Vedtagelse af temaplan vedr. oversvømmelse og erosion

18-08-2021

Hjørring Kommune har den 24. juni 2021 vedtaget temaplan vedr. planlægning for forebyggelse af
oversvømmelse og erosion som en del af kommuneplan-revisionen.

Temaplanen indeholder udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, og retningslinjer om afværgeforanstaltninger ved planlægning af byudvikling mv. i de udpegede områder.

Udpegning af områderne er sket på baggrund af tilgængelige data om bl.a. tidligere oversvømmelser og viden om grundvandsstigning og havspejlsstigning.

Målet er at få et screeningsværktøj i form af en opmærksomhedsudpegning, som sikrer, at kommunen sammen med grundejer i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning for den fremtidige udnyttelse af arealet får taget stilling til afværgeforanstaltningernes omfang og karakter.

Der er indkommet 1 høringssvar i høringsperioden. Høringssvaret har ikke betydet ændringer, og temaplanen er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Temaplan for oversvømmelse og erosion

Temaplanens retsvirkninger

 

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Møller Jørgensen på tlf. 7233 6795 eller anne.moeller@hjoerring.dk.

Klagemulighed
Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planens vedtagelse. Klagefristen til Planklagenævnet er den 15. september 2021.

 

 

Kontakt

Team Plan

Deadlines

 

Klagefrist

Dato 15. september 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse og afgørelser.

 

Klagevejledning