I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Kommuneplantillæg for den fremtidige vindmølleplanlægning

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for den fremtidige vindmølleplanlægning.

Høringsperioden er fra den 11. juni til den 17. august 2018. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale kommuneplan (du finder den digitale plan via linket herunder), på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Kommuneplantillæg vindmøller” i overskriften.

Kommuneplantillægget
Tillægget fastlægger nye principper for den fremtidige vindmølleplanlægning bl.a. hvor i kommunen møllerne ønskes stillet op, antal møller og/eller effekt i den enkelte park, samt at projekter med lokalt forankret ejerskab foretrækkes.

Kommuneplantillæg nr. 16

Retsvirkninger
Forslag til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkninger over for de ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når tillæg er vedtaget og dermed en del af kommuneplanen indtræder retsvirkningerne.

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering
Kommuneplantillægget er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter. Hjørring Kommune vurderer efter screening i henhold til loven, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget. .

Klagemulighed
Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af forslaget til kommuneplantillæg eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 9. juli 2018.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336794

Nedlæggelse af Pladsen, Mosbjerg

Hjørring Kommune påtænker at nedlægge det offentlige vejareal, der udgør en del af Vendsyssel Friskoles areal.

Pladsen i Mosbjerg

Læs mere her

Høringsfristen er senest 9. juli 2018.

 

 

Forslag til oprettelse af morgentilbud i skolefritidsordninger (SFO) til 4. klasse elever

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har besluttet at sende forslag om oprettelse af morgenmodul i SFO til 4. klasse elever i høring ved skolebestyrelserne.

Der er forslag om, at der ved alle SFO’er oprettes et morgentilbud til 4. klasse elever på skoleuger fra kl. 6:30 til skolestart. Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

Prisen for morgentilbuddet er kr. 368,-. Betalingen opkræves for 11 måneder, hvor juli måned ikke er omfattet.

Morgentilbuddet oprettes pr. 1. oktober 2018.

I forhold til tilmelding og udmelding følger morgentilbuddet på skoleuger til 4. klasse elever Serviceinformation for Skolefritidsordning gældende fra 1. januar 2018.
Ved oprettelse af morgentilbuddet til 4. klasse elever tilføres SFO’erne et beløb svarende til forældrebetalingen.

Høringsperioden går fra fredag den 15. juni til 13. august 2018. Høringssvar bedes indsendt senest den 14. august 2018, kl. 12:00. Svarene sendes til boern-kultur@hjoerring.dk

Kirkebækken - Vandløbsrestaurering og naturpleje

Beskrivelse: Ansøgningen omhandler udlægning af gydegrus, etablering af overgange/broer og afgræsning af områder under naturbeskyttelseslovens §3.

Høringsfrist: 17. august 2018

Eventuelle kommentarer kan sendes til teamnatur@hjoerring.dk eller ved at ringe til 72336753

Læs mere om projektet

 

 

 

Øster Dammenvej 45, Hjørring - udkast til tillæg til miljøgodkendelse §12

Opførelse af to nye kyllingehuse samt maskinhus på ejendommen

Kommentarer kan sendes til teamerhverv@hjoerring.dk eller Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv

Høringsfristen løber til d. 20 august 2018

Se udkastet

Pilgårdsvej 216, Løkken - Miljøgodkendelse af husdyrbruget

Høring om udkast Mulighed for mere fleksibel produktion.

Kommentarer kan sendes til teamerhverv@hjoerring.dk eller Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, att: Team Erhverv

Høringsfristen løber til d. 9. august 2018 

Se udkastet

Kærmindevej 3, Bindslev - miljøtilladelse

Høring om ændring af kvægbedriften

Kommentarer kan sendes til teamerhverv@hjoerring.dk eller Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, att: Team Erhverv

Høringsfristen løber til d. 8. august 2018 

Se udkastet