I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Centerområde ved Jernbanegade (Cirkuspladsen), Hirtshals

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 2. december 2019 til 27. januar 2020. 

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Centerområde ved Cirkuspladsen, Hirtshals” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af et lægehus på den sydlige del af Cirkuspladsen. Den nordlige del friholdes som et grønt område i byen.

Lokalplan nr. 202-L06

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til centerområde.

Kommuneplantillæg nr. 32

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

  • Området er beliggende i Hirtshals bymidte.
  • Området er allerede planlagt til at indeholde mindre bebyggelse.
  • Natur- og dyreinteresser i området indarbejdes i projektet.
  • Området er ikke omfattet af drikkevandsinteresser.
  • Anvendelsen vurderes at medføre begrænset med øget trafik ift. de eksisterende anvendelser på de omkringliggende arealer, og der er god tilgængelighed til arealet.
  • Området er allerede planlagt il at kunne indeholde mindre bebyggelse til centerformål.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 30. december 2019.

Har du spørgsmål, kan du kontakte June Gina Heiselberg på tlf. +4572336797 eller june.heiselberg@hjoerring.dk.

 

Nedlæggelse af offentligt vejareal ved Skagensvej i Hjørring

Hjørring Kommune påtænker at nedlægge et offentligt vejareal, der er beliggende ved krydset Skagensvej/Nørrebro.

Se kort og læs mere her

Høringsfristen er senest onsdag den 22. januar 2020.

 

Offentlig høring af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Em, Hundelev og Lørslev vandværksområder

Hjørring Kommune har udarbejdet forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Em, Hundelev og Lørslev vandværksområder. 

Vi vil gerne høre dine bemærkninger til forslaget.

Høringsperioden er fra den 15. august 2019 til 8. november 2019.

Du skal sende dine bemærkninger ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale indsatsplan. Du kan også sende en mail til Teamvandjord@hjoerring.dk. Skriv gerne ”indsatsplan” i overskriften.

Forslaget til indsatsplanerne kan ses, ved at trykke på linket herunder;

Em

Hundelev

Lørslev

 

Ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik i høring

Fritid og Fællesskab - forslag til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune - er nu i høring frem til 1. maj 2019.

Høringssvar kan sendes til fritidogkultur@hjoerring.dk eller pr. post til Hjørring Kommune, att. Fritid, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Hjørring Kommune tilbyder i høringsperioden foreningsbesøg om "Fritid og Fællesskaber".

Se forslaget til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik

Etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk

Hjørring Kommune fremlægger hermed forslag til etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk i 8 ugers høring.

Projektet består i etablering af et kombineret sandfang med gydebanke i Skårup Møllebæk.

Projektbeskrivelse 

 Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 12. november 2019, fremsendes til vandløbsmyndigheden:

Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 

Indsigelser eller ændringsforslag kan også mailes til natur@hjoerring.dk

 

Ny høring om ansøgning om kystbeskyttelse ved Skallerup Seaside

Skallerup Seaside Resort har indsendt ny ansøgning om ny kystbeskyttelse ved Skallerup Klit til erstatning for de nuværende høfder.

Som følge af Teknik- og Miljø-udvalgets beslutning om at påbyde de nuværende høfder ved Skallerup Klit fjernet pga. utilsigtede negative effekter, har Skallerup Seaside Resort har indsendt ansøgning om ny kystbeskyttelse. Stenene fra de gamle høfder genbruges i en ny skråningsbeskyttelse af sten. Skråningsbeskyttelsen kombineres med sandfodring.

Bemærk! Ansøgningen har tidligere været i høring, men med et forkert ansøgningsskema. Derfor sendes ansøgningen i fornyet høring med det rigtige ansøgningsskema. Det ansøgte projekt er dog det samme. 

Høringsperioden for den nye høring er fra den 16. januar 2020 til den 30. januar 2020.

Proces

Efter behandling af indkomne bemærkninger til ansøgningen udarbejdes VVM-screening og en endelig afgørelse fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget. Herefter udstedes endelige afgørelser med klagefrist.

Bemærkninger til høring

Du skal sende dine bemærkninger med mail til natur@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, så det er indkommet inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne "Kystbeskyttelse Skallerup" i overskriften. 

Allerede indsendte bemærkninger til den forudgående høring vil stadig blive inddraget i sagsbehandlingen, med mindre vi modtager anden besked fra afsender.

