Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen fra oversigten.

Centerområde ved Dronningensgade, Hjørring

Hjørring Kommune har d. 24. juni 2020 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er indkommet 19 høringssvar samt en underskriftsindsamling i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte lokalplanforslag.

Ændringerne omhandler primært:

  • Justering af byggeriet for at imødekomme nærmeste naboer i Kochsvej 6 og Dronningensgade 20 - vedrører altaner og hegn,
  • Tiltag der i højere grad indtænker hensynet til biodiversitet og flagermus - vedrører muligheden for grønne tage og afværgeforanstaltninger for de gamle Lindetræer, som fældes, og
  • Imødekommelse af bygherres ønsker til justeringer - vedrører små-ændringer af specifikke mål m.m. samt indretning af den offentlige p-plads.

Lokalplan nr. 101-L15

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 40

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Hesselholt Hansen på tlf. +4572336791 eller line.hesselholt@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. 

Klagefristen til Planklagenævnet er den 31. juli 2020.

Klagevejledning

Ålstrupvej 68, Vrå - Miljøgodkendelse til udlægning af restprodukter

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse og screeningsafgørelse til udlægning af restprodukter under plansiloer og vej i forbindelse med BB Biogas.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø på mail: teammiljoe@hjoerring.dk eller tlf. 72 33 67 50.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er 29. juli 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen

Læs miljøgodkendelsen og screeningsafgørelsen her

Ældrecenter, Ved Banen, Sindal

Hjørring Kommune har 24. juni 2020 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er indkommet 6 høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte lokalplanforslag. Det skal fremgå af lokalplanens redegørelse, ” at der skal indhentes tilladelse fra Banedanmark i henhold til Jernbanelovens § 24, hvor der blandet andet står anført, at: Der kan ikke uden tilladelse fra Banedanmark foretages udgravninger eller opfyldninger eller anbringes materiel eller materialer i en sådan nærhed af Banedanmarks område, at der derved kan opstå fare for driften”.

Lokalplan nr. 300-L09

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 38

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Tonni Hansen på tlf. +4572336791 eller tonni.hansen@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. 

Klagefristen til Planklagenævnet er den 29. juli 2020.

Klagevejledning

Centerområde ved Doggerbanke, Hirtshals

Hjørring Kommune har 24. juni 2020 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er indkommet 24 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke medført ændringer, og planerne er vedtaget uden ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag.  

Lokalplan nr. 202-L05

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 28

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Tonni Hansen på tlf. +4572336791 eller tonni.hansen@hjoerring.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. 

Klagefristen til Planklagenævnet er den 29. juli 2020.

Klagevejledning

Kragemarken 17-23, Hirtshals - Indbygning af jord i kunstig klit samt screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til indbygning af lettere forurenet jord i kunstig klit på Kragemarken 17-23, Hirtshals. Der er lavet en miljøscreening af genanvendelsen af jord. 

Der kan klages over afgørelsen - Klagefristen er 16. juli 2020. Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

Læs tilladesen her

Bilag 1 Screening 

Bilag 2 oversigtskort 

Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning

Ejer af Kammervej 45, Lendum søger om tilladelse til at nedrive ejendommens stuehus, der er opført i 1877, og det med stuehuset sammenbyggede lade og stald. Stuehuset er i 2012 udpeget som bevaringsværdigt med bevaringsværdien 3.

Hjørring Kommune har den 28. maj 2020 besluttet ikke at udarbejde en lokalplan, hvor stuehuset udpeges som bevaringsværdig. På denne baggrund vil kommunen snarest meddele tilladelse til nedrivning.

Yderligere oplysninger på tlf. 7233 6794.

Hotel- og boligformål ved Harald Fischers vej 47A, Løkken

Hjørring Kommune har 27. maj 2020 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte lokalplanforslag.

