I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Udvikling af området omkring Vendsyssel Teater og Mammutpladsen i Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 11. oktober 2017 til den 25. oktober 2017.

Du skal sende dine ideer og forslag på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Planlægning for området omkring Vendsyssel Teater” i overskriften.

Beskrivelse af projektet

Projektet omfatter området omkring Vendsyssel Teater og Mammutpladsen, som ønskes forskønnet og udviklet. Dels med ny, mere intensiv bebyggelse og dels med forskønnelse af eksisterende og udvikling af nye offentlige pladser og med rekreativ udnyttelse af regnvand.

En kommunal grund vest for teateret har i efteråret 2016 været gennem en udbuds- og grundsalgskonkurrence, og det vindende projekt ønskes indtænkt i det kommende planarbejde.

En bymidtestrategi, som er vedtaget af Byrådet i juni 2017, og som giver konkrete forslag til udviklingen af Hjørring bymidte – med udgangspunkt i Hjørring Vandselskabs forestående overfladeafledning af regnvand i Hjørring bymidte, og kommunens opkøb af ejendomme i området – politigården og en ejendom ved Mammutpladsen, ønskes ligeledes indtænkt i planarbejdet.

 
 - Det aktuelle planområde på luftfotoet t.v. og bymidtestrategiens tanker for området t.h.

Hovedspørgsmålene er:

 • Hvordan kan området intensiveres bygningsmæssigt – hvor højt og hvor tæt kan der bygges i området?
 • Hvilke anvendelsesmuligheder skal den nye planlægning åbne op for, for at igangsætte en positiv udvikling af området?
 • Hvordan kan området bidrage til at styrke forbindelsen mellem teateret og gågadeområdet?

 Har du andre idéer og forslag, der ikke omhandler ovennævnte hovedspørgsmål, vil vi også gerne høre dem.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336797

Boligområde ved Friskbækvej og Halvorsmindevej, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 2. oktober til 30. oktober 2017. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Friskbækvej/Halvorsmindevej” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for et grønt og åbent parcelhusområde, der vil ligge i forbindelse med eksisterende boliger og afslutte Friskbækvej med boliger mod vest.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om byggeriets udseende, for at sikre området en fælles karakter, uden samtidig at fastlægge for restriktive krav, så der bliver mulighed for fod variation i bebyggelsen.

Lokalplan nr. 107.1110-L06

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger


Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

 • Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
 • Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • Planområdet indeholder ikke særlige natur-, landskabs- eller kulturhistoriske værdier.
  • Boliger medfører som udgangspunkt ikke forurening.
  • Planområdets størrelse og antallet af boliger gør, at der kun forventes en begrænset forøgelse af trafikbelastningen til og fra området.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 30. okt 2017 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336797

Boligområde (åben-lav) Skagensvej/Golfparken, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 2. oktober til 30. oktober 2017. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Boligområde (åben-lav) Skagensvej/Golfparken, Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse i op til 2 etager med én bolig pr. grund. Området ligger på nuværende tidspunkt i landzone og overføres med vedtagelsen af denne lokalplan til byzone

Lokalplan nr. 107.1110-L06

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til åben-lav boligbebyggelse i 2 etager. Den eksisterende ramme giver mulighed for åben-lav bebyggelse i 1,5 etage, derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, så der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

Høringsperioden for kommuneplantillægget er fra den 3. oktober til 31. oktober 2017. 

Kommuneplantillæg nr. 9

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at planen ikke fastlægger rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

 • Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • Planområdet indeholder ikke særlige natur-, landskabs- eller kulturhistoriske værdier.
  • Anvendelsen til boligformål udgør ikke en risiko for forurening af grundvandsressourcen.
  • Grundvandet ligger højt i planområdet, og der er risiko for grundvandsstigninger som følge af klimaforandringer. Boligområdet sikres mod oversvømmelser gennem bestemmelser i lokalplanen om etablering af forsinkelsesbassin til opsamling af overfladevand, forbud mod kældre samt anbefaling om øget sokkelhøjde i dele af lokalplanområdet.
  • Boligområdet sikres mod støj fra overordnet trafikvej ”Ringvejen” gennem bestemmelser i lokalplanen om etablering af støjafskærmning.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 30. okt 2017 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336795

Detailhandel i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg, der giver nye muligheder indenfor detailhandlen i kommunen.

