I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Nedrivningsanmeldelse Møjensvej 125, Hjørring

Ejer af Møjensvej 125, 9800 Hjørring, søger om tilladelse til at nedrive ejendommens lade bygninger, der består af en 3 længet struktur.

Den ene af de 3 lade bygninger er i Hjørring Kommuneplan 2016 udpeget som bevaringsværdigt og derfor omfattet af et forbud mod nedrivning.

Kommune kan jf. lov om fredede og bevaringsværdige bygninger meddele tilladelse til nedrivning efter annoncering med 4-6 ugers frist for fremsendelse af indsigelse/bemærkning og efterfølgende beslutning om eventuel udarbejdelse af bevarende lokalplan, såfremt det vurderes, at den bevaringsværdige bebyggelse rummer tilstrækkelig bevaringsværdi.

Indsigelse/bemærkning til nedrivning af den bevaringsværdige bygning skal sendes til tmplan@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest den 14. oktober 2019.

Oprindelig SAVE-registreringer fra 1991


- Foto fra 1991


- Foto fra 2012

Bygningen er i 1991 SAVE-registreret i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneatlas for Sindal Kommune og genvurderet i 2012. Ved begge vurderinger er bygningerne vurderet til bevaringsværdien 3. Det fremgår af registreringen, at laden er en del af et bygningskompleks fra 1922, der består af et trelænget anlæg med original fremtoning. Laden har motorhus mod gårdspladsen.

Bygningen er opført med en hvidkalket facade med en profileret gesims mod taget, der er opført med røde teglsten.

Bygningen fremstår udvendigt, sammen med det resterende anlæg, stort set som da de blev opført. Bygningerne er slidte, utidssvarende og overflødige, da de ikke er egnet til ejendommens drift.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336797.

Østergade 15, Vrå. Tilbygning til Sparekassen Vendsyssel.

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 6. september til 3. oktober 2019.

Du skal sende dine bemærkninger ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan. Du kan også sende en mail til tmplan@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Sparekassen Vendsyssel” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for at der kan opføres en tilbygning i 2½ etage til sparekassebygningen og som en forlængelse mod vest. Der kan opføres en tilbygning på ca. 950 m². Sparekassebygningen, der er opført i 1924 udpeges samtidig som bevaringsværdig.

Det er en forudsætning for opførelse af tilbygningen, at den offentlige sti mellem Østergade og parkeringspladsen flyttes ca. 15 m mod vest.

Lokalplan nr. 400-L06 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg ændrer byggemulighederne i området i overensstemmelse med højden på den nuværende sparekassebygning, og sådan at en tilbygning kan opføres med samme højde som sparekassebygningen.

Kommuneplantillæg nr. 37

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at lokalplanen:

  • ikke fastlægger rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
  • ikke medfører krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
  • fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
    • Der er tale om et projekt i mindre skala i et allerede udbygget bymidteområde, hvor eksisterende bebyggelse erstattes af ny bebyggelse.
    • Der er tale om fortsat udbygning af Vrå bymidte med funktioner (mødefaciliteter og kontorarbejdspladser), der naturligt hører hjemme i et bymidteområde.
    • En kontorbygning påvirker omgivelserne i uvæsentlig omfang med bl.a. støj, støv og lugt, når der ses bort fra øget behov for trafik til og fra bygningen.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslags fremlæggelse i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefristen er den 3. oktober 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336794.

Fordebat Løkken Klithotel ved Nørregade 3, Løkken

Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra d. 04. september til d. 02. oktober.

Du kan finde den digitale fordebat her, hvorfra det er muligt at indsende dine idéer og forslag:

Fordebat om Løkken Klithotel

Der afholdes borgermøde d. 11. september 2019 kl. 19:00 i Action House, Industrivej 1, Løkken.

Tilmelding til borgermødet sker via dette link: Tilmelding til borgermøde 

Fristen for tilmelding til borgermødet er søndag d. 8. september.

