Vandløbsrestaurering i Overklit Bæk

03-06-2021

Hjørring Kommune sender hermed projekt om vandløbsrestaurering i 8 ugers høring. Det drejer sig om et vandløbsrestaureringsprojekt i Overklit Bæk (o7960). Indsatsen omfatter omlægning af 12m vandløb, udskiftning af rør under Lønstrupvej og genslyngning af 200 m åbent vandløb opstrøms Lønstrupvej samt udlægning af skjulesten.

Vandløbsrestaureringen er et led i udmøntningen af de statslige vandplaner. Projektet forudsætter endeligt tilsagn om bevilling fra staten.

Nærmere beskrivelse af projektet kan ses i den vedhæftede forundersøgelsesrapport.

Eventuelle indsigelser, eller ændringsforslag skal inden fristens udløb, den 29. juli 2021, fremsendes til vandløbsmyndigheden: Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Spørgsmål, indsigelser eller ændringsforslag kan også sendes via mail til natur@hjoerring.dk

 

 

 

 

 

Kontakt

Team Natur

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 3. juni til 29. juli 2021

 

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.