I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Boligområde (åben-lav/tæt-lav) ved Rugvænget, Sindal

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr.13.

Høringsperioden for lokalplanen er fra den 11. december 2017 til den 5. februar 2018. 

Høringsperioden for kommuneplantillægget er den 14. december 2017 til den 8. februar 2018

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for 300.1140-L07” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for et boligområde hvor bebyggelse tilpasses det skrånende terræn. Lokalplanområdet er allerede planlagt, men den gældende lokalplan for området forholder sig ikke til områdets særlige terrænforhold eller til placeringen af bebyggelsen. Derfor er der udarbejdet et nyt planforslag.

Lokalplanens formål er:

 • At sikre, at området kan anvendes til bolig-, institutions- og rekreative formål.
 • At indpasse bebyggelsen i landskabet gennem en prioritering af de landskabelige og terrænmæssige kvaliteter.
 • At sikre vejadgang til delområde III fra en forlængelse af den eksisterende vej, Rugvænget.

Lokaplan nr. 300.1140-L07

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til åben-lav bebyggelse i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på max 30 %. Derudover giver kommuneplantillægget mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. Den eksisterende kommuneplanramme udlægger området til åben-lav boligbebyggelse i 1,5 etager med en bebyggelsesprocent på max 25 %.

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

På grund af tekniske problemer i forbindelse med indberetning af kommuneplantillægget er høringsperioden samt klagefristen blevet ændret.

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

 • Planen fastlægger ikke rammerne for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
 • Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • Området er allerede planlagt til boligformål, og lokalplanen giver ikke yderligere muligheder end det eksisterende plangrundlag.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 8. januar 2018 for lokalplanen

Klagefrist til Planklagenævnet er den 11. januar 2018 for kommuneplantillægget

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336797

Erhvervsområde ved Industrivej, Tårs

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 11. december 2017 til 8. januar 2018. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Erhvervsområde ved Industrivej, Tårs” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan ske en udvidelse af fabrikkens aktiviteter. Med lokalplanen sikres mulighed for at udvide bebyggelsen med i første omgang ca. 1.600 m2 med mulighed for senere udvidelser.

Lokalplanen skal samtidig sikre, at lokalplanen giver mulighed for at sikre virksomheden en god logistik i forhold til adgangsforhold og varelevering.

Der fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser, der er tilpasset i forhold til det bestående byggeri og indenfor rammerne af kommuneplanen om bebyggelsens omfang.

Lokalplanens bestemmelser er i øvrigt afstemt efter de hidtidige forhold, hvor bestemmelser om skiltning og flagning tager udgangspunkt i de nuværende forhold.

Et areal på ca. 5.600 m2 ligger i landzone og overføres til byzone med denne lokalplan.

Lokaplan nr. 500.3120-L01

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

 • Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
 • Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • Der er tale om at udnytte et mindre område til erhvervsudvikling. Området er udpeget i kommuneplanen
  • Området har ingen særlig biologisk mangfoldighed eller landskabelige kvaliteter. Området omkring en nærliggende gravhøj søges indpasset i planlægningen
  • Øget trafik og øget udledning af partikler mm. vil være yderst begrænset
  • Anvendelsen vurderes ikke at være en risiko overfor forurening af grundvandet.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 8. januar 2018

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791

Nygade 5/Voldgade 8, Vrå (Gl. slagterigrund)

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 5. december 2017 til den 30. januar 2018. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for den gamle slagterigrund i Vrå” i overskriften.

Lokalplanen

Området omfatter den gamle slagterigrund i Vrå, som står ubenyttet hen efter slagteriet lukkede i 2014.
Lokalplanens formål er at muliggøre en omdannelse af erhvervsgrunden til en ny attraktiv og centralt beliggende bydel med centerformål som butik og boliger i form af etageboliger og tæt-lave boliger.

Lokalplanen fastlægger omfanget og udseende på bebyggelsen og regulerer de ubebyggede arealer for at skabe et grønt og attraktivt område, som tilpasser sig omgivelserne. Der fastlægges desuden bestemmelser, der sikrer, at lokalplanområdet ikke vil blive belastet med støj eller vil påvirke omgivelserne med støj. Endelig skal lokalplanen sikre vejadgangen til området og stiforbindelserne på tværs af området.

Lokaplan nr 400.4110-L04

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er i dag omfattet af en ramme til erhvervsformål, men vil i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 8, der omfatter en større revision af hele kommuneplanens detailhandelsafsnit, blive en del af rammen for Vrå centerområde - rammeområde nr. 400.4110.20 "centerområde, Bymidte ved Strømgade, Jernbanegade og Nygade, Vrå". Rammen fastsætter anvendelsen til liberale erhverv, offentlige formål og boligformål, samt butikker og fastlægger en bygningshøjde på op til 12 meter i 3 etager.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 5. oktober til den 30. november 2018

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

 • Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr.1).
 • Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • Der er tale om udnyttelse af et eksisterende byzoneareal uden interesser i form af flora, fauna, landskabsmæssige interesser m.v.
  • Der er tale om en ændret anvendelse fra et stort centralt beliggende erhvervs/industriområde (slagteri) til en anvendelse til centerformål (bolig og butik), som vurderes at få en positiv indvirkning ikke alene på det konkrete lokalplanområde, men også på næromgivelserne og byens borgere.
  • Anvendelsen vurderes ikke at være en risiko overfor forurening af grundvandet. Det vurderes at anvendelsen til centerformål, herunder en dagligvarebutik og boliger vil udgøre en mindre risiko for forurening af grundvandet end den tidligere erhvervsanvendelse.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 2. januar 2018

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336772

Etablering af ny dagligvarebutik ved Hestkærvej 1, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 27. oktober til den 22. december 2017. 

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Dagligvarebutik ved Hestkærvej, Hjørring” i overskriften.

Lokalplanen

Området har ingen anvendelse i dag og henligger som græsareal uden bebyggelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for at udlægge området til centerformål med en dagligvarebutik med et areal op til 1.200 m2 samt varegård og parkeringspladser. Vejadgang til området skal ske fra Frederikshavnsvej og Hestkærvej.

 Lokalplan nr. 110.4140-L08

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering
Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: 

 • Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • der er tale om et eksisterende og fuldt udbygget byområde, hvor en mindre del af området kan omdannes med ny bebyggelse og ny funktion. 
  • der er tale om en mindre ændring af den hidtidige planlægning for planområdet, der betyder, at der kan etableres en ny dagligvarebutik i området
 • Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

 

Klagemulighed
Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 24. november 2017 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791

Gårestrupvej 179, Hjørring - udkast til tillæg til miljøgodkendelse

Der er ansøgt om et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, der omfatter en udvidelse fra 437 DE til 768 DE i slagtesvin og smågrise.

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges ny svinestald syd for, og i forlængelse af
eksisterende svinestald.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6739.

Frist for bemærkninger er d. 29. december 2017.

Se udkastet til tillæg miljøgodkendelse