Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Tårs Vandværk, Højmarksvej 5, 9830 Tårs - Tilladelse til etablering af UV-desinfektionsanlæg som permanent beredskabsanlæg

Hjørring Kommune har givet tilladelse til etablering af UV-desinfektionsanlæg som permanent beredskabsanlæg til Tårs Vandværk, Højmarksvej 5, 9830 Tårs.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 18. oktober 2018.

Højmarksvej 5, 9830 Tårs - Fornyet indvindingstilladelse til Tårs Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Tårs Vandværk, Højmarksvej 5, 9800 Hjørring.

Tilladelse

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Kortbilag

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 16. oktober 2018.

Vandværksvej 43, 9800 Hjørring. - Fornyet indvindingstilladelse til Bagterp Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Bagterp Vandværk, Vandværksvej 43, 9800 Hjørring.

Tilladelse

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Kortbilag

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 22. oktober 2018.

Nordre Klitvej 50, 9800 Hjørring. - Fornyet indvindingstilladelse til Skallerup Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Skallerup Vandværk, Nordre Klitvej 50, 9800 Hjørring.

Tilladelse

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Kortbilag

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 22. oktober 2018.

Åbo Camping, Åbovej 18, Tversted - campinghytter

Tilladelse til opførelse af op til 19 campinghytter

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 27. september 2018

Klagevejledning

Øster Dammenvej 45. Udvidelse af husdyrbrug

Resume: Tillægget til miljøgodkendelse gør det muligt at udvide produktionen af slagtekyllinger fra 298 DE til 412 DE slagtekyllinger. I forbindelse med udvidelsen skal der bygges to nye kyllingehuse og et maskinhus, nord for de eksisterende kyllingehuse.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget senest den 1. oktober 2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730.

Se kommunens afgørelse

Miljøtilladelse til Krustrupvej 304, 9800 Hjørring

Hjørring Kommune har givet tilladelse til udvidelse af produktionen på Krustrupvej 304

Resume: Ansøgningen omfatter en udvidelse af produktionen på Krustrupvej 304, igennem udnyttelse af eksisterende produktionsareal, til en produktion af slagtesvin. Der etableres ingen nye staldbygninger. Produktionsareal og gyllebeholdere forbliver uændrede. I ansøgningen er der lavet tekniske beregninger på hhv. ammoniakbelastning på nærliggende naturområder og lugtgeneafstande til nærmeste enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone.
Det har ikke været nødvendigt at lave tekniske tiltag til lugtreduktion ift. at kunne overholde lugtgenekravene. Ansøger tilsigter en god staldhygiejne for ad den vej at reducere lugtemissionen fra ejendommen. Det er ansøgers vurdering, at udvidelsen kan gennemføres uden uacceptable påvirkninger af natur og omkringboende.
Det forventes at udvidelsen af dyreholdet, vil medføre en marginal merpåvirkning af transportbelastningen på det omkringliggende vejnet.

Kommunes vurdering

På baggrund af det indsendt ansøgningsmateriale har kommunen vurderet, at ændringen ikke giver anledning til væsentligt øget miljøpåvirkning i henhold til de gældende regler.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 01. oktober 2018 kl. 23.59. 

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se kommunens afgørelse med vurderinger og vilkår

Taagholtvej 206, Sindal

Landzonetilladelse til opførsel af hangar

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 02. oktober 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Vråvej 541, Børglum, Vrå

Landzonetilladelse til opført garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 3. oktober 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Kærsgård Strandvej 12, Hirtshals

Landzonetilladelse til udskiftning af fritidsbolig

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 04. oktober 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Løkkensvej 999, Løkken

Landzonetilladelse til opstilling af gittermast

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 08. oktober 2018

 Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Tollestrupvej 100, Vrå

Landzonetilladelse til opstilling af antennemast

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 8. oktober 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Kjulvej 3, Hirtshals

Landzonetilladelse til indretning af kursuslokale i garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 10. oktober 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Guldagervej 501, Hjørring - landzonetilladelse

Landzonetilladelse til anlæggelse af spildevandsanlæg

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 15. oktober 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for naturgasledning mellem Foldbjergvej 14 og Sdr Vråvej 121

Resume: I forbindelse med, at Vrå Mørtelværk ønsker at anvende naturgas til procesvarme, skal der anlægges en naturgasledning fra Foldbjergvej 14 til Sdr Vråvej 121.

Den nedgravede naturgasledning kommer til at gå gennem offentlige og private arealer.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.virk.dk og www.borger.dk

Klagen skal være modtaget senest den 17. oktober 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

VVM-screening af naturgasledning ved Vrå