Kapitel 3 - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses virksomhed

Vedtaget af Hjørring Byråd 27. juni 2018

§6. Der nedsættes et Økonomiudvalg samt følgende stående udvalg:

  • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg
  • Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg
  • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalg
  • Teknik- og Miljøudvalg

 

 §7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

 Stk. 2. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved de sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

 

 §8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der – inden iværksættelsen – forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og Borgmesteren, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 18 og 31 a.

 

§9. De stående udvalg har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalgene, ikke overskrides.

 Stk. 2. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.