Afgørelser med klagemuligheder

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af Natura 2000 handleplaner – Hjørring Kommune

Afgørelse På baggrund af oplysninger i Bilag 1-5 afgør Hjørring Kommune, at der ikke er pligt til miljøvurdering af Natura 2000 handleplanerne for - N5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb - N6 Kærsgaard Strand, Vandplasken og Liver Å - N7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klint - N214 Tolne Bakker - N215 Tislum Møllebæk Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1 nr. 2.

Oplysninger til sagen
Hjørring Kommune vurderer, at Natura 2000 handleplanerne er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Når der udarbejdes planer og projekter, der er omfattet af denne lov, skal der udarbejdes en miljøvurdering jf. § 3, stk. 1, med mindre planen/projektet fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre
ændringer i sådanne planer og programmer, der ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2.
For at vurdere, hvorvidt en ændring må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en screening af planerne.
Screeningsnotaterne er vedlagt denne afgørelse som Bilag 1-5.

Bilag 1- Uggerby Klitplantage og Uggerby å's udløb
Bilag 2 - Kærsgaard Strand, Vandplasken og Liver Å
Bilag 3 - Rubjerg Knude og Lønstrup Klint
Bilag 4 - Tolne Bakker
Bilag 5 - Tislum Møllebæk

Begrundelse
Natura 2000 handleplanerne beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-områderne inden udgangen af 2021. Handleplanerne er udarbejdet på baggrund af retningslinier i Natura 2000 planerne. Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som områderne er udpeget for at beskytte.Det er på baggrund af de udførte screeninger (bilag 1-5) vurderet, at handleplanerne ikke vil medføre væsentlige miljømæssige ændringer i forhold til den eksisterende
anvendelse og at handleplanerne derfor ikke skal miljøvurderes.

Dette begrundes med, at:
Planerne ikke er omfattet af bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1 nr. 1)
Planerne er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, vedr. naturbeskyttelsesområde (Natura2000), men indeholder kun mindre ændringer af eksisterende planlægning.
Planerne antages ikke at have en væsentlig negativ påvirkning på miljøet fordi de udelukkende har positiv eller neutral på virkning af:
- Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna
- Landskab
- Rekreation, friluftsliv og grønne områder

Klagemulighed
Klagefrist til Planklagenævnet er den 20. april 2017.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336758

Egebjergvej 125 - Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og udledning af grundvandet til overfladen

Hjørring Kommune har givet tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og udledning af grundvandet til overfladen ifm. etablering af vindmøllepark.

Tilladelse

Kortbilag

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Afgørelsen har klagefrist den 18. april 2017.

Tilladelse til restaurering af del af Kragekær Bæk

Afgørelse

Hjørring kommune giver tilladelse til restaurering af del af Kragekær Bæk, som led i udmøntning af de statslige vandplanprojekter.

Tilladelsen kan ses herunder. 

Klagefristen er den 31. oktober 2016. 

 

Tilladelse til restaurering af Kragekær Bæk

Klagevejledning

Lyngbyvej - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Lyngbyvej - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens vurdering til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist d. 12. oktober 2016 -

Allingdamvej 140- Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Allingdamvej 140, Asdal, 9850 Hirtshals

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 9. januar 2017

Tilladelse til rørlægning af del af Emmersbæk ved Nordsøen Oceanarium

Tilladelse til rørlægning af del af Emmersbæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven, meddelt tilladelse til rørlægning af del af Emmersbæk, ved Nordsøen Oceanarium.

 Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 31. januar 2017

Tilladelse til restaurering af del af Blåsig Bæk
Tilladelse til regulering af del af Skelbæk

Tilladelse til regulering af del af Skelbæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til regulering af del af Skelbæk.

 

Tilladelse

 Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

 Klagefrist den 31. januar 2017

 

 

 

 

Tilladelse til etablering af bassin ved Blåsig Bæk

Tilladelse til etablering af bassin

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af bassin på matr.nr. 2k, V. Thirup By, Skt. Olai

Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 31. januar 2017

Tilladelse til restaurering af del af Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 7. februar 2017

 

 

Skagen Landevej - Mygdal - Midlertidigt jorddepot

Skagen Landevej nord for Mygdal by - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 13. februar 2017

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Sorthede Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Sorthede Bæk, Vandplanprojekt Liver Å mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til fjernelse af rørlægning i Sorthede Bæk, som en del af Vandplanprojekt Liver Å, mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 14. februar 2017

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Bøgholt Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Bøgholt Bæk,

