Nørumvej 60, 9800 Hjørring

26-01-2021

Hjørring kommune har udarbejdet et udkast til en miljøgodkendelse til ejendommen.

Høringsfrist: senest 23. februar 2021

Ansøger Niels Stagsted ansøger om en ny godkendelse af produktionsarealerne på adressen Nørumvej 60, 9800 Hjørring. Der ansøges om en flexgruppe, så der kan produceres hhv. slagtesvin og smågrise på de samme produktionsarealer.

Husdyrstørrelse og produktionsomfang

Der ansøges om en mere fleksibel produktion af slagtesvin og smågrise i de eksisterende rammer. Der ansøges som udgangspunkt ikke om at producere flere dyr i de eksisterende stalde, men derimod søges der om at få muligheden for en mere fleksibel produktion inden for dyrevelfærdsreglernes rammer.

Landskabelige forhold

Der opføres ikke nogen nye bygninger, eller ændres på eksisterende bygninger. Der vil derfor ikke være nogen påvirkning af landskabelige forhold.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 23. februar 2021.

Kommentarer skal sendes til: teammiljoe@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Miljø. 

Skriv til teammiljoe@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 47, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Deadlines

Høringsperiode

Fra 26. januar til 23. februar