I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Børglum Kirkevej, Børglum - høring vedr. delvis nedlæggelse af offentligt vejareal

Hjørring Kommune påtænker at nedlægge det offentlige vejareal, der udgør en naturlig del af Børglum gl. skole.

Har du bemærkninger/indsigelser til nedlæggelsen, så skriv til os senest tirsdag den 10. september 2019.

Læs mere her

Etagebebyggelse, Strømgade 19, Vrå

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 28. juni 2019 til den 23. august 2019

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Strømgade Vrå” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanen erstatter en lokalplan fra 1989, der er udarbejdet i forbindelse med et større byfornyelsesprojekt, og som muliggør en mindre udnyttelsesgrad og kun 2 etager.

Den nye lokalplanens overordnede formål er:

 • at give mulighed for at bygge i op til 3 etager,
 • at sikre en grøn karakter mod Lunden,
 • at opretholde en offentlig stiforbindelse mellem Strømgade og Mejerigade, og
 • at fastlægge principper for placering af ny bebyggelse.

Lokalplanen viderefører anvendelsen fra den eksisterende lokalplan til centerformål med boliger, liberale erhverv, kontor og klinikker. Muligheden for butik udgår, da det ikke er en del af bygherres anvendelsesønsker, og da en koncentration af bymidten kan bidrage til dens styrkelse.

Lokalplanen giver mulighed for, at bebyggelsen kan opføres i en moderne arkitektur, med fladt tag og facader i tegl kombineret med andet materiale, som f.eks. zink.

Illustration

Skyggeforhold

Visualisering

Lokalplan nr. 400-L05

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Den fremtidige bygningshøjde og etageantal er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens eksisterende ramme for området. Der er derfor gennemført en forudgående offentlighed og efterfølgende udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

I den forudgående offentlighed har kommunen ikke modtaget bemærkninger/idéer.

Foruden at ændre rammen for området, ændrer kommuneplantillægget på detailhandelsafgrænsningen i retningslinje 3.1, så den konkrete ejendom ikke længere kan anvendes til detailhandel.

Kommuneplantillæg nr. 29

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

 • Planen fastlægger rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1), men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§8 stk. 2, nr. 1).
 • Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • Planområdet omfatter et mindre område, der alene omfatter én byhus-grund på 551 m2 i eksisterende by, og som allerede er bebygget i dag.
  • Den nye lokalplan giver ikke flere anvendelsesmuligheder end den eksisterende lokalplan.
  • Den kommende bebyggelse vurderes ikke at påvirke naboer og omgivelser væsentligt, herunder i forhold til skygge og indblik og i forhold til støj, øget trafik m.v.
  • Der er ingen særlige natur- eller landsskabsinteresser indenfor planens område, og det kommende byggeri forventes ikke negativt at påvirke det grønne område, Lunden, umiddelbart syd for området.
  • Det eksisterende hus, der nedrives, vurderes ikke med den nuværende stand og fremtræden at have en væsentlig arkitektonisk værdi, der bidrager til stationsbymiljøet.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslags fremlæggelse i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefristen er den 26. juli 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336772.

Nedrivningsanmeldelse Gaden 89, Sindal

Ejer af Gaden 89 i Sindal søger om tilladelse til at nedrive ejendommens 3 bygninger.

De 3 bygninger er i Hjørring Kommuneplan 2016 udpeget som bevaringsværdige og derfor omfattet af et forbud mod nedrivning. Kommunen kan jf. lov om fredede og bevaringsværdige bygninger meddele tilladelse til nedrivning efter annoncering med 4 – 6 ugers frist for fremsendelse af indsigelse/bemærkning og efterfølgende beslutning om eventuel udarbejdelse af bevarende lokalplan, såfremt det vurderes, at den bevaringsværdige bebyggelse rummer tilstrækkelig bevaringsværdi.

Indsigelse/bemærkning til nedrivning af de 3 bygninger skal sendes til kommunens mail teknik-miljoe@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest fredag den 16. august 2019.

De 3 bygninger er i 1991 SAVE-registreret i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneatlas for Sindal Kommune og genvurderet i 2012. Ved begge vurderinger er bygningerne vurderet til beva-ringsværdien 3. Det fremgår af registreringen, at der er tale om et bygningsanlæg, der er opført i 1900 som skole med klasselokaler, lærerbolig, gymnastiksal og toiletter.

Bygningerne ligger i den nordligste del af Sindal nord for Jerupvej og grænser direkte op til et erhvervsområde med Sindal Autoophug.

Hovedbygningen er opført med 2 skolestuer og en lærerbolig i den ene ende. I 1994 er skolestuerne ombygget til endnu en bolig. Bygningen er opført i rød teglsten med en profileret gesims mod tag samt 3 vandrette pudsede bånd ved vindueshullernes bund og top samt ud for vinduernes lodpost (i gavltrekanterne dog kun 2 vandrette bånd i højde med vinduernes bund og top). Taget på hovedhu-set er dækket med rød tegl. Vest for hovedhuset er opført en bygning, der oprindeligt har rummet en gymnastiksal, og mod øst en toilet- og teknikbygning.

De to sekundære bygninger er opført i rød teglsten og med tag dækket med henholdsvis sortmalet bølgeblik og grå bølgefiberplader.

De 3 bygninger fremstår udvendigt stort set, som da de blev opført i 1900, men de er alle 3 i dårlig stand bl.a. er murværk og tage nedslidt.

Yderligere oplysninger på tlf. 7233 6794 eller fra den 29. juli til tlf. 7233 6797.

Ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik i høring

Fritid og Fællesskab - forslag til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune - er nu i høring frem til 1. maj 2019.

Høringssvar kan sendes til fritidogkultur@hjoerring.dk eller pr. post til Hjørring Kommune, att. Fritid, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Hjørring Kommune tilbyder i høringsperioden foreningsbesøg om "Fritid og Fællesskaber".

Se forslaget til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik

Etablering af Gydebanke i Skærum Å

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, har søgt om tilladelse til etablering af gydebanke i Skærum Å

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og være modtaget i Hjørring Kommune senest den 25. juli 2019.
Bemærkninger kan sendes via mail til: natur@hjoerring.dk

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter færdiggøre afgørelsen.

Se projektbeskrivelsen her

Udvidelse af biogasanlægget LBT Agro - Dammenvej 143, Hjørring

Offentlig høring om udvidelse af produktionen på biogasanlægget LBT Agro, og forslag til lokalplan nr. 900.8110-L13b

LBT Agro har søgt om tilladelse til at udvide indtaget af biomasse fra 67.000 ton til 100.000 ton pr. år.

Udvidelsen ønskes i to etaper. Den første etape er en udvidelse med to nye tanke, en indleverings- og en udleveringstank samt en brovægt, og den anden etape er udvidelse med to efterlagertanke, to reaktortanke og et nyt opgraderingsanlæg.

Kommunen vil gerne høre dine bemærkninger til dokumenterne, der beskrives herunder.

Høringsperioden er fra den 3. juni 2019 til 29. juli 2019.

 

Proces

For at kunne lave udvidelsen skal der laves en VVM-redegørelse.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med VVM-behandlingen er at sikre, at der laves en grundig beskrivelse og en vurdering af hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen af anlægget vil kunne medføre, inden der meddeles en VVM-tilladelse.

I forbindelse med VVM-behandlingen undersøges alle de forhold, der kan tænkes at påvirke det omgivende miljø i forhold til luft, vand, jord, beskyttelseslinjer, kommunale udpegninger, trafikforhold, socioøkonomiske forhold mv.

I maj 2018 offentliggjorde Hjørring Kommune VVM-anmeldelsen, og ansøger har herefter fået et scopingnotat, der fastsætter indholdet i VVM-redegørelsen. På dette grundlag har ansøger udarbejdet et udkast til VVM-redegørelse, der samler de miljømæssige beskrivelser og vurderinger.

Udover VVM-redegørelsen kræver udvidelsen også, at virksomheden skal have en ny miljøgodkendelse, ligesom den eksisterende lokalplan skal præciseres.

Præciseringen sker vha. en tillægs-lokalplan, der præciserer og supplerer enkelte bestemmelser i den hidtidige lokalplan. De to lokalplaner skal derfor ses i sammenhæng. Tillægslokalplanen fastsætter placering og omfang af bebyggelse, tanke og anlæg, og den maksimale højde på 15 m er uændret.

Miljøgodkendelsen er gennem tiden suppleret med et tillæg, ligesom tiden for revurdering af miljøgodkendelsen nærmer sig. Efter aftale med ansøger har Hjørring Kommune derfor udarbejdet et udkast til en helt ny samlet miljøgodkendelse for virksomheden.

 

Dokumenter i høring

Alle de førnævnte dokumenter skal i offentlig høring. For at sikre dig det bedste overblik over sagen, har vi samlet alle høringerne her.

Det betyder, at du har mulighed for at komme med bemærkninger eller spørgsmål til følgende dokumenter:

VVM-redegørelse

Udkast til VVM-tilladelse

Udkast til Miljøgodkendelse

Forslag til Lokalplan

Du kan også få udleveret planforslag ved henvendelse i Borgerservice, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Bemærkninger til lokalplanen skal sendes ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan. Du kan også sende en mail til tmplan@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Biogas Dammenvej - Tillægslokalplan” i overskriften.

Bemærkninger til øvrige dokumenter skal sendes ved at sende en mail til teamerhverv@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Udvidelse af LBT Agro” i overskriften.

 

Supplerende materiale

Til VVM-redegørelsen, forslag til lokalplan mm, har vi samlet de relevante bilag og andet materiale, der danner grundlag for høringsdokumenterne. Materialet ses herunder:

 

Miljøvurdering, retsvirkning og klagemulighed over lokalplan

Miljøvurdering af lokalplanen

Hjørring Kommune vurderer, at lokalplanen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

Midlertidig retsvirkning

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Klagemulighed vedr. lokalplanen

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslags fremlæggelse i offentlig høring og om ikke at foretage miljøvurdering af lokalplanen. Klagefristen er den 1. juli 2019.

Klagevejledning

Domstolsprøvelse

Hvis du vil indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal det ske inden 6 måneder. (Planlovens § 62, stk. 1.)

Vandplanprojekter i høring

Hjørring Kommune fremlægger hermed forslag til restaurering af private og offentlige vandløb i Hjørring Kommune i 8 ugers høring.

Hjørring Kommune fremlægger hermed forslag til restaurering af private og offentlige vandløb i Hjørring Kommune i 8 ugers høring.

Restaureringen er led i udmøntning af de vedtagne vandplaner. Restaureringen sker uden udgift for de berørte bredejere, da staten yder 100 % tilskud til restaureringerne.

Det drejer sig om følgende vandløbsstrækninger:

aal1.1.0494 - Gøggårds Bæk. Strækning på ca. 1000 meter nedstrøms Kabbeltvedvej og 290 meter opstrøms Kabbeltvedvej

aal1.1.0495 - Gøggårds Bæk / Kristiansminde Bæk. Strækning på ca. 1000 meter fra udløb i Gøggårds Bæk og opstrøms Kristiansminde Bæk

aal1.1.0496 - Gøggårds Bæk, tilløb fra Dragshøj til Kristiansminde Bæk

08031_d - Privat tilløb til Hejselbæk. Strækning på 635 meter nedstrøms Baggesvognsvej og 265 meter opstrøms Baggesvognsvej

 

Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 21. august 2019, fremsendes til vandløbsmyndigheden:

Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 

Indsigelser eller ændringsforslag kan også mailes til natur@hjoerring.dk

 

Ulstrupvej 51, Hjørring, Produktion af smågrise og slagtesvin

Resume: Produktionen ønskes ændret til en flex-produktion bestående af smågrise og slagtesvin. Der foretages ikke ændringer i staldsystem eller produktionsareal.

Bemærkninger til udkastet skal indsendes skriftligt og skal være modtaget senest den 29. juli 2019.

Bemærkninger kan sendes via mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Udkast med kommunens vurderinger og vilkår

Ugiltvej 20, Sindal - Foroffentlighed om etablering af nyt opgraderingsanlæg på biogasanlægget

Sindal Biogas ønsker at etablere et nyt opgraderingsanlæg for bedre at kunne udnytte den nuværende produktion af biogas og dermed bl.a. begrænse afbrænding af biogas i gasfaklen. Denne udvidelse behandler Hjørring Kommune særskilt, og det er ikke en del af det større projekt, som du tidligere har hørt om.

Når virksomheder, der er omfattet af listepunkter på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, ønsker at udvide deres produktion eller anlæg, har du som nabo krav på at få mulighed for at gennemse og eventuelt udtale dig, om det ansøgningsmateriale Hjørring Kommune har modtaget.

Hvis du har bemærkninger til indholdet i ansøgningsmaterialet, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Hjørring Kommune senest den 26. juli 2019.

Bemærkninger kan sendes via mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, att: Team Erhverv. Indkomne bemærkninger vil indgå i det videre arbejde med miljøgodkendelsen. Hvis der bliver udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse og screeningsafgørelse, vil du også få mulighed for at gennemse disse udkast og komme med dine bemærkninger, inden Hjørring Kommune er klar til at træffe en endelig afgørelse.

Har du spørgsmål til dette brev eller lignende, er du velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer på e-mail: teamerhverv@hjoerring.dk
eller på telefon 72 33 67 30.

Se ansøgningsmaterialet til miljøgodkendelse

Se ansøgningsmaterialet til screeningsafgørelse

Agervej 20, 9800 Hjørring - Høring forud for miljøgodkendelse af husdyrbruget

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på Agervej 20, 9800 Hjørring.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen. Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er den 7. august 2019.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 
Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, omfattet af §§ 84-87 i ”lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.”, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se ansøgningsmateriale

Klodskevej 187, Hjørring - Udkast til miljøgodkendelse af kvægbrug

Ansøger Johnny Hansen har ansøgt om en ny miljøgodkendelse.

Bemærkninger til udkastet skal indsendes skriftligt og skal være modtaget senest den 15. august 2019.

Bemærkninger kan sendes via mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se udkastet med vilkår

Sæbyvej 829, Tårs - Høring forud for miljøgodkendelse af husdyrbruget

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om ændring af produktionsarealet

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen. Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er den 7. august 2019.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 
Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se ansøgningsmaterialet