Hirtshals Vesthavn - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

17-05-2023

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

 

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

 

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Hirtshals Vesthavn” i overskriften.


Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af erhvervsformål samt forskellige centerformål såsom restauranter, caféer, kulturformål o.lign.

Lokalplanen giver mulighed for en bygningshøjde på maks. 7,5 meter.

Lokalplan nr. 201-L04

 

Midlertidige retsvirkninger - Lokalplanforslag

 

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til Erhvervsformål samt flere centerformål med undtagelse af følsomme anvendelser der indebærer overnatning.

Kommuneplantillæg nr. 20 

 

Midlertidige retsvirkninger – Forslag til kommuneplantillæg

Miljøvurdering
Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planerne ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Kontakt

Team Plan

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 17.05.2023 til 12.07.2023

Klagefrist

Dato 14.06.2023

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her