I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Udvidelse af forlystelsesanlæg og erhvervsområde ved Løkkensholmsvej, Løkken.

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 9. november 2018 til den 4. januar 2019.

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Løkkensholmsvej” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for fortsat udvidelse af forlystelsesaktiviteterne. I forhold til tidligere lokalplan udvides området, men byggeriets omfang fastlagt i tidligere lokalplan er uændret.

Lokalplanen giver fortsat mulighed for, at der indenfor området kan etableres overnatningsmuligheder i form af hotel, samt at der kan etableres en mindre butik i tilknytning til forlystelsesanlægget.

Det er desuden formålet med lokalplanen at give mulighed for at udvide erhvervsaktiviteterne i erhvervsområdet.

Lokalplanen sikrer, at der kan opføres ny bebyggelse, der er tilpasset de eksisterende større bygninger i volumen og udformning. Ny bebyggelse skal koncentreres omkring den eksisterende bebyggelse. Erhvervsområdet får øget byggemuligheder, idet bebyggelsen kan blive tættere end fastlagt i tidligere lokalplan for erhvervsområdet.

De ændrede rammer for erhvervsaktiviteterne betyder, at der kan ske betydelige omlægninger af vejene, hvor der med lokalplanen gives mulighed for at Løkkensholmsvej lukkes, så den fremover bliver som to blinde veje med indkørsel fra henholdsvis Industrivej og Egevej.

Lokalplan nr. 600-L12

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Gennem kommuneplantillægget ændres afgrænsningen mellem rammeområderne. Et område mod øst overføres til udvidelse af forlystelsescenterets aktiviteter, og et mindre område mellem erhvervsområdet og forlystelsescenteret overføres til erhvervsområde.

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger rammeområde 600.3120.23 til erhvervsformål, herunder lettere industri- og håndværksvirksomhed, lagervirksomhed samt serviceerhverv i forbindelse med turisthverv.

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger rammeområde 600.3126.63 til serviceerhverv i forbindelse med turisterhverv, herunder forlystelseserhverv. Der må ikke etableres detailhandel i området.

Kommuneplantillæg nr. 21

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Samtidig med offentliggørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentligøres høring i forbindelse med nedlæggelse af en del af kommunevejen, Løkkensholmsvej, Løkken

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslagene.

Dette begrundes med:

Planen fastlægger rammerne for fremtidige bygge- og anlægstilladelser, der er omfattet af lovens bilag 2 nr. 10 a (§ 8, stk. 1, nr. 1), men planen omfatter kun et mindre område på lokalt plan, og planen indeholder kun mindre ændringer af eksisterende planlægning (§ 8, stk. 2, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

  • Det er en mindre udvidelse af et eksisterende anlæg.
  • Der er tale om et afgrænset område beliggende i udkanten af kystområde A. Der er et stort sommerhusområde mellem kysten og lokalplanområdet, hvorfor det er helt uden visuel kontakt til kysten. En mindre del af planområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, men der er ingen visuel forbindelse til kysten.
  • Planområdet indeholder ingen væsentlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier.
  • Lokalplanen skal være med til at forbedre områdets visuelle indtryk.

Planerne antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura 2000).

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 7. dec. 2018.

Klagevejledning

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791.

Høring i forbindelse med nedlæggelse af en del af kommunevejen Løkkensholmsvej, 9480 Løkken.

Hjørring Kommune påtænker at foretage en delvis nedlæggelse af Løkkensholmsvej som offentligt vejareal. I samme ombæring planlægges vejtilslutningen ud til Industrivej omlagt.

De omtalte arealer fremgår af nedenstående kort.

Kort der viser "Delvis nedlæggelse af Løkkensholmsvej"

Det vil betyde, at der ikke længere vil være mulighed for gennemkørende trafik ad Løkkensholmsvej.

Årsagen til den påtænkte nedlæggelse tager sit udspring i, at der gennem de sidste 2 år har været i dialog med og holdt en lang række møder med erhvervsdrivende og -udviklere med base på Løkkensholmsvej. En proces der har resulteret i en anderledes indretning og udvikling af erhvervsområdet ved Løkkensholmsvej.

