Vandplanprojekt der omfatter restaurering af Uggerby Å ved Mosbjerg Dambrug

02-07-2021

Med baggrund i vandområdeplaner 2015-2021 som er en udløber af EU’s Vandrammedirektiv har Hjørring Kommune udarbejdet et forslag til et restaureringsprojekt der skal genskabe fri faunapassage i Uggerby Å ved Mosbjerg Dambrug.

I henhold til § 24 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., lægges restaureringsprojektet fra d.d. til offentligt gennemsyn i 8 uger.

Høringen skal afklare om der er bemærkninger til restaureringsprojektet.

Eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan indgives skriftligt til Team Natur, Hjørring Kommune på Natur@hjoerring.dk  inden d. 27. august 2021

Hjørring Kommune vil herefter udarbejde den endelige tilladelse.

Baggrund for, og kort beskrivelse af projektet i hovedtræk kan ses her

Uddybende materiale fra forundersøgelsen kan ses her

Hjørring Kommunes vurdering i forhold til beskyttet natur kan ses her

Kontakt

Team Natur

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 02-07-2021 til 27-08-2021