektet d. 21. 8. 2020 om projektet og ansøgningen.

Den 28.9. 2020 starter fire uger høring af projektets bidragsydere, evt. naboer, berørte myndigheder og interesseorganisationer samt offentliggørelse af projektet på kommunens hjemmeside.

Behandling på møde i teknik- og miljøudvalget den 7. 10. 2020 om at fremme projektet, udarbejde tilladelsen og indsende ansøgning om statsstøtte til projektet.

Behandling på Byrådsmøde den 28. 10. 2020 om at fremme projektet, udarbejde tilladelsen og indsende ansøgning om statsstøtte til projektet.

Udarbejdelse af endelig tilladelse og indsendelse af ansøgning om statslig støtte sker d. 30. 10. 2020.

 

Spørgsmål til projektet kan rettes til Christina W. Kærsgaard på tlf. 4122 6767 eller cwk@hjoerring.dk

Høring om kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse i form af sandfodring på søterritoriet

Hjørring Kommune og en række grundejere langs kysten har længe arbejdet på at lave sandfodring langs vestkysten af kommunen for at imødegå den kraftige erosionen af kysten.

Staten har nu åbnet en tilskudspulje for ansøgninger i 2020 med ansøgningsfrist 1. november 2020. 

Hjørring Kommune har en eksisterende tilladelse til sandfodring, men tilladelsen skal udformes som et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse for at der kan ansøges om tilskud. Det betyder at parterne i projektets pålægges bestemte bidrag ud fra de værdier og interesser, projektet beskytter. 

Derfor udarbejdes en ny tilladelse på samme vilkår som den gældende, men med udpegede parter og opgørelse af fordelingen af de bidrag, der skal indgå i projektet. Den nye tilladelse vil kun gælde for sandfodring med et tilsagn fra statens tilskudsordning pulje 2020. 

Hjørring Kommunes byråd forventes at fremme sagen samt vedtage udstedelse af den endelige tilladelse med bidragsfordeling i slutningen af oktober.

Projektet er i offentlig høring fra den 25. september 2020 til den 23. oktober 2020.

Bemærkninger til høring: 
Hvis du har bemærkninger til projektet, skal du sende dine bemærkninger med mail til natur@hjoerring.dk eller et
brev til Teknik- og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Skriv gerne "Sandfodringsprojekt 2020" i overskriften.

Høringssvar skal være indkommet inden høringsperiodens udløb.

Hvis der er spørgsmål, kan de rettes til Christina W. Kærsgaard, Team Natur,
på tlf. nr. 7233 6767 eller mail cwk@hjoerring.dk.

Link til ansøgning med bilag:

Ansøgning - følgebrev 
Ansøgning
Ansøgningsskema
VVM anmeldelse
Udtalelse fra Kystdirektoratet
Sandfodringsstrækninger
Bidragsydere - geografisk oversigt
Bidragsfordeling
Udgifter til projektet
Udkast til tilladelse
Udkast til afgørelse om ingen krav om miljøvurdering

 

Indledning af revurdering

Hjørring Kommune har indledt revurdering af miljøgodkendelserne for husdyrbrugene

- Svenstrupvej 54, 9760 Vrå
- Vangen 46, 9760 Vrå
- Saksagervej 190, 9760  Vrå

En revurdering skal finde sted 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt, eller når der er offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Revurdering foretages på de husdyrbrug, der er omfattet af EU-direktivet om industrielle emissioner, de såkaldte IE-brug, der omfatter de store svine- og fjerkræejendomme.

Det væsentligste formål med revurderingen er at sikre, at husdyrbruget løbende indrettes og drives ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Derved sikres det, at husdyrbruget løbende reducerer sine påvirkninger af natur og miljø.

Hvis du har bemærkninger, som du mener, er vigtige for kommunen at inddrage i en eller flere af revurderingerne, skal vi have dem senest
den 1. februar 2021. Bemærkningerne inddrages i kommunens vurderinger, der ender med et udkast til en afgørelse på hver enkelt husdyrbrug, om hvad der evt. skal ændres på husdyrbruget.

Hvis du vil have et udkast tilsendt når det er klart, skal du lade os det vide senest samme dato som ovenfor. Der bliver en frist på minimum 14 dage for at komme med bemærkninger til udkastet.

