Elkærvej 15, 9881 Bindslev

16-04-2021

Tilladelse til etablering af minivådområde med pumpe

Hjørring Kommune giver herved tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser § 35, stk. 1 til anlæggelse af minivådområde.

Der meddeles desuden tilladelse efter vandløbslovens § 17 til regulering af drænledning der tilfører vand til minivådområdet.

Endelig meddeles der afgørelse om, at reguleringen ikke er VVM-pligtig.

Kontakt

Team Natur

Deadlines

 

Klagefrist

14. maj 2021

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her