Vandplanprojekt - Bindslev Gl. Elværk og fisketrappen

10-02-2021
Høring

Restaureringsprojekt for fisketrappen og Bindslev Gl. Elværk

Med baggrund i vandområdeplaner 2015-2021, som er en udløber af EU’s Vandrammedirektiv, har Hjørring Kommune udarbejdet et forslag til et restaureringsprojekt.

Projektet skal genskabe fri passage for fisk i Uggerby Å ved Bindslev Gl. Elværk og fisketrappe.

Restaureringsprojektet lægges ud i offentlig høring fra 10. februar og 8 uger frem.

Høringen skal afklare, om der er bemærkninger til restaureringsprojektet.

Har du indsigelser og/eller ændringsforslag, skal du sende dem til Team Natur på Natur@hjoerring.dk senest 7. april 2021.

Hjørring Kommune vil herefter udarbejde den endelige tilladelse.

Luftfoto med nyt forløb af åen, indløbskanal, broer og stier

Forundersøgelse med detailprojektering

Tegning 1 Oversigtstegning-projektet

Tegning 2 Oversigtskort broer og stier

Tegning 3 Forløb under landevejsbroen

Oversigtskort med projektstationering

Lændeprofil-nuværende forhold

Tværprofiler-nuværende forhold

Ledningsoplysninger

Tegning af landevejsbro

Geotekniske vurderinger 1

Geotekniske vurderinger 2

Længdeprofil med bundhævninger nedstrøms elværket

Længdeprofil fremtidige forhold

 

Baggrund for, og beskrivelse af projektet i hovedtræk

Kontakt

Team Natur

Deadlines

Høringsperiode

Fra 10. februar til 7. april 2021