Hvis du ønsker det, kan du anmode aktindsigt i de oplysninger, kommunen ligger inde med, vedrørende miljøgodkendelserne og revurderingerne.

Bemærkninger og evt. ønske om at få udkast til afgørelse tilsendt, skal sendes skriftligt til os via teammiljoe@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, mrk. "Team Miljø - revurdering af husdyrbrug". Du bedes desuden anføre hvilket  husdyrbrug, din henvendelse drejer sig om.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger på tlf. 7233 6740

For-offentlighed – miljøgodkendelse af BHJ A/S i Løkken

Hjørring Kommune går i gang med miljøgodkendelsesproces for BHJ A/S i Løkken, Egevej 49, 58 og 62.

Vi indkalder derfor offentlighedens bemærkninger med denne for-offentlighed.

Virksomheden er en eksisterende virksomheden, som produktionsmæssigt er vokset ind i godkendelsespligt, og er blevet omfattet af punkt 6.4bi2 på bilag 1 på Godkendelsesbekendtgørelsen.

EU-kommissionen vedtog december 2019, hvad der miljømæssigt skal kræves for denne type virksomheder, altså hvad der opfattes som BAT. BAT står for Bedste Anvendelige Teknologi i forhold til miljø og ressourcer. Dette skete i den såkaldte FDM-BREF.

Ved miljøgodkendelse skal det vurderes, hvordan virksomheden lever op til de nyeste BAT-krav for forarbejdning af animalske biprodukter. Eventuelle forbedringer som følge af BAT-kravene skal være etableret inden december 2023. Selve FDM-BREFén findes i det engelske EU-dokument ”Commission Implementing Decision (EU) 2019/2031 - L 313/60”. Den danske oversættelse indeholder desværre fejl, og refereres derfor ikke.

Til oversigt og støtte i processen har Miljøstyrelsen lavet en BAT-tjekliste, som kan findes her: www.mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/foedevarer-drikkevarer-og-maelk/

Hjørring Kommune har 30.11.2020 modtaget virksomhedens udførlige miljøtekniske beskrivelse for hvordan de lever op til EU's BAT-krav.
Hjørring Kommune skal hermed efterspørge offentlighedens bemærkninger ved opstart af godkendelsesprocessen.
Her kan enhver også tilmelde sig, for til sin tid at få et udkast til miljøgodkendelsen at se.

Har du bemærkninger, skal vi høre fra dig på teammiljoe@hjoerring.dk senest 31.01.2021 inden 23:59.
Vil du gerne se et udkast til godkendelsen, når den til sin tid foreligger, skal du også give os besked inden 31.01.2021.

Har du brug for at se nogen af sagens akter, kan du skrive til teammiljoe@hjoerring.dk og bede om aktindsigt.
Bemærk at Kommune har lukket mellem Jul og Nytår.

Vestergårdsvej 25, 9760 Vrå - Høring om udvidelse af husdyrbrug

Hjørring kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 2. februar 2021.

Kommentarer skal sendes til: teammiljoe@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Miljø. 

Send en mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 47, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se ansøgningsmateriale

Store Vestergårdsvej 58, 9800 Hjørring - Udkast til miljøtilladelse

Hjørring kommune har udarbejdet et udkast til en miljøtilladelse til ejendommen.

Carsten Christiansen, Vejbyvej 179, 9800 Hjørring, ønsker fortsat en produktion af slagtesvin på Store Vestergårdsvej 58A. Der opføres ikke nyt byggeri, men der ønskes en tilladelse efter ny husdyrbruglov til produktionsareal, idet denne vil giver ansøger en større fleksibilitet i forhold til drift af ejendommen.

Med ansøgningen søges derfor om en FLEX-model med smågrise og slagtegrise i stald 1, 2 og 3, for at opnå en større fleksibilitet ift. ind- og afgangsvægten på slagtesvinene.

Bemærkninger
Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt til Hjørring kommune og skal være modtaget senest den 21. januar 2021 . Bemærkninger kan sendes via mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Miljø

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

Se udkastet til miljøtilladelsen her.

 

Pilgårdsvej 161, 9480 Løkken - Ansøgning om Miljøgodkendelse

Hjørring kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 26. januar 2021.

Kommentarer skal sendes til: teammiljoe@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Miljø. 

Send en mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 39, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se ansøgningsmateriale