I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg samt tilhørende miljørapport.

Høringsperioden er fra den 1. august til 26. september 2018. 

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Vindmøller” i overskriften.

Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en højde på max. 125 m. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om placering og udseende af vindmøllerne.

Lokalplan nr. 900.8111-L17

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget
Forslaget til kommuneplantillæg udlægger en ny kommuneplanramme for et areal på nordsiden af Nielsmindevej, hvor der kan opstilles 4 vindmøller. Med tillægget ændres kommuneplanens retningslinje vedr. harmoniforhold (forholdet mellem tårnets højde og rotordiameteren).

Samtidig fastlægger tillægget en støjkonsekvenszone, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse f.eks. bolig, samt en støjberegningszone, hvor møllerne mellem Sønder Rubjerg og Vejby skal medregnes ved beregning af støj fra en eventuel ny vindmølle. Endelig fastlægger planen et område omkring møllerne, hvor skovrejsning ikke er uønsket af hensyn til møllernes produktivitet.

Kommuneplantillæg nr. 17

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering
I miljørapporten (der både er VVM-redegørelse og miljøvurdering) er de miljømæssige konsekvenser ved opstilling af 4 møller belyst i forhold til bl.a. støj, skygge og visuel effekt. Det er bl.a. belyst, at opstilling af møller kan ske i overensstemmelse med gældende regler vedr. støj, og at ingen nabobolig udsættes for støj over støj-grænserne. Møllernes visuelle effekt på omgivelserne er belyst fra 27 fotostand-punkter samt 4 nærliggende bolignaboer.

På kommunens hjemmeside kan du se miljørapporten via nedenstående link. Du kan også se et udtræk af rapportens visualiseringer i en bedre opløsning.

Samlet miljørapport i lav opløsning (40 Mb)

Uddrag fra miljørapporten i høj opløsning:
Visualisering nærzonen – del 1 (40 Mb)
Visualisering nærzonen – del 2 (34 Mb)
Visualisering mellemzonen (46 Mb)
Visualisering fjernzonen (7Mb)

Borgermøde
Der inviteres til borgermøde tirsdag den 28. august kl. 19.00 i Børglum Forsamlingshus. Alle interesserede er velkomne.  
På mødet vil kommunen orientere om det fremlagte plangrundlag for opstilling af 4 vindmøller, og Energistyrelsen vil orientere om værditabsordningen (mulighed for kontant erstatning til ejer af naboejendom med bolig, hvor boligen på grund af møllerne mister mere end 1 % af værdien).

Du kan læse mere om værditabsordningen via dette link:

https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/vindmoeller/vaerditabsordningen

 OBS: Eventuel anmeldelse af erstatningskrav skal være indgivet til Taksationsmyndigheden senest 8 uger efter borgermødet, og der skal anvendes et særligt skema, som du kan finde via dette link:

http://www.taksationsmyndigheden.dk/DA/Erstatning/Sider/Erstatning.aspx

Du skal være opmærksom på, at værditabsordningen administreres af Energinet, og at Hjørring Kommune ikke har indflydelse på ordningen herunder behandlingen af eventuelle erstatningskrav.

Klagemulighed
Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 29. august 2018

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336794

Nedlæggelse af Pladsen, Mosbjerg

Hjørring Kommune påtænker at nedlægge det offentlige vejareal, der udgør en del af Vendsyssel Friskoles areal.

Pladsen i Mosbjerg

Læs mere her

Høringsfristen er senest 9. juli 2018.

 

 

Forslag til oprettelse af morgentilbud i skolefritidsordninger (SFO) til 4. klasse elever

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har besluttet at sende forslag om oprettelse af morgenmodul i SFO til 4. klasse elever i høring ved skolebestyrelserne.

Der er forslag om, at der ved alle SFO’er oprettes et morgentilbud til 4. klasse elever på skoleuger fra kl. 6:30 til skolestart. Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

Prisen for morgentilbuddet er kr. 368,-. Betalingen opkræves for 11 måneder, hvor juli måned ikke er omfattet.

Morgentilbuddet oprettes pr. 1. oktober 2018.

I forhold til tilmelding og udmelding følger morgentilbuddet på skoleuger til 4. klasse elever Serviceinformation for Skolefritidsordning gældende fra 1. januar 2018.
Ved oprettelse af morgentilbuddet til 4. klasse elever tilføres SFO’erne et beløb svarende til forældrebetalingen.

Høringsperioden går fra fredag den 15. juni til 13. august 2018. Høringssvar bedes indsendt senest den 14. august 2018, kl. 12:00. Svarene sendes til boern-kultur@hjoerring.dk

Kirkebækken - Vandløbsrestaurering og naturpleje

Beskrivelse: Ansøgningen omhandler udlægning af gydegrus, etablering af overgange/broer og afgræsning af områder under naturbeskyttelseslovens §3.

Høringsfrist: 17. august 2018

Eventuelle kommentarer kan sendes til teamnatur@hjoerring.dk eller ved at ringe til 72336753

Læs mere om projektet

 

 

 

Øster Dammenvej 45, Hjørring - udkast til tillæg til miljøgodkendelse §12

Opførelse af to nye kyllingehuse samt maskinhus på ejendommen

Kommentarer kan sendes til teamerhverv@hjoerring.dk eller Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv

Høringsfristen løber til d. 20 august 2018

Se udkastet

Krustrupvej 304, Hjørring - Miljøtilladelse

Asker Jensen ejer af Krustrupvej 304, 9800 Hjørring, har ansøgt om en miljøtilladelse af svineproduktionen grundet midlertidig ophør.

Miljøtilladelsen giver lov til et produktionsareal på 310 m2. Der vil i forbindelsen med ændringen ikke blive opført nye bygninger

Der er høringsfrist til den 3. september 2018.

Se udkastet