Vandløbsrestaureringer i Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

15-06-2021

Hjørring Kommune sender hermed et projekt, der omfatter 3 vandløbsrestaureringer i Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk i 8 ugers høring. Indsatserne  omfatter fjernelse af rørene på en 393 m lang strækning (AAL-9) samt restaurering af to strækninger på 626 m og 950 m (Ref. 682 og Ref. 685). Fjernelsen af rørene sikrer fri passage for fisk og smådyr mens restaureringen af de 2 strækninger med udlægning af sten og gydegrus skaber forbedrede gyde- og opvækstvilkår for ørreder.

Indsatserne er et led i udmøntningen af de statslige vandplaner og forudsætter endeligt tilsagn om bevilling fra staten.

Nærmere beskrivelse af projektet kan ses i den vedhæftede projektbeskrivelse. 

Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 10. august 2021, fremsendes til vandløbsmyndigheden: Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Spørgsmål, indsigelser eller ændringsforslag kan også sendes via mail til natur@hjoerring.dk

Projektbeskrivelse

Kontakt

Team Natur

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 15. juni til 10. august 2021

 

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.