Status for erhvervsområdet i Løkken er, at der ikke forefindes ledige erhvervsarealer på Løkkensholmsvej, hvorfor formålet er at skabe plads til en fortsat udvikling af virksomheder, som gennem de seneste år har oplevet en markant vækst. Dette gælder bl.a. virksomheder, hvor en fysisk bygningssammenhæng er et krav for driften af virksomheden.

Det vurderes, at erhvervsudviklingen vil blive låst i området, såfremt der ikke reageres på den aktivitet, der har været i en årrække.

Inden der træffes endelig beslutning om nedlæggelse af vejarealet, vil vi gerne have eventuelle indsigelser og bemærkninger skriftligt senest fredag den 4. januar 2019.

Der er samtidig offentliggjort forslag til ny lokalplan nr 600-L12 og kommuneplantillæg nr.21 - Udvidelse af forlystelsesanlæg og erhvervsområde ved Løkkensholmsvej, Løkken.

Lovgrundlag:

Nedlæggelse af vejen sker med hjemmel i § 15 i Lov om offentlige veje og proceduren for nedlæggelsen sker jf. §§ 124 i lov om offentlige veje.

Ifølge lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal vejen helt eller delvis opretholdes, hvis

  1. den efter matrikelkortet er eneste adgang til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller
  2. vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.

Hvis kommunen afviser en indsigelse fra en grundejer om, at vejen skal opretholdes som følge af § 124, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § § 105 og 106. Dette skal ske inden 4 uger efter at kommunen har meddelt sin afgørelse, jf. § 124, stk. 7.

Lokalcenter ved Heerfordtsvej og Frilandsvej, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 7. – 21. november 2018.

Du skal sende dine ideer og forslag på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Heerfordtsvej” i overskriften.

Beskrivelse af projektet

Der tænkes etableret en dagligvarebutik på Heerfordtsvej ved nr. 8-16. En ny dagligvarebutik vil sammen med Aldi og de to specialbutikker på Frilandsvej styrke dagligvarehandelen i lokalområdet.

Dagligvarebutikken forventes at få adgang både fra Heerfordtsvej og Ringvejen.

 Hovedspørgsmålene er:

  • Er der særlige ønsker til en ny dagligvarebutik, hvad angår adgangsforhold, vareindlevering, indretning af p-plads mm?
  • Er der i øvrigt forhold kommunen bør være opmærksom på i forbindelse med udvidelse af områdets lokalcenter?

 Har du andre idéer og forslag, der ikke omhandler ovennævnte hovedspørgsmål, vil vi også gerne høre dem.

Oversigtskort

Projektskitse

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til tlf. +4572336791

 

Forslag til oprettelse af morgentilbud i skolefritidsordninger (SFO) til 4. klasse elever

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har besluttet at sende forslag om oprettelse af morgenmodul i SFO til 4. klasse elever i høring ved skolebestyrelserne.

Der er forslag om, at der ved alle SFO’er oprettes et morgentilbud til 4. klasse elever på skoleuger fra kl. 6:30 til skolestart. Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

Prisen for morgentilbuddet er kr. 368,-. Betalingen opkræves for 11 måneder, hvor juli måned ikke er omfattet.

Morgentilbuddet oprettes pr. 1. oktober 2018.

I forhold til tilmelding og udmelding følger morgentilbuddet på skoleuger til 4. klasse elever Serviceinformation for Skolefritidsordning gældende fra 1. januar 2018.
Ved oprettelse af morgentilbuddet til 4. klasse elever tilføres SFO’erne et beløb svarende til forældrebetalingen.

Høringsperioden går fra fredag den 15. juni til 13. august 2018. Høringssvar bedes indsendt senest den 14. august 2018, kl. 12:00. Svarene sendes til boern-kultur@hjoerring.dk

Ulstrupvej 51, Hjørring - Høring om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af slagtesvinproduktionen.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen. Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt digitalt.
Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er den 5. november 2018.

Kommentarer eller ønske om at få udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt, skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. Du kan også ringe på tlf. 72 33 67 30

Se ansøgningsmaterialet her

Ugiltvej 970, Hjørring - udkast til miljøtilladelse

Ansøger ønsker at udvide sit produktionsareal med 325 m2 så det bliver på 965 m2 i alt. Udvidelsen sker i eksisterende stalde.

Høringssvar skal være modtaget senest den 16. november 2018. 

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730.

