Etageboliger ved Bispetorv 4, Hjørring

31-08-2021

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Høringsperioden er fra 3.9.2021 til 29.10.2021.

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for Bispetorv 4” i overskriften.


Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre et højhus på 10 etager og to 3-etagers bygninger ovenpå eksisterende bebyggelse. Der planlægges for ca. 65 lejligheder til boligformål.

 Lokalplan nr. 102-L06

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

 

Kommuneplantillægget
Forslaget til kommuneplantillæg udlægger fortsat området til centerformål, hvor der nu bliver mulighed for at opføre et punkthus på 10 etager.

Kommuneplantillæg nr. 56

Kommuneplantillæggets midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering
Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

 Miljøvurdering

 

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Tonni Hansen på tlf. +4572336791 eller tonni.hansen@hjoerring.dk.

 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering. Du kan derimod ikke klage til Planklagenævnet over planens indhold.

Klagefristen er den 1.10.2021.

 

 

Har du spørgsmål?

Tonni Hansen

Deadlines

 Høringsperiode 

indtil den 29. oktober 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Klagevejledningen findes i tilladelsen.