Vedtagelse af temaplan for byudvikling

10-09-2021

Hjørring Kommune har den 25. august 2021 vedtaget temaplan for byudvikling som en del af kommuneplanrevisionen.                  

Der er indkommet 47 høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte planforslag. Temaplanen er ændret:

  • Arealudlæg til erhverv ved Øster Hedevej og rekreativt friareal ved Bækbovej i Hjørring udgår, og fremtidskortet i helhedsplanen for Hjørring konsekvensrettes.
  • Afgrænsningen af kommuneplanramme 111-R17 for erhvervsareal ved Sæbyvej/Hedeby i Hjørring justeres, så området øges mod nord og reduceres mod øst, og det præciseres, at det er offentlige formål i form af værksteds- og produktionsaktiviteter, som ikke medfører skærpede miljøkrav for de omkringliggende virksomheder.
  • I kommuneplanramme 300-R46 for boligareal nord for Nørrelund i Sindal tilføjes, at udstykningsplanen skal sikre en hensigtsmæssig afstand til naboer mod syd på Nørrelund.
  • Arealudlæg til boliger ved Sønder Houstrupvej i Tårs udgår, og fremtidskortet i helhedsplanen for Tårs konsekvensrettes.
  • Eksisterende boligareal ved Vrenstedvej/Slettingen i Løkken fastholdes i kommuneplanen som fremtidigt boligområde
  • I kommuneplanramme 903-R10 for boligareal ved Nydalvej i Lønstrup tilføjes, at opførelse af bebyggelse skal ske under hensyntagen til nabobebyggelse mod nord.
  • I helhedsplanens beskrivelse af Hirtshals i fremtiden tilføjes, at der i forbindelse med separatkloakeringen af byen, som foregår over en periode på 15 år, kan opnås synergi-effekter ved at sammentænke Vandselskabets investeringer med kommunens tiltag.

Temaplan for byudvikling

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

 

 

Har du spørgsmål?

Anne Møller Jørgensen
Sagsbehandler
Team Plan

Kontakt

Team Plan

Deadlines

Klagefrist

Klagefristen til Planklagenævnet er den 6. oktober 2021.

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse og afgørelser.

 

Klagevejledning