Kapitel 2 - Borgmesteren

Vedtaget af Hjørring Byråd 27. juni 2018

§3. De nærmere regler om Borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. Lov om kommunernes styrelse §§ 8, 30 og § 42 C, stk. 1 og 2.

 

 §4. Borgmesteren varetager som øverste daglig leder af kommunens samlede administration de funktioner, der fremgår af Lov om kommunernes styrelse kapitel IV.

 Stk. 2. Borgmesteren har ansvaret for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

 Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse.

 Stk. 4. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.