Kapitel 5 - De stående udvalg

Vedtaget af Hjørring Byråd 27. juni 2018.

§14. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget består af 9 medlemmer.

 Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det sociale og sundhedsmæssige område, samt varetager ansvaret for kommunens opgaver på ældre-, handicap- og psykiatriområder, herunder for:

 • Hjemmeplejen.
 • Plejecentre.
 • Madservice.
 • Tandplejen for ældre.
 • Tandplejen for børn.
 • Tandplejen for sindslidende.
 • Sundhedscenter (rehabilitering, genoptræning og sundhedsfremme).
 • Samarbejde med de praktiserende læger.
 • Aktivitetsbaseret bidrag (medfinansiering) for sygehusydelser
 • Handicapkompenserende hjælpemidler

 

Stk. 3. Udvalget varetager ansvaret for tilbud til bl.a. følgende grupper over 18 år:

 • Autister
 • Udviklingshæmmede
 • Fysisk handicappede
 • Døve/hørehæmmede
 • Ældre
 • Sindslidende
 • Udstødte
 • Misbrugere

 

Stk. 4. Udvalget varetager ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området.

 

Stk. 5. Udvalget varetager ansvaret for Socialtilsyn Nord.

 

Stk. 6. Udvalget varetager ansvaret for at godkende og føre tilsyn med egne ældreboliger, hjemmeplejen og madservice, samt dagtilbud på handicapområdet. Udvalget har endvidere ansvaret for at godkende og føre tilsyn med private og kommunale tilbud i Hjørring Kommune, som ligger udenfor lov om socialtilsyn.

 

Stk. 7. Udvalget varetager i øvrigt den umiddelbare forvaltning af kommunens social- og sundhedsmæssige opgaver, bortset fra sådanne, der er henlagt til andre udvalg.

 

 §15. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

 Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede indsatser, herunder for: 

 • Tilkendelse af ret til fleksjob og førtidspension
 • Tilrettelæggelse af den aktive beskæftigelsesindsats
 • Udbetaling af løntilskud til arbejdsgivere
 • Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge m.fl.
 • Modtagelse og boligplacering af flygtninge
 • Danskuddannelse til voksne udlændigeStk. 3. Udvalget varetager endvidere ansvaret for Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Center for Kompetenceudvikling og Undervisning, Vendsyssel.  
 • Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver samt de sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder:

 

§ 16. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget består af 9 medlemmer.  

 • Daginstitutioner og dagpleje
 • Tildeling af børnefamilieydelse
 • Ungdomsklubber/klubtilskud
 • Folkeskolen, herunder SFO og specialundervisning
 • Ungdomsskolen
 • Musikskolen
 • Sundhedspleje
 • Støtteforanstaltninger og specialtilbud til børn og unge med særlige behov
 • Folkeoplysningen
 • Fritidstilbud til børn og unge
 • Musik og billedkunst

  

§17. Udvalget for Teknik og Miljø består af 7 medlemmer:

 Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige og det miljømæssige område, herunder for:

 • Udarbejdelse af forslag til kommune- og lokalplaner
 • Administration af kommune- og lokalplanlægningen
 • Strategisk Energiplan
 • Byggesagsbehandling
 • Bygherrerådgivning
 • Landzonetilladelser
 • Miljøtilsyn og –godkendelser samt miljøforanstaltninger i øvrigt
 • Vandsløbsregulativer samt tilsyn
 • VVM
 • Grundvand
 • Naturforvaltning, tilsyn og administration
 • Beskyttede naturområder
 • Jordforurening
 • Kloakforsyning
 • Vandforsyning

 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og forsyningsmæssige områder, herunder for:

 • Veje, pladser, stier og rekreative områder
 • Trafiksikkerhed
 • Varmeforsyning
 • Affald
 • Kollektiv trafik
 • Taxibevillinger
 • Ejendomsskat
 • BBR/SR
 • Sindal Lufthavn
 • Samarbejdet med de fælleskommunale selskaber indenfor udvalgets område
 • Indgåelse, ophævelse og afståelse af lejemål
 • Udvendig vedligeholdelse samt udførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende kommunale ejendomme

 

Stk. 4. Udvalget varetager ansvaret for drift og vedligeholdelse af kommunale udlejnings­ejendomme, af arealer samt af kommunens ejendomme i øvrigt, herunder for selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

 

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens by- og landdistriktsudvikling, herunder:

 • Byfornyelse/bygningsforbedring
 • Landsbyer og landdistriktspolitik
 • Samarbejde med landsbyråd

 

Stk. 6. Udvalget varetager desuden ansvaret for tværgående koordinering på bosætningsområdet.