Kapitel 6 - Vederlag m.v.

Vedtaget af Hjørring Byråd 21. december 2009.

§ 21. Borgmester og viceborgmester ydes vederlag i forhold til Bekendtgørelse om vederlagt,
diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 34.

§ 22. Ifølge Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, kan summen af de i stk. 2 – stk. 10 nævnte vederlag højst årligt udgøre 180 % af vederlaget til Borgmesteren.

Stk. 2. Formanden for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 33% af Borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 33 % af
Borgmesterens vederlag.

Stk. 4 Formanden for Fritids- og Kulturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 33 % af
Borgmesterens vederlag.

Stk. 5 Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 33 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 6 Formanden for Teknik og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 33 % af
Borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Børne- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10%
af Borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af
Borgmesterens vederlag.

Læs mere om vederlag omfattet af oplysningspligten