I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Forslag til tillæg 1 : 2019 - Spildevandskloakering af ny Skolebygning ved Idræts Allé, vrå

Hjørring Kommune har udarbejdet tillæg 1 : 2019 til Hjørring Kommunes Spildevandsplan. 

Tillægget fastlægger, at den kommende udvidelse af Vrå skole på matrikel nr. 4bc, Sdr. Vrå By, Vrå, skal optages i spildevandsplanen med bestemmelse om spildevandskloakering. Tag- og overfladevand skal håndteres i særskilt løsning.

Forslag til tillæg 1 : 2019 kan læses her

Forslaget er nu i offentlig høring fra den 6. december 2018 til den 31. januar 2019.
Bemærkninger til forslaget skal sendes til Teamvandogjord@hjoerring.dk 

Udvidelse af forlystelsesanlæg og erhvervsområde ved Løkkensholmsvej, Løkken.

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 9. november 2018 til den 4. januar 2019.

Du skal sende dine bemærkninger via den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan eller på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Løkkensholmsvej” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for fortsat udvidelse af forlystelsesaktiviteterne. I forhold til tidligere lokalplan udvides området, men byggeriets omfang fastlagt i tidligere lokalplan er uændret.

Lokalplanen giver fortsat mulighed for, at der indenfor området kan etableres overnatningsmuligheder i form af hotel, samt at der kan etableres en mindre butik i tilknytning til forlystelsesanlægget.

Det er desuden formålet med lokalplanen at give mulighed for at udvide erhvervsaktiviteterne i erhvervsområdet.

Lokalplanen sikrer, at der kan opføres ny bebyggelse, der er tilpasset de eksisterende større bygninger i volumen og udformning. Ny bebyggelse skal koncentreres omkring den eksisterende bebyggelse. Erhvervsområdet får øget byggemuligheder, idet bebyggelsen kan blive tættere end fastlagt i tidligere lokalplan for erhvervsområdet.

De ændrede rammer for erhvervsaktiviteterne betyder, at der kan ske betydelige omlægninger af vejene, hvor der med lokalplanen gives mulighed for at Løkkensholmsvej lukkes, så den fremover bliver som to blinde veje med indkørsel fra henholdsvis Industrivej og Egevej.

Lokalplan nr. 600-L12

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Gennem kommuneplantillægget ændres afgrænsningen mellem rammeområderne. Et område mod øst overføres til udvidelse af forlystelsescenterets aktiviteter, og et mindre område mellem erhvervsområdet og forlystelsescenteret overføres til erhvervsområde.

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger rammeområde 600.3120.23 til erhvervsformål, herunder lettere industri- og håndværksvirksomhed, lagervirksomhed samt serviceerhverv i forbindelse med turisthverv.

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger rammeområde 600.3126.63 til serviceerhverv i forbindelse med turisterhverv, herunder forlystelseserhverv. Der må ikke etableres detailhandel i området.

Kommuneplantillæg nr. 21

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Samtidig med offentliggørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentligøres høring i forbindelse med nedlæggelse af en del af kommunevejen, Løkkensholmsvej, Løkken

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslagene.

Dette begrundes med:

Planen fastlægger rammerne for fremtidige bygge- og anlægstilladelser, der er omfattet af lovens bilag 2 nr. 10 a (§ 8, stk. 1, nr. 1), men planen omfatter kun et mindre område på lokalt plan, og planen indeholder kun mindre ændringer af eksisterende planlægning (§ 8, stk. 2, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

  • Det er en mindre udvidelse af et eksisterende anlæg.
  • Der er tale om et afgrænset område beliggende i udkanten af kystområde A. Der er et stort sommerhusområde mellem kysten og lokalplanområdet, hvorfor det er helt uden visuel kontakt til kysten. En mindre del af planområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, men der er ingen visuel forbindelse til kysten.
  • Planområdet indeholder ingen væsentlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier.
  • Lokalplanen skal være med til at forbedre områdets visuelle indtryk.

Planerne antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura 2000).

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 7. dec. 2018.

Klagevejledning

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791.

Høring i forbindelse med nedlæggelse af en del af kommunevejen Løkkensholmsvej, 9480 Løkken.

Hjørring Kommune påtænker at foretage en delvis nedlæggelse af Løkkensholmsvej som offentligt vejareal. I samme ombæring planlægges vejtilslutningen ud til Industrivej omlagt.

