I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Arealreservation til vejanlæg mellem Skagensvej og Vellingshøjvej/Ringvejen i Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 14. 10 2019 til 09. 12 2019. 

Du skal sende dine bemærkninger ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan. Du kan også sende en mail til tmplan@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Arealreservation til vejanlæg mellem Skagensvej og Vellingshøjvej” i overskriften.

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udtager en arealreservation til en vej mellem Skagensvej og Vellingshøjvej/Ringvejen i Højene Øst, Hjørring. Derudover overføres en del af arealet til en rekreativ kommuneplanramme, hvorved det tidligere vejudlæg bliver en del af en eksisterende grøn kile i området.

Kommuneplantillæg nr. 31

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering
Hjørring Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslags fremlæggelse i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.  

Klagefristen er den 11. 11. 2019

Klagevejledning

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til tlf. +4572336797

Offentlig høring af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Em, Hundelev og Lørslev vandværksområder

Hjørring Kommune har udarbejdet forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Em, Hundelev og Lørslev vandværksområder. 

Vi vil gerne høre dine bemærkninger til forslaget.

Høringsperioden er fra den 15. august 2019 til 8. november 2019.

Du skal sende dine bemærkninger ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale indsatsplan. Du kan også sende en mail til Teamvandjord@hjoerring.dk. Skriv gerne ”indsatsplan” i overskriften.

Forslaget til indsatsplanerne kan ses, ved at trykke på linket herunder;

Em

Hundelev

Lørslev

 

Ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik i høring

Fritid og Fællesskab - forslag til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune - er nu i høring frem til 1. maj 2019.

Høringssvar kan sendes til fritidogkultur@hjoerring.dk eller pr. post til Hjørring Kommune, att. Fritid, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Hjørring Kommune tilbyder i høringsperioden foreningsbesøg om "Fritid og Fællesskaber".

Se forslaget til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik

Udvidelse af Sindal Biogas - Ugiltvej 20, Sindal

Offentlig høring om udvidelse af produktionen på Sindal Biogas, og forslag til lokalplan nr. 800-L05 og kommuneplantillæg nr. 30

Sindal Biogas har søgt om tilladelse til at udvide indtaget af biomasse fra nuværende 100.000 ton til fremtidige 200.000 ton pr. år.

I forbindelse med udvidelse af produktionen skal der etableres tre nye reaktortanke, med dertilhørende pumpehuse og indfødningsenheder, to lagertanke og en biomassehal.

Kommunen vil gerne høre dine bemærkninger til dokumenterne, der beskrives herunder.

Høringsperioden er fra den 25. september 2019 til 19. november 2019.

Proces

For at Sindal Biogas kan udvide produktionen, så skal der laves en miljøvurdering (det der tidligere hed VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøet) af projektet.

Formålet med miljøvurderingen er at sikre, at der laves en grundig beskrivelse og en vurdering af hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen af anlægget vil kunne medføre, inden der meddeles en tilladelse til udvidelse.

I forbindelse med miljøvurderingen undersøges alle de forhold, der kan tænkes at påvirke bl.a. det omgivende miljø i forhold til luft, vand, jord, beskyttelseslinjer, kommunale udpegninger, trafikforhold, socioøkonomiske forhold mv.

I februar 2019 offentliggjorde Hjørring Kommune miljøvurderingsansøgningen, og ansøger har herefter fået et afgrænsningsnotat, der fastsætter indholdet i miljøvurderingen. På dette grundlag har ansøger udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, hvor de miljømæssige konsekvenser ved etablering af den ansøgte udvidelse beskrives og vurderes.

Udover miljøkonsekvensrapporten kræver udvidelsen også, at virksomheden skal have et tillæg til miljøgodkendelsen, hvori der fastsættes vilkår for driften.

Udvidelsens bygningsmæssige udvidelse betyder, at der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, hvor der fastsættes rammer for etablering af bygninger, tanke m.m. Der er samtidig udarbejdet en miljøvurdering af de to planer. Denne miljørapport er udarbejdet af Hjørring Kommune.

De to planer fastlægger områdets anvendelse til biogasanlæg, og lokalplanen fastsætter nærmere bestemmelser for placering og udformning af bygninger, tanke og øvrige anlæg bl.a. i forhold til højde og farver samt krav om etablering af afskærmende beplantning og jordvold.

Dokumenter i høring

Alle de førnævnte dokumenter skal i offentlig høring. For at sikre dig det bedste overblik over sagen, har vi samlet alle høringerne her.

Det betyder, at du har mulighed for at komme med bemærkninger eller spørgsmål til følgende dokumenter:

Miljøkonsekvensrapport

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse

Forslag til Lokalplan

Forslag til kommuneplantillæg

Udkast til miljøvurderingstilladelse

Du kan også få udleveret planforslag ved henvendelse i Borgerservice, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Bemærkninger til lokalplanen kan sendes ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan. Du finder den digitale plan via linket på kommunens hjemmeside. Du kan også sende en mail til tmplan@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Sindal Biogas - Lokalplan” i overskriften.

