I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel

Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag i forbindelse med, at detailhandelsbestemmelserne i Hjørring Kommuneplan 2016 ændres. Kommuneplanen ændres på baggrund af, at Planloven er blevet ændret med nye regler på detailhandelsområdet.

Hovedelementerne i kommuneplantillægget bliver en udvidelse af aflastningsområdet langs Frederikshavnsvej i Hjørring, samt stillingtagen til butiksstørrelser og placering i kommunens byer.

Har du idéer og forslag til, hvordan kommunens butiksstruktur skal udvikles, vil kommunen gerne høre dem.

Du skal sende dine ideer og forslag på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest den 30. aug. 2017. 

Har du spørgsmå, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336799

Offentlighed om udvidelse af biogasanlæg på Vrejlev Møllevej ved Vrå

Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag.

 

Høringsperioden er fra den 1. aug. til den 29. aug. 2017

Du skal sende dine ideer og forslag pr. mail til tmplan@hjoerring.dk eller teamerhverv@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest tirsdag den 29. august 2017. Skriv gerne ”Udvidelse af biogasanlæg på Vrejlev Møllevej ved Vrå” i overskriften

Udvidelse af biogasanlæg

Kommunen ønsker ideer og forslag med henblik på udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport for udvidelse af biomasseindtaget på et eksisterende biogasanlæg på Vrejlev Møllevej ved Vrå.

Den mængde biomasse, der årligt omsættes i anlægget, ønskes udvidet fra nuværende 36.000 tons til 100.000 tons. Biomassen vil hovedsageligt bestå af gylle suppleret med fast husdyrgødning, energiafgrøder og glycerol.

Anlægget forventes med 100.000 tons biomasse at producere ca. 5-6 mio. m³ biogas pr. år, der efter en opgradering afsættes til naturgasnettet. Anlæggets produktion svarer til det årlige varmebehov i 1.100-1.300 boliger.

Anlægget er etableret i 2016 og er i sommeren 2017 udvidet med en tredje reaktortank. Udvidelse af biomasseindtaget sker uden yderligere fysisk udvidelse af anlægget.

Læs mere om udvidelsen i VVM-anmeldelsen.

Planlægning

Kommunen har afgjort, at projektet er lokalplanpligtigt. Der skal derfor udarbejdes en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Vi indkalder forslag og ideer til indholdet af de to planer.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af krav om miljøvurdering. Der skal derfor udarbejdes en miljørapport, der belyser om planerne vil få væsentlig virkning på miljøet.

VVM-pligt

Udvidelse af anlæggets omsætning af biomasse er VVM-pligtig. Der skal derfor også udarbejdes en rapport, der beskriver, hvordan anlægget vil påvirke miljøet.

Miljørapporten vil bl.a. belyse følgende forhold:

 • beskrivelse af anlægget
 • trafikale forhold
 • lugt- og støjgener
 • påvirkning af natur

 Læs mere om indholdet i miljørapporten i Udkast til scopingnotat.

 Har du forslag til forhold, som ønskes undersøgt/afklaret, vil vi gerne høre fra dig.

Videre proces

Der vil i løbet af efteråret blive offentliggjort forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport samt et udkast til miljøgodkendelse for en produktion på 100.000 tons biomasse på biogasanlægget.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72336795 eller 72336730

Lettere erhverv og restauration ved Frederikshavnsvej, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg

Høringsperioden er fra den 4. juli 2017 til 29. august 2017. 

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 29. aug. 2017. Skriv gerne ”Lokalplan for Frederikshavnsvej 86” i overskriften.

Planforslagene

Planforslagene giver mulighed for en bredere anvendelse end den hidtidige. Hidtil har det kun været muligt at anvende ejendommen til erhvervsformål i form af lettere industri. Planforslagene giver mulighed for at bruge ejendommen til en bredere erhvervsanvendelse (lettere industri, serviceerhverv og liberale erhverv), restaurationsformål og fritidsaktiviteter.

