Kapitel 4 - Økonomiudvalget

Vedtaget af Hjørring Byråd 27. juni 2018

§10. Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

 

 §11. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Lov om kommunernes styrelse §§ 18 og 21 samt kapitel V.

 Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold indenfor ethvert af kommunens administrationsområder, og fastsætter regler for Borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

 Stk. 3. Udvalget forestår kommunens økonomiske planlægning.

 Stk. 4. Udvalget har ansvaret for samordningen af kommuneplanlægningen samt for kommunens øvrige planlægningsopgaver.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.

Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene.

 Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

 Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • Køb, salg og pantsætning af ejendom
 • Venskabsbyrelationer
 • Samarbejdet med det fælles kommunale beredskab
 • Borgerservicecentre
 • Samarbejdet med havnebestyrelsen

 

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • Erhvervsfremme/erhvervsservice
 • Turisme
 • Profilering i forhold til erhverv og bosætning

 

Stk. 7. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af                    

 • Biblioteksvæsen
 • Museumsforhold
 • Teater
 • Andre kulturelle forhold

 

Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 42.

 

Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens servicestrategi.

 

Stk. 10. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

                                                                                                                                                    

§12. Udvalget fastsætter regler om:

 • Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. Vedtægtens § 13.
 • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.
 • Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
 • IT- og telekommunikation.
 • Kommunikations- og informationspolitik.
 • Journalisering.

 

 §13. Udvalget fører tilsyn med:

 • At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde.
 • At forvaltningen af kommunens kasse og kommunens regnskabsføring foregår forsvarligt.
 • At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke.
 • Løn- og ansættelsesforhold for personale på selvejende institutioner med driftsoverenskomst, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 67.
 • At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde jfr. Arkivlovens § 8.

 

Stk. 2. Udvalget fører økonomisk tilsyn med almennyttige boligselskaber.