På grund af manglende tekst i det tidligere offentliggjort forslag til kommuneplantillæg er der igangsat en fornyet høringsperiode i 8 uger.

Høringsperioden er nu fra den 5. oktober til 30. november 2017.

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale kommuneplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Kommuneplantillæg om detailhandel” i overskriften.

Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring, vil der blive afholdt et borgermøde. Tid og sted bliver annonceret på kommunens hjemmeside og i aviserne.

Kommuneplantillægget

Hovedelementerne i tillægget er:

 • Udvidelse af aflastningsområdet langs Frederikshavnsvej i Hjørring. Udvidelsen skal sikre, at der er mulighed for at etablere store udvalgsvarebutikker, som ikke passer ind i bymidten.
 • Mulighed for større dagligvare- og udvalgsvarebutikker i bymidterne i Hjørring og områdebyerne. Muligheden skal understøtte bymidterne som levende handelscentre.
 • Udvidelse af bymidten i Vrå. Udvidelsen skal understøtte centerstrukturen i byen, og sætte skub i omdannelsen af det tidligere slagteri.

Kommuneplantillæg nr. 8

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering
Hjørring Kommune vurderer, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget. Dette begrundes med: 

 • Planen omfatter ikke projekter på bilag 1 eller 2.
 • Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
 • Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • Kommuneplantillægget ændrer anvendelsesmulighederne i områder, der allerede er inddraget i kommuneplanen, hvormed der ikke inddrages nye arealer i byzone.
  • Kommuneplantillægget følges op af lokalplaner for mindre områder, som screenes på ny, hvorved de lokale påvirkninger af miljøet håndteres i den forbindelse.
  • Eksisterende anvendelsesmuligheder i Vrå kan give en væsentlig større miljøpåvirkning bl.a. mht. trafik og støj end ændringen til butik og boliger. På Frederikshavnsvej vurderes det, at situationen er uændret fra eksisterende planlægning til ny.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 2. november 2017.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336799

Erhvervsformål (Aurion), Guldagervej 525, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 26. 09 2017 til 21. 11 2017. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Aurion” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af et videns- og oplevelsescenter i tilknytning til Aurion.

Lokalplan nr. 900.3160-L09 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til erhvervsformål og videns- og oplevelsescenter.

Kommuneplantillæg nr. 2

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Efter screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter vurderer Hjørring Kommune, at der ikke skal laves en miljøvurdering af

planforslagene. Dette begrundes med:

 •  Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet aflovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
 • Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi: 
  • Der er tale om en mindre udvidelse af et eksisterende erhvervsområde.
  • Lokalplanen sikre at opførelse af ny bebyggelse sker i tilknytning til det eksisterende, således en spredning af bebyggelse i det åbne land undgås. Bebyggelse skal opføres i neutrale materialer og farver, som sikre at bebyggelse tager udgangspunkt i det omkringliggende.
  • Der er ingen miljømæssige problemer forbundet med de aktiviteter som lokalplanen giver mulighed for.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 24. okt 2017 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336799

Udvalgsvarebutik, Frederikshavnsvej 260-262A, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 26. sept. 2017 til den 21. nov. 2017

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale kommuneplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Udvalgsvarebutik, Frederikshavnsvej, Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanområdet omfatter en ubebygget grund som ligger mellem et eksisterende byggemarked og en autoforhandler på sydsiden af Frederikshavnvej.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge en 7000 m2 stor udvalgsvarebutik. Lokalplanen skal regulere bebyggelsens udseende og omfang samt de ubebyggede arealers disponering, så den nye butik bidrager til en samlet forskønnelse af Frederikshavnsvej.

