Afgørelser med klagemuligheder

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Kirkevej 139, Tolne Kirkeby - Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning

Ejer af Kirkevej 139, Tolne Kirkeby søger om tilladelse til at nedrive ejendommens boligbygning, der er opført i 1875. Bygningen er i Hjørring Kommuneplan 2016 på baggrund af SAVE-registrering udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 3.

Hjørring Kommune har den 14. december 2017 efter høring jf. lov om fredede og bevaringsværdige bygninger besluttet ikke at udarbejde en lokalplan, hvor ejendommens boligbygning udpeges som bevaringsværdig. På denne baggrund vil kommunen snarest meddele tilladelse til nedrivning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336794.

 

Boligområde ved Friskbækvej og Halvorsmindevej, Hjørring

Lokalplan er vedtaget af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 6. december 2017.

Der er i offentlighedsperioden kommet indsigelser/bemærkninger. De har dog ikke betydet ændringer af planforslaget og planen er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. 

Lokalplan nr. 104.1140-L02

Lokalplanens retsvirkninger

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

 Klagefrist til Planklagenævnet er den 9. januar 2018. 

Klagevejledning 

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336797.

 

Boligområde ved Skagensvej/Golfparken, Hjørring

Lokalplan og kommuneplantillæg er vedtaget af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 6. december 2017

På baggrund af indkomne høringssvar blev det besluttet at ændre det offentliggjorte planforslag. Lokalplanen er ændret således, at bestemmelser vedr. vedrørende byggelinje, beplantning og hegning med henblik på sikring af faunapassage er indarbejdet i lokalplanen.

Lokalplan nr. 107.1110-L06

Lokalplanens retsvirkninger  

Kommuneplantillæg nr. 9

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 8. januar 2017. 

Klagevejledning

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336795.

Sdr. Vråvej 121, Vrå - Miljøgodkendelse til udlægning af restprodukter

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse og screeningsafgørelse til udlægning af restprodukter under plads og vej i forbindelse med Vrå Mørtelværk, Sdr. Vråvej 121, Vrå.

Miljøgodkendelse med screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 29. november 2017.

Ugiltvej 20, Sindal - Miljøgodkendelse og screening af jordvold

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse af en jordvold. Der er lavet en screeningafgørelse af projektet.

Miljøgodkendelse

Screeningsafgørelse med bilag

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 25. september 2017.

Dvergetvedvej 580, 9870 Sindal - Tilladelse til etablering af Sandfang

Tilladelse til Etablering af Sandfang i Elling Å, umiddelbart opstrøms Nygårdsmølle.

Hjørring Kommune har i henhold til Vandløbsloven, meddelt tilladelse til etablering af sandfang på ejendommen Dvergetvedvej 580, 9870 Sindal.

Se tilladelsen her

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist er den 8. August 2017.

Skagen Landevej - Mygdal - Midlertidigt jorddepot

Skagen Landevej nord for Mygdal by - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Bettevej 8, Tårs - Midlertidigt jorddepot

Bettevej 8, Tårs - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Sindal - Midlertidigt jorddepot

Sindal - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

Dysiggårdsvej 51 - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Dysiggårdsvej 51, 9800 Hjørring

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 30. august 2017

Hjørringvej 161, Sindal - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Hjørringvej 161, 9870 Sindal

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 14. september 2017

Vrenstedvej 253 - Etablering af skov

Godkendelse af skovrejsningsprojekt og afgørelse om ikke VVM pligt

Hjørring Kommune har godkendt, at der kan plantes 3,25 ha skov på ejendommen.

Kommunen vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Evt. klage over kommunens afgørelse vedr. VVM skal indsendes inden 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 72 33 67 48

Afgørelse

Kortbilag

Klagevejledning

Klagefrist den 30. november 2017

Vittrup Hedevej 164 - Etablering af skov

Godkendelse af skovrejsningsprojekt og afgørelse om ikke VVM pligt

Hjørring Kommune har godkendt, at der kan plantes 2,71 ha skov på ejendommen.

Kommunen vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Evt. klage over kommunens afgørelse vedr. VVM-pligt skal indsendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

 Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 72 33 67 48

Afgørelse

Kortbilag

Klagevejledning

Klagefrist den 30. november 2017

Holtvej 3, Bindslev - Etablering af skov

Godkendelse af skovrejsningsprojekt og afgørelse om ikke VVM pligt

Hjørring Kommune har godkendt, at der kan plantes 2,76 ha skov på ejendommen.

Kommunen vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Evt. klage over kommunens afgørelse vedr. VVM skal indsendes inden 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 72 33 67 48

Afgørelse

Kortbilag

Klagevejledning

Klagefrist den 13. december 2017

Sdr. Vråvej 96, Vrå. Velfærdsudvidelse

Resume: En eksisterende lukkede minkhal forlænges, samtidig opføres der en ny minkhal, dyreholdet ændres ikke.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 20. december 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Lyngbyvej 223 - Tilladelse til etablering af 2 nye søer ved Nr. Lyngby

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af 2 nye søer på Lyngbyvej 223 i Nr. Lyngby

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagefrist den 20. december 2017

Vittrup Skolen, Børglum Klostervej 84, Løkken

Landzonetilladelse til opførelse af fyrrum

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 21. december 2017

Afgørelsen kan ses her 

Klagevejledning

Hejselbækvej 18, Bindslev

Landzonetilladelse til opstilling af antennemast

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 22. december 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Klodskevej 113, Hjørring

Landzonetilladelse til opstilling af antennemast

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 27. december 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Jernbanegade 7, Vrå

Landzonetilladelse til indretning af bryggeri, café mv i stationsbygningen

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 28. december 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Østergårdsvej 1, Åbyen, 9850 Hirtshals

Landzonetilladelse til udstykning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 29. december 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Skramvej 8, Bindslev

Landzonetilladelse til opførelse af udhusbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 2. januar 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Brudehøjvej 159, Bjergby

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 4. januar 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Kongsengene 112, Løkken

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 10. januar 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Astrupvej 860, Hjørring

Landzonetilladelse til halmkedel og 14 meter høj skorsten

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 10. januar 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Langholmvej 20, Hjørring - Miljøgodkendelse af minkfarm

Minkfarmen har ansøgt om udvidelse fra 29,31 DE til 87,93 DE i mink.

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges otte nye 2-rækkede haller, samt en møddingsplads.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget senest den 10. januar 2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.