I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Projekt for afskærmning mod Ringvejen i forbindelse med plan for byudvikling i Højene, Hjørring.

Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 18. september til den 2. oktober.

Du skal sende dine ideer og forslag på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Højene -afskærmning” i overskriften.

Beskrivelse af projektet

Projektet omhandler et 50 m bredt bælte mellem Ringvejen og et nyt byudviklingsområde vest for Ringvejen i Højene i Hjørring.

Hjørring Kommune arbejder med bæltet i sammenhæng med, at et ca. 5 ha stort område skal omdannes til et nyt boligområde. Det er kommunens forventning at udnytte det 50 m brede bælte aktivt, så det skaber værdi for Højene som helhed og bliver attraktivt for områdets og Hjørrings borgere.

Bæltet ønskes udnyttet med stiforbindelser, hvor der tænkes etableret en hovedsti, over tid, mellem Park Vendia og Højene Øst. Bæltet ønskes planlagt med opsamling af regnvand, hvor et regnvandsbassin kan udnyttes rekreativt. Derudover skal bæltet fungere som støjskærm og visuel afskærmning mod Ringvejen.

Hjørring Kommune modtager gerne dine bud på, hvordan du tænker dig at området kunne anvendes.

  • Har du idéer og forslag til, hvad det grønne område kan anvendes?
  • Er der særlige forhold for området, vi skal være opmærksomme på i den kommende planlægnin

Har du andre idéer og forslag, der ikke omhandler ovennævnte hovedspørgsmål, vil vi også gerne høre dem.

Oversigtskort – Hjørring by

Oversigtskort - Udviklingsområdet

Helhedsplan for byudviklingsområdet Højene Øst

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336797

Erhvervsområde ved Ålborgvej i Harken, Vrå

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 12. september til den 10. oktober 2018.

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Erhvervsområde ved Ålborgvej” i overskriften. 

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for, at der kan opføres supplerende erhvervsbyggeri i tilknytning til Fiskernes Hus, og etableres et nyt Friluftshus til erstatning for den gamle kiosk.

Lokalplan nr. 901.3165-L02

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 10. oktober 2018.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336799

Løkken Moleleje

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg for Løkken Moleleje.

Høringsperioden er fra den 4. september til den 2. oktober 2018.

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Løkken Moleleje” i overskriften. Frist for bemærkning er den 2. oktober 2018

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for, at der kan opføres supplerende erhvervsbyggeri i tilknytning til Fiskernes Hus, og etableres et nyt Friluftshus til erstatning for den gamle kiosk.

Lokalplan nr. 600.3150-L11

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger et nyt rammeområde på begge sider af molelejet med henblik på rekreative formål bl.a. de events o. lign. der er foregået på stranden de senere år. Desuden ændres kommuneplanrammen for selve molelejet vedr. byggemulighed på begge sider af Sdr. Strandvej.

Kommuneplantillæg nr. 18

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at der ikke skal foretages miljøvurdering.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 2. oktober 2018.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336794

Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg samt tilhørende miljørapport.

Høringsperioden er fra den 1. august til 26. september 2018. 

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Vindmøller” i overskriften.

Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en højde på max. 125 m. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om placering og udseende af vindmøllerne.

Lokalplan nr. 900.8111-L17

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget
Forslaget til kommuneplantillæg udlægger en ny kommuneplanramme for et areal på nordsiden af Nielsmindevej, hvor der kan opstilles 4 vindmøller. Med tillægget ændres kommuneplanens retningslinje vedr. harmoniforhold (forholdet mellem tårnets højde og rotordiameteren).

Samtidig fastlægger tillægget en støjkonsekvenszone, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse f.eks. bolig, samt en støjberegningszone, hvor møllerne mellem Sønder Rubjerg og Vejby skal medregnes ved beregning af støj fra en eventuel ny vindmølle. Endelig fastlægger planen et område omkring møllerne, hvor skovrejsning ikke er uønsket af hensyn til møllernes produktivitet.

Kommuneplantillæg nr. 17

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering
I miljørapporten (der både er VVM-redegørelse og miljøvurdering) er de miljømæssige konsekvenser ved opstilling af 4 møller belyst i forhold til bl.a. støj, skygge og visuel effekt. Det er bl.a. belyst, at opstilling af møller kan ske i overensstemmelse med gældende regler vedr. støj, og at ingen nabobolig udsættes for støj over støj-grænserne. Møllernes visuelle effekt på omgivelserne er belyst fra 27 fotostand-punkter samt 4 nærliggende bolignaboer.