Lokalplanens formål:

 • at give mulighed for, at området kan anvendes til restaurationsformål,
 • at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser mht. placering og tagudformning.


Lokalplan nr. 110.3160-L07

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Kommuneplantillæg nr. 6

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering, fordi

Planen ikke er omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

 • Der er tale om udnyttelse af et eksisterende byzoneareal uden væsentlige interesser i forhold til flora, fauna, kulturarv m.m.
 • Der er trafikale udfordringer på strækket, men der arbejdes på en løsning, og udfordringerne er der allerede i forvejen.
 • Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 2. august 2017

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336799

Boligområde (åben-lav) vest for Odbjergvej, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 3. juli 2017 til 28. aug 2017.

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 28. aug. 2017. Skriv gerne ”Lokalplan for Boligområde vest for Odbjergvej, Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for en ny udstykning med 37 parceller til åben-lav bebyggelse. Indenfor området er der 2 eksisterende parceller, der er indpasset i planen.

Området ligger i landzone, og det overføres i forbindelse med denne planlægning til byzone.

Lokalplanens formål:

 • at området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse,
 • at udbygningen af området sker under hensyntagen til områdets særlige karakter, beliggenhed og natur og
 • at sikre vejadgange og udlægge arealer til veje og stier.

Lokalplan nr. 104.1110-L07 - Boligområde vest for Odbjergvej, Hjørring

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

At planen ikke er omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

At planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

 • Lokalplanen omhandler alene åben-lav boligbebyggelse på og lige omkring bakkeøen. Hensynet til den beskyttede natur og økologiske forbindelser er varetaget, idet der er fastlagt krav om byggeafstande mod naturområderne, og at naturtilstanden i det pågældende område skal bevares.
 • Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen indpasses i landskabet med respekt for landskabs- og naturværdier.
 • Lokalplanområdet rummer ikke særlige drikkevandsinteresser, og der er ikke indvindingsoplande eller kildepladszoner i nærheden.

At planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 31. juli 2017 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791

Pladskrævende detailhandel og erhverv ved Sprogøvej, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Høringsperioden er fra den 3. juli 2017 til den 28. aug. 2017

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 28. aug. 2017. Skriv gerne ”Lokalplan for Pladskrævende detailhandel og erhverv ved Sprogøvej, Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af et tankanlæg. Den nuværende lokalplan giver den mulighed

Lokalplanens formål:
- at området kan anvendes til erhverv og detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper
- at sikre mulighed for opførelse af et tankanlæg, og
- at sikre adgangsforhold til området.

Lokalplan nr. 109.3160-L04

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til pladskrævende detailhandel og erhverv som kontor, værksteds- og lagervirksomhed samt ubemandet tankanlæg.
Der gives med dette tillæg mulighed for at der også kan etableres et tankanlæg.

Kommuneplantillæg nr. 7

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

- Planen omfatter ikke projekter anført på lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1). 

- Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

 • Lokalplanen omhandler et eksisterende område, som ændrer anvendelse fra centerformål for pladskrævende varegrupper til blandet centerområde og erhverv med mulighed for pladskrævendedetailhandel og erhverv, herunder et tankanlæg.
 • Lokalplanområdet indeholder ikke særlige kultur- og naturhistoriske værdier.
 • Lokalplanområdet er beliggende i center- og erhvervsområde, hvor støjgrænserne er høje. Derudover ligger lokalplanområdet ud til Frederikshavnsvej, som er meget trafikeret. Det vurderes derfor at etablering af et tankanlæg indenfor området ikke vil have en negativ påvirkning på det omkringliggende miljø.

 Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 31. juli 2017 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791

Tillæg til Plus15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til tillægget.

Høringsperioden er fra den 30. juni til 25. august 2017.

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 25. august 2017. Skriv gerne ”Tillæg til Plus 15” i overskriften.

En ændring af Planloven vedtaget 1. juni 2017 giver kommunerne mulighed for at ansøge om at udlægge op til 6.000 sommerhuse i kystnærhedszonen under forudsætning af, at mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen udgår af planlægningen.

