I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Erhvervs- og butiksformål ved Frederikshavnsvej 37, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 4. januar til den 1. marts 2019.

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Frederikshavnsvej 37” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af en bagervirksomhed med tilhørende bagerbutik og café. Planen omhandler udnyttelse af den eksisterende bebyggelse med mindre tilbygninger, der er nødvendige for bageriets drift og for etablering af bagerbutik med café.

Lokalplan nr. 110-L11

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 udlægger områdets anvendelse til butiksformål (aflastningsområde) og blandet byformål i form af detailhandel, fritidsaktiviteter/forlystelser samt lettere erhverv såsom liberale erhverv (under særlige forudsætninger), serviceerhverv, mindre lagervirksomhed samt tankanlæg.

Anvendelsen omfatter desuden produktions-/fremstillingserhverv med tilknytning af 1 mindre butik og café på 200 m2 med salg af egne fremstillede dagligvarer af egne produkter (udvalgs- eller dagligvarer) i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler. Der kan desuden være restaurant som drive in eller fast food.

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: 

Planen omfatter projekter på bilag 2:

Planen fastlægger rammerne for en mindre butik i tilknytning til et bageri beliggende i et aflastningsområde, der er omfattet af lovens bilag 2 nr. 10-b (§ 8, stk. 1, nr. 1), men planen omfatter kun et mindre område på lokalt plan, og planen indeholder kun mindre ændringer af eksisterende planlægning (§ 8, stk. 2, nr. 1). 

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2). 

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

  • Der er tale om en mindre butik i tilknytning til et nyetableret erhverv
  • Der er tale om et mindre afgrænset område i et aflastningsområde
  • Der er ingen natur-, landskabs- eller kulturhistoriske værdier.

 

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefristen er den 1. februar 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791.

Forslag til tillæg 1 : 2019 - Spildevandskloakering af ny Skolebygning ved Idræts Allé, vrå

Hjørring Kommune har udarbejdet tillæg 1 : 2019 til Hjørring Kommunes Spildevandsplan. 

Tillægget fastlægger, at den kommende udvidelse af Vrå skole på matrikel nr. 4bc, Sdr. Vrå By, Vrå, skal optages i spildevandsplanen med bestemmelse om spildevandskloakering. Tag- og overfladevand skal håndteres i særskilt løsning.

Forslag til tillæg 1 : 2019 kan læses her

Forslaget er nu i offentlig høring fra den 6. december 2018 til den 31. januar 2019.
Bemærkninger til forslaget skal sendes til Teamvandogjord@hjoerring.dk 

Udvidelse af forlystelsesanlæg og erhvervsområde ved Løkkensholmsvej, Løkken.

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 9. november 2018 til den 4. januar 2019.

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Løkkensholmsvej” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for fortsat udvidelse af forlystelsesaktiviteterne. I forhold til tidligere lokalplan udvides området, men byggeriets omfang fastlagt i tidligere lokalplan er uændret.

Lokalplanen giver fortsat mulighed for, at der indenfor området kan etableres overnatningsmuligheder i form af hotel, samt at der kan etableres en mindre butik i tilknytning til forlystelsesanlægget.

Det er desuden formålet med lokalplanen at give mulighed for at udvide erhvervsaktiviteterne i erhvervsområdet.

Lokalplanen sikrer, at der kan opføres ny bebyggelse, der er tilpasset de eksisterende større bygninger i volumen og udformning. Ny bebyggelse skal koncentreres omkring den eksisterende bebyggelse. Erhvervsområdet får øget byggemuligheder, idet bebyggelsen kan blive tættere end fastlagt i tidligere lokalplan for erhvervsområdet.

De ændrede rammer for erhvervsaktiviteterne betyder, at der kan ske betydelige omlægninger af vejene, hvor der med lokalplanen gives mulighed for at Løkkensholmsvej lukkes, så den fremover bliver som to blinde veje med indkørsel fra henholdsvis Industrivej og Egevej.

Lokalplan nr. 600-L12

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Gennem kommuneplantillægget ændres afgrænsningen mellem rammeområderne. Et område mod øst overføres til udvidelse af forlystelsescenterets aktiviteter, og et mindre område mellem erhvervsområdet og forlystelsescenteret overføres til erhvervsområde.

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger rammeområde 600.3120.23 til erhvervsformål, herunder lettere industri- og håndværksvirksomhed, lagervirksomhed samt serviceerhverv i forbindelse med turisthverv.

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger rammeområde 600.3126.63 til serviceerhverv i forbindelse med turisterhverv, herunder forlystelseserhverv. Der må ikke etableres detailhandel i området.

Kommuneplantillæg nr. 21

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Samtidig med offentliggørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentligøres høring i forbindelse med nedlæggelse af en del af kommunevejen, Løkkensholmsvej, Løkken

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslagene.