Lokalplanen er ændret således, at:

  • muligheden for kviste på annekset udgår af § 2.5, ligesom muligheden for tilbygning af annekset udgår af § 2.7.
  • 5.2 omformuleres, så støjhegn kan gives en større højde end 1,8 m, hvis der måtte være behov for yderligere støjdæmpning, og det præciseres, at det kun er yderste lag, der skal fremstå i bestemte materialer (derved kan hegnets kerne består af andre støj-dæmpende materialer, tykkelsen af hegnet reguleres ikke).
  • det præciseres i en note til § 1.2, at det gamle butikslokale kan anvendes til museum/butik/reception. Det vil forsat forudsættes, at den primære anvendelse er bolig eller hotel og dermed ikke en selvstændig funktion.
  • det i § 6.3. tilføjes, hvor der kan ske vareindlevering (korttidsparkering).

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser af teksten.

Lokalplan nr. 600-L13

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 33

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Hesselholt Hansen på tlf. +4572336772 eller line.hesselholt@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. 

Klagefristen til Planklagenævnet er den 8. juli 2020.

Klagevejledning

Vrenstedvej 334, Løkken

Landzonetilladelse til sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist den 7. juli 2020

Afgørelsen kan ses her 

Klagevejledning

Nørregårdsvej 34, Lørslev, 9800

Landzonetilladelse til opstilling af antennemast

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 8. juli 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Vråvej 550, vrå - Gødningsopbevaringsanlæg

Ansøger har søgt om at etablere en gyllebeholder

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 10. juli 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teammiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår her.

Skibsbyvej 129, 9800 Hjørring - Ensilageplads

Hjørring kommune har givet tilladelse til opførelse af ensilageplads.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 10. juli 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teammiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår her.

Krogskærvej 23, 9760 Vrå - Gyllebeholder

Hjørring kommune har giver tilladelse til opførelse af gyllebeholder.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 10. juli 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teammiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår her.

Vellingshøjvej 368, Hjørring

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til Højene Hallen indeholdende omklædningsfaciliteter.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 13. juli 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Tilladelse til kystbeskyttelse ved Skallerup Klit

Hjørring Kommune meddeler hermed, den 19. juni 2020, at der er truffet afgørelse om, at give tilladelse til et kystbeskyttelsesanlæg ved Skallerup Klit.

Hjørring Kommune giver hermed tilladelse til etablering af kystbeskyttelsesanlæg i form af en tildækket skråningsbeskyttelse med tilhørende kompensationsfodring på en ca. 1010 meter strækning ved Skallerup Klit. Projektet etableres på følgende matrikler: 24g og 26a, Skallerup Præstegård, Skallerup.

Anlægget etableres af Skallerup Seaside Resort A/S, som bliver ejer og ansvarlig for anlægget. 

Ansøgningen imødekommes fordi Kommunen samtidig har udstedt påbud om at fjerne de fire eksisterende høfder, som Skallerup Seaside Resort A/S er ejer af. Påbuddet udstedes pga. høfdernes negative effekt på erosionen i området. Udnyttelsen af tilladelsen er betinget af de fire høfder fjernes.

Der er samtidig truffet afgørelse om projektet ikke kræver miljøvurdering og at projektet ikke påvirker Natura2000-områder eller beskyttede arter.

Se afgørelsen med bilag nedenfor. Påbuddet kan også ses nedenfor.

Klagemulighed

Det vedlagte afgørelses-dokument indeholder 3 afgørelser:
- Afgørelse om at give tilladelse til kystbeskyttelse (Lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020)
- Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes Natura2000-konsekvensvurdering (Bkg. nr. 654 af 19. maj 2020)
- Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering (Lov nr. 1225 af 25. oktober 2018)

For alle afgørelser gælder, at modtageren af denne afgørelse samt ejeren af den berørte ejendom, kan klage over retlige spørgsmål i afgørelsen til Miljø- og  Fødevareklagenævnet, jf. Kystbeskyttelseslovens § 18. Det samme kan en række foreninger og organisationer, og desuden enhver med væsentlig og individuel interesse i sagen. Denne ret afgøres af klagenævnet.