Bemærkninger til kommuneplantillægget skal på mail til tmplan@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden hørings-periodens udløb. Skriv gerne ”Sindal Biogas - tillæg” i overskriften.

Bemærkninger til øvrige dokumenter skal sendes ved at sende en mail til teamerhverv@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvands-pladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Udvidelse af Sindal Biogas” i overskriften.

Supplerende materiale

Til miljøkonsekvensrapporten, forslag til lokalplan mm, har vi samlet relevant baggrundsmateriale, der danner grundlag for høringsdokumenterne. Materialet ses herunder: 

 

Lokalplanens midlertidige retsvirkning

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Klagemulighed vedr. lokalplan og kommuneplantillæg

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslagenes fremlæggelse i offentlig høring. Klagefristen er den 22. oktober 2019.

Klagevejledning

Domstolsprøvelse

Hvis du vil indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal det ske inden 6 måneder. (Planlovens § 62, stk. 1.)

Udvidelse af Vrejlev Bioenergi - Vrejlev Møllevej 11, Vrå

Offentlig høring om udvidelse af produktionen på Vrejlev Bioenergi, og forslag til lokalplan nr. 900-L15 og kommuneplantillæg nr. 19

Vrejlev Bioenergi har søgt om tilladelse til at udvide indtaget af biomasse fra 36.000 ton til 100.000 ton pr. år.

Udvidelsen ønskes i to etaper. Den første etape er udelukkende en udvidelse af biomasseindtaget og et nyt opgraderingsanlæg, mens anden etape er udvidelse med en reaktortank og udvidelse af plansiloen.

Kommunen vil gerne høre dine bemærkninger til dokumenterne, der beskrives herunder.

Høringsperioden er fra den 25. september til den 19. november 2019.

Proces

For at kunne lave udvidelsen skal der laves en VVM-redegørelse. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med VVM-behandlingen er at sikre, at der laves en grundig beskrivelse og en vurdering af hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen af anlægget vil kunne medføre, inden der meddeles en VVM-tilladelse.

I forbindelse med VVM-behandlingen undersøges alle de forhold, der kan tænkes at påvirke det omgivende miljø i forhold til luft, vand, jord, beskyttelseslinjer, kommunale udpegninger, trafikforhold, socioøkonomiske forhold mv.

I august 2017 offentliggjorde Hjørring Kommune VVM-anmeldelsen, og ansøger har herefter fået et scopingnotat, der fastsætter indholdet i VVM-redegørelsen. På dette grundlag har ansøger udarbejdet et udkast til VVM-redegørelse, der samler de miljømæssige beskrivelser og vurderinger. VVM-redegørelsen er indeholdt i miljørapporten du finder herunder.

Udover VVM-redegørelsen kræver udvidelsen også, at virksomheden skal have et tillæg til miljøgodkendelsen, hvori der fastsættes vilkår for driften.

Udvidelsen betyder at der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, hvor der fastsættes rammer for etablering af bygninger, tanke m.m. Der er samtidig i miljørapporten udarbejdet en miljøvurdering af de to planer.

De to planer fastlægger områdets anvendelse til biogasanlæg, og lokalplanen fastsætter nærmere bestemmelser for placering og udformning af bygninger, tanke og øvrige anlæg bl.a. i forhold til højde og farver samt krav om etablering af afskærmende beplantning og jordvold.

Dokumenter i høring

Alle de førnævnte dokumenter skal i offentlig høring. For at sikre dig det bedste overblik over sagen, har vi samlet alle høringerne her.

Det betyder, at du har mulighed for at komme med bemærkninger eller spørgsmål til følgende dokumenter:

Miljørapport

Udkast til VVM-tilladelse

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse

Forslag til lokalplan

Forslag til kommuneplantillæg

Du kan også få udleveret planforslag ved henvendelse i Borgerservice, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Bemærkninger til lokalplanen skal sendes ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan. Du finder den digitale plan via linket på kommunens hjemme-side. Du kan også sende en mail til tmplan@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Vrejlev Bioenergi - lokalplan” i overskriften.

Bemærkninger til kommuneplantillægget skal på mail til tmplan@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden hørings-periodens udløb. Skriv gerne ”Vrejlev Bioenergi - tillæg” i overskriften.

Bemærkninger til øvrige dokumenter skal sendes ved at sende en mail til teamerhverv@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Udvidelse af Vrejlev Bioenergi” i overskriften.

Supplerende materiale

Til VVM-redegørelsen, tillæg til miljøgodkendelse mm, har vi samlet relevant baggrundsmateriale, der danner grundlag for høringsdokumenterne. Materialet ses herunder:

 

Lokalplanens midlertidige retsvirkning

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Klagemulighed vedr. lokalplan og kommuneplantillæg

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslagenes fremlæggelse i offentlig høring. Klagefristen er den 22. oktober 2019.