De omtalte arealer fremgår af nedenstående kort.

Kort der viser "Delvis nedlæggelse af Løkkensholmsvej"

Det vil betyde, at der ikke længere vil være mulighed for gennemkørende trafik ad Løkkensholmsvej.

Årsagen til den påtænkte nedlæggelse tager sit udspring i, at der gennem de sidste 2 år har været i dialog med og holdt en lang række møder med erhvervsdrivende og -udviklere med base på Løkkensholmsvej. En proces der har resulteret i en anderledes indretning og udvikling af erhvervsområdet ved Løkkensholmsvej.

Status for erhvervsområdet i Løkken er, at der ikke forefindes ledige erhvervsarealer på Løkkensholmsvej, hvorfor formålet er at skabe plads til en fortsat udvikling af virksomheder, som gennem de seneste år har oplevet en markant vækst. Dette gælder bl.a. virksomheder, hvor en fysisk bygningssammenhæng er et krav for driften af virksomheden.

Det vurderes, at erhvervsudviklingen vil blive låst i området, såfremt der ikke reageres på den aktivitet, der har været i en årrække.

Inden der træffes endelig beslutning om nedlæggelse af vejarealet, vil vi gerne have eventuelle indsigelser og bemærkninger skriftligt senest fredag den 4. januar 2019.

Der er samtidig offentliggjort forslag til ny lokalplan nr 600-L12 og kommuneplantillæg nr.21 - Udvidelse af forlystelsesanlæg og erhvervsområde ved Løkkensholmsvej, Løkken.

Lovgrundlag:

Nedlæggelse af vejen sker med hjemmel i § 15 i Lov om offentlige veje og proceduren for nedlæggelsen sker jf. §§ 124 i lov om offentlige veje.

Ifølge lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal vejen helt eller delvis opretholdes, hvis

  1. den efter matrikelkortet er eneste adgang til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller
  2. vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.

Hvis kommunen afviser en indsigelse fra en grundejer om, at vejen skal opretholdes som følge af § 124, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § § 105 og 106. Dette skal ske inden 4 uger efter at kommunen har meddelt sin afgørelse, jf. § 124, stk. 7.

Forslag til oprettelse af morgentilbud i skolefritidsordninger (SFO) til 4. klasse elever

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har besluttet at sende forslag om oprettelse af morgenmodul i SFO til 4. klasse elever i høring ved skolebestyrelserne.

Der er forslag om, at der ved alle SFO’er oprettes et morgentilbud til 4. klasse elever på skoleuger fra kl. 6:30 til skolestart. Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

Prisen for morgentilbuddet er kr. 368,-. Betalingen opkræves for 11 måneder, hvor juli måned ikke er omfattet.

Morgentilbuddet oprettes pr. 1. oktober 2018.

I forhold til tilmelding og udmelding følger morgentilbuddet på skoleuger til 4. klasse elever Serviceinformation for Skolefritidsordning gældende fra 1. januar 2018.
Ved oprettelse af morgentilbuddet til 4. klasse elever tilføres SFO’erne et beløb svarende til forældrebetalingen.

Høringsperioden går fra fredag den 15. juni til 13. august 2018. Høringssvar bedes indsendt senest den 14. august 2018, kl. 12:00. Svarene sendes til boern-kultur@hjoerring.dk

Revurdering af miljøgodkendelse for husdyrbruget Nørlevvej 65, Hjørring

Hjørring Kommune har indledt en revurdering af husdyrbruget på den nævnte adresse, der ejes af Niels Erik Olesen.

En revurdering skal finde sted 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt. 

Det væsentligste formål med revurderingen er at sikre, at husdyrbruget løbende indrettes og drives ved hjælp af den bedste tilgængelige teknologi. Derved sikres, at husdyrbruget løbende reducerer sine påvirkninger af natur og miljø.
Hvis du har bemærkninger, som du mener, er vigtige for kommunen at inddrage i revurderingen, skal vi have dem senest den 4. december 2018

Bemærkningerne inddrages i kommunens vurderinger, der ender med et udkast til en afgørelse om, hvad der evt. skal ændres på husdyrbruget. Hvis du vil have udkastet tilsendt når det er klart, skal du lade os det vide senest samme dato som ovenfor. Der bliver tre uger til at kommentere udkastet. Hvis du har behov for det, kan du få aktindsigt i de oplysninger, kommunen ligger inde med vedrørende miljøgodkendelsen og revurderingen.

Bemærkninger og evt. ønske om at få udkastet tilsendt skal sendes skriftligt til os via teamerhverv@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.
Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger.

Team Erhverv, Teknik og Miljø
Tlf. direkte: 7233 6730

Bolejevej 49, 9870 Sindal. - udkast til miljøtilladelse

Ansøgningen omfatter en udvidelse af den eksisterende produktion på Bolejevej 49, hvor der i dag er en tilladt besætning på 220 årskøer med tilhørende opdræt.

Udvidelsen omfatter en beskeden udvidelse samt en mere fleksibel opbygning af godkendelsen.
Med udvidelsen vil der blive plads til at øge besætningen til ca. 315 årskøer med noget opdræt.

Der er høringsfrist den 27. november 2018.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se udkastet

Mosbjergvej 210, Sindal - Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Høring om udvidelse

Høringsfristen løber til d. 2. januar 2019

Se udkast

Etablering af gydebanke i Skårup Møllebæk

Hørring i forbindelse med etablering af gydebanke og udligning af fald i rørunderføring i Skårup Møllebæk.

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Frederikshavn har ansøgt Hjørring Kommune om tilladelse til udlægning af gydegrus i Skårup Møllebæk ved "Snerpen"

Hjørring Kommune vurderer at etableringen af gydebanken vil bidrage til, at en selvreproducerende bestand af ørreder i Skårup Møllebæk vil kunne imødekomme de krav der stilles til ørredtætheden i de statslige Vandplaner.

Derfor sendes dette projekt til 8 ugers gennemsyn hos jer, så I som interessenter har mulighed for at komme med kommentarer til det foreslåede projekt.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Hjørring Kommune i hænde senest den 17. januar 2019 og kan sendes til Natur@hjoerring.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved at ringe på 72 33 67 53.

En beskrivelse af projektet kan ses her

 

 

Frederikshavnsvej 529, 9800 Hjørring - udkast til Miljøtilladelse

Der er ansøgt om en miljøtilladelse for udvidelse af produktionsarealet til 2.582 m2

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges en ny gyllebeholder (2.000 m³) nord for ejendommen og en nye plansilo (4.050 m²) umiddelbart øst for den eksisterende plansilo.

Høringsfristen skal være modtaget senest den 20. december 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se udkastet

Høring vedrørende udkast til fællesregulativ for offentlige vandløb

Høring vedrørende udkast til fællesregulativ for offentlige vandløb

Hjørring Kommune sender udkast til nyt fællesregulativ for kommunens offentlige vandløb i høring i offentligheden i 8 uger.

Fællesregulativet indeholder overordnede bestemmelser om benyttelse, vedligeholdelse og drift af vandløbene. De konkrete bestemmelser om vandløbenes bredde, dybde eller vandføringsevne samt om grødeskæringshyppighed og omfang vil fremgå af specifikke regulativer for det enkelte vandløb eller for et vandløbsopland.

Fællesregulativet er udarbejdet i samarbejde mellem Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune og gælder for alle offentlige vandløb i de to kommuner samt for de offentlige vandløb, der ligger på grænsen mellem de to kommuner og nabokommunerne Brønderslev og Jammerbugt.

Alle bemærkninger, dvs. for begge kommuner, indsamles af Frederikshavn Kommune, og regulativudkastet kan findes på Frederikshavns Kommunes planportal: https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/48#/6009

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”.

Har du bemærkninger til udkastet til fællesregulativ, skal disse være Frederikshavn kommune i hænde senest den 10. januar 2019. Du kan skrive til kommunen gennem sikker post ved brug af NemID – se under ”Kontakt”. I din henvendelse skal du oplyse sagsnummer GEO-2016-04093 i emnefeltet.

Har du ikke digital adgang, kan du skrive til: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn. 

 

 

 

Pilgårdsvej 17, 9800 Hjørring - miljøtilladelse

Resume: Der ansøges om en miljøtilladelse for ændring af produktionsarealet til 431 m2. Der vil i forbindelse med ændringen ikke blive opført nye bygninger eller linende.

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i
Hjørring Kommune senest den 02. januar 2019.

Bemærkninger kan sendes via mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune,
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv

Se udkast til tilladelsen her