Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen fra oversigten.

Udebørnehave ved skole, Stadionvej, Vrå

Hjørring Kommune har 25. november 2020 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. Planerne er vedtaget uden ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag.  

Lokalplan nr. 400-L07

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 49

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anette Størup på tlf. 7233 6732 eller abs@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 29. december 2020

Klagevejledning

Ålstrupvej 68, Smidstrup - Udvidelse af BB Biogas

Hjørring Byråd har den 25. november 2020 vedtaget miljøgodkendelse og miljøvurderingstilladelse til udvidelse af biogasanlægget, samt vedtaget lokalplan nr. 900-L16 og kommuneplantillæg nr. 48.

Udvidelsen giver mulighed for at øge indtaget af biomasse fra 36.000 t til 160.000 ton. Ved udvidelsen etableres der et pumpeledningsnetværk mellem biogasanlægget og lokale husdyrbrug. Der etableres desuden ind- og udpumpningstanke, to nye reaktortanke, en biomassehal samt et bassin til urent overfladevand.

Der er indkommet 9 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke medført ændringer i lokalplan, kommuneplantillæg eller miljøvurderingstilladelse, men betydet at der er foretaget en præcisering af vilkåret om underretning af naboer i revurdering af miljøgodkendelsen. Høring af miljøgodkendelsen har desuden medført to ændringer på baggrund af ønske fra virksomheden, og derudover har administrationen tilføjet yderligere fire præciseringer til revurdering af miljøgodkendelsen. Alle ændringer fremgår af afsnittet om "Offentlighed og høring" i revurdering af miljøgodkendelsen.

Kommuneplantillægget er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. Lokalplanen er vedtaget med mindre ændring af § 1.2 vedr. anlæggets anvendelse, § 2.1 vedr. bygninger og anlæg, som anlægget kan udvides med, § 2.2 vedr. rumfanget på ind- og udleveringstanke, samt § 4.1 vedr. udformning af omkransende jordvold omkring opsamlingsbassin.
De to planer er miljøvurderet, og der er i overensstemmelse med miljøvurderingsloven udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Dokumenterne er vedtaget med de nævnte ændringer, i forhold til de offentliggjorte forslag, og ses herunder.

 

Afgørelser

Revurdering af miljøgodkendelse

Miljøvurderingstilladelse

Lokalplan nr. 900-L16

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 48

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Sammenfattende redegørelse

 

Klagemuligheder

Enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse og miljøvurderingstilladelse. Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Tilsvarende kan der klages over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse og kommunens afgørelse om miljøvurdering til Planklagenævnet.

Klager skal være modtaget senest den 28. december 2020 kl. 23:59. Du finder en klagevejledning her.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til planerne, kan du kontakte Niels-Kristian Balle på tlf. 7233 6794 eller nkb@hjoerring.dk, og har du spørgsmål vedrørende miljøgodkendelse eller miljøvurderingstilladelse, kan du kontakte Anders Rahbek Jensen på tlf. 7233 6741 eller arj@hjoerring.dk

Boligområde ved Spangkærvej, Hjørring

Hjørring Kommune har den 28. oktober 2020 vedtaget lokalplan.

Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden. Dette har medført en ændring, så der er tilføjet en redaktionel rettelse vedr. tekst til kort fra helhedsplanen for Højene Øst i forhold til det offentliggjorte forslag

Lokalplan nr. 102-L05

Lokalplanens retsvirkninger

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Tonni Hansen på tlf. 7233 6791 eller tonni.hansen@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 7. december 2020.

Klagevejledning

Niels Juelsvej 17, Hirtshals - Tilladelse til midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til midlertidigt jorddepot på Niels Juelsvej 17, Hirtshals. Der er lavet en miljøscreening af jorddepotet.

Der kan klages over afgørelsen - Klagefristen er den 3. november 2020.

Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

Læs tilladelsen her 

Willemoesvej 2c, Hirtshals - Tilladelse til midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til midlertidigt jorddepot på Willemoesvej 2c, Hirtshals. Der er lavet en miljøscreening af jorddepotet.

Der kan klages over afgørelsen - Klagefristen er 13. oktober 2020.

Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

Læs tilladelsen her

Vejbyvej 640, 9760 Vrå - Miljøgodkendelse §16a stk. 1

Hjørring kommune har meddelt miljøgodkendelse til ejendommen.

Hjørring kommune har givet godkendelse til produktionsarealet på ejendommen Asgaard beliggende på Vejbyvej 640.

Der er givet godkendelse til en udvidelse der ikke vil medføre en væsentlig ændring af antallet af det samlede antal dyr på stald. Der sker ingen ændringer af størrelser og indretning af eksisterende stalde, eller øvrige bygninger, samt gylleopbevaringslager.
Der er givet godkendelse til en mere fleksibel godkendelse, der sikrer at produktionsarealet kan udnyttes fuldt ud inden for dyrevelfærdsrammer.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 7. september 2020 kl. 23.59 .

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se kommunens afgørelse her.

 

 

Miljøvej 10 - Påbud om basistilstandsrapport

Hjørring Kommune beder hermed MV Farligt Affald AS om at få udarbejdet basistilstandsrapport i forbindelse med den revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, som skal ske efter at EU Kommissionen vedtog nye konklussioner om, hvad der er BAT (Bedst tilgængelige teknologi) på affaldshåndteringsområdet.

Hvad bruges basistilstandsrapporten til?

Formålet med undersøgelserne er at kunne sammenligne forureningstilstanden i jord og grundvand ved virksomhedens ophør med en ”basistilstand”. Tilstanden skal kun kortlægges for relevante farlige stoffer, som vil kunne give anledning til en fremadrettet forureningsrisiko, i forhold til basis. Basistilstandsrapporten skal således bruges den dag virksomheden lukker eller ikke længere er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen (fx på grund af nedtrapning i aktiviteter eller mængder).Virksomheden vil skulle fjerne den forurening som ligger ud over det som konstateres i basistilstandsrapporten, jf. jordforureningslovens §38k-q. Eventuel øvrig forurening vil stadig skulle vurderes efter de almindelige regler i miljø- og jordforureningslovene.

