Afgørelser med klagemuligheder

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Ugiltvej 20, Sindal – VVM-tilladelse og tillæg til miljøgodkendelse

Hjørring Kommune har meddelt VVM-tilladelse samt tillæg til miljøgodkendelsen på Sindal Bioenergi, Ugiltvej 20 i Sindal.

Tilladelse og tillæg gør det muligt at udvide indtaget af biomasse til afgasning, fra 36.000 t/år til 100.000 t/år. Der sker ikke bygningsmæssige udvidelser i forbindelse med udvidelsen.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen skal være modtaget senest den 5. oktober 2017 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730 

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Udvidelse af lokalcenter ved Industrivej, Løkken

Lokalplanen er vedtaget af Hjørring Kommunes byråd den 30. august 2017.

Der er i offentlighedsperioden indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til planforslaget.

På den baggrund blev det besluttet at ændre det fremlagte planforslag. Planen er ændret således, at bestemmelserne om vejbyggelinje og vejmyndighed er præciseret.

Lokalplan nr. 600.4130-L10

Lokalplanens retsvirkninger

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse
om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg eller vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering

Klagefrist til Planklagenævnet er den 2. oktober 2017.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7233 6791.

Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

Lokalplan og kommuneplantillæg er vedtaget af Hjørring Kommunes byråd den 30. august 2017.

Planforslagene giver mulighed for, at der kan opføres en dagligvarebutik med et samlet areal på 1.200 m². Der etableres samtidig svingbaner på Ålborgvej af hensyn til trafikafviklingen.

Der er i offentlighedsperioden kommet enkelte bemærkninger. De har dog ikke betydet ændring af planforslagene, der er vedtaget uden ændringer.

Lokalplan nr. 103.4130-L01

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2016

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål f.eks. vedr. kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 27. september 2017.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7233 6794.

Ugiltvej 20, Sindal - Miljøgodkendelse og screening af jordvold

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse af en jordvold. Der er lavet en screeningafgørelse af projektet.

Miljøgodkendelse

Screeningsafgørelse med bilag

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 25. september 2017.

Dvergetvedvej 580, 9870 Sindal - Tilladelse til etablering af Sandfang

Tilladelse til Etablering af Sandfang i Elling Å, umiddelbart opstrøms Nygårdsmølle.

Hjørring Kommune har i henhold til Vandløbsloven, meddelt tilladelse til etablering af sandfang på ejendommen Dvergetvedvej 580, 9870 Sindal.

Se tilladelsen her

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist er den 8. August 2017.

Skagen Landevej - Mygdal - Midlertidigt jorddepot

Skagen Landevej nord for Mygdal by - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Bettevej 8, Tårs - Midlertidigt jorddepot

Bettevej 8, Tårs - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Sindal - Midlertidigt jorddepot

Sindal - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

Dysiggårdsvej 51 - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Dysiggårdsvej 51, 9800 Hjørring

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 30. august 2017

Hjørringvej 161, Sindal - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Hjørringvej 161, 9870 Sindal

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 14. september 2017

Løkkensvej 245, Hjørring

Landzonetilladelse til udvidelse af oplagsplads for beton og sten

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 26. september 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Vejbyvej 302, Hjørring

Landzonetilladelse til opstilling af halmfyr

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 4. oktober 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Bagterp plantage – Ålborgvej 28, Hjørring

Landzonetilladelse til opstilling af madpakkehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 4. oktober 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Guldagervej 404, Vrå – Tillæg til miljøgodkendelse

Hjørring Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelsen på Rønnovsholms biogasanlæg, Guldagervej 404 i Vrå. Tillægget gør det muligt at etablere en plansilo, samt anvendelse af slagge.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen skal være modtaget senest den 6. oktober 2017 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730 

Se afgørelsen med kommunens vurderinger og vilkår her

Løkkensvej 901, Løkken - Miljøgodkendelse af minkfarm

Miljøgodkendelsen giver mulighed for udvidelse af minkfarmen fra 1.400 til 1.700 minktæver, samt etablering af en møddingsplads.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  

Klagen skal være modtaget senest den 10. oktober 2017 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Krustrupvej 304, Hjørring

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 9. oktober 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Vangen 46, Vrå - tillæg til miljøgodkendelse af husdyrholdet samt revurdering

Ejer af Vangen 46, 9760 Vrå har ansøgt om et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse.

Tillægget gør det muligt at udvide produktionen af søer fra 232,90 DE  til 313,16 DE. 

Samtidig med er ejendommens miljøgodkendelse revurderet.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 11. oktober 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Tornbyvej 16, Horne

Landzonetilladelse til opførelse af garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 18. oktober 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Svenstrupvej 54, Vrå - Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelsen giver mulighed for udvidelse af husdyrbruget fra 485 til 587 dyreenheder, svarende til en årlig produktion på 559.000 slagtekyllinger og 14.500 slagtesvin. Udvidelsen sker i de eksisterende bygninger.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  

Klagen skal være modtaget senest den 19. oktober 2017 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.