Afgørelser med klagemuligheder

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Planlægning for et Erhvervsområde og pladskrævende detailhandel, Frederikshavnsvej 5, Hjørring.

Lokalplanen er vedtaget af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 27. sept. 2017

I offentlighedsperioden har kommunen modtaget 1 bemærkning fra Vendsyssel Historiske Museum (VHM), hvoraf fremgår, at VHM skal orienteres om bygge- og anlægsarbejder. Planforslaget er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. 

Lokalplan nr. 110.3120-L06

Lokalplanens retsvirkninger

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse
om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering

Klagefrist til Planklagenævnet er den 31. oktober 2017.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7233 6791.

Tillæg til Plus15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Tillæg til Plan- & Udviklingsstrategien ”PLUS15” vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen er vedtaget af Hjørring Kommunes Byråd den 20. september 2017.

Der er i offentlighedsperioden indkommet 12 indsigelser/bemærkninger til planforslaget. Bemærkningerne har ikke medført, at der er foretaget ændringer i forhold til det fremlagte planforslag.

Tillæg til Plus15 vedr. nye sommerhusområdet i kystnærhedszonen

Bilag 1. PLUS15

Bilag 2. Uddrag af Kommuneplan 2016

Planens indhold

En ændring af Planloven vedtaget 1. juni 2017 giver kommunerne mulighed for at ansøge om at udlægge op til nye sommerhuse i kystnærhedszonen. Staten har fastsat en række kriterier, som skal være opfyldt for at komme i betragtning.

Ansøgningen skal ske på baggrund af en kommuneplanstrategi, og Hjørring Kommune har derfor udarbejdet tillæg til Plan- og Udviklingsstrategi ”PLUS15”.

Hjørring Kommune vil ansøge staten om at udlægge 110 nye sommerhusgrunde i prioriteret rækkefølge:

  1. Omdannelse af Lyngby Mølle Ferie center i Nr. Lyngby med 50 enheder fra hotelbebyggelse til sommerhusejerlejligheder og en centerbebyggelse.
  2. Omdannelse af Hotel Strandlyst ved Tornby Strand med 20 enheder fordelt på 4 sommerhusgrunde, 16 sommerhuslejligheder og en centerbebyggelse.
  3. Nyt sommerhusareal med 40 sommerhusgrunde på østsiden af Furreby Kirkevej nord for Løkken og i direkte tilknytning til det eksisterende sommerhusområde.

 Hjørring Kommune vil udtage 32 sommerhusgrunde ved Skiveren af planlægningen.

Den videre proces

Ansøgningsfristen til staten er 15. oktober 2017. På baggrund af ansøgninger fra kommunerne vil erhvervsministeren udstede et samlet landsplandirektiv, som fastsætter hvilke områder, der kan udlægges som nye sommerhusområder, og på hvilke vilkår det kan ske. Staten forventer, at udkast til landsplandirektivet sendes i offentlig høring i 2. kvartal 2018 og endelig udstedes 1.september 2018.

Hvis staten udpeger nye sommerhusområder i Hjørring Kommune, skal der ske en efterfølgende planlægning med kommuneplantillæg og lokalplan i samarbejde med de pågældende grundejere. Udpegning af nye sommerhusgrunde har først retsvirkning og skattemæssig betydning for grundejerne, når en lokalplan er vedtaget.

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om vedtagelse af planen.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 25. oktober 2017.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7233 6794 eller 7233 6795.

Erhvervsområde ved Mads Sørensensvej, Tornby

Lokalplanen er vedtaget af Hjørring Kommunes byråd den 20. september 2017.

Der er i offentlighedsperioden indkommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen vedr. grundvand. På den baggrund blev det besluttet at ændre de fremlagte planforslag. Planerne er ændret således, at de indeholder en redegørelse for hvordan planerne vil påvirke grundvandet. 

Lokalplan nr. 906.3120-L01

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 5

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse
om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering

Klagefrist til Planklagenævnet er den 24. oktober 2017.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7233 6799.

Ugiltvej 20, Sindal - Miljøgodkendelse og screening af jordvold

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse af en jordvold. Der er lavet en screeningafgørelse af projektet.

Miljøgodkendelse

Screeningsafgørelse med bilag

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 25. september 2017.

Dvergetvedvej 580, 9870 Sindal - Tilladelse til etablering af Sandfang

Tilladelse til Etablering af Sandfang i Elling Å, umiddelbart opstrøms Nygårdsmølle.

Hjørring Kommune har i henhold til Vandløbsloven, meddelt tilladelse til etablering af sandfang på ejendommen Dvergetvedvej 580, 9870 Sindal.

Se tilladelsen her

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist er den 8. August 2017.

Skagen Landevej - Mygdal - Midlertidigt jorddepot

Skagen Landevej nord for Mygdal by - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Bettevej 8, Tårs - Midlertidigt jorddepot

Bettevej 8, Tårs - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Sindal - Midlertidigt jorddepot

Sindal - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

Dysiggårdsvej 51 - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Dysiggårdsvej 51, 9800 Hjørring

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 30. august 2017

Hjørringvej 161, Sindal - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Hjørringvej 161, 9870 Sindal

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 14. september 2017

Tornbyvej 16, Horne

Landzonetilladelse til opførelse af garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 18. oktober 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Svenstrupvej 54, Vrå - Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelsen giver mulighed for udvidelse af husdyrbruget fra 485 til 587 dyreenheder, svarende til en årlig produktion på 559.000 slagtekyllinger og 14.500 slagtesvin. Udvidelsen sker i de eksisterende bygninger.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  

Klagen skal være modtaget senest den 19. oktober 2017 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Jerupvej 470, Sindal

Landzonetilladelse til krisecenter for kvinder

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 30. oktober 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Guldagervej 404, Hjørring

Landzonetilladelse til opsætning af sidevægge på plansilo

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 2. november 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Slotved Skov – ved Astrupvej 185, Sindal

Landzonetilladelse til P-plads samt opførelse af toiletbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 13. november 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning