I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Planlægning for ny dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

Lokalplan er i høring fra den 3. februar 2017 til den 4. april 2017.

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest tirsdag den 4. april 2017. Skriv gerne ”Ny dagligvarebutik på Ålborgvej” i overskriften.

Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for at den nordligste del af den ejendom, der hidtil har været anvendt til mejeri kan anvendes til centerformål med bl.a. én dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning. Området vejforsynes fra Ålborgvej.

Det er lokalplanens formål:

 • at fastlægge områdets anvendelse til centerformål med bl.a. dagligvarebutik,
 • at fastlægge områdets maksimale areal til detailhandel,
 • at fastlægge omfanget og placeringen af den nye bebyggelse,
 • at sikre, at der under nærmere omstændigheder etableres støjafskærmning mod boligområde, samt
 • at sikre vejadgang og parkeringsarealer.


Lokalplan nr. 103.4130-L01
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget
Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til centerformål med bl.a. én dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning.

Etablering af dagligvarebutik på dette sted vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 3.8, da der indenfor en afstand på 500 m er ca. 450 boliger og ingen anden dagligvarebutik.

Kommuneplantillæg nr. 53
Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger


Miljøvurdering
Hjørring Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget screening af planernes mulige indvirkninger på miljøet. Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering.

Klagemulighed
Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Natur- og Miljøklagenævnet er den 3. marts 2017.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 33 67 94

Offentlig Høring af forslag til tillæg 1 af 2017 til Spildevandsplan

Forslag til tillæg omfatter delvis udtræden af spildevandsforsyningsselskabet for 42 ejendommen i Bjergby. Forslaget er en del af myndighedsbehandlingen for gennemførelse af projektet Fremtidens Villavej

Det samlede forslag til tillæg 1 af 2017, kan du se her.

Offentlig Høring

Forslaget til tillæg er i offentlig høring frem til tirsdag den 28. marts. Bemærkninger til forslaget kan indsendes til Hjørring Kommune:

Brevpost:

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Att. Team Vand og Jord

Mærk kuverten:
Tillæg – Fremtidens Villavej

Eller på mail til:

Teamvandjord@hjoerring.dk
Emne: Tillæg – Fremtidens Villavej

 

 

 

Boligbebyggelse (tæt-lav) ved Nørregade 47, 49 og 51, Sindal

Lokalplan er i høring fra den 31. januar 2017 til den 28. marts 2017.

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 28. marts 2017. Skriv gerne ”Lokalplan for Nørregade 47, 49 og 51, Sindal” i overskriften.

Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for opførelse mellem 8 og 11 boliger.

Lokalplanens formål:

 • at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse,
 • at der kan opføres mellem 8 og 11 boliger,
 • at fastlægge boligbebyggelsens placering, således bebyggelsen opføres som facadebebyggelse mod Nørregade,
 • at sikre, at bebyggelsen får et ensartet udseende med hensyn til materialer, bygningshøjder, bygningsvolumen og tagformer, og
 • at sikre, at området indrettes med friarealer.


Lokalplan nr. 300.1120-L06

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering
Hjørring Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen fordi: .

 • Planen omfatter ikke projekter anført på lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:
  • Der er tale om et mindre område centralt beliggende i Sindal, hvor der planlægges for op til 11mindre boliger.
  • Bebyggelsen indpasses i det omkringliggende område.
  • Belastning fra en øget trafik vurderes at være af underordnet betydning.
 • Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Natur- og Miljøklagenævnet er den 28. februar 2017.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 33 67 96

Forslag til indsatsplan for Bredkær Vandværk - Offentlig høring

Indsatsplanen for Bredkær Vandværk er sendt i offentlig høring fra den 19. januar - den 13. april 2017.

Du har nu mulighed for at se og kommenterer planforslaget forinden forslaget foreligges Hjørring Kommunes Byråd. 

Tryk her for at gå til planforslagets hjemmeside.

 

Sindal Varmeforsyning, Baggesvognsvej 32 - Høring om OCR-anlæg

Sindal Fjernvarme har planer om at etablere et nyt varmeforsyningsanlæg.

Anlægget er beskrevet i et projektforslag, som nu sendes i høring.

Projektforslag

Frist d. 15/9-2016

Har du spørgsmål eller kommentarer kan det sendes til Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk


 

Høring vedr. forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole

Byrådet sender forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole i høring.

Byrådet besluttede på byrådsmødet onsdag den 12. oktober 2016 at sende forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole i offentlig høring og i høring i skolebestyrelserne for Tårs Skole og Vrå Skole i perioden fra fredag den 14. oktober 2016 til fredag den 9. december 2016 kl. 12.00. Nedenfor følger links til høringsmaterialet til den offentlige høring:

Hvis I er interesserede i at kende tidsplanen for arbejdet med sagen om forslag vedrørende sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole, kan I finde link hertil nedenfor:

Mosevej 24, Sindal - Tillæg til miljøgodkendelse

Der er alene ansøgt om ny møddingsplads.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Frist for bemærkninger er den 22. marts 2017

Udkast til miljøgodkendelse

Ålstrupvej 68, Rakkeby – Udvidelse af biogasanlæg

Resume: Gårdbiogasanlægget – der er under opførelse – ønsker at kunne behandle 225.000 t biomasse om året. Den gældende godkendelse rækker kun til 36.000 t/år. Der opføres ingen nye tanke eller andre anlæg i forbindelse med udvidelsen af kapaciteten.

Kommunen har afgjort, at projektet kræver en VVM-redegørelse (Vurdering af virkningerne på miljøet). Hvis du har ideer eller forslag til, hvad redegørelsen bør omfatte, kan du indsende dem til os senest den 23. marts 2017.  Indsend til teamerhverv@hjoerring.dk  eller med post til kommunen.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Bilag 1: VVM-anmeldelse fra ansøger

Bilag 2: Disposition til VVM-redegørelsen

Påtænkt spærring af Ledetvej, 9870 Sindal

Hjørring Kommune påtænker at spærre Ledetvej, 9870 Sindal i den sydlige ende af vejen mod Tyrsigvej.

Læs om forslaget

Se kort

Gårestrupvej 179 – Udvidelse på biogasanlægget

Der ønskes en fordobling af indtag af biomassen og produktion af biogas. Anlægget udbygges ikke.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730.

Frist for bemærkninger er den 21. april 2017

Se udkast til miljøgodkendelse her

 

Vrejlev Møllevej 11, Vrå. Udkast til miljøgodkendelse af reaktortank

Kommunen har lavet et udkast til miljøgodkendelse af en ekstra reaktortank på Vrejlev Bioenergi. Den eksisterende jordvold udbygges, men derudover sker der ingen ændringer på anlægget.

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Hjørring Kommune senest den 12. april.  Bemærkninger kan sendes via mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår kan ses her