Staten forudsætter, at nye sommerhusgrunde skal ”byttes” med ubebyggede sommerhusgrunde i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt. Nye sommerhusgrunde kan også være ikke rentable hoteller, der omdannes til sommer­huse.

Staten har fastsat en række kriterier til de nye sommerhusgrunde, som skal opfyldes for at komme i betragtning. Det er bl.a.:

 • Der skal være tale om sammenhængende arealer på min. 1 ha.
 • De skal ligge i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
 • De kan ikke udlægges inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven og klitfredede områder.
 • De skal placeres uden for områder med særlige landskabs- og naturinteresser eller være i strid med væsentlige nationale interesser.

Det er en forudsætning for ansøgningen, at interesserede kommuner udarbejder en kommuneplanstrategi, som indeholder en vurdering af både udlæg af nye sommerhusarealer og eksisterende sommerhusarealer, som udgår af planlægningen.

Hjørring Kommune har derfor udarbejdet et forslag til planstrategi i form af et tillæg til Plan- og Udviklingsstrategi 2015 ”PLUS15”.

Tillæg til Plus15 vedr. nye sommerhusområdet i kystnærhedszonen

Hjørring Kommune ønsker at udlægge 110 nye sommerhusgrunde:

 • Omdannelse af Lyngby Mølle Ferie­center i Nr. Lyngby med 50 enheder fra hotelbebyggelse til sommer­husejerlejligheder og en centerbebyggel­se.
 • Omdannelse af Hotel Strandlyst ved Tornby Strand med 20 enheder fordelt på 4 som­merhusgrunde, 16 sommerhuslejligheder og en centerbebyggelse.
 • Nyt sommerhusareal med 40 sommerhusgrunde på østsiden af Furreby Kirkevej nord for Løkken og i di­rekte tilknytning til det eksisterende som­merhusområde.

Hjørring Kommune ønsker, at 32 sommer­husgrunde ved Skiveren udtages af planlægningen.

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget screening af planens mulige indvirkninger på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af forslaget eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 28. juli 2017 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72336794 eller 72336795

Svenstrupvej 54, Vrå – Udkast miljøgodkendelse

Udvidelse fra 485 til 587 DE i slagtesvin og -kyllinger. Ændringen sker i de eksisterende bygninger og anlæg på ejendommen.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730.

Frist for bemærkninger er den 19. september 2017

Klik her og læs udkast til miljøgodkendelse

 

Løkkensvej 901, Løkken – Udkast til miljøgodkendelse

Pelsdyrbruget ønskes udvidet fra 1.400 til 1.700 årstæver (48 til 59 DE). Udvidelsen finder sted i eksisterende haller. Der etableres ny møddingsplads/vaskeplads.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Frist for bemærkninger er den 6. september 2017

Klik her og læs udkast til miljøgodkendelse

Guldagervej 404, Vrå – Udkast til miljøgodkendelse

Biogasanlægget ønsker at udvide pladsen til opbevaring af tør biomasse. Som bundsikring ønskes anvendt slagger.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Frist for bemærkninger er den 30. september 2017

Klik her for at se udkast til miljøgodkendelsen 

Vangen 46, Vrå - Høring om tillæg til miljøgodkendelse

Svinebruget ønsker at udvide fra 1000 til 1300 søer (svarende til 233 DE til 313 DE i søer).

Der bygges til den eksisterende farestald.
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730
Frist for bemærkninger er den 10. september 2017

Se udkastet til tillægget

Høring om udvidelse på Krogskærvej 23, Vrå

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af svineproduktionen.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen. Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt digitalt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er den 14. september 2017.
Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 
Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Kort redegørelse om projektet
Steen Nielsen ønsker produktionen udvidet fra 750 søer med smågrise og polte til 1.250 søer svarende til en udvidelse fra 171 til 300 DE. I forbindelse med udvidelsen opføres en ny sostald på ca. 3.000 m2 umiddelbart nord for den eksisterende sostald. Bygningen vil i omfang, højde og farvevalg fremstå som denne.

 Ansøgers ansøgning kan ses her