Klagevejledning
Klagen skal være modtaget af nævnet senest: 28.09.2020 kl. 23.59.
Klagen skal indsendes digitalt via ”Klageportalen” til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Link til portalen findes på forsiden af nævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Portalen kan også tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk.
Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, og opkræver også gebyr på 500 kroner.

Påbuddet kan ses her:

Præstevejen 6 - Screeningsafgørelse og tilladelse til skovrejsning

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning på ejendommen Præstevejen 6, Tversted, og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 12. oktober 2020, kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Natur på tlf 72 33 65 80

Screeningsafgørelsen kan ses her

Tilladelsen til skovrejsning kan ses her

Miljøgodkendelse Hirtshals Yard - Jens Munksvej 1

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse til Hirtshals Yard

Tillæg til miljøgodkendelse og screening for miljøkonsekvensvurdering af Hirtshals Yard A/S, Jens Munksvej 1 i Hirtshals. Miljøgodkendelsen er en revurdering af eksisterende miljøgodkendelser samt tilslutningstilladelse. Der er endvidere meddelt miljøgodkendelse og screening for, at overdækningen af flydedokken er fjernet.

Klage over kommunens afgørelser, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen. Klageportalen findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.

Klagen skal være modtaget senest den 3. november 2020 kl. 23.59.
Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Miljø via mail tm-miljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 72336730

Se den færdige afgørelse her

Se vvm-afgørelsen her

Rakkebyvej 366, 9800 Hjørring - Skift i dyretype

Hjørring kommune har truffet afgørelse i sagen.

Der er truffet afgørelse om skift fra malkekøer plus opdræt til kvier og kalve. 

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 05. november 2020 kl. 23.59 .

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se kommunens afgørelse her.

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til at restaurere en delstrækning i Gøggårds Bæk.

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens § 37 samt efter kapitel 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og –restaurering mv. Det er endvidere meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 3

Bækken restaureres ved at der udlægges groft materiale bestående af grus, sten og dødt træ, samt ved at der plantes mindre trægrupper.

Der oprenses sandaflejringer inden udlægning af groft materiale for ikke at hæve vandstanden. 

Hjørring Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lovbek. Nr. 973 af 25. juni 2020). Kommunen har i afgørelsen lagt vægt på, at projektet har minimal påvirkning på omkringliggende miljø i anlægsfasen, og positiv effekt efter gennemførelse. 

Du kan se afgørelsen her. Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk. 

Klagefristen udløber den 26. november 2020.

Klagevejledning: Vandløbsloven, Naturbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven

 

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk ved Klodskevej

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til at restaurere en delstrækning i Gøggårds Bæk.

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens § 37 samt efter kapitel 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og –restaurering mv. Det er endvidere meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 3

Bækken restaureres ved at der udlægges groft materiale bestående af grus, sten og dødt træ, samt ved at der plantes mindre trægrupper.

Der oprenses sandaflejringer inden udlægning af groft materiale for ikke at hæve vandstanden. 

Hjørring Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lovbek. Nr. 973 af 25. juni 2020). Kommunen har i afgørelsen lagt vægt på, at projektet har minimal påvirkning på omkringliggende miljø i anlægsfasen, og positiv effekt efter gennemførelse. 

Du kan se afgørelsen her. Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk. 

Klagefristen udløber den 2. december 2020.

Klagevejledning: Vandløbsloven, Naturbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven

 

Vangen 46 - Screeningsafgørelse og tilladelse til skovrejsning

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning på ejendommen Vangen 46 og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 4. december 2020, kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Natur på tlf 72 33 65 80

Screeningsafgørelsen kan ses her

Tilladelsen til skovrejsning kan ses her

Glimsholtvej 514, 9870 SIndal - Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Hjørring kommune har givet miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende Glimsholtvej 514, 9870 Sindal

Udvidelsen giver lov til at ændre produktionen fra kvæg til slagtekyllinger.
De eksisterende stalde tages ud af brug og istedet opføres der to ny kyllingestalde med et samlet bygningsareal på 7680 m2.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 4. december 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø teammiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Tislum Hedevej 155, Sindal

Landzonetilladelse til fritliggende gede-shelter

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 11. december 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Kringelmosevej 130, Sindal

Landzonetilladelse til vaskehal og container

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 14. december 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Klarupvej 196, Tårs

Landzonetilladelse til læskure til heste

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 15. december 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Rubjergvej 77, Hjørring

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 22. december 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Engbjergvej 8, 9850

Landzonetilladelse til nyt stuehus samt garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 22. december 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Lønstrupvej 286A, 9800

Landzonetilladelse til anlæggelse af sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 28. december 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Boruphedevej 37, Vrå

Landzonetilladelse til fritliggende tunneloverdækninger

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 29. december 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Ålborgvej 962, 9760 Vrå - Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Hjørring kommune har meddelt miljøgodkendelse til ejendommen.

Der er givet tilladelse til følgende fysiske ændringer af husdyrbruget:

  • Opførsel af ”3. Tilbygning ved vinkel” med et produktionsareal på 405 m2 til slagtegrise.
  • Opførsel af ”4. Ny stald” med et produktionsareal på 3.323 m2 til slagtegrise.

Der er således givet tilladelse til et produktionsareal på 5.916 m2.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 29. december 2020 kl. 23.59 .

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se kommunens afgørelse her.

 

 

Tollestrupvej 407, Vrå

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 31. december 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning