Vandløbsrestaurering i Fuglsig Bæk - Hæstrup Møllebæk (o7937_x)

21-12-2021

Hjørring Kommune sender hermed projekt om vandløbsrestaurering i 8 ugers høring.


Restaureringsprojektet i Fuglsig Bæk-Hæstrup Møllebæk (o7937_x) indebærer fire delstrækninger i vandløbet:

Delstrækning 1 På en 100m lang strækning nedstrøms Ålborgvej udlægges gydegrus og skjulesten.

Delstrækning 2 På en 70 m lang strækning nedstrøms Fuglsigvej udlægges gydegrus og skjulesten.

Delstrækning 3 På en 160 m lang strækning nedstrøms Fuglsigvej udlægges der gydegrus og skjulesten.

Delstrækning 4 På en 100 m lang strækning opstrøms Fuglsigvej udlægges sten og grus til variationsforbedring.


Vandløbsrestaureringen er et led i udmøntningen af de statslige vandplaner.
Nærmere beskrivelse af projektet kan ses i vedhæftede projektbeskrivelse.


Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal, inden fristens udløb den 15. februar 2022, fremsendes til vandløbsmyndigheden: Hjørring Kommune, Teknik og Miljø, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.
Spørgsmål, indsigelser eller ændringsforslag kan også sendes via mail til natur@hjoerring.dk.

Kontakt

Team Natur

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 21. december 2021 til den 15. februar 2022