Hvis der er spørgsmål, kan de rettes til Christina Kærsgaard, Team Natur, på tlf. nr. 7233 6767 eller mail cwk@hjoerring.dk.

Link til ansøgning med bilag:

Ansøgning

Bilag

VVM anmeldelse

Ny høring om ansøgning om kystbeskyttelse ved Nørlev Strand

Grundejerforeningen Nørlev Strand har indsendt ny ansøgning om kystbeskyttelse ved Nørlev Strand.

Grundejerforeningen Nørlev Strand har indsendt ny ansøgning om kystbeskyttelse ved Nørlev Strand. Der ansøges om kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse med sted og kompenserende sandfodring. 

Bemærk! Ansøgningen har tidligere været i høring, men med et forkert ansøgningsskema. Derfor sendes ansøgningen i fornyet høring med det rigtige ansøgningsskema. Det ansøgte projekt er dog det samme. 

Høringsperioden for den nye høring er fra den 16. januar 2020 til den 31. januar 2020.

 

Proces

Efter behandling af indkomne bemærkninger til ansøgningen udarbejdes VVM-screening og en endelig afgørelse fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget. Herefter udstedes endelige afgørelser med klagefrist.

Bemærkninger til høring

Du skal sende dine bemærkninger med mail til natur@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, så det er indkommet inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne "Kystbeskyttelse Nørlev Strand" i overskriften. 

Allerede indsendte bemærkninger til den forudgående høring vil stadig blive inddraget i sagsbehandlingen, med mindre vi modtager anden besked fra afsender.

Hvis der er spørgsmål, kan de rettes til Christina Kærsgaard, Team Natur, på tlf. nr. 7233 6767 eller mail cwk@hjoerring.dk.

Link til bilag:

Ansøgning

Bilag

VVM anmeldelse

 

Etablering af gydebanker i Tislum Møllebæk

Hjørring Kommune fremlægger hermed forslag til etablering gydebanker i Tislum Møllebæk i 8 ugers høring.

Projektet består i etablering af gydebanker i Tislum Møllebæk.

Projektbeskrivelse 

 Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 11. februar 2020, fremsendes til vandløbsmyndigheden:

Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 

Indsigelser eller ændringsforslag kan også mailes til natur@hjoerring.dk

 

Udvidelse af Grøngas Vrå - Grøngasvej 13, Vrå

Offentlig høring om udvidelse af produktionen på Grøngas Vrå

Grøngas Vrå har søgt om tilladelse til at udvide indtaget af biomasse fra nuværende 300.000 ton til fremtidige 500.000 ton pr. år.

I forbindelse med udvidelse af produktionen skal der etableres to nye reaktortanke, to nye sekundære reaktortanke, en ny indleveringstank til flydende affald, en ny udleveringstank, en udvidelse af plansiloen, et nyt opgraderingsanlæg samt en ny gaskedel.

Kommunen vil gerne høre dine bemærkninger til dokumenterne, der beskrives herunder.

Høringsperioden er fra den 20. december 2019 til 16. februar 2020.

Proces

For at Grøngas Vrå kan udvide produktionen, så skal der laves en miljøvurdering (det der tidligere hed VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøet) af projektet.

Formålet med miljøvurderingen er at sikre, at der laves en grundig beskrivelse og en vurdering af hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen af anlægget vil kunne medføre, inden der meddeles en tilladelse til udvidelse.

I forbindelse med miljøvurderingen undersøges alle de forhold, der kan tænkes at påvirke bl.a. det omgivende miljø i forhold til luft, vand, jord, beskyttelseslinjer, kommunale udpegninger, trafikforhold, socioøkonomiske forhold mv.

I februar 2019 offentliggjorde Hjørring Kommune miljøvurderingsansøgningen, og ansøger har herefter fået et afgrænsningsnotat, der fastsætter indholdet i miljøvurderingen. På dette grundlag har ansøger udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, hvor de miljømæssige konsekvenser ved etablering af den ansøgte udvidelse beskrives og vurderes.

Udover miljøkonsekvensrapporten kræver udvidelsen også, at virksomheden skal have et tillæg til miljøgodkendelsen, hvori der fastsættes vilkår for driften. Idet den eksisterende miljøgodkendelse nærmer sig tidspunktet for revurdering, har Hjørring Kommune udarbejdet et samlet dokument, der indeholder både udvidelse og revurdering.

Dokumenter i høring

Både miljøkonsekvensrapporten og revurderingen af miljøgodkendelsen skal i offentlig høring. Det betyder, at du har mulighed for at komme med bemærkninger eller spørgsmål til dokumenterne.

Hjørring Kommune har kontrolleret, at alle miljømæssige krav er overholdt. Det, som I kan hjælpe med, er, om der er fejl og mangler, eller om der er lokale forhold, vi har overset.

Miljøkonsekvensrapport

Udkast til revurdering af miljøgodkendelse

Udkast til miljøvurderingstilladelse

Bemærkninger skal sendes ved at sende en mail til teamerhverv@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Udvidelse af Grøngas Vrå” i overskriften.

Supplerende materiale

Til miljøkonsekvensrapporten og revurderingen af miljøgodkendelsen har vi samlet relevant baggrundsmateriale, der danner grundlag for høringsdokumenterne. Materialet ses herunder: 

For-offentlighed – revurdering af Modtagestation Vendsyssels miljøgodkendelse

Hjørring Kommune går igang med at revurdere miljøgodkendelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S på Miljøvej 10 i Hjørring. Vi indkalder derfor offentlighedens bemærkninger ved denne for-offentlighed.

Revurderingen sker som følge af, at EU-kommissionen i august 2018 vedtog, hvad der skal kræves som BAT for store affaldshåndteringslokaliteter. BAT står for Bedste Anvendelige Teknologi i forhold til miljø og ressourcer. Dette skete i den såkaldte WT-BREF.

Ved revurderingen af miljøgodkendelse skal det vurderes, om de nye BAT-krav for affaldshåndtering giver anledning til skærpede vilkår i forhold til den nuværende miljøgodkendelse fra 10.04.2015. Eventuelle forbedringer som følge af BAT-kravene skal være etableret inden august 2022.

Selve WT-BREFén findes på s. 38-90 i den danske udgave af EU Tidende L208 Retsforskrifter fra august 2018. Til oversigt og støtte i processen har Miljøstyrelsen lavet en BAT-tjekliste, som kan findes her: https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/affaldsbehandling/

Hjørring Kommune har givet virksomheden en frist til 30.06.2020 til at gennemgå BAT-tjeklisten og redegøre for, hvordan der leves op til de nye BAT-krav, eller hvad der skal til, for at der leves op til dem.

Hjørring Kommune skal hermed efterspørge offentlighedens bemærkninger ved opstart af processen. Her kan enhver også tilmelde sig for, til sin tid, at få et udkast af revurderingen at se.

Har du bemærkninger til revurderingen, skal vi høre fra dig på teamerhverv@hjoerring.dk senest 19.01.2020 inden 23:59.

Vil du gerne se et udkast til godkendelsen, når den til sin tid foreligger, skal du også give os besked inden 19.01.2020.

Har du brug for at se den nuværende miljøgodkendelse eller andre af sagens akter, kan du skrive til teamerhverv@hjoerring.dk. Bemærk at der er lukket mellem Jul og Nytår.

Ulstrupvej 83, 9800 - Høring om udvidelse

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om ændring på Ulstrupvej 83, 9800

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Ulstrupvej 83, 9800 - MGK §16a Foroffentlighed.pdf

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er tirsdag den 21. januar 2020.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 

Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Ugiltvej 591, 9800 Hjørring

Resume: Kirsten Hoelgaard har ansøgt om en miljøgodkendelse for ændring af produktionsarealet til 3.755 m2.

Med denne ansøgning ønskes det at omlægge en del af minkproduktionen, så eksisterende minkhaller ændres til opdræt af kaniner. Endvidere ønskes andre eksisterende bygninger taget i brug til opdræt af fjerkræ. Udgangspunktet er at der fremover skal være 1.500 minktæver + opdræt samt 200 slagtekaniner, 30 høns, 30 gæs og 100 ænder.

 Ugiltvej 591, 9800 Hjørring - Miljøgodkendelse - udkast.pdf

Der ændres ikke i opbevaringsanlæg for husdyrgødning.

 

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i

Hjørring Kommune senest den 14. februar 2020. Bemærkninger kan sendes via mail

til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune,

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv

 

 

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter

færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens

hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage

over kommunens afgørelse.