Klagevejledning

Domstolsprøvelse

Hvis du vil indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal det ske inden 6 måneder. (Planlovens § 62, stk. 1.)

Etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk

Hjørring Kommune fremlægger hermed forslag til etablering af sandfang og gydebanke i Skårup Møllebæk i 8 ugers høring.

Projektet består i etablering af et kombineret sandfang med gydebanke i Skårup Møllebæk.

Projektbeskrivelse 

 Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 12. november 2019, fremsendes til vandløbsmyndigheden:

Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 

Indsigelser eller ændringsforslag kan også mailes til natur@hjoerring.dk

 

Hebbelstrupvej 229, 9800 Hjørring

Resume: Røde Mølle V/Martin Pedersen, 9800 Hjørring har ansøgt om miljøtilladelse for udvidelse af produktionsarealet til 1.894 m².

Ansøgningen omfatter godkendelse af de eksisterende produktionsarealer på bedriften, etablering af yderligere arealer med sengebåse og spalter i den eksisterende opdrætsstald samt forlængelse af opdrætsstalden med 12,6 m.

For at skabe plads til denne forlængelse nedrives en lille tilbygning til den oprindelige kostald. I forlængelsen af opdrætsstalden skal der indrettes goldko og kælvningsfaciliteter. Der etableres desuden dybstrøelsesarealer i den nuværende lade.

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Hjørring Kommune senest den 28. oktober 2019. Bemærkninger kan sendes via mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

Se udkast til miljøtilladelsen her

Hovedvejen 1C, 9850 Hirtshals.

Resume:

Ansøger, Hovedvejen 1C 9850 Hirtshals har ansøgt om en miljøtilladelse til ændring af produktionsarealerne i eksisterende bygninger.

 

Ved en godkendelse opnås der en større fleksibilitet i dyreholdets sammensætning på bedriften, således at det fremover kan bestå af enten ammekvæg eller malkekvæg.

 Miljøtilladselse §16b - Udkast

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i

Hjørring Kommune senest den 11. november 2019. Bemærkninger kan sendes via mail

til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune,

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv

 

 

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter

færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens

hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage

over kommunens afgørelse.

Ændring af Hjørring Kommunes Regulativ for Jord.

Høring af ændringer i områdeklassificering

I henhold til Jordforureningsloven er nye byzoner (udpeget i en lokalplan) som udgangspunkt områdeklassificeret som “lettere forurenet”. Jordflytninger fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til kommunen og der skal foretages analyser af jorden til undersøgelse af forureningsgraden.
Kommunen kan efter en vurdering undtage og inddrage nye områder i områdeklassificeringen.
Hjørring Kommune har vurderet nye lokalplaner i kommunen fra 1. oktober 2018 til 31. august 2019 med hensyn til områdeklassificering. Områder der er omfattet af områdeklassificeringen kan ses på bilag 1 i regulativet.

Se udkast til Regulativ for jord her

Fristen for kommentarer er den 22. november 2019. Kommentarer skal sendes til: teamvandjord@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Team Vand og Jord, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

 

Livervej 40, 9800 Hjørring

Resume:
John Bak, Kærsgårdvej 6, 9800 Hjørring har ansøgt om en miljøtilladelse for
ændring af produktionsarealet til 400 m².

Udkast - Miljøtilladelse 16b (u. BAT)

Ansøgningen omfatter godkendelse af ændring af produktionsarealerne i de
eksisterende bygninger. Der etableres dybstrøelse i den oprindelige bindestald.
Samtidig søges om at ændre dyretypen i den eksisterende rundbuehal fra geder til
kvæg.

Bemærkninger
Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i
Hjørring Kommune senest den 21. november 2019. Bemærkninger kan sendes via mail
til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune,
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv


Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter
færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens
hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage
over kommunens afgørelse.

Ansøgning og udkast til screeningsafgørelse for kystbeskyttelse ved Nr. Lyngby

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til ansøgning om kystbeskyttelse (skråningsbeskyttelse og sandfodring), samt udkast til VVM-screening heraf.

 

Høringsperioden er fra den 11. 11. 2019 til 25. 11. 2019.

 

Proces

Efter behandling af indkomne bemærkninger til ansøgning og udkast til VVM-screening udfærdiges endelig afgørelse som fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget. Herefter udstedes endelige afgørelser med klagefrist på 4 uger.

 

Bemærkninger til høring

Du skal sende dine bemærkninger med en mail til natur@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Kystbeskyttelse Nr. Lyngby” i overskriften.

 

Ansøgning om kystbeskyttelse

Ansøgningsskema

Bilag

Samtykkeerklæringer

 

Udkast til VVM-screening af kystbeskyttelse ved Nr. Lyngby

Udfyldt anmeldeskema fra ansøger

Udkast til afgørelse om ikke-VVM-pligt

Skema til VVM-screening 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til tlf. +45 72 33 67 67