Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Ugiltvej 36, Sindal - Fornyet indvindingstilladelse til markvanding og screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har meddelt indvindingstilladelse til markvanding samt screeningsafgørelse om at indvindingen ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingsrapport på Ugiltvej 36, Sindal

Læs tilladelsen og screeningsafgørelsen her

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Klagefristen er den 3. januar 2020.

Udledningstilladelse til udledning af filterskyllevand fra Hæstrup Vandværk til Harken Rakkeby bæk

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Hæstrup Vandværk til Harken Rakkeby Bæk via grøft. 

Klagefrist er den 2. januar 2020.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Tryk her for at se udledningstilladelse med bilag

Mosbjergvej 210, Sindal - Fornyet indvindingstilladelse til markvanding og screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har meddelt indvindingstilladelse til markvanding samt screeningsafgørelse om at indvindingen ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingsrapport på Mosbjergvej 210, Sindal

 Læs tilladelsen og screeningsafgørelsen her

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Klagefristen er den 23. december 2019.

Centerformål – tilbygning til Sparekassen Vendsyssel, Østergade 15, Vrå

Teknik- og Miljøudvalget har 13. november 2019 vedtaget lokalplan nr. 400-L06 og kommuneplantillæg nr. 37.

Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre lokalplanområdet, så ejendommen Korsgade 7 er udtaget af planen i fuldt omfang. Herudover er planen ikke ændret. Kommuneplantillægget er ændret tilsvarende vedr. Korsgade 7.

Lokalplan nr. 400-L06

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 37

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 20. december 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, kan du kontakte Niels-Kristian Balle på tlf. 7233 6794 eller niels-kristian.balle @hjoerring.dk

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. etablering af nyt separat regnvandsudløb til Hirsthals Havn.

 

Hjørring Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af nyt regnvandsudløb til Hirtshals Havn.

Udledningen sker til vestre havnebassin og placeres i hjørnet mellem vestkajen og sydvestkajen. Samtidig med afgørelsen om ikke VVM-pligt er der meddelt udledningstilladelse til udledning af tag- og overfladevand.

Klagefristen er den 6. dec. 2019. 

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. 

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udløbsledning kan ses her

Udledningstilladelse til separat regnvand, Hirtshals Vest

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra det planlagt separatkloakerede opland HI-A6A, Hirtshals vest. Udledningen etableres til vestre havnebassin, Hirthals Havn, i hjørnet mellem vestkajen og sydvestkajen. 

Klagefrist er den 6. dec. 2019.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Samtidig med udledningstilladelsen er der truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Tryk her for at se udledningstilladelse med bilag

Snevrevej 16, Hirtshals

Landzonetilladelse til garage/udhus

Yderligere information kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 5. december 2019

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

Hedevej 201, Hjørring- Landzonetilladelse - sø

Landzonetilladelse til anlæg af sø, på ejendommen Hedevej 201, Hjørring

Tilladelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 64
Klagefristen udløber den 9. december 2019

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Melbækvej 195, 9830 Tårs - Landzonetilladelse - sø

Landzonetilladelse til anlæg af sø, på ejendommen Melbækvej 195, 9830 Tårs

Tilladelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 64
Klagefristen udløber den 10. december 2019

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Tuenvej 641, 9870 Sindal

Landzonetilladelse til stålhal til landbrugsdrift

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 10. december 2019

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

Præstegårdsvej 6, Ugilt

Landzonetilladelse til anvendelse som beskyttet værksted

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 11. december 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Tilladelse til etablering af gydebanke og sandfang i Skårup Møllebæk

Hjørring Kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven, til etablering af gydebanke og sandfang i Skårup Møllebæk,

Tilladelsen kan ses her.

Klagevejledningen er vedlagt tilladelsen.

Klagefrist er den 12. december 2019. 

Kjulvej 3, Hirtshals

Landzonetilladelse til garage på 81 m²

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 12. december 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Hovedvejen 1C, 9850 Hirtshals

Lars Bak, Hovedvejen 1C, 9850 Hirtshals har ansøgt om en

miljøtilladelse til ændring af produktionsarealerne i eksisterende bygninger.

 

Ved en godkendelse opnås der en større fleksibilitet i dyreholdets sammensætning på bedriften, således at det fremover kan bestå af

enten ammekvæg eller malkekvæg.

 Miljøtilladelse §16b.pdf

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 12. december 2019 kl. 23.59.

 

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Præstebakken 7, 9881 Bindslev - Midlertidigt jorddepot

Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot på ejendommen Præstebakken 7, 9881 Bindslev

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

Tilladelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Klagefrist d. 6. december 2019

Livervej 40, 9800 Hjørring

Kort beskrivelse af sagen

John Bak, Livervej 40, 9800 Hjørring har fået en miljøtilladelse til

ændring af produktionsarealet til 400 m².

 

Ansøgningen omfattede godkendelse af ændring af produktionsarealerne i de

eksisterende bygninger. Der etableres dybstrøelse i den oprindelige bindestald.

Samtidig søges om at ændre dyretypen i den eksisterende rundbuehal fra geder til

kvæg.

Udkast til miljøgodkendelse §16a (u. BAT) - Endelig.pdf

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 19. december 2019 kl. 23.59.

 

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Guldagervej 361, Rønnovsdal, Hjørring

Landzonetilladelse til opsætning af lysmaster

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 20. december 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Pier II - Hirtshals Havn - VVM-afgørelse

Oplag af olie og lignende kemikalier i 1-1000 liters emballager i hal med opsamlingskapacitet kræver ikke yderligere miljøvurdering. Klagefist 20.12.2019

Se afgørelsen her

Miljøvej 6B, Hjørring. Tillæg til miljøgodkendelse

Resume: AVV får hermed tilladelse til at oplagre glas- og metalaffald indendørs i ressourcehallen istedet for kun at kunne oplagre affaldstypen udendørs i containere.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 27.12.2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelsen med kommunens vurderinger og vilkår

Udledningstilladelse til tag- og overfladevandvand Dammenvej 139, 9800 hjørring

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra den rene zone på LBT Biogas. Beliggende på Dammenvej 139, 9800 Hjørring. Udledningen sker via forsinkelsesbassin til Hæstrup Møllebæk. 

Klagefrist er den 27. dec. 2019.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Tryk her for at se udledningstilladelse med bilag

Udvidelse af biogasanlægget LBT Agro - Dammenvej 143, Hjørring

Hjørring kommune har meddelt miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til udvidelse af biogasproduktionen samt vedtaget lokalplan nr. 900.8110-L13b.

Miljøgodkendelsen og VVM-tilladelsen giver mulighed for at øge indtaget af biomasse til 100.000 ton pr. år, samt etablering nye ind- og udleveringstanke, et antal reaktortanke samt et opgraderingsanlæg. Lokalplanen giver de planlægningsmæssige rammer for udvidelse af anlægget.

Der er indkommet et høringssvar i høringsperioden. Høringssvaret har ikke medført ændringer i lokalplan, miljøgodkendelse eller VVM-tilladelse, og dokumenterne er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Klagemuligheder
Der kan klages over kommunens afgørelse om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse. Klagen skal være modtaget senest den 27. december 2019 kl. 23:59.
Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Der kan tilsvarende klages over Hjørring Kommunes beslutning om lokalplanens vedtagelse til Planklagenævnet. Klagefristen til Planklagenævnet er den 27. december 2019 kl. 23:59.

Klagevejledning til lokalplan

Spørgsmål
Har du spørgsmål til lokalplanen, kan du kontakte Anne Møller på tlf. 7233 6795 eller anne.moeller@hjoerring.dk, og har du spørgsmål til miljøgodkendelsen eller VVM-tilladelsen, kan du kontakte Team Erhverv på tlf. 7233 6730 eller teamerhverv@hjoerring.dk.

Du kan læse Hjørring Kommunes afgørelser herunder.

Miljøgodkendelse

VVM-tilladelse

Lokalplan nr. 900.8110-L13b

 Lokalplanens retsvirkninger

Søndermøllevej 219, Hjørring - Miljøtilladelse til husdyrbrug

Hjørring Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af produktionsarealet.

Miljøtilladelsen giver mulighed for at etablere yderligere arealer med sengebåse og spalter hvor der nu er malkestald samt forlængelse af kostalden mod øst. Forlængelsen bliver på 7 m x 26 m. I denne tilbygning skal opstilles to malkerobotter, etableres et seperationsafsnit samt et dybstrøelses skåneafsnit. Der etableres en udvendig foderkrybbe ved skåneafsnittets sydlige væg.

Der kan klages over kommunens afgørelse. Klagen skal være modtaget senest den 2. januar 2020 kl. 23:59.

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730 

Se miljøtilladelsen

Stabækvej 1, 9800 Hjørring - Afgørelse ensilageopbevaringanlæg

Afgørelse om tilladelse til udvidelse af eksisterende plansilo med 540 m². Der etableres et afløb, for hver randzone, som føres til samletank og herfra bliver det ledt til

sprinkleranlæg og sprinklet ud på de omkringliggende græsmarker.

 Afgørelse ensilageopbevaringsanlæg.pdf

Der er klagefrist den 2. januar 2020 kl. 23:59.

 

Der kan klages over kommunens afgørelse. Klagen skal være modtaget senest den 4. december 2019 kl. 23:59.

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730 

I/S Houstrupgård, Sæbyvej 829, 9830 Tårs.

I/S Houstrupgård, Sæbyvej 829, 9830 Tårs.

 Miljøgodkendelse §16a - Sæbyvej 826, 9830 Tårs.pdf

Der ansøges om muligheden for at kunne optimere produktion uden at produktionsarealet udvides. Optimeringen skal ske ved at der kun skal være årssøer i den gamle stald, hvor der optimeres på produktionen således at staldsystemet kan udnyttes bedre. Samtidigt er ønsket at udnytte kapaciteten i de nyere rundbuehaller fuldt ud med frats-produktionen, hvilket gøres ved at søge tilladelse til en fleksgruppe, således ejendommen får den størst mulige fleksibilitet i produktionen.

 

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 02. Januar 2020 kl. 23.59.

 

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730