Se udkastet

Ændring af Hjørring Kommunes Regulativ for Jord

Høring af ændringer i områdeklassificering

I henhold til Jordforureningsloven er nye byzoner (udpeget i en lokalplan) som udgangspunkt områdeklassificeret som “lettere forurenet”. Jordflytninger fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til kommunen og der skal foretages analyser af jorden til undersøgelse af forureningsgraden

Kommunen kan efter en vurdering undtage og inddrage nye områder i områdeklassificeringen.

Hjørring Kommune har vurderet nye lokalplaner i kommunen fra 1. august 2016 til 1. okt. 2018 med hensyn til områdeklassificering. Områder der er omfattet af områdeklassificeringen kan ses på bilag 1 i regulativet.

Se udkast til Regulativ for Jord her

Fristen for kommentarer er den 3. december 2018. Kommentarer skal sendes til: teamvandjord@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Team Vand og Jord, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Nyt fællesregulativ for de offentlige vandløb

Høring vedrørende udkast til nyt fællesregulativ.

Hjørring Kommune sender udkast til nyt fællesregulativ for kommunens offentlige vandløb i høring i offentligheden i 8 uger.

Fællesregulativet indeholder overordnede bestemmelser om benyttelse, vedligeholdelse og drift af vandløbene. De konkrete bestemmelser om vandløbenes bredde, dybde eller vandføringsevne samt om grødeskæringshyppighed og omfang vil fremgå af specifikke regulativer for det enkelte vandløb eller for et vandløbsopland.

Fællesregulativet er udarbejdet i samarbejde mellem Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune og gælder for alle offentlige vandløb i de to kommuner samt for de offentlige vandløb, der ligger på grænsen mellem de to kommuner og nabokommunerne Brønderslev og Jammerbugt. 

Alle bemærkninger, dvs. for begge kommuner, indsamles af Frederikshavn Kommune, og regulativudkastet kan findes på Frederikshavns Kommunes planportal: https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/48#/6009 

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”

Har du bemærkninger til udkastet til fællesregulativ, skal disse være Frederikshavn kommune i hænde senest den 10. januar 2019. Du kan skrive til kommunen gennem sikker post ved brug af NemID – se under ”Kontakt”. I din henvendelse skal du oplyse sagsnummer GEO-2016-04093 i emnefeltet.

Har du ikke digital adgang, kan du skrive til: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn. 

 

Revurdering af miljøgodkendelse for husdyrbruget Nørlevvej 65, Hjørring

Hjørring Kommune har indledt en revurdering af husdyrbruget på den nævnte adresse, der ejes af Niels Erik Olesen.

En revurdering skal finde sted 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt. 

Det væsentligste formål med revurderingen er at sikre, at husdyrbruget løbende indrettes og drives ved hjælp af den bedste tilgængelige teknologi. Derved sikres, at husdyrbruget løbende reducerer sine påvirkninger af natur og miljø.
Hvis du har bemærkninger, som du mener, er vigtige for kommunen at inddrage i revurderingen, skal vi have dem senest den 4. december 2018

Bemærkningerne inddrages i kommunens vurderinger, der ender med et udkast til en afgørelse om, hvad der evt. skal ændres på husdyrbruget. Hvis du vil have udkastet tilsendt når det er klart, skal du lade os det vide senest samme dato som ovenfor. Der bliver tre uger til at kommentere udkastet. Hvis du har behov for det, kan du få aktindsigt i de oplysninger, kommunen ligger inde med vedrørende miljøgodkendelsen og revurderingen.

Bemærkninger og evt. ønske om at få udkastet tilsendt skal sendes skriftligt til os via teamerhverv@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.
Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger.

Team Erhverv, Teknik og Miljø
Tlf. direkte: 7233 6730

Bolejevej 49, 9870 Sindal. - udkast til miljøtilladelse

Ansøgningen omfatter en udvidelse af den eksisterende produktion på Bolejevej 49, hvor der i dag er en tilladt besætning på 220 årskøer med tilhørende opdræt.

Udvidelsen omfatter en beskeden udvidelse samt en mere fleksibel opbygning af godkendelsen.
Med udvidelsen vil der blive plads til at øge besætningen til ca. 315 årskøer med noget opdræt.

Der er høringsfrist den 27. november 2018.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se udkastet