Styrelsesvedtægt

Vedtaget af Hjørring Byråd 18. december 2013.

Af styrelsesvedtægten fremgår bl.a. kommunens styreform, antallet af medlemmer i byrådet, hvilke stående udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Du finder Hjørring Kommunes styrelsesvedtægt, som blev vedtaget på byrådsmødet den 18. december 2013, via nedenstående link.

Download hele styrelsesvedtægten her

Kapitel 1 - Byrådet

§ 1. Hjørring Byråd består af 31 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester i henhold til § 6 i Lov om kommunernes styrelse.

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 2.

Kapitel 2 - Borgmesteren

Vedtaget af Hjørring Byråd 18. december 2013.

§ 3. De nærmere regler om Borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. Lov om kommunernes styrelse §§ 8, 30 og § 42 C, stk. 1 og 2.

§ 4. Borgmesteren varetager som øverste daglig leder af kommunens samlede administration de funktioner, der fremgår af Lov om kommunernes styrelse kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren har ansvaret for, at der om sager, der hører under et udvalgs område,
indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse.

Stk. 4. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren har ansvaret for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden
fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs og Sundhedsministeriet og Byrådet fastsatte regler.

Stk. 2. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges sagen for Byrådet.

Kapitel 3 - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses virksomhed

Vedtaget af Hjørring Byråd 21. december 2009.

§ 6. Der nedsættes et Økonomiudvalg samt følgende stående udvalg:

 • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg
 • Arbejdsmarkedsudvalg
 • Fritids- og Kulturudvalg
 • Børne- og Undervisningsudvalg
 • Teknik og Miljøudvalg

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.
Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 2. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført
beslutningsprotokollen og ved de sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed
kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem
kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der – inden iværksættelsen – forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og Borgmesteren, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 18 og 31a.

§ 9. De stående udvalg har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalgene, ikke overskrides.

Stk. 2. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere
bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel 4 - Økonomiudvalget

Vedtaget af Hjørring Byråd 21. december 2009.

§ 10. Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

§ 11. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Lov om kommunernes styrelse §§ 18 og 21 samt kapitel V.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold indenfor ethvert af kommunens administrationsområder, og fastsætter regler for Borgmesterens og
administrationens behandling af personalesager.

Stk. 3. Udvalget forestår kommunens økonomiske planlægning.

Stk. 4. Udvalget har ansvaret for samordningen af kommuneplanlægningen samt for kommunens øvrige planlægningsopgaver.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med
tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.

Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede
planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene.

Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • Køb, salg og pantsætning af ejendom
 • Venskabsbyrelationer
 • Det kommunale beredskab
 • Borgerservicecentre
 • Samarbejdet med havnebestyrelsen

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • Erhvervsfremme/erhvervsservice
 • Turisme
 • Profilering i forhold til erhverv og bosætning

Stk. 7 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 42.

Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens
servicestrategi.

Stk. 9. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 12. Udvalget fastsætter regler om:

 • Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af
  budget- og bevillingskontrol, jfr. Vedtægtens § 13.
 • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.
 • Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
 • IT- og telekommunikation.
 • Kommunikations- og informationspolitik.
 • Journalisering.

§ 13. Udvalget fører tilsyn med:

 • At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger
  og i øvrigt på forsvarlig måde.
 • At forvaltningen af kommunens kasse og kommunens regnskabsføring foregår forsvarligt.
 • At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig
  beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke.
 • Løn- og ansættelsesforhold for personale på selvejende institutioner med driftsoverenskomst, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 67.
 • At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde jfr. Arkivlovens § 8.
  Stk. 2. Udvalget fører økonomisk tilsyn med almennyttige boligselskaber.
Kapitel 5 - De stående udvalg

Vedtaget af Hjørring Byråd 21. december 2009.

§ 14. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det sociale og sundhedsmæssige
område, samt varetager ansvaret for kommunens opgaver på ældre-, handicap- og
psykiatriområder, herunder for:

 • Tildeling af ydelser, herunder sociale pensioner (der ikke kan henføres under
  Arbejdsmarkedsudvalget), folkepensioner og boligstøtte.
 • Hjemmeplejen.
 • Tandplejen for ældre.
 • Tandplejen for sindslidende.
 • Sund By butikker/sundhedscentre.
 • Samarbejde med de praktiserende læger.
 • Aktivitetsbaseret bidrag (medfinansiering) for sygehusydelser

Stk. 3. Udvalget varetager ansvaret for tilbud til bl.a. følgende grupper over 18 år:

 • Autister
 • Udviklingshæmmede
 • Fysisk handicappede
 • Døve/hørehæmmede
 • Ældre
 • Sindslidende
 • Udstødte
 • Misbrugere

Stk. 4. Udvalget varetager desuden ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området.

