Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Udledningstilladelse til udledning af filterskyllevand fra Lørslev Vandværk til Mølgård Bæk

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Lørslev Vandværk til Mølgård Bæk

Klagefrist er den 14. februar 2020.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Tryk her for at se udledningstilladelse med bilag

Skørbækshedevej 78, 9870 Sindal - Fornyet indvindingstilladelse til markvanding og screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har meddelt indvindingstilladelse til markvanding samt screeningsafgørelse om at indvindingen ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingsrapport på Skørbækshedevej 78, 9870 Sindal

Læs tilladelsen og screeningsafgørelsen her

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Klagefristen er den 14. februar 2020.

Søndermøllevej 85, 9800 Hjørring - Fornyet indvindingstilladelse til markvanding og screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har meddelt indvindingstilladelse til markvanding samt screeningsafgørelse om at indvindingen ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingsrapport på Søndermøllevej 85, 9800 Hjørring.

Læs tilladelsen og screeningsafgørelsen her

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Klagefristen er den 14. februar 2020.

Udledningstilladelse til udledning af filterskyllevand fra Vejby-Smidstrup Vandværk til Liver Å

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Vejby-Smidstrup Vandværk til Liver Å.

Klagefrist er den 6. februar 2020.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Tryk her for at se udledningstilladelse med bilag

Udvidelse af Sindal Biogas - Ugiltvej 20, Sindal

Hjørring kommune har den 18. december 2019 meddelt miljøgodkendelse og miljøvurderingstilladelse til udvidelse af biogasanlægget samt vedtaget lokalplan nr. 800-L05 og kommuneplantillæg nr. 30.

Tillægget til miljøgodkendelsen og miljøvurderingstilladelsen giver mulighed for at øge indtaget af biomasse til 200.000 ton pr. år, samt etablering af tre nye reaktortanke, med dertilhørende pumpehuse og indfødningsenheder, to lagertanke og en biomassehal. Lokalplan og kommuneplantillæg giver de planlægningsmæssige rammer for udvidelsen af anlægget.

Der er indkommet tre høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke medført ændringer i lokalplan, kommuneplantillæg, men betydet at der er foretaget en yderligere vurdering af støjforholdene, i tillægget til miljøgodkendelsen. I høringsperioden har Hjørring Kommune desuden indarbejdet et afsnit og vilkår omkring BAT i tillægget til miljøgodkendelsen.

Efter den politiske behandling af sagen, er der indarbejdet en forudsætning om pumpeledning i miljøvurderingstilladelsen.

Dokumenterne er vedtaget med de nævnte ændringer, i forhold til de offentliggjorte forslag.

Der er udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse på baggrund af de kommentarer, der er indkommet til planforslagene og miljørapporten i offentlighedsperioden. Miljøredegørelsen indeholder bl.a. en beskrivelse af, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne. Miljøredegørelsen har været forelagt Byrådet ved planens endelige vedtagelse.

Klagemuligheder
Der kan klages over kommunens afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse og Miljøvurderingstilladelse. Klagen skal være modtaget senest den 17. januar 2020 kl. 23:59.
Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Der kan tilsvarende klages over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse og kommunens afgørelse om miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagefristen til Planklagenævnet er den 17. januar 2020 kl. 23:59, og klagevejledning til Planklagenævnet finder du her.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til planerne, kan du kontakte Niels-Kristian Balle på tlf. 7233 6794 eller nkb@hjoerring.dk, og har du spørgsmål vedr. tillæg til miljøgodkendelsen eller VVM-tilladelsen, kan du kontakte Anders Rahbek Jensen på tlf. 7233 6741 eller teamerhverv@hjoerring.dk.

Du kan læse Hjørring Kommunes afgørelser herunder.

Tillæg til miljøgodkendelse

Miljøvurderingstilladelse

Lokalplan nr. 800-L05

Kommuneplantillæg nr. 30

Sammenfattende miljøredegørelse

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Udvidelse af Vrejlev Bioenergi - Vrejlev Møllevej 11, Vrå

Hjørring kommune har den 18. december 2019 meddelt tillæg til miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til udvidelse af biogasproduktionen samt vedtaget lokalplan nr. 900-L15 og kommuneplantillæg nr. 19.

Tillægget til miljøgodkendelsen og VVM-tilladelsen giver mulighed for at øge indtaget af biomasse til 100.000 ton pr. år, samt etablering af yderligere opgraderingsanlæg og reaktortank, samt udvide plansiloen. Lokalplan og kommuneplantillæg giver de planlægningsmæssige rammer for udvidelsen af anlægget.

Der er indkommet et høringssvar i høringsperioden. Høringssvaret har ikke medført ændringer i lokalplan, kommuneplantillæg, tillægget til miljøgodkendelse eller VVM-tilladelse. I høringsperioden har Hjørring Kommune dog indarbejdet et afsnit og vilkår omkring BAT i tillægget til miljøgodkendelsen, ligesom en projekttilpasning med pumpeledning er indarbejdet i VVM-tilladelsen. Dokumenterne er vedtaget med de nævnte ændringer, i forhold til de offentliggjorte forslag.

Der er udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse på baggrund af de kommentarer, der er indkommet til planforslagene og miljørapporten i offentlighedsperioden. Miljøredegørelsen indeholder bl.a. en beskrivelse af, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne. Miljøredegørelsen har været forelagt Byrådet ved planens endelige vedtagelse.

Klagemuligheder
Der kan klages over kommunens afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse og VVM-tilladelse. Klagen skal være modtaget senest den 17. januar 2020 kl. 23:59.
Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Der kan tilsvarende klages over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse og kommunens afgørelse om miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagefristen til Planklagenævnet er den 17. januar 2020 kl. 23:59, og klagevejledning til Planklagenævnet finder du her.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til planerne, kan du kontakte Niels-Kristian Balle på tlf. 7233 6794 eller nkb@hjoerring.dk, og har du spørgsmål vedr. tillæg til miljøgodkendelsen eller VVM-tilladelsen, kan du kontakte Anders Rahbek Jensen på tlf. 7233 6741 eller teamerhverv@hjoerring.dk.

Du kan læse Hjørring Kommunes afgørelser herunder.

Tillæg til miljøgodkendelse

VVM-tilladelse

Lokalplan nr. 900-L15

Kommuneplantillæg nr. 19

Sammenfattende miljøredegørelse

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde - Hulbakvej 47, Løkken

Hjørring kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af minivådområde ved Hulbakvej 47, Løkken ned til klostergrøften

Landzonetilladelse

Ansøgning

Oversigtskort

Klagemulighed

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefristen er den 17. januar 2020.

Kærsgårdvej 7, Hirtshals

Landzonetilladelse til etablering af sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 30. januar 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Mosbjergvej 33, Bindslev

Landzonetilladelse til solcelleanlæg

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 31. januar 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Vester dammenvej 59, 9800

Ansøger søger om at opføre en ny gyllebeholder på sin ejendom1.

Gyllebeholderen skal bruges til opsamling af gylle fra ejendommens svineproduktion,

og skal således opbevare gylle indtil udbringning.

 

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 03. februar 2020 kl. 23.59.

 Vester Dammenvej 59, 9800 - Afgørelse, gødningsopbevaringsanlæg.pdf

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Hirtshalsvej 15, 9881 Bindslev

Hjørring Kommune har modtaget en ansøgning fra ovenstående om tilladelse til at opføre en plansilo på 690 m² til opbevaring af ensilage. Der etableres et afløb for hver randzone, som føres til samletank og herfra til eksisterende gyllebeholder.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 03. februar 2020 kl. 23.59.

Afgørelse ensilageopbevaring - Hirthalsvej 15, 9881 Bindslev.pdf 

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Pilgårdsvej 104, Vrensted, Hjørring

Landzonetilladelse til udestue

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 11. februar 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Boruphedevej 37, Vrå

Landzonetilladelse til tunneloverdækning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99.

Klagefrist d. 11. februar 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Dammen Chicken Aps, Øster Dammenvej 45, 9800 Hjørring

Der ansøges om en udvidelse af ejendommen. I forbindelse med udvidelsen skal der etableres to nye kyllingehuse, opførelsen af

kyllingehusene er allerede påbegyndt, da disse blev godkendt i 2018 i forbindelse med en ansøgning om udvidelse – det er dog planen, at

kyllingehusene skal være større end hvad der blev givet godkendelse til i 2018, hvorfor de ikke indgår i nudrift. Foruden udvidelsen med de nye

kyllingehuse ønskes der en mere fleksibel tilladelse i de eksisterende stalde.

 

Miljøgodkendelse - Dammen Chicken Aps, Øster Dammenvej 45, 9800 Hjørring

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 13. februar 2020 kl. 23.59.

 

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Gl Landevej 45, Tornby

Landzonetilladelse til opførelse af anneks

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 13. februar 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning