I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Forudgående høring vedrørende Centerområde med butikker ved Doggerbanke, Hirtshals

Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra den 19. maj til den 3. juni.

Du skal sende dine ideer og forslag på mail til  tmplan@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Centerområde ved Doggerbanke, Hirtshals” i overskriften.

Beskrivelse af projektet

Der har i en årrække været en stor interesse fra investorer for området ved Doggerbanke i forhold til at etablere nye og mere tidssvarende dagligvarebutikker i Hirtshals. På den baggrund har Hjørring Kommune igangsat en planlægning med henblik på at anvende området til centerformål bl.a. i form af dagligvarebutikker. 

Der er en del naturinteresser i området i form af forskellige plantearter og rødlistede arter, Toplærken og sommerfuglen Okkergul Pletvinge, der lever på og af beplantningen og frø mv. i den sandede jord.

Hovedspørgsmålene er:                    

  • Hvor er det mest hensigtsmæssigt at placere bygningsmassen?
  • Hvad er den maksimale højde på en bygning på arealet?
  • Hvilke dele af området har størst værdi ift. friholdelse af bebyggelse og parkering?

 Har du andre idéer og forslag, der ikke omhandler ovennævnte hovedspørgsmål, vil vi også gerne høre dem.

Oversigtskort

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til tlf. +4572336797

Tillæg til Horisont & Handlekraft vedr. nyt sommerhusområde i kystnærhedszonen ved Løkken

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til tillægget.

Høringsperioden er fra den 2. april til 28. maj 2019. 

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ” Høringssvar – Tillæg vedr. nyt sommerhusområde ved Løkken” i overskriften.

Planloven giver mulighed for nye sommerhusgrunde

En ændring af Planloven vedtaget 1. juni 2017 giver kommunerne mulighed for at ansøge om at udlægge op til 6.000 sommerhuse i kystnærhedszonen under forudsætning af, at mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen udgår af planlægningen.

1. ansøgningsrunde i 2017

I forbindelse med 1. ansøgningsrunde i 2017 ansøgte Hjørring Kommune om 40 sommerhusgrunde i nyt sommerhusareal på østsiden af Furreby Kirkevej nord for Løkken. 

I forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som Erhvervsstyrelsen har sendt i offentlig høring frem til 20. maj 2019, har Hjørring Kommune fået 9 tildelt ud af de 40 ansøgte sommerhusgrunde ved Løkken.

 2. ansøgningsrunde i 2019

Hjørring Kommune ønsker nu i forbindelse med 2. ansøgningsrunde at udlægge de resterende sommerhusgrunde ved Løkken.

Staten forudsætter, at nye sommerhusgrunde skal ”byttes” med ubebyggede sommerhusgrunde i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.

Staten har fastsat en række kriterier til de nye sommerhusgrunde, som skal opfyldes for at komme i betragtning. Det er bl.a.:

  • Der skal være tale om sammenhængende arealer på min. 1 ha.
  • De skal ligge i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
  • De kan ikke udlægges inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven og klitfredede områder.
  • De skal placeres uden for områder med særlige landskabs- og naturinteresser eller være i strid med væsentlige nationale interesser.

Det er en forudsætning for ansøgningen, at interesserede kommuner udarbejder en kommuneplanstrategi, som indeholder en vurdering af både udlæg af nye sommerhusarealer og eksisterende sommerhusarealer, som udgår af planlægningen.

Hjørring Kommune har derfor udarbejdet et forslag til planstrategi i form af et tillæg til Planstrategi 2019 ”Horisont og Handlekraft”:

Tillæg til Horisont & Handlekraft vedr. nyt sommerhusområde i kystnærhedszonen ved Løkken

Hjørring Kommune ønsker at udlægge nyt sommerhusareal med 31 sommerhusgrunde på østsiden af Furreby Kirkevej nord for Løkken og i direkte tilknytning til det eksisterende sommerhusområde og de 9 sommerhusgrunde, som indgår i ovennævnte forslag til landsplandirektiv.

Miljøvurdering
Hjørring Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter foretaget screening af planens mulige indvirkninger på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planforslags fremlæggelse i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefristen er den 30. april 2019. 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72336795 eller 72336794.

Ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik i høring

Fritid og Fællesskab - forslag til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune - er nu i høring frem til 1. maj 2019.

Høringssvar kan sendes til fritidogkultur@hjoerring.dk eller pr. post til Hjørring Kommune, att. Fritid, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Hjørring Kommune tilbyder i høringsperioden foreningsbesøg om "Fritid og Fællesskaber".

Se forslaget til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik

Trangetvej 675, 9830 Tårs - udkast til miljøgodkendelse

Der er ansøgt om mere fleksibel udnyttelse af produktionsarealet.

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Hjørring Kommune senest den 10. juni 2019.
Bemærkninger kan sendes via mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller til adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring att: Team Erhverv

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind og vil herefter færdiggøre afgørelsen, der efterfølgende vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, med en notits i Vendelboposten. Der er herefter mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

Se udkast til miljøgodkendelse her