I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Udvikling af området omkring Vendsyssel Teater og Mammutpladsen i Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og i forslag til kommuneplantillæg. Samtidig oplyses om udkast til en udbygningsaftale.

Høringsperioden er fra 03.07.2020 til 28.08.2020. 

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for området omkring Vendsyssel Teater og Mammutpladsen” i overskriften.

Lokalplanen

Det er lokalplanens formål:

 • at give mulighed for, at der kan ske en større omdannelse af området med bl.a. nedrivning af bebyggelse, opførelse af ny bebyggelse, omdannelse og etablering af nye byrum,
 • at give mulighed for opførelse af baghusbebyggelse i Jernbanegade i op til 3 etager med facade mod Mammutpladsen,
 • at udpege bevaringsværdig bebyggelse, og sikre, at disse kun om- og tilbygges i respekt for husets oprindelige arkitektur og kvaliteter,
 • at sikre, at ændringer af øvrig bebyggelses ydre fremtræden samt ny bebyggelse tilpasses nabobebyggelse, kvarterets karakter samt gadeforløb, og
 • at sikre en stiforbindelse mellem Jernbanegade og Asylgade, såfremt den vestlige del af Asylgade nedlægges med henblik på opførelse af ny bebyggelse.

Lokalplan nr. 101-L16

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

I forslaget til kommuneplantillæg udpeges en række bygninger i Jernbanegade som bevaringsværdige. Herudover ændrer kommuneplantillægget på tre rammer for området for at sikre overensstemmelsen til lokalplanen. Konkret handler det om:

 • at give mulighed for at bygge i 3 etager mod Mammutpladsen,
 • at fastlægge den maximale byggehøjde for den kommunale grund på hjørnet af Jernbanegade/Banegårdspladsen i tråd med ønskerne til den ny musikskole og i tråd med de øvrige bygningshøjder i området, og
 • at fastlægge et byggefelt for ny bebyggelse i Brinck Seidelins Gade 12A, så der gives mere plads til den nye vejadgang til Mammutpladsen fra Brinck Seidelins Gade, og så der opnås mere afstand til den fredede naboejendom.

Kommuneplantillæg nr. 47

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Udbygningsaftale

Sideløbende med lokalplanen arbejdes på en udbygningsaftale mellem kommunen og en privat grundejer, der ønsker at udvide byggemulighederne i lokalplanområdet.
Jf. Planlovens § 21 b kan kommunalbestyrelsen, på opfordring fra en grundejer, indgå en udbygningsaftale med grundejer med henblik på at ændre eller udvide de byggemuligheder, der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser eller lokalplanen for det pågældende område, på betingelse af, at grundejeren bidrager til at finansiere infrastrukturanlæg, som det ikke vil påhvile kommunen at etablere.
Lokalplanens udvidede byggemulighed (fra 2½ til 3 etager) i Jernbanegades bagskel mod Mammutpladsen er vanskelig at realisere, idet det er vanskeligt at håndtere parkeringskrav på egen grund. Med en udbygningsaftale skabes der mulighed for privat medfinansiering af nye offentlige p-pladser inden for lokalplanområdet, og dermed håndteres parkeringskrav i forbindelse med nybyggeri.
Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale, og oplysninger herom offentliggøres samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse, ligesom indgåelse af udbygningsaftalen sker samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

Læs mere om udbygningsaftalen her. 

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Det begrundes med:

1) At planen ikke fastlægger rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

2) At planen ikke medfører krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

3) At planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Arealet har været anvendt til byformål i en længere årrække og vil forsat anvendes hertil.
 • Anvendelsen vurderes ikke at være en risiko overfor forurening af grundvandet.
 • Området ligger i midtbyen, hvor der ikke er natur- og landskabsinteresser.
 • Området får ikke, eller kun begrænset, øget trafikbelastning. Planerne muliggør større tilgængelig og trafiksikkerhed for både gående, cyklende og bilister.
 • Lokalplanen udpeger bevaringsværdige bygninger og indeholder bevarende bestemmelser for den eksisterende bebyggelse i kulturmiljøet.
 • Lokalplan stiller krav til ny, kommende bebyggelse om tilpasning til omgivelserne i forhold til materialer, højder m.v.
 • Lokalplanen stiller krav til indretning af byrum, så der opnås en god helhedsvirkning og sammenhængende karakter i området.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Hesselholt Hansen på tlf. +4572336772 eller line.hesselholt@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 31. juli 2020

Klagevejledning

Etablering af børneinstitution ved Palleskærvej, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 3. juli 2020 til 28. august 2020.

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Børnehus ved Palleskærvej” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af en institution med børnehus, der indeholder vuggestue, børnehave og special-børnehave. Der planlægges for, at børnehuset skal kunne rumme i alt 185 børn. Der gives også mulighed for senere udvidelse af børnehuset.