Dette begrundes med:

Planen fastlægger rammerne for fremtidige bygge- og anlægstilladelser, der er omfattet af lovens bilag 2 nr. 10 a (§ 8, stk. 1, nr. 1), men planen omfatter kun et mindre område på lokalt plan, og planen indeholder kun mindre ændringer af eksisterende planlægning (§ 8, stk. 2, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

  • Det er en mindre udvidelse af et eksisterende anlæg.
  • Der er tale om et afgrænset område beliggende i udkanten af kystområde A. Der er et stort sommerhusområde mellem kysten og lokalplanområdet, hvorfor det er helt uden visuel kontakt til kysten. En mindre del af planområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, men der er ingen visuel forbindelse til kysten.
  • Planområdet indeholder ingen væsentlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier.
  • Lokalplanen skal være med til at forbedre områdets visuelle indtryk.

Planerne antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura 2000).

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 7. dec. 2018.

Klagevejledning

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791.

Høring i forbindelse med nedlæggelse af en del af kommunevejen Løkkensholmsvej, 9480 Løkken.

Hjørring Kommune påtænker at foretage en delvis nedlæggelse af Løkkensholmsvej som offentligt vejareal. I samme ombæring planlægges vejtilslutningen ud til Industrivej omlagt.

De omtalte arealer fremgår af nedenstående kort.

Kort der viser "Delvis nedlæggelse af Løkkensholmsvej"

Det vil betyde, at der ikke længere vil være mulighed for gennemkørende trafik ad Løkkensholmsvej.

Årsagen til den påtænkte nedlæggelse tager sit udspring i, at der gennem de sidste 2 år har været i dialog med og holdt en lang række møder med erhvervsdrivende og -udviklere med base på Løkkensholmsvej. En proces der har resulteret i en anderledes indretning og udvikling af erhvervsområdet ved Løkkensholmsvej.

Status for erhvervsområdet i Løkken er, at der ikke forefindes ledige erhvervsarealer på Løkkensholmsvej, hvorfor formålet er at skabe plads til en fortsat udvikling af virksomheder, som gennem de seneste år har oplevet en markant vækst. Dette gælder bl.a. virksomheder, hvor en fysisk bygningssammenhæng er et krav for driften af virksomheden.

Det vurderes, at erhvervsudviklingen vil blive låst i området, såfremt der ikke reageres på den aktivitet, der har været i en årrække.

Inden der træffes endelig beslutning om nedlæggelse af vejarealet, vil vi gerne have eventuelle indsigelser og bemærkninger skriftligt senest fredag den 4. januar 2019.

Der er samtidig offentliggjort forslag til ny lokalplan nr 600-L12 og kommuneplantillæg nr.21 - Udvidelse af forlystelsesanlæg og erhvervsområde ved Løkkensholmsvej, Løkken.

Lovgrundlag:

Nedlæggelse af vejen sker med hjemmel i § 15 i Lov om offentlige veje og proceduren for nedlæggelsen sker jf. §§ 124 i lov om offentlige veje.

Ifølge lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal vejen helt eller delvis opretholdes, hvis

  1. den efter matrikelkortet er eneste adgang til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller
  2. vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.

Hvis kommunen afviser en indsigelse fra en grundejer om, at vejen skal opretholdes som følge af § 124, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § § 105 og 106. Dette skal ske inden 4 uger efter at kommunen har meddelt sin afgørelse, jf. § 124, stk. 7.

Etablering af gydebanke i Skårup Møllebæk

Hørring i forbindelse med etablering af gydebanke og udligning af fald i rørunderføring i Skårup Møllebæk.

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Frederikshavn har ansøgt Hjørring Kommune om tilladelse til udlægning af gydegrus i Skårup Møllebæk ved "Snerpen"

Hjørring Kommune vurderer at etableringen af gydebanken vil bidrage til, at en selvreproducerende bestand af ørreder i Skårup Møllebæk vil kunne imødekomme de krav der stilles til ørredtætheden i de statslige Vandplaner.

Derfor sendes dette projekt til 8 ugers gennemsyn hos jer, så I som interessenter har mulighed for at komme med kommentarer til det foreslåede projekt.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Hjørring Kommune i hænde senest den 17. januar 2019 og kan sendes til Natur@hjoerring.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved at ringe på 72 33 67 53.

En beskrivelse af projektet kan ses her

 

 

Agdrupvej 201, Tårs - udkast til udvidelse af husdyrhold

Der ansøgt en udvidelse af produktions arealet på 1000 m2

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i
Hjørring Kommune senest den 25. januar 2019. 

Bemærkninger kan sendes via mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune,
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv

Se udkast til tilladelsen her