Kapitel 5 - De stående udvalg

Vedtaget af Hjørring Byråd 21. december 2009.

§ 14. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det sociale og sundhedsmæssige
område, samt varetager ansvaret for kommunens opgaver på ældre-, handicap- og
psykiatriområder, herunder for:

 • Tildeling af ydelser, herunder sociale pensioner (der ikke kan henføres under
  Arbejdsmarkedsudvalget), folkepensioner og boligstøtte.
 • Hjemmeplejen.
 • Tandplejen for ældre.
 • Tandplejen for sindslidende.
 • Sund By butikker/sundhedscentre.
 • Samarbejde med de praktiserende læger.
 • Aktivitetsbaseret bidrag (medfinansiering) for sygehusydelser

Stk. 3. Udvalget varetager ansvaret for tilbud til bl.a. følgende grupper over 18 år:

 • Autister
 • Udviklingshæmmede
 • Fysisk handicappede
 • Døve/hørehæmmede
 • Ældre
 • Sindslidende
 • Udstødte
 • Misbrugere

Stk. 4. Udvalget varetager desuden ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området.

Stk. 5. Udvalget godkender og fører tilsyn med ældre- og handicapboliger samt private
opholdssteder og botilbud.

Stk. 6. Udvalget varetager i øvrigt den umiddelbare forvaltning af kommunens social- og
sundhedsmæssige opgaver, bortset fra sådanne, der er henlagt til andre udvalg.

§ 15. Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for:

 • Tildeling af ydelser efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel
 • Aktivering og revalidering
 • Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension
 • Integration af flygtninge og indvandrere

Stk. 3. Udvalget varetager desuden ansvaret for den kommunale del af jobcentret samt
revalideringsinstitutioner.

§ 16 Fritids- og Kulturudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens fritidsmæssige og kulturelle område, herunder for:

 • Biblioteksvæsen
 • Museumsforhold
 • Teater- og biografforhold
 • Folkeoplysningen
 • Fritidstilbud til børn og unge
 • Musik og billedkunst

§ 17. Børne- og Undervisningsudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver samt de sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder:

 • Daginstitutioner og dagpleje
 • Tildeling af børnefamilieydelse
 • Ungdomsklubber/klubtilskud
 • Folkeskolen, herunder SFO og specialundervisning
 • Ungdomsskolen
 • Musikskolen
 • Skole- og ungdomsvejledning
 • Sundhedspleje
 • Støtteforanstaltninger og specialetilbud til børn og unge med særlige behov
 • Handicapkompenserende ydelser/hjælpemidler
 • Skoletandpleje

§ 18: Udvalget for Teknik og Miljø består af 7 medlemmer:

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det
planmæssige og det miljømæssige område, herunder for:

 • Udarbejdelse af forslag til kommune- og lokalplaner
 • Administration af kommune- og lokalplanlægningen
 • Lokal agenda 21
 • Byggesagsbehandling
 • Landzonetilladelser
 • Miljøtilsyn og –godkendelser samt miljøforanstaltninger i øvrigt
 • Vandsløbsregulativer samt tilsyn
 • VVM
 • Grundvand
 • Naturforvaltning, tilsyn og administration
 • Beskyttede naturområder
 • Jordforurening
 • Kloakforsyning
 • Vandforsyning

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og forsyningsmæssige områder, herunder for:

 • Veje, pladser, stier og rekreative områder
 • Trafiksikkerhed
 • Varmeforsyning
 • Affald
 • Kollektiv trafik
 • Taxibevillinger
 • Ejendomsskat
 • BBR/SR
 • Sindal Lufthavn
 • Samarbejdet med de fælleskommunale selskaber indenfor udvalgets område
 • Indgåelse, ophævelse og afståelse af lejemål
 • Udvendig vedligeholdelse samt udførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende
  kommunale ejendomme

Stk. 4. Udvalget varetager ansvaret for drift og vedligeholdelse af kommunale udlejningsejendomme, af arealer samt af kommunens ejendomme i øvrigt, herunder for selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens by- og landdistriktsudvikling, herunder:

 • Byfornyelse/bygningsforbedring
 • Landsbyer og landdistriktspolitik
 • Samarbejde med landsbyråd