På kommunens hjemmeside kan du se miljørapporten via nedenstående link. Du kan også se et udtræk af rapportens visualiseringer i en bedre opløsning.

Samlet miljørapport i lav opløsning (40 Mb)

Uddrag fra miljørapporten i høj opløsning:
Visualisering nærzonen – del 1 (40 Mb)
Visualisering nærzonen – del 2 (34 Mb)
Visualisering mellemzonen (46 Mb)
Visualisering fjernzonen (7Mb)

Borgermøde
Der er afholdt borgermøde i Børglum Forsamlingshus den 28. august. På mødet blev nedenstående præsentationer anvendt i forbindelse med oplæggene fra kommunen og Energistyrelsen.

Hjørring Kommunes præsentation

Energistyrelsens præsentation

På mødet orienterede kommunen om det fremlagte plangrundlag (kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport), og Energistyrelsen orienterede om værditabsordningen med mulighed for kontant erstatning til ejer af naboejendom med bolig, hvor boligen på grund af møllerne mister mere end 1 % af værdien.

Du kan læse mere om værditabsordningen via dette link:

https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/vindmoeller/vaerditabsordningen

OBS: Eventuel anmeldelse af erstatningskrav skal være indgivet til Taksationsmyndigheden senest tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 16:00. Der skal anvendes et særligt skema, som du kan finde via dette link:

http://www.taksationsmyndigheden.dk/DA/Erstatning/Sider/Erstatning.aspx

Du skal være opmærksom på, at værditabsordningen administreres af Energinet, og at Hjørring Kommune ikke har indflydelse på ordningen herunder behandlingen af eventuelle erstatningskrav.

Klagemulighed
Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 29. august 2018

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336794

Nedlæggelse af Pladsen, Mosbjerg

Hjørring Kommune påtænker at nedlægge det offentlige vejareal, der udgør en del af Vendsyssel Friskoles areal.

Pladsen i Mosbjerg

Læs mere her

Høringsfristen er senest 9. juli 2018.

 

 

Forslag til oprettelse af morgentilbud i skolefritidsordninger (SFO) til 4. klasse elever

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har besluttet at sende forslag om oprettelse af morgenmodul i SFO til 4. klasse elever i høring ved skolebestyrelserne.

Der er forslag om, at der ved alle SFO’er oprettes et morgentilbud til 4. klasse elever på skoleuger fra kl. 6:30 til skolestart. Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

Prisen for morgentilbuddet er kr. 368,-. Betalingen opkræves for 11 måneder, hvor juli måned ikke er omfattet.

Morgentilbuddet oprettes pr. 1. oktober 2018.

I forhold til tilmelding og udmelding følger morgentilbuddet på skoleuger til 4. klasse elever Serviceinformation for Skolefritidsordning gældende fra 1. januar 2018.
Ved oprettelse af morgentilbuddet til 4. klasse elever tilføres SFO’erne et beløb svarende til forældrebetalingen.

Høringsperioden går fra fredag den 15. juni til 13. august 2018. Høringssvar bedes indsendt senest den 14. august 2018, kl. 12:00. Svarene sendes til boern-kultur@hjoerring.dk

Kirkebækken - Vandløbsrestaurering og naturpleje

Beskrivelse: Ansøgningen omhandler udlægning af gydegrus, etablering af overgange/broer og afgræsning af områder under naturbeskyttelseslovens §3.

Høringsfrist: 17. august 2018

Eventuelle kommentarer kan sendes til teamnatur@hjoerring.dk eller ved at ringe til 72336753

Læs mere om projektet

 

 

 

Degnbølvej 222, 9800 Hjørring - Udkast til miljøtilladelse

Der er ansøgt om en miljøtilladelse til et produktionsareal på 553 m2.

I forbindelse med ændringen vil der ikke blive opført nye bygninger. Det eksisterende maskinhus vil blive lavet om til stald ligeledes vil lade på sigt måske blive anvendt.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk
Klagen skal være modtaget senest den 25. september 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.