I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Centerområde ved Jernbanegade (Cirkuspladsen), Hirtshals

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 2. december 2019 til 27. januar 2020. 

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Centerområde ved Cirkuspladsen, Hirtshals” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af et lægehus på den sydlige del af Cirkuspladsen. Den nordlige del friholdes som et grønt område i byen.

Lokalplan nr. 202-L06

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til centerområde.

Kommuneplantillæg nr. 32

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

  • Området er beliggende i Hirtshals bymidte.
  • Området er allerede planlagt til at indeholde mindre bebyggelse.
  • Natur- og dyreinteresser i området indarbejdes i projektet.
  • Området er ikke omfattet af drikkevandsinteresser.
  • Anvendelsen vurderes at medføre begrænset med øget trafik ift. de eksisterende anvendelser på de omkringliggende arealer, og der er god tilgængelighed til arealet.
  • Området er allerede planlagt il at kunne indeholde mindre bebyggelse til centerformål.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 30. december 2019.

Har du spørgsmål, kan du kontakte June Gina Heiselberg på tlf. +4572336797 eller june.heiselberg@hjoerring.dk.

 

Nedlæggelse af offentligt vejareal ved Skagensvej i Hjørring

Hjørring Kommune påtænker at nedlægge et offentligt vejareal, der er beliggende ved krydset Skagensvej/Nørrebro.

Se kort og læs mere her

Høringsfristen er senest onsdag den 22. januar 2020.

 

Offentlig høring af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Em, Hundelev og Lørslev vandværksområder

Hjørring Kommune har udarbejdet forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Em, Hundelev og Lørslev vandværksområder. 

Vi vil gerne høre dine bemærkninger til forslaget.

Høringsperioden er fra den 15. august 2019 til 8. november 2019.

Du skal sende dine bemærkninger ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale indsatsplan. Du kan også sende en mail til Teamvandjord@hjoerring.dk. Skriv gerne ”indsatsplan” i overskriften.

Forslaget til indsatsplanerne kan ses, ved at trykke på linket herunder;

Em

Hundelev

Lørslev

 

Ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik i høring

Fritid og Fællesskab - forslag til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune - er nu i høring frem til 1. maj 2019.

Høringssvar kan sendes til fritidogkultur@hjoerring.dk eller pr. post til Hjørring Kommune, att. Fritid, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Hjørring Kommune tilbyder i høringsperioden foreningsbesøg om "Fritid og Fællesskaber".

Se forslaget til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik

Etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk

Hjørring Kommune fremlægger hermed forslag til etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk i 8 ugers høring.

Projektet består i etablering af et kombineret sandfang med gydebanke i Skårup Møllebæk.

Projektbeskrivelse 

 Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 12. november 2019, fremsendes til vandløbsmyndigheden:

Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 

Indsigelser eller ændringsforslag kan også mailes til natur@hjoerring.dk

 

Ugiltvej 591, 9800 Hjørring

HØRING OM UDVIDELSE
Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om ændring på Ugiltvej 591

Foroffenlighed - Ugiltvej 591, 9800 Hjørring.pdf

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er den 16. december 2019.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 

Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Øster Stokbrovej 15, Jerslev.

Annoncering af revurdering

Revurdering af miljøgodkendelse for husdyrbruget Øster Stokbrovej 15, Jerslev.

Hjørring Kommune har indledt en revurdering af husdyrbruget på den nævnte adresse, der ejes af Niels Erik Thomsen. En revurdering skal finde sted 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt.

Det væsentligste formål med revurderingen er at sikre, at husdyrbruget løbende indrettes og drives ved hjælp af den bedste tilgængelige teknologi. Derved sikres, at husdyrbruget løbende reducerer sine påvirkninger af natur og miljø.

Hvis du har bemærkninger, som du mener, er vigtige for kommunen at inddrage i revurderingen, skal vi have dem senest den 27. december 2019.

Bemærkningerne inddrages i kommunens vurderinger, der ender med et udkast til en afgørelse om, hvad der evt. skal ændres på husdyrbruget. Hvis du vil have udkastet tilsendt når det er klart, skal du lade os det vide senest samme dato som ovenfor. Der bliver tre uger til at kommentere udkastet.

Hvis du har behov for det, kan du få aktindsigt i de oplysninger, kommunen ligger inde med vedrørende miljøgodkendelsen og revurderingen.

Bemærkninger og evt. ønske om at få udkastet tilsendt skal sendes skriftligt til os via teamerhverv@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger.

 

Team Erhverv, Teknik og Miljø

Tlf. direkte: 7233 6730

Høring i forbindelse med godkendelse af udvidelse på Harpsøvej 65

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af Harpsøvej 65, 9830 Tårs

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 6. januar 2019.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv.

Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se bilag til høringen her