Du skal sende dine bemærkninger ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale fordebat. Du kan også sende en mail til tmplan@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Løkken Klithotel ved Nørregade 3, Løkken” i overskriften.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til tlf. +4572336799

Forslag til Tillæg 4 af 2019 til Hjørring Kommunes Spildevandsplan - Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Svendsvej, 9800 Hjørring

Hjørring Kommune har udarbejdet forslag til tillæg 4 af 2019, med bestemmelse om spildevandskloakering af nyt boligområde ved svendsvej, 9800 Hjørring. 

I forbindelse med forslag til Lokalplan 104-L08 - Boligområde ved Svendsvej, Hjørring.  

Forslag til Tillæg 4 af 2019

Forslaget er i 8 ugers offentlig høring frem til den 15. oktober 2019

Bemærkninger til tillægget kan sendes til Teamvandogjord@hjoerring.dk. Har du spørgsmål til tillægget er du velkommen til at maile eller ringe på 7233 6765.

Offentlig høring af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Em, Hundelev og Lørslev vandværksområder

Hjørring Kommune har udarbejdet forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Em, Hundelev og Lørslev vandværksområder. 

Vi vil gerne høre dine bemærkninger til forslaget.

Høringsperioden er fra den 15. august 2019 til 8. november 2019.

Du skal sende dine bemærkninger ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale indsatsplan. Du kan også sende en mail til Teamvandjord@hjoerring.dk. Skriv gerne ”indsatsplan” i overskriften.

Forslaget til indsatsplanerne kan ses, ved at trykke på linket herunder;

Em

Hundelev

Lørslev

 

Omlægning af offentlig sti mellem Østergade og p-pladsen v/ Korsgade i Vrå

Hjørring Kommune påtænker at omlægge den offentlige sti mellem Østergade og p-pladsen v/ Korsgade (Uhrenholdts Gaard).

Se kort og læs mere her

Har du indsigelser eller bemærkninger, skal du sende dem til os senest 9. oktober.

Ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik i høring

Fritid og Fællesskab - forslag til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune - er nu i høring frem til 1. maj 2019.

Høringssvar kan sendes til fritidogkultur@hjoerring.dk eller pr. post til Hjørring Kommune, att. Fritid, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Hjørring Kommune tilbyder i høringsperioden foreningsbesøg om "Fritid og Fællesskaber".

Se forslaget til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik

Vandplanprojekter i høring

Hjørring Kommune fremlægger hermed forslag til restaurering af private og offentlige vandløb i Hjørring Kommune i 8 ugers høring.

Restaureringen er led i udmøntning af de vedtagne vandplaner. Restaureringen sker uden udgift for de berørte bredejere, da staten yder 100 % tilskud til restaureringerne.

Det drejer sig om følgende vandløbsstrækninger:

aal1.1.0494 - Gøggårds Bæk. Strækning på ca. 1000 meter nedstrøms Kabbeltvedvej og 290 meter opstrøms Kabbeltvedvej

aal1.1.0495 - Gøggårds Bæk / Kristiansminde Bæk. Strækning på ca. 1000 meter fra udløb i Gøggårds Bæk og opstrøms Kristiansminde Bæk

aal1.1.0496 - Gøggårds Bæk, tilløb fra Dragshøj til Kristiansminde Bæk

08031_d - Privat tilløb til Hejselbæk. Strækning på 635 meter nedstrøms Baggesvognsvej og 265 meter opstrøms Baggesvognsvej

 

Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 25. september 2019, fremsendes til vandløbsmyndigheden:

Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 

Indsigelser eller ændringsforslag kan også mailes til natur@hjoerring.dk

 

Udkast til "Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019" og bilag hertil i høring i skolebestyrelserne

På møde i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 26. august 2019 godkendte udvalget, at Udkast til ”Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2019” og bilag hertil sendes i høring i skolebestyrelserne og til kommentering i Sektor-MED Undervisning i perioden tirsdag den 27. august 2019 til torsdag den 19. september 2019. Se høringsmaterialet her.

Agervej 20, 9800 Hjørring - Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget

Ejeren af ovennævnte ejendom er i gang med at udvide sin kvægproduktion

Ansøgningen omfatter etablering af en ny kostald til lakterende køer, etablering af sengebåse til goldkøer i den eksisterende bindestald samt etablering af et udendørs område til kalve udenfor den eksisterende kalvestald.

Høringssvar skal være modtaget senest den 14. oktober 2019

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se udkastet