Evt. klage indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du kan finde via www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Klagen skal således være modtaget senest den 17. juli 2020 kl. 23:59.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Christina Weidick Kærsgaard på tlf. 7233 6767 eller cwk@hjoerring.dk

Du kan læse Hjørring Kommunes afgørelse herunder.

Afgørelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5a

Bilag 5b

Påbud

Kortbilag

 

 

Afgørelse om ikke-lokalplanpligt til kystbeskyttelsesanlæg ved Nørlev Strand

Hjørring Kommune meddeler hermed, den 19. juni 2020, at der er truffet afgørelse om, at etablering af et kystbeskyttelsesanlæg ved Nørlev Strand ikke er lokalplanpligtigt.

Hjørring Kommune har hermed truffet afgørelse om, at den kystbeskyttelse, som Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til, ikke er lokalplanpligtig jf. Planlovens § 13, stk. 2. Det vil sige, at der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan, før kystbeskyttelsen kan etableres.

Hjørring Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at den kystbeskyttelse, som Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til, ikke er omfattet af lokalplan 480.8 og 480.8a begge for sommerhusområdet mellem Nørlev Strandvej og feriebyen ”Skallerup Klit” fra og derfor heller ikke kræver dispensationer fra lokalplanerne.

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du kan finde via www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Klagen skal således være modtaget senest den 17. juli 2020 kl. 23:59.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anne Møller Jørgensen på tlf. 7233 6795 eller anne.moeller@hjoerring.dk

Du kan læse Hjørring Kommunes afgørelse herunder.

Afgørelse

Tilladelse til kystbeskyttelse ved Nørlev Strand

Hjørring Kommune meddeler hermed, den 19. juni 2020, at der er truffet afgørelse om, at give tilladelse til et kystbeskyttelsesanlæg ved Nørlev Strand.

Hjørring Kommune giver hermed tilladelse til etablering af et nyt kystbeskyttelsesanlæg i form af en tildækket skråningsbeskyttelse med tilhørende kompensationsfodring på en ca. 70 + 430 meter lang strækning ved Nørlev Strand. Projektet etableres på følgende matrikler: De sydligste 70 meter ligger på matr.nr. 28a og 28i, Skallerup Præstegård, Skallerup. De nordligste 430 meter ligger på matr.nr. 28d, 29a, 33a, 33g og 44a, Skallerup Præstegård, Skallerup. Tilladelsen omfatter også det eksisterende 140 meter lange anlæg ud for Morgenvej, beliggende på matr.nr. 28a, 28b, 28c, 28i, 28h, 28e, 28d og 29a Skallerup Præstegård, Skallerup.

Nærværende tilladelse gælder således både for det eksisterende anlæg ud for Morgenvej og det nye anlæg, beliggende syd og nord for dette. Anlægget får
således en samlet længde på 640 meter. Tilladelsen til det samlede anlæg kan overdrages til et Kystbeskyttelseslag for Grundejerforeningen Nørlev, når vedtægterne hertil er godkendt af kommunen. Da laget endnu ikke er stiftet, stiles tilladelsen til formand for Grundejerforeningen Nørlev Strand, med henbliv på overdragelse til kystbeskyttelseslaget inden etablering. 

Der er samtidig truffet afgørelse om projektet ikke kræver miljøvurdering og at projektet ikke påvirker Natura2000-områder eller beskyttede arter.

Se afgørelse med bilag nedenfor.

Klagemulighed

Det vedlagte afgørelses-dokument indeholder 3 afgørelser:
- Afgørelse om at give tilladelse til kystbeskyttelse (Lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020)
- Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes Natura2000-konsekvensvurdering (Bkg. nr. 654 af 19. maj 2020)
- Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering (Lov nr. 1225 af 25. oktober 2018)

For alle afgørelser gælder, at modtageren af denne afgørelse samt ejeren af den berørte ejendom, kan klage over retlige spørgsmål i afgørelsen til Miljø- og  Fødevareklagenævnet, jf. Kystbeskyttelseslovens § 18. Det samme kan en række foreninger og organisationer, og desuden enhver med væsentlig og individuel interesse i sagen. Denne ret afgøres af klagenævnet.

