I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Udvidelse af lokalcenter ved Industrivej, Løkken

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 2. maj 2017 til 27. juni 2017.

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 27. juni 2017. Skriv gerne ”Lokalplan for lokalcenter ved Industrivej, Løkken” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere flere butikker indenfor rammerne af i alt 3.000 m2 til et lokalcenter.

Lokalplanens formål:

  • at området kan anvendes til centerformål i form af detailhandel, liberale og lettere erhverv, lettere industri og parkering,
  • mulighed for udnyttelse af rummelighed til butiksareal,
  • fastlæggelse af butikkernes størrelse, og
  • fastlæggelse af byggefelter til placering af bebyggelsen.

 

Lokalplan nr. 600.4130-L10 – Lokalcenter ved Industrivej i Løkken

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger


Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer efter screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslagene. Dette begrundes med, at:

Planen ikke er omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

- der er tale om et eksisterende fuldt udbygget område, hvor en del af området ændrer anvendelse, så der kan opføres nye butikker med et samlet areal på max.1.284 m2

- området rummer ikke særlige natur-, landskabs- eller kulturhistoriske værdier

- den fremtidige anvendelse vil kun medføre begrænsede stigninger i forhold til trafik og ressourceforbrug, og der vil blive etableret støjafskærmning, hvis grænseværdier for støjkrav i forhold til boligområder ikke kan overholdes.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirke på et naturbeskyttelses-område (Natura 2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 30. maj 2017 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 72 33 67 91.

Forudgående offentlighed for nyt projekt vedr. et fælles biogasanlæg, Ugiltvej 20, Sindal

Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag til et nyt projekt vedr. etablering af et fælles biogasanlæg, før der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Biogasanlægget er en udvidelse af det gårdbiogasanlæg, som er under opførelse på Ugiltvej 20, Sindal. Anlægget er placeret i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen.

Hovedspørgsmålene er:

  • Hvordan kan anlægget tilpasset det omkringliggende landskab?
  • Er der problemstillinger vedr. trafikken til og fra anlægget, som er vigtige at inddrage i planlægningen?

 Har du andre idéer og forslag, der ikke omhandler ovennævnte hovedspørgsmål, vil kommunen også gerne høre dem

Du skal sende dine ideer og forslag på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 5. maj 2017.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til tlf. 72 33 67 96

Vindmøller Hirtshals Havn

Forslag til lokalplan nr. 201.8111-L03, kommuneplantillæg nr. 48 samt miljørapport for opstilling af 4 vindmøller på den nyeste del af Hirtshals havn langs ydermolen er fremlagt i offentlig høring.

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til de to planforslag samt den tilhørende miljørapport.

Høringsperioden er fra den 10. april til den 6. juni 2017.

Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest den 6. juni 2017. Skriv gerne ”Vindmøller på Hirtshals havn” i overskriften.

Borgermøde
Der inviteres til borgermøde onsdag den 3. maj 2017 kl. 19.00 i Multihallen på Nordsøen. Alle interesserede er velkomne. På mødet vil kommunen orientere om planerne for opstilling af 4 vindmøller.

Energinet.dk vil endvidere orientere om de statslige ordninger for opstilling af vindmøller bl.a. værditabsordningen (mulighed for kontant erstatning til ejer af naboejendom, der på grund af møllerne mister mere end 1 % af værdien).

Hvis du ønsker at deltage i borgermødet, så skal vi have en tilmelding fra dig senest den 28. april 2017 på en mail til tmplan@hjoerring.dk – skriv gerne ”Tilmelding til vindmølle-møde” i overskriften.

Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en højde på max. 150 m eller som et alternativ opstilling af 3 møller med samme højde.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om placering og udseende af vindmøllerne.

Lokalplanens formål at sikre:
- at give mulighed for, at området også kan anvendes til opstilling af vindmøller,
- at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet, og
- at sikre, at området udnyttes energimæssigt bedst muligt.

Lokalplan nr. 201.8111-L03

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget
Forslaget til kommuneplantillæg ændrer den nuværende kommuneplanramme for den nordøstlige del af Hirtshals havn, så der også kan opstilles vindmøller i området. Endvidere sker der mindre ændring af et par af kommuneplanens retningslinjer, så det er muligt at opstille møller, der følger ydermolen, og dermed ikke opstilles på en knækket linje, samt opstillet med en mindre indbyrdes afstand end anbefalet og med større rotor end det fastsatte harmoniforhold (forholdet mellem tårnets højde og rotordiameteren).

Samtidig fastlægger kommuneplantillægget en støjkonsekvenszone, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse, og en støjberegningszone, hvor møllerne på havnen skal medregnes ved beregning af støj fra en eventuel ny vindmølle, der opstilles i oplandet til møllerne på havnen.

Kommuneplantillæg nr. 48

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljørapport
I miljørapporten (der både er VVM-redegørelse og miljøvurdering) er de miljømæssige konsekvenser ved opstilling af 4 møller (alternativt 3 møller) belyst i forhold til naboerhverv og nabobeboelse vedrørende støj, skygge og visuel effekt. Det er vist, at opstilling af møller kan ske i overensstemmelse med gældende regler vedr. støj, således at ingen nabobolig udsættes for støj over støjgrænserne. Møllernes visuelle effekt på omgivelserne er belyst med en række visualiseringer bl.a. fra nærliggende erhverv og boligområder samt fra kysten langs Tannis Bugt.

Samlet miljørapport (lav opløsning)

Miljørapport uden bilag (høj opløsning)

Bilag (højere opløsning)

Klagemulighed
Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 8. maj 2017.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 33 67 94.

Høring vedr. forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole

Byrådet sender forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole i høring.

Byrådet besluttede på byrådsmødet onsdag den 12. oktober 2016 at sende forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole i offentlig høring og i høring i skolebestyrelserne for Tårs Skole og Vrå Skole i perioden fra fredag den 14. oktober 2016 til fredag den 9. december 2016 kl. 12.00. Nedenfor følger links til høringsmaterialet til den offentlige høring:

Hvis I er interesserede i at kende tidsplanen for arbejdet med sagen om forslag vedrørende sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole, kan I finde link hertil nedenfor:

Sindal Varmeforsyning, Baggesvognsvej 32 - Høring om OCR-anlæg

Sindal Fjernvarme har planer om at etablere et nyt varmeforsyningsanlæg.

Anlægget er beskrevet i et projektforslag, som nu sendes i høring.

Projektforslag

Frist d. 15/9-2016

Har du spørgsmål eller kommentarer kan det sendes til Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk


 

Hundelevvej 36, Løkken: Udkast til miljøtilladelse

Etablering af 23 DE i svin.

Ændringen sker i det eksisterende maskinhus på ejendommen, samt ved etablering af udendørs folde med hytter til søerne.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv på e-mail teamerhverv@hjoerring.dk  eller Telefon 7233 6730

Frist for bemærkninger er den 30. maj 2017.

Se udkast til miljøgodkendelse her 

Terkelsvej 62, Sindal. Udkast miljøtilladelse

Resume: Ændring fra 69 DE i svin og kvæg til 56 DE kvæg.

Ændringen sker i de eksisterende bygninger på ejendommen.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Frist for bemærkninger er den 8. juni 2017

Udkastet til miljøtilladelse