Erhvervsformål ved Barfoedsvej, Hjørring – Forslag til lokalplan

13-09-2021

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til indholdet i lokalplanforslaget.

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Barfoedsvej 2” i overskriften.


Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af erhvervsformål, herunder kontorbyggeri med liberale erhverv.

Lokalplan nr. 109-L05 

Midlertidige retsvirkninger 

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

  • Der er tale om en mindre ændring af planerne, hvor der gives mulighed for liberale erhverv i tillæg til den nuværende anvendelse.
  • Der ændres ikke væsentligt på de bebyggelsesregulerende bestemmelser ift. eksisterende lokalplan.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Kontakt

Team Plan

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 13.09.2021 til 11.10.2021

Klagefrist

Den 11.10.2021

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.