Evt. klage indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du kan finde via www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Klagen skal således være modtaget senest den 17. juli 2020 kl. 23:59.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Christina Weidick Kærsgaard på tlf. 7233 6767 eller cwk@hjoerring.dk

Du kan læse Hjørring Kommunes afgørelse herunder.

Afgørelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5a

Bilag 5b

Afgørelse om ikke-lokalplanpligt til kystbeskyttelse ved Skallerup Klit

Hjørring Kommune meddeler hermed, den 19. juni 2020, at der er truffet afgørelse om, at etablering af et kystbeskyttelsesanlæg ved Skallerup Klit ikke er lokalplanpligtigt.

Hjørring Kommune har hermed truffet afgørelse om, at den kystbeskyttelse, som Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til, ikke er lokalplanpligtig jf. Planlovens § 13, stk. 2. Det vil sige, at der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan, før kystbeskyttelsen kan gennemføres.

Hjørring Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at den kystbeskyttelse, som Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til, ikke er omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 for Skallerup-Vennebjerg Kommune fra 1963 og derfor heller ikke kræver dispensation fra byplanvedtægten.

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du kan finde via www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Klagen skal således være modtaget senest den 17. juli 2020 kl. 23:59.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anne Møller Jørgensen på tlf. 7233 6795 eller anne.moeller@hjoerring.dk

Du kan læse Hjørring Kommunes afgørelse herunder.

Afgørelse

Engkærvej 25, Poulstrup, Vrå

Landzonetilladelse til opstilling af antennemast

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 21. juli 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Vesterskovvej 39 - Screeningsafgørelse og tilladelse til skovrejsning

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning på ejendommen Vesterskovvej 39 og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 23. juli 2020, kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Natur på tlf 72 33 65 80

Screeningsafgørelsen kan ses her

Tilladelsen til skovrejsning kan ses her

Lønstrupvej 580, 9800 Hjørring - tilladelse til udspredning af spildevand fra vaskeplads på landbrugsarealer

Hjørring Kommune har givet tilladelse til at vand fra vaskepladsen, må udspredes på landbrugsarealer

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 27. juli 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø teammiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Guldagerhedevej 45, Vrå

Landzonetilladelse til udhus samt overdækning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 27. juli 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Hæstrupvej 76A, 9800

Lovliggørende landzonetilladelse til sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 29. juli 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Lønstrupvej 286 A, 9800

Landzonetilladelse til anlæggelse af sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 31. juli 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Højrupvej 37, 9850 Hirtshals - Miljøgodkendelse til husdyrbruget

Hjørring kommune har meddelt miljøgodkendelse til ejendommen.

Der er givet godkendelse til eksisterende produktionsarealer efter stipladsmodellen for derved at skabe størst mulig fleksibilitet i produktionen, inden for lovens rammer. Her i er der godkendt en udvidelse i 3 etaper med 3 tilbygninger der skal anvendes som henholdsvis farestald i etape 1 på 208 m² produktionsareal, 2 tilbygninger til smågrisestalden i etape 2 og 3 på 420 m² produktionsareal hver, samlet 840 m² produktionsareal til smågrise og opførelse af en ny gyllebeholder, samt overdækning er en eksisterende.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 31. juli 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se kommunens afgørelse her

Willemoesvej 20, 9850 Hirtshals. Miljøgodkendelse til tanklager for biomasse.

Resume: Hjørring Kommune har 07.07.2020 meddelt miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til kloak til Biomass AS Hirtshals til et kommende tanklager på Willemoesvej 20 på Hirtshals Havn.

Der er tale om midlertidigt oplag af biomasser så som fiskeensialge og glycerin, som leveres med tankbil eller skib, og som leveres videre til fx biogasanlæg. Tankene står i tankgård som ekstra sikring.

En hver med særskilt individuel interesse i sagen, samt visse organisationer og foreninger kan klage over afgørelsen. Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 04.08.2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team miljø via mail teammiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

se afgørelsen om Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse - Biomass Tanklager her.