Vandløbsrestaurering i Hejselbæk (o8031_c)

06-12-2021

Hjørring Kommune sender hermed projekt om vandløbsrestaurering i 8 ugers høring.


Restaureringsprojektet i Hejselbæk (o8031_c) indebærer tre delprojekter i vandløbet:
Delprojekt A: På en 530 m lang strækning på sidegren til Hejselbæk, umiddelbart nedstrøms Baggesvognsvej, udplantes der træer langs vandløbet.
Delprojekt B: På en 270 m lang strækning 320 m opstrøms Baggesvognvej udplantes træer langs vandløbet.
Delprojekt C: På en 220 m lang strækning 660 m opstrøms delprojekt B, udplantes der træer langs vandløbet.


Vandløbsrestaureringen er et led i udmøntningen af de statslige vandplaner.
Nærmere beskrivelse af projektet kan ses i vedhæftede projektbeskrivelse.


Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal, inden fristens udløb den 31. januar 2022, fremsendes til vandløbsmyndigheden: Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.
Spørgsmål, indsigelser eller ændringsforslag kan også sendes via mail til natur@hjoerring.dk.

Kontakt

Team Natur

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 6. december 2021 til den 31. januar 2022