Stk. 5. Udvalget godkender og fører tilsyn med ældre- og handicapboliger samt private
opholdssteder og botilbud.

Stk. 6. Udvalget varetager i øvrigt den umiddelbare forvaltning af kommunens social- og
sundhedsmæssige opgaver, bortset fra sådanne, der er henlagt til andre udvalg.

§ 15. Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for:

 • Tildeling af ydelser efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel
 • Aktivering og revalidering
 • Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension
 • Integration af flygtninge og indvandrere

Stk. 3. Udvalget varetager desuden ansvaret for den kommunale del af jobcentret samt
revalideringsinstitutioner.

§ 16 Fritids- og Kulturudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens fritidsmæssige og kulturelle område, herunder for:

 • Biblioteksvæsen
 • Museumsforhold
 • Teater- og biografforhold
 • Folkeoplysningen
 • Fritidstilbud til børn og unge
 • Musik og billedkunst

§ 17. Børne- og Undervisningsudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver samt de sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder:

 • Daginstitutioner og dagpleje
 • Tildeling af børnefamilieydelse
 • Ungdomsklubber/klubtilskud
 • Folkeskolen, herunder SFO og specialundervisning
 • Ungdomsskolen
 • Musikskolen
 • Skole- og ungdomsvejledning
 • Sundhedspleje
 • Støtteforanstaltninger og specialetilbud til børn og unge med særlige behov
 • Handicapkompenserende ydelser/hjælpemidler
 • Skoletandpleje

§ 18: Udvalget for Teknik og Miljø består af 7 medlemmer:

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det
planmæssige og det miljømæssige område, herunder for:

 • Udarbejdelse af forslag til kommune- og lokalplaner
 • Administration af kommune- og lokalplanlægningen
 • Lokal agenda 21
 • Byggesagsbehandling
 • Landzonetilladelser
 • Miljøtilsyn og –godkendelser samt miljøforanstaltninger i øvrigt
 • Vandsløbsregulativer samt tilsyn
 • VVM
 • Grundvand
 • Naturforvaltning, tilsyn og administration
 • Beskyttede naturområder
 • Jordforurening
 • Kloakforsyning
 • Vandforsyning

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og forsyningsmæssige områder, herunder for:

 • Veje, pladser, stier og rekreative områder
 • Trafiksikkerhed
 • Varmeforsyning
 • Affald
 • Kollektiv trafik
 • Taxibevillinger
 • Ejendomsskat
 • BBR/SR
 • Sindal Lufthavn
 • Samarbejdet med de fælleskommunale selskaber indenfor udvalgets område
 • Indgåelse, ophævelse og afståelse af lejemål
 • Udvendig vedligeholdelse samt udførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende
  kommunale ejendomme

Stk. 4. Udvalget varetager ansvaret for drift og vedligeholdelse af kommunale udlejningsejendomme, af arealer samt af kommunens ejendomme i øvrigt, herunder for selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens by- og landdistriktsudvikling, herunder:

 • Byfornyelse/bygningsforbedring
 • Landsbyer og landdistriktspolitik
 • Samarbejde med landsbyråd
Kapitel 6 - Vederlag m.v.

Vedtaget af Hjørring Byråd 21. december 2009.

§ 21. Borgmester og viceborgmester ydes vederlag i forhold til Bekendtgørelse om vederlagt,
diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 34.

§ 22. Ifølge Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, kan summen af de i stk. 2 – stk. 10 nævnte vederlag højst årligt udgøre 180 % af vederlaget til Borgmesteren.

Stk. 2. Formanden for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 33% af Borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 33 % af
Borgmesterens vederlag.

Stk. 4 Formanden for Fritids- og Kulturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 33 % af
Borgmesterens vederlag.

Stk. 5 Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 33 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 6 Formanden for Teknik og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 33 % af
Borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Børne- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10%
af Borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af
Borgmesterens vederlag.

Læs mere om vederlag omfattet af oplysningspligten

Kapitel 7 - Ikrafttræden samt ændringer i vedtægten

Vedtaget af Hjørring Byråd 21. december 2009.

§ 23. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2010 og fremsendes til Tilsynsmyndigheden i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 2,

Stk. 2. Forslag til ændringer i og tillæg til vedtægten skal behandles i to Byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum og de vedtagne ændringer og tillæg indsendes til Tilsynsmyndigheden.

Således vedtaget på Byrådets møder den 15. og 21. december 2009