I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Ålstrupvej 68, Vrå - Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til udlægning af restprodukter under plansiloer i forbindelse med BB Biogas.

Fristen for bemærkninger er 26. maj 2020.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø på tlf. 72 33 67 50 eller mail: teamvandjord@hjoerring.dk.

Læs udkastet til miljøgodkendelse og screeningsafgørelse her

Etagebyggeri ved Sct Knuds Park, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 07. maj 2020 til 02. juli 2020. 

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for etagebyggeri ved Sct Knuds Park” i overskriften.

Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 3 punkthuse i henholdsvis 4, 5 og 6 etager. Punkthusene kan anvendes til bolig- og erhvervsformål i form af kontor og liberalt erhverv.

Lokalplan nr. 105-L05

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til blandet bolig og erhverv, med en maks. Bygningshøjde på 21m + 4 meter til mindre byggeri på tagfladerne.

Kommuneplantillæg nr. 34

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Området er i byzone, og forbliver i byzone.
 • Området er i forvejen lokalplanlagt til bolig og erhvervsformål.
 • Ny planlægning vurderes ikke at give mulighed for en væsentligt øget bygningsmasse end tidligere planlægning giver mulighed for.
 • Området ligger i tilknytning til centerområdet Kvægtorvet, hvor der i forvejen er etagebyggeri i form af boliger, samt ældre høje industribygninger.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Steffan Vangsted Frandsen  på tlf. +4572336799 eller svf@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 4. juni 2020

Klagevejledning

Boligområde ved Søtungen, Løkken

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 4. maj 2020 til 29. juni 2020. 

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for boligområde ved Søtungen, Løkken” i overskriften.

Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse. Udstykningsmulighederne er ændret fra de tidligere muligheder på grund af store arealer med § 3 beskyttet natur, der er opstået, efter den nuværende planlægning blev vedtaget i 2006.

Lokalplan nr. 600-L15 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til boligformål. Den tidligere planlægning fastsætter anvendelsen til rekreative formål herunder ferie- og fritidsformål.

Kommuneplantillæg nr. 42

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • • Planlægningen og bebyggelsesplanen vil tage hensyn til og beskytte den § 3 beskyttede natur i området. Der er givet dispensation til at bygge i periferien af den beskyttede natur mod udlæg af erstatningsnatur i forholdet 1:4.
  • Området er allerede planlagt til en større udnyttelse af arealet og med en tættere bebyggelse.
  • Området er delvist udbygget.
  • Der er ikke drikkevandsinteresser eller andre interesser relateret til vandforsyning i området.
  • Der er god adgang til stiforbindelser, der forbinder området til den eksisterende by.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Møller Jørgensen på tlf. +4572336795 eller anne.moeller@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 1. juni 2020

Klagevejledning

Kammervej 45, Lendum - Nedrivningsanmeldelse

Ejerne af Kammervej 45, Lendum søger om tilladelse til at nedrive ejendommens stuehus.

Huset er i Kommuneplan 2016 udpeget som bevaringsværdig og derfor omfattet af et forbud mod nedrivning. Kommunen kan jf. lov om fredede og bevaringsværdige bygninger meddele tilladelse til nedrivning efter annoncering med 4 – 6 ugers frist for fremsendelse af bemærkning og efterfølgende beslutning om eventuel udarbejdelse af bevarende lokalplan, såfremt det vurderes, at bygningen ikke rummer tilstrækkelig bevaringsværdi.

Stuehuset er i 1991 SAVE-registreret i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneatlas for Sindal Kommune og genvurderet i 2012 til bevaringsværdi 3. Det fremgår, at der er tale om et stuehus til et husmandsbrug. Huset er opført i 1877 som et længehus, der i østenden er sammenbygget med stald og lade. Bygningen fremstår med hvidkalkede facader udført i vandskuret tegl, der mod tegl afsluttes med en lille gesims, og tag dækket med betontagsten. Huset fremstår meget oprindeligt, når der ses bort fra de nyere termovinduer uden opsprosning, der er udskiftet før 1991. Den del af bygningen, der indeholder stald og lade er ikke bevaringsværdig.

Foto fra 2012 visende husets nordside
Foto fra 2012 visende husets nordside

Bemærkning til den ansøgte nedrivning sendes til tmplan@hjoerring.dk senest den 27. maj 2020.

Yderligere oplysninger på tlf. 7233 6794.

Delvis nedlæggelse af Jernbanegade i Hirtshals

Hjørring Kommune påtænker at nedlægge det offentlige vejareal, der ligger mellem Hirtshals gl. rådhus og Rådhusgrønningen (Cirkuspladsen).

Se høringsmaterialet her

Høringsfristen er senest 15. juni 2020.

Etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk

Hjørring Kommune fremlægger hermed forslag til etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk i 8 ugers høring.

Projektet består i etablering af et kombineret sandfang med gydebanke i Skårup Møllebæk.

Projektbeskrivelse 

 Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 12. november 2019, fremsendes til vandløbsmyndigheden:

Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 

Indsigelser eller ændringsforslag kan også mailes til natur@hjoerring.dk

 

For-offentlighed – Egevej 49

For-offentlighed – miljøgodkendelse af BHJ i Løkken

EU har vedtaget nye krav til, hvad de bedste tilgængelige miljømæssige teknikker (BAT) er for foderstofvirksomheder af en vis størrelse.

Hjørring Kommune skal derfor miljøgodkende BHJ og vurdere, om BHJ lever op til kravene allerede, eller om der er noget der skal forandres eller forbedres.

 

Selve dokumentet, hvor EU gennemgår branchen og konkluderer, hvad der er BAT, hedder FDM-BREFén, og de findes her:

https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/foedevarer-drikkevarer-og-maelk/

 

Har du som en del af offentligheden bemærkninger, skal vi høre fra dig på teamerhverv@hjoerring.dk senest 02.04.2020 inden 23:59.

 

Vil du gerne se et udkast til godkendelsen, når den til sin tid foreligger, skal du også give os besked inden 02.04.2020.

Den endelige godkendelse bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor alle kan se den.

 

Vi står også til rådighed, hvis du har spørgsmål. Kontakt os på teamerhverv@hjoerring.dk eller 72 33 67 30.

 

Læs mere her

Vandforsyningsplan 2020

Hjørring Kommune fremlægger forslag til Vandforsyningsplan 2020 i offentlig høring.

Høringsperioden er fra den 1. april til den 31. juli 2020.

Du kan se forslaget til Vandforsyningsplan 2020 og kommentere den her.

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget da:

 • Planen ikke medfører krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • Vandforsyningsplan 2020 vil medføre, at den eksisterende vandindvinding og vandforsyning, der finder sted allerede i dag, fortsættes og medfører ikke i sig selv nye initiativer, som har en væsentlig indvirkning på miljøet.
  • Den eksisterende decentrale vandforsyningsstruktur fortsættes og der forventes ingen større ændringer i det samlede vandforbrug i planperioden. Planforslaget vil eventuelt omfatte nye anlægsarbejder og nye indvindingsboringer samt nødforbindelsesledninger mellem vandforsyningsanlæggene. I så fald vil der for hvert enkelt tilfælde blive foretaget en konkret VVM-redegørelse eller VVM-screening af de pågældende projekter.
  • Planen skal sikre beskyttelse af grundvand, der anvendes til drikkevand.
  • Planen medfører ingen væsentlig ændring af påvirkning på naturen i planområdet, herunder dyre- og planteliv.
  • Planen søger at fremme bæredygtig indvinding af vand samt et bæredygtigt vandforbrug.

Afgørelsen om ikke miljøvurdering kan læses her.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Bodil Porsbøl Jacobsen på tlf. 7233 6713 eller mail til bpj@hjoerring.dk.

Klagemulighed
Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 29. april 2020.

Klagevejledning

Præstevej 157, 9800 Hjørring. Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøgere Jens Kristian og Jonas Risager ansøger om en godkendelse af det nuværende produktionsareal på ejendommen Præstevej 157, 9800 Hjørring.

Der søges om muligheden for at kunne udnytte det nuværende produktionsareal fuldt ud, indenfor reglerne i lov om hold af malkekvæg, og dyrevelfærdsreglerne.
Der opføres ingen nye staldbygninger.

Der ønskes opført en ny ladebygning/råvarelager beliggende i tilknytning til den eksisterende kalvestald.
Ligeledes ønskes plansiloarealet udvidet med ca. 2600 m2.
Der ændres ikke på gyllelagre, og opbevaringskapacitet for disse.

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i
Hjørring Kommune senest den 11. juni 2020. Bemærkninger kan sendes via mail
til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune,
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter
færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens
hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage
over kommunens afgørelse.

Se kommunens udkast til miljøgodkendelse her

Højrupvej 37, 9850 Hirtshals. Høring om udvidelse

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på Højrupvej 37, 9850 Hirtshals

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.
Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.
Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 29. maj 2020

Kommentarer skal sendes til: tm-miljoe@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Miljø.
Send en mail til: tm-miljoe@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se det indsendte ansøgningsmateriale her

Klodskevej 187, Hjørring - udkast til tillæg af husdyrholdet

Ejer af Klodskevej 187, Hjørring har søgt om tilladelse til det samlede produktionsareal til ejendommen.

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Hjørring Kommune senest den 4. juni 2020. 

Bemærkninger kan sendes via mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Miljø

Se udkastet her