Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Gefionsvej 44, Sindal

Landzonetilladelse til opførsel af stald og ridebane.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 10. april 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Jerupvej 462, Mosbjerg

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for overgang til udlederkontrol

Resume:

Mosbjerg Dambrug har ansøgt om at overgå til at blive kontrolleret på mængden af næringsstoffer, de udleder til vandløbet, istedet for at fortsætte med at blive kontrolleret på mængden af fiskefoder, der forbruger. I denne overgang ligger også på sigt en overgang til at indtageåvand via pumpe istedet for via stemmeværk.

Hjørring Kommune har VVM-screenet projektet og kontrolleret, at alle miljømæssige krav er overholdt. Matrikulære naboer er også blevet hørt i sagen uden at have bemærkninger.

Hjørring Kommune vurderer, at dambruget og dets overgang til en mere tidssvarende kontrolform og en for vandløbet gavnlig vandindtagning ikke kan få væsentlig effekt på miljøet eller omkringboende. Derfor afgør vi nu, at projektet ikke behøver at gennemgå en egentlig miljøvurderingsproces.

Der skal nu meddeles tilladelse til vandindvinding og miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Klage over kommunens afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 11.04.2019 kl. 23.59.  

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe på 7233 6733.

 

Bilag 1:VVM-afgørelse

Udvidelse af forlystelsesanlæg og erhvervsområde ved Løkkensholmsvej, Løkken

Hjørring Kommune har den 27. februar 2019 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er i høringsperioden indkommet 6 indsigelser/bemærkninger, som omhandler spørgsmål om vurdering af bilag IV-arter i kommuneplantillægget, adgangsforhold og skiltning mod statsvej, spørgsmål om tilslutningspligt til Løkken Varmeværk og spørgsmål om udnyttelsen af de arealer, der ligger i området ved Industrivej og Løkkensholmsvej. 

I kommuneplantillægget er tilføjet en vurdering i forhold til bilag IV-arter. I lokalplanen er reglerne om adgangsforhold og skiltning præciseret.

Lokalplan nr. 600-L12

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 21

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen er den 3. april 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 33 67 91

Skallerup Agro I/S, Søndermøllevej 85, 9800 Hjørring

Afgørelse om miljøtilladelse til: Skallerup Agro I/S

Skallerup Agro I/S har ansøgt om miljøtilladelse for udvidelse af produktionsarealet til 2.885 m2.

Udvidelsen omfatter en mindre udvidelse af staldanlægget, som opføres i tilknytning til det eksisterende staldanlæg. Der etableres flere sengebåse i den eksisterende stald og indrettes et areal til køer i den eksisterende lade. Samtidig skal der bygges en lille hestestald nord for stuehuset, indrettes en ny møddingsplads og den eksisterende gylletank overdækkes. Hestestalden etableres i en afstand af 20 m fra stuehuset.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk  

Klagen skal være modtaget senest den 12 april 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Smidstrupvej 331, Vrå

Landzonetilladelse – tilbygning til virksomhed

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 17. april 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Sdr. Vråvej 121, Vrå - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse til udlægning af forbrændingsslagge under plads og vejareal i forbindelse med Vrå Mørtelværk.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Vand og Jord via mail: TeamVandJord@hjoerring.dk eller ved at ringe 72 33 67 50.

Klagefristen er den 25. marts 2019.

Læs miljøgodkendelsen og screeningsafgørelsen her