I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Skiltning langs udvalgte indfaldsveje og større fordelingsveje i Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 21. marts 2018 til 18. april 2018. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for skiltning i Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget, som er en temalokalplan, fastsætter bestemmelser for udvalgte indfaldsveje og større fordelingsveje i Hjørring.

Bestemmelserne om skiltning har til formål at skabe kvalitet og æstetik i de offentlige byrum, hvor skiltningen skal indgå som en naturlig del af inventaret. Det er ikke meningen at fastlægge et stramt regelsæt for facaders og skiltes udformning. Derimod er der plads til, at kreativitet kan udfoldes under hensyntagen til helheden og til den enkelte bygnings kvaliteter.

Lokalplanområdet omfatter 25 m brede strækninger i erhvervsområder, centerområder og områder med blandet bolig og erhverv. Lokalplanen indeholder kun strækninger, hvor der ikke i forvejen er en lokalplan, som indeholder detaljerede bestemmelser vedrørende skiltning. Hvor der allerede er en lokalplan, vil skiltelokalplanen fungere som et tillæg.

Lokalplan nr. 109.9610-L05

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

 

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi lokalplanen omfatter eksisterende arealer i byzone, og fordi der allerede inden lokalplanen er mulighed for skiltning, og lokalplanen præciserer blot disse muligheder og er udarbejdet på baggrund af kommuneplanens generelle rammer for skiltning.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 18. april 2018 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336795

Forslag til nyt affaldsregulativ

Til oktober skal alle husstande i Hjørring Kommune sortere det affald, som bliver hentet ved boligen. I den forbindelse er der lavet et nyt forslag til affaldsregulativ.

Forslaget er i offentlig høring frem den 9. maj 2018.

Se forslaget her

Har du forslag og kommentarer til regulativet, kan du sende dem til affald@hjoerring.dk

Forslag til Rammeplan for Indsatsplanlægning samt Indsatsplan for Løkken Vandværk

Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på møde den 7. marts 2018 besluttet at sende planforslagene i offentlig høring i min. 12 uger.

Høringsperioden er fra den 13. marts til den 11. juni 2018.

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Du kan sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i de digitale planer.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så er du velkommen til at ringe på tlf. 7233 6763 eller 7233 6713. Du kan også skrive en mail til Teamvandogjord@hjoerring.dk.

Forslag til ny Spildevandsplan

Offentlig Høring
Forslaget til Hjørring kommunes nye Spildevandsplan, er nu i 8 ugers offentlig høring.  Du er velkommen til at give dine bemærkninger til planen. Dette kan du gøre, ved at følge anvisningerne i boksen, som du finder i højre side af plan forslaget. 

Den offentlige høring slutter onsdag den 9. maj 2018. 

Se forslaget til Spildevandsplanen her

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så er du velkommen til at skrive en mail til Teamvandogjord@hjoerring.dk, skriv gerne Spildevandsplan i emnefeltet. Du er også velkommen til at ringe på tlf. 7233 6765. 

Erhvervsområde ved Ålborgvej, Harken

Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på møde den 7. marts 2018 besluttet at sende lokalplanforslaget i offentlig høring i min. 4 uger.

Høringsperioden er fra den 8. marts til den 9. april 2018.

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Erhvervsområde ved Ålborgvej” i overskriften.

Lokalplanen

Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål i overensstemmelse med kommuneplanrammen, at fastlægge vejadgang fra Ålborgvej, at reservere plads til en eventuel 45 m høj mobilantennemast samt at reservere plads til en afskærmende beplantning og en eventuel støjafskærmning f.eks. en jordvold. Bebyggelse kan opføres med en bebyggelsesprocent på max. 50 med en højde på max. 8,5 – dog max. 11,0 m for enkelte bygninger, hvis det er nødvendigt for virksomhedens drift eller indretning. Bebyggelse kan opføres i max. 2 etager. Med lokalplanen overføres hele lokalplanområdet til byzone.

Lokalplan nr. 901.3160-L01

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

 

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Læs mere i lokalplanens afsnit om miljøvurdering.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 4. april 2018

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336794

Tidlig offentlighed og invitation til informationsmøde – vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby

Hjørring Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på max. 125 m i et område mellem Sønder Rubjerg og Vejby.

De 4 møller skal erstatte de 4 nuværende møller, der står mellem ejendommene Christiansdal og Nielsminde. Adgangen til vindmøllerne sker fra Nielsmindevej ad den grusvej, der i dag er adgangsvej til de nuværende møller. De nye vindmøller opstilles på en lige linje, der er orienteret ca. nord-syd. Afstand til nærmeste bolig er min. 500 m og afstanden til Sønder Rubjerg, Børglum og Vejby er ca. 2 km. Gældende støjkrav vil blive overholdt for alle naboboliger, og Hjørring Kommune vil stille krav om skyggestop ved mere end 10 timers reel årlig skygge ved nabobolig.

Teknik- og Miljøudvalget
Udvalget har den 7. februar 2018 besluttet at igangsætte udarbejdelse af plangrundlag, der muliggør opstilling af de ansøgte vindmøller.

Tidlig offentlighed
Kommunen ønsker ideer og forslag til planlægningen før arbejdet med at udarbejde forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport sættes i gang f.eks. forslag til forhold, som ønskes undersøgt og belyst i miljørapporten.

Tilgængeligt materiale
Du kan se følgende materiale på Hjørring Kommunes hjemmeside:


Informationsmøde

Der inviteres til informationsmøde om projektet og igangsætning af udarbejdelse af plangrundlag og miljøvurdering onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 i Børglum Forsamlingshus, Vråvej 497, Børglum. På mødet vil kommunen informere om den modtagne ansøgning og det arbejde, der sættes i gang. Fra kommunen deltager repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget og administrationen.

I forlængelse af informationsmødet offentliggøres mail fra Aalborg Stift til Wind Estate.

Mail vedr. accept af 125 m møller

Miljøvurdering
Planforslagene er omfattet af miljøvurdering af såvel det konkrete projekt som plangrundlaget (kommuneplantillæg og lokalplan). Der skal derfor udarbejdes en miljørapport, der belyser anlæggets og plangrundlagets forventede virkninger på miljøet.

Ideer og forslag
Har du idéer og forslag til den planlægning, som kommunen er ved at sætte i gang, f.eks. forhold, som du ønsker belyst i miljørapporten, så vil kommunen gerne høre fra dig.

Du skal sende dine ideer og forslag på mail til: tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest tirsdag den 3. april 2018.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336794 

Materialer i høring og til godkendelse i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Hjørring Kommune sender materialer i høring og til godkendelse i bestyrelser for Hjørring UngdomsCenter.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet mandag den 5. marts 2018, at ”Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter” sendes i høring i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter i perioden fra tirsdag den 6. marts 2018 til fredag den 23. marts 2018.

Herudover besluttede udvalget, at ”Forslag om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter” sendes til godkendelse i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter i perioden fra tirsdag den 6. marts 2018 til fredag den 23. marts 2018. 

Høring om ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018” i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter
Børne- og Undervisningsforvaltningen har på det seneste revideret den gældende ”Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter” (fra oktober 2013) med henblik på, at ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018” kan sendes i høring i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter. Når høringen er overstået, skal den reviderede styrelsesvedtægt behandles politisk med endelig behandling af Byrådet på byrådsmødet onsdag den 30. maj 2018.

I sin udarbejdelse af ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018” har Børne- og Undervisningsforvaltningen haft fokus på at bringe den gældende styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (fra oktober 2013) i overensstemmelse med § 24b i folkeskoleloven. Muligheden for at have en fælles bestyrelse for en folkeskole og en ungdomsskole er nemlig blevet indarbejdet i § 24b i folkeskoleloven, hvoraf det nu bl.a. fremgår, hvem der mindst skal være repræsentanter for i en fælles bestyrelse.

Tidligere var det ikke umiddelbart muligt at have en fælles bestyrelse for en folkeskole og en ungdomsskole. Da den gældende ”Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter” blev godkendt af Byrådet på byrådsmødet den 30. oktober 2013, havde Hjørring UngdomsCenter således en dispensation fra det daværende Ministerie for Børn og Undervisning til at have en fælles bestyrelse for en folkeskole og en ungdomsskole på Hjørring UngdomsCenter.

UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) var en del af Hjørring UngdomsCenter, da den gældende ”Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter” blev godkendt af Byrådet. Siden da er UU imidlertid udskilt fra Hjørring UngdomsCenter og overgået til Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune. Ændringen har medført, at Børne- og Undervisningsforvaltningen har skrevet UU ud af ”Forslag til  Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018”.   

I høringsmaterialet om ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018” præsenteres følgende høringstemaer:

  1. Sammensætning af bestyrelsen
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  3. Andet

Under høringstemaerne om ”Sammensætning af bestyrelsen” og ”Valg af bestyrelsesmedlemmer” beskrives det både, hvilke ændringer der er foretaget, og hvilke muligheder bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter har for f.eks. at foreslå ændringer af bestyrelsessammensætningen og af valgperioden for visse repræsentanter i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.

Under høringstemaet ”Andet” beskrives de ændringer, der er foretaget i ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018” i forhold til den gældende styrelsesvedtægt, som ikke vedrører ”Sammensætning af bestyrelsen” eller ”Valg af bestyrelsesmedlemmer”.

Godkendelse af ”Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter”

I Hjørring Kommune har Byrådet fastsat regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser, jf. § 43, stk. 1 i folkeskoleloven. Reglerne for valg til skolebestyrelsen er efterfølgende blevet indarbejdet i afsnit 10 i ”Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune”.

I ”Regler for valg til skolebestyrelsen” er der ikke taget højde for valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, idet hele Hjørring UngdomsCenters konstruktion med en fælles bestyrelse for en folkeskole og en ungdomsskole (efter § 24b i folkeskoleloven) ikke er sammenlignelig med en almindelig folkeskole.

Valg af forældrerepræsentanter for Hjørring Ny 10. er direkte omfattet af folkeskoleloven § 43, stk. 1, hvilket betyder, at Hjørring Kommune er forpligtet til at fastsætte regler for valg af disse repræsentanter, hvorimod der ikke gælder særlige regler for valg af forældrerepræsentanter for Ungdomsskolen, ligesom de ikke er omfattet af folkeskoleloven § 43, stk. 1. Børne- og Undervisningsforvaltningen anbefaler imidlertid, at det alligevel beskrives, hvordan forældrerepræsentanter for Ungdomsskolen vælges, så der ikke opstår tvivl herom, og at det indskrives i samme ”regelsæt” som valg af forældrerepræsentanter for Hjørring Ny 10. af hensyn til overskueligheden, og for at sikre sammenhæng mellem disse valg. 

Børne- og Undervisningsforvaltningen har derfor udarbejdet ”Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter”, som bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter bedes tage stilling til, om den kan godkende. Bestyrelsen skal senest fredag den 23. marts 2018 orientere Børne- og Undervisningsforvaltningen om, hvorvidt den kan godkende førnævnte forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.

Bestyrelsens bemærkninger til ”Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter” kommer til at indgå i den efterfølgende politiske behandling af sagen, som afsluttes med Byrådets vedtagelse af ”Regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter” på byrådmødet onsdag den 30. maj 2018.

Høringssvar bedes indsendt elektronisk til: boern-kultur@hjoerring.dk senest fredag den 23. marts 2018.