Lokalplan nr. 102-L05

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til institutionsformål med børneinstitution, parkering og rekreativt område og fredskov samt til andre offentlige eller private institutioner, der kan rummes indenfor formålet.

Planområdet er i Kommuneplan 2016 omfattet af to rammeområder 110.4120.08(1) og 102.7170.12. I den østlige del fastlægges områdets anvendelse til centerformål, med butiksvirksomhed, mindre håndværksvirksomhed, restauranter, liberale erhverv, boliger samt offentlige formål. I den vestlige del fastlægges områdets anvendelse til offentlige formål med henblik på parkeringsplads i tilknytning til parkområdet, stadion og Hjørring Bymidte.

Kommuneplantillæg nr. 45

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Der er tale om et mindre afgrænset område centralt beliggende i Hjørring
 • Fredskoven skal opretholdes i sin nuværende tilstand og områdets potentielle levested for flagermus opretholdes, om end fredskoven skal kunne benyttes
 • Trafikken vil kun øges i begrænset omfang
 • Kulturhistoriske værdier påvirkes ikke
 • Området rummer ikke landskabsværdier.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Tonni Hansen på tlf. +4572336794 eller via mail tonni.hansen@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 31. juli 2020

Klagevejledning

Boliger til institutionsformål ved Nordbovej 5-9, Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 3. juli 2020 til 28. august 2020.

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for boliger til institutionsformål ved Nordbovej” i overskriften.

Lokalplanen

Planforslagene giver mulighed for at opføre 12 boliger til særlige brugere f.eks. fysisk handicappede. Ved planlægningen forudsættes, at den nuværende etagebebyggelse ved Nordbovej 9 fjernes.

Lokalplan nr. 106-L02

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til institutionsformål for opførelse af 12 boliger til handicappede med tilhørende servicebygning, servicearealer og parkering.

Kommuneplantillæg nr. 46

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Der vil ikke ske ændringer i det fysiske miljø i forhold til biologisk mangfoldighed med dyre- og planteliv.
 • Trafikken vil kun øges i begrænset omfang
 • Kulturhistoriske værdier påvirkes ikke
 • Området rummer ikke landskabsværdier.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Tonni Hansen på tlf. +4572336794 eller via mail tonni.hansen@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 31. juli 2020

Klagevejledning

Ugiltvej 20, Sindal - Miljøgodkendelse til udlægning af restprodukter og screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til udlægning af restprodukter under plansiloer, bygninger, plads og vejarealer i forbindelse med Sindal Biogas.

Fristen for bemærkninger er 8. juli 2020.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø på tlf.: 72 33 67 50 eller mail: teammiljoe@hjoerring.dk. 

Læs udkastet til miljøgodkendelse og screeningsafgørelse her

 

Forslag til Tillæg til spildevandsplan 1 af 2020 - Delvis Udtræden - Tolnevej 139, 141 og 143

Hjørring Kommune har udarbejdet forslag til tillæg 1 af 2020 til spildevandsplanen.
Tillægget omhandler delvis udtræden af Spildevandsforsyningsselskabet, for de tre ejendomme; Tolnevej 139, 141 og 143, 9870 Sindal.

Forslaget er i 8 ugers offentlig høring fra torsdag den 11. juni til torsdag den 6. august 2020.

Se forslag til tillæg 1 af 2020 til spildevandsplanen her

Det fremgår af forslaget til tillæg, hvor bemærkninger og evt. spørgsmål kan rettes. 

Forslag til Tillæg til Spildevandsplan 2 af 2020 - Mink vej og Fun Park - Ændring til Åbent land

Hjørring Kommune har udarbejdet forslag til tillæg 2 af 2020 til Spildevandsplanen.
Tillægget omhandler annullering af planlagt spildevandskloakering, for en stor del af Minkvej, 9850 Hirtshals.

Forslaget er i 8 ugers offentlig høring fra torsdag den 11. juni til torsdag den 6. august 2020.

Se forslag til tillæg 2 af 2020 til spildevandsplanen her

Det fremgår af forslaget til tillæg, hvor bemærkninger og evt. spørgsmål kan rettes. 

Sommerhusområde ved Vester Tversted

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra 3. juni 2020 til 29. juli 2020 (8 uger).

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for ”Sommerhusområde ved Vester Tversted” i overskriften.

Lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet for det eksisterende sommerhusområde ved Vester Tversted. Området er i dag reguleret af en lang række servitutter samt en byplanvedtægt. Lokalplanen skal erstatte servitutterne og byplanvedtægten og således sikre mere ens bestemmelser for området som helhed.

Lokalplan nr. 700-L02

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Efter screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter vurderer Hjørring Kommune, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

 • Der er tale om en planlægning for et område, der stort set er udbygget.
 • Planforslaget påvirker ikke natur, landskab, grundvand, miljøforhold eller kulturarvsværdier

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anette Størup på tlf. +4572336732 eller via mail abs@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 1. juli 2020

Klagevejledning

Centerområde på sydsiden af Havnegade i Hirtshals

Hjørring Kommune vil gerne høre dine idéer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget.

Høringsperioden er fra 2. juni 2020 til 3. august 2020.

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Havnegade” i overskriften.

Lokalplanen

Med lokalplanforslaget fastlægges områdets anvendelse til centerformål med mulighed for kontorerhverv, liberale erhverv, offentlige formål, kulturelle og rekreative formål samt offentlig og private servicevirksomheder. Der kan endvidere etableres foreningslokaler for foreninger med aktiviteter i dag- og aftentimerne. På 4 ejendomme i vestenden af Havnegade kan der endvidere etableres butiksformål.

Lokalplan nr. 202-L07

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Niels-Kristian Balle på tlf. +4572336794 eller via mail niels-kristian.balle@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 30. juni 2020

Klagevejledning

Vandforsyningsplan 2020

Hjørring Kommune fremlægger forslag til Vandforsyningsplan 2020 i offentlig høring.

Høringsperioden er fra den 1. april til den 31. juli 2020.

Du kan se forslaget til Vandforsyningsplan 2020 og kommentere den her.

Miljøvurdering

Hjørring Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget da:

 • Planen ikke medfører krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).
 • Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:
  • Vandforsyningsplan 2020 vil medføre, at den eksisterende vandindvinding og vandforsyning, der finder sted allerede i dag, fortsættes og medfører ikke i sig selv nye initiativer, som har en væsentlig indvirkning på miljøet.
  • Den eksisterende decentrale vandforsyningsstruktur fortsættes og der forventes ingen større ændringer i det samlede vandforbrug i planperioden. Planforslaget vil eventuelt omfatte nye anlægsarbejder og nye indvindingsboringer samt nødforbindelsesledninger mellem vandforsyningsanlæggene. I så fald vil der for hvert enkelt tilfælde blive foretaget en konkret VVM-redegørelse eller VVM-screening af de pågældende projekter.
  • Planen skal sikre beskyttelse af grundvand, der anvendes til drikkevand.
  • Planen medfører ingen væsentlig ændring af påvirkning på naturen i planområdet, herunder dyre- og planteliv.
  • Planen søger at fremme bæredygtig indvinding af vand samt et bæredygtigt vandforbrug.

Afgørelsen om ikke miljøvurdering kan læses her.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Bodil Porsbøl Jacobsen på tlf. 7233 6713 eller mail til bpj@hjoerring.dk.

Klagemulighed
Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 29. april 2020.

Klagevejledning

Vandplanprojekt i Tranholm Bæk

Restaureringsprojek for Tranholm Bæk

Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune har i henhold til § 24 i Bekendtgørelse 834 af 27/06-2016, besluttet at fremme projektet vedr. restaurering af Tranholm Bæk.

Restaureringen består i etablering af sandfang, udlægning af groft materiale samt plantning af træer.

Der foretages oprensning af sandaflejringer i forbindelse med projektets gennemførelse for ikke at forringe afvandingen. 

Rapport fra forundersøgelsen kan ses på dette link: Forundersøgelsesrapport Tranholm Bæk, o7917_d 

Bemærkninger eller spørgsmål kan sendes til jqs@hjoerring.dk der også kan kontaktes på telefon 41 22 67 53.

 Frist for fremsendelse af hørringssvar er den 18. august 2020.

 

 

Søndermøllevej 85, 9800 Hjørring - Høring om udvidelse husdyrbrug

Hjørring kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 17. juli 2020.

Kommentarer skal sendes til: teammiljoe@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Miljø. 

Send en mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 47, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

 Se ansøgningsmateriale

 

Sørupvej 141, 9830 Tårs - udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget

Hjørring kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse af ejendommen

Fristen for kommentarer er 4. august 2020.

Kommentarer skal sendes til: teammiljoe@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Miljø. 

 Se ansøgningsmateriale

 

 

Ålborgvej 962, 9760 Vrå - Høring om udvidelse af husdyrbrug

Hjørring kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 17. juli 2020.

Kommentarer skal sendes til: teammiljoe@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Miljø. 

Send en mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 47, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

 Se ansøgningsmateriale

Glimsholtvej 514, 9870 Sindal - Høring om ændring af husdyrbrug

Hjørring kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er den 17. juli 2020.

Kommentarer skal sendes til: teammiljoe@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Miljø. 

Send en mail til: teammiljoe@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 47, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se ansøgningsmateriale