Lokalplan nr. 108.4140-L03 - Udvalgsvarebutik, Frederikshavnsvej 260-262A, Hjørring

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: 

 • Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
 • Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • Der er tale om udnyttelse af et eksisterende byzoneareal uden umiddelbare væsentlige interesser i form af flora, fauna, kulturarv m.v.
  • En del af ejendommen er udpeget som økologisk forbindelse. Forbindelsen indskrænkes som et led i projektet, men bevares på en del af ejendommen. 
  • Projektet vil bidrage yderligere til den trafikale belastning på Frederikshavnsvej. Der arbejdes på en løsning, idet Hjørring Kommune har igangsat en trafikplanlægning, der har fokus på trafiksikkerhed og fremkommelighed på vejen.
  • Anvendelsen vurderes ikke at være en risiko overfor forurening af grundvandet. 

Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter

Hjørring Kommune har på baggrund af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” vurderet, at en ny stor udvalgsvarebutik ikke er oplistet på bilag 1 og 2, hvorved butikken ikke er screeningspligt eller VVM-pligtig.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 24. okt 2017 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336772

Nedlæggelse af privat fællessti mellem Elsagervej og Halsagervej, Hjørring

Hjørring Kommune har modtaget en anmodning fra ejerne af de tilgrænsende ejendomme om nedlæggelse af stien.

Læs mere om høring i forbindelse med nedlæggelse af privat fællessti mellem Elsagervej og Halsagervej på nedenstående link.

Læs mere her

Se stien på kort

Se kort

Tillæg 2 : 2017 - Spildevandskloakering ved Action House Løkken

Tillægget omfatter en ændring af den planlagte Kloakering af en ejendom I forbindelse med udvidelse af Action House I Løkken. 

Tillægget er nu i 8 ugers offentlig høring fra tirsdag den 19. september fremtil tirsdag den 14. november 2017.  

Bemærkninger til tillægget bedes sendes til teamvandogjord@hjoerring.dk med emne Tillæg 2:2017. 
har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til ovenstående mail, eller ringe på tlf. nr. 7233 6765. 

Det samlede tillæg kan ses her

Tillæg 3 : 2017 - Spildevandskloakering af mat. nr. 44B og del af 44A, Bagterp By, Skt. Hans

Tillægget omfatter optagelse af et nyt boligområde i spildevandsplanen. Tillægget fastligger at området skal Spildevandskloakeres i forbindelse med udstykning og etablering af boligområde.  

Tillægget er nu i 8 ugers offentlig høring fra mandag den 25. september fremtil mandag den 20. november 2017.  

Det samlede forslag til tillæg 3 af 2017, kan du se her.

Bemærkninger til tillægget bedes sendes til teamvandogjord@hjoerring.dk med emne Tillæg 2:2017. 
har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til ovenstående mail, eller ringe på tlf. nr. 7233 6765. 

Tillæg 4 : 2017 - Separatkloakering af Golfparken II, Hjørring [i offentlig høring]

Tillægget omfatter optagelse af et nyt boligområde i spildevandsplanen. Tillægget fastligger at området skal Separatkloakeres i forbindelse med udstykning og etablering af boligområde.  

Tillægget er nu i 8 ugers offentlig høring fra torsdag den 5. oktober fremtil torsdag den 30. november 2017.  

Det samlede forslag til tillæg 4 af 2017, kan du se her.

Åstrupvej 206, Hjørring - Udkast til tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Åstrupvej 206, 9800 Hjørring.

Tillægget giver mulighed for at bygge 4 nye åbne minkhaller, nord for de eksisterende lukkede haller. Dyreholdet udvides ikke ved ændringen.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Frist for bemærkninger er den 27. oktober 2017

Læs udkastet til tillægget her