Boligområde ved Halvorsmindevej, Hjørring

03-12-2021

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til indholdet i lokalplanforslaget.

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Halvorsmindevej” i overskriften.


Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere boliger til åben-lav og tæt-lav bebyggelse på sydsiden af Halvorsmindevej ved et område mellem Svendsvej og adgangsvejen til dyrskuepladsen vest for Karlsvej.

Lokalplan nr. 103-L02 – Boligområde ved Halvorsmindevej, Hjørring

Midlertidige retsvirkninger - Lokalplanforslag

 

Miljøvurdering
Hjørring Kommune vurderer, at Hjørring Kommune vurderer, at ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

  • der er tale om et mindre byudviklingsområde, der er omfattet af kommuneplanens rammer
  • betydningen for området i forhold til biologisk mangfoldighed har begrænset negativ betydning
  • betydningen for landskaber og miljø er neutral
  • belastning fra en øget trafik vurderes at være af mindre betydning. 

 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Kontakt

Tonni Hansen

Deadlines

Høringsperiode

Fra den 03.12.2021 til den 07.01.2022

Klagefrist

Den 04.01.2022

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her