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Bøgholt Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 16. februar 2017

 

 

Bettevej 8, Tårs - Midlertidigt jorddepot

Bettevej 8, Tårs - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Græsdal Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Græsdal Bæk,

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Græsdal Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 28. februar 2017

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Egebjerg Grøft

Tilladelse til restaurering af del af Egebjerg Grøft

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Egebjerg Grøft.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Klagefrist den 9. marts 2017

 

 

Sindal - Midlertidigt jorddepot

Sindal - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

Allingdamvej 145, Hirtshals

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsmølle samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

 Klagefrist den 27. marts 2017

 Klagevejledning

Tornby Strand Camping, Strandvejen 13, Hirtshals

Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan til 4 nye campinghytter

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 28. marts 2017

Klagevejledning

Lyngbyvej 120, Løkken

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsmølle samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

 Klagefrist den 28. marts 2017

 Klagevejledning

Horsevadvej 169, Tårs - Miljøtilladelse

Resume: Tilladelse til af en udvidelse fra 29 dyrenheder i kvæg og chinchilla til 31 dyrenheder kvæg og chinchilla.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 28. marts 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Lophavevej 94, Lønstrup

Landzonetilladelse til nyt stuehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 29. marts 2017

Klagevejledning

 

Burskovvej 155, Tårs

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus samt udhusbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 30. marts 2017

Klagevejledning

Højtvedvej 210, Hjørring - Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelse af husdyrbruget og heri en udvidelse af dyreholdet fra 209,76 DE til 360,41 DE i malkekvæg.

Udvidelsen finder sted ved dels at bygge en velfærdsafdeling på den eksisterende kostald, dels ved at der opføres en ny opdrætsstald. Der opføres 3 nye plansiloer på ca. 12x40m.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 3. april 2017 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Sørupvangvej 70, Tårs

Landzonetilladelse til garage/carport

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 4. april 2017

Klagevejledning

Jelstrupvej 64, Løkken - Miljøgodkendelse af landbrug

Miljøgodkendelse af husdyrbruget og heri en udvidelse fra 74 DE til 124 DE i økologiske slagtekyllinger

Der bygges en ny kyllingestald ved siden af den eksisterende stald.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 4. april 2017 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Skagensvej 314, Hjørring

Landzonetilladelse til madpakkehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 6. april 2017

Klagevejledning

Etablering af transmissionsledning mellem Sindals Varmeforsynings varmeværker på Baggesvognsvej 32 og Gutenbergvej 15

Resume: Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af transmissionsledning mellem det nye ORC-flisfyrede varmeværk på Gutenbergvej 15 til det eksisterende anlæg på Baggesvognsvej 32.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 6. april 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se kommunens afgørelse her

Horsevadvej 75, Sindal

Landzonetilladelse til hestestald

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

klagefrist d. 10. april 2017

Klagevejledning

Ålstrupvej 68, 9760 Vrå

Landzonetilladelse til udstykning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 11. april 2017.

 Klagevejledning

Bjergevej 69, Hjørring

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af del af minkhal

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 12. april 2017

Klagevejledning

Tolne Efterskole, Dvergetvedvej 95, Sindal

Landzonetilladelse til fyrrum og udhus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 18. april 2017

Klagevejledning

Europavej 5, Bindslev

Landzonetilladelse til solcelleanlæg på terræn

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 18. april 2017

Klagevejledning

Mads Sørensensvej 13, Tornby, 9850 Hirtshals

Landzonetilladelse til udstykning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 18. april 2017

Klagevejledning

Ulstrupvej 51, Hjørring

Resume: Den årlige produktion af svin i de eksisterende stalde ønskes udvidet fra 19.390 slagtesvin (30 - 102 kg) til 20.884 slagtesvin (30 - 102 kg).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 18. april 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Bilag 1: "IGP Ulstrupvej 51, Hjørring 18. april 2017”

Ulstrupvej 83, Hjørring

Resume: Den årlige produktion af svin i de eksisterende stalde ønskes udvidet fra 3.336 slagtesvin (30 – 102 kg) til 3.600 slagtesvin (30 - 102 kg).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 18. april 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Bilag 1: ”IGP Ulstrupvej 83, Hjørring 18. april 2017”

Vrejlev Møllevej 11, Vrå – Udvidelse med en reaktortank

Hjørring Kommune har gennem ført en VVM-screening af ejers ansøgning om at udvide anlægget med en ekstra reaktortank. Kommunen har afgjort, at projektet ikke medfører VVM-pligt.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 19. april 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt her