Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Kystvejen 82, 9480 Løkken - Forlængelse af tilladelse til udledning for Nr. Lyngby Renseanlæg.

Hjørring Kommune meddelser hermed tilladelse til at Nr. Lyngby renseanlæg kan fortsætte med desinficere det rensede spildevand forinden udledning til havområdet Skagerrak. 

Nr. Lyngby renseanlæg har siden 2013 hygiejnesiret udledningen af renset spildevand fra Nørre Lyngby renseanlæg via Kemiras DesinFix®. Tilladelsen var en midlertidig tilladelse, givet efter forsøg med udledning. Nærværende tilladelse er en forlængelse af den tidligere, løbende fra 2019-2024. 

Tilladelsen kan læses her

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Klagefrist er den. 14. august 2019. 

Vestermarksvej 25, 9760 Vrå - Jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg på ejendommen Vestermarksvej 25, 9760 Vrå

Tilladelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22
Klagefrist d. 13. august 2019

Melbækvej 195, 9830 Tårs - Skovrejsningsprojekt

Godkendelse af skovrejsningsprojekt på matr.nr. 29a, Den sydlig-mellemste Del, Ugilt.
Hjørring Kommune har godkendt anmeldelse af skovrejsningsprojekt samt afgjort at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Tilladelse

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.virk.dk og www.borger.dk

Klagefrist d. 12. august 2019

Stensbæk 1, 9881 Bindslev - Landzonetilladelse - Minivådområde

Landzonetilladelse til anlæg af et minivådområde på ejendommen Stensbæk 1, 9881 Bindslev

Tilladelse

Klagevejledning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 67
Klagefrist d. 5. august 2019

Sdr. Vråvej 121, Vrå - Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse og screeningsafgørelse til udlægning af retsprodukter under plads i forbindelse med Vrå Mørtelværk.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Vand og Jord på mail teamvandjord@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 72 33 67 50.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er 2. august 2019.

Klage over kommunens afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk.

Læs miljøgodkendelsen og screeningsafgørelsen her

Planstrategi ”Horisont & Handlekraft”

Hjørring Kommune har den 26. juni 2019 vedtaget planstrategien ”Horisont & Handlekraft” med tilhørende bilag om bl.a. udpegning i kystnærhedszonen af nye udviklingsområder og nyt sommerhusområde ved Løkken.

Der er i høringsperioden indkommet 11 indsigelser/bemærkninger. Høringssvarene har ikke betydet ændringer, og planstrategien er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. 

Horisont & Handlekraft er den overordnede strategi, der kobler sektorpolitikker og indsatser på kommunens forskellige driftsområder og er dermed også tæt knyttet til den økonomiske planlægning.

Horisont & Handlekraft sætter kursen for kommunens udvikling i indeværende byrådsperiode samt årene fremover.

Horisont & Handlekraft er således både et overordnet prioriterings- og styringsinstrument og retningsgivende for den efterfølgende temarevision af kommuneplanen.

Horisont og Handlekraft

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. 

Klagefristen er den 1. august 2019

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572333232

Kystbeskyttelse, sandfodring på søterritoriet ud for Løkken, Nr. Lyngby og Lønstrup

Hjørring Kommune har givet tilladelse til sandfodring på søterritoriet på strækninger ud for Løkken, Nr. Lyngby og Lønstrup.

Klage over kommunens afgørelse skal indsendes til Hjørring kommune, der videresender klagen med sagens akter til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest 30. juli 2019.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Hjørring kommune via mail thomas.lomholt@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6751.

Se tilladelsen til sandfodring her

Se afgørelsen om ikke-VVM pligt her

Boligområde ved Spangkærvej 79 i Højene Øst, Hjørring

Hjørring Kommune har d. 26. juni 2019 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er i høringsperioden indkommet 14 bemærkninger. Høringssvarene har ikke medført ændringer. Efter henvendelse og yderligere undersøgelser af aktiviteten på boldbanerne vest for lokalplanområdet er muligheden for at udstykke boligparceller rykket 10 m mod øst, så der skabes en afstand fra boligerne til boldbanerne. Lokalplanen er tilrettet i henhold til ovenstående.

Lokalplan nr. 108-L04

Lokalplanens retsvirkninger

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. 

Klagefristen er den 25. juli 2019

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336797.

Løkkensvej 245, Hjørring - Indvindingstilladelse til markvanding samt screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har meddelt indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM pligt på Løkkensvej 245, Hjørring.

Læs tilladelsen og screeningsafgørelsen her

Afgørelsen kan påklages. Klage over kommunens afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 27. juli 2019 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Vand og Jord via mail teamvandjord@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6750.

Idræts Alle 1, 9760 Vrå Udledningstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand via forsinkelsesbassin til vandløbet Elbæk i Vrå. 

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Vand og Jord via mail: TeamVandJord@hjoerring.dk eller ved at ringe 72 33 67 50.

Klagefristen er den 29. April 2019.

Udledningstilladelse samt klagevejledning

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt screenningsskema

Måstrup Hedevej 75, 9881 Bindslev- tilladelse til etablering af sø

Landzonetilladelse til etablering af sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 64

Klagefrist d. 13. juni 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Tanggårdsvej 123, Bjergby - tilladelse til etablering af sø

Landzonetilladelse til etablering af sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 64

Klagefrist d. 25. juni 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Klarupvej 80, 9870 Sindal - Jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg på ejendommen Klarupvej 80, 9870 Sindal

Tilladelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22

Klagefrist d. 9. juli 2019

 

 

Vrejlev klostervej 525, Vrå - Jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg på ejendommen Vrejlev klostervej 525, 9760 Vrå

Tilladelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22
Klagefrist d. 12. juli 2019

Trangetvej 675, 980 Tårs - Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelse af et samlet produktionsareal på ialt 1729 m2

Der etableres ingen ny bygninger. Godkendelsen omhandler alene en mere fleksibel udnyttelse af bygningerne.

Klage over kommunens afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. 
Klagen skal være modtaget senest 19. juli 2019 kl. 23.59

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.
Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du kan flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelsen.

 

Møjensvej 79, Lørslev, 9800

Landzonetilladelse til dobbelt garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 24. juli 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Magnesmindevej 85, Hjørring

Lovliggørende landzonetilladelse til garage og solcelleanlæg

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 25. juli 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Vedtagelse af fællesregulativ for vandløb i Hjørring og Frederikshavn Kommuner

Vedtagelse af fællesregulativ for vandløb i Hjørring og Frederikshavn Kommuner

 

Et nyt fællesregulativ for offentlige vandløb i Hjørring og Frederikshavn Kommune samt grænsevandløb til Brønderslev og Jammerbugt Kommuner er politisk godkendt i de enkelte kommuner følgende datoer:

  • Hjørring Kommune: 27. marts 2019

  • Frederikshavn Kommune: 27. marts 2019

  • Brønderslev Kommune: 6. maj 2019

  • Jammerbugt Kommune: 24. juni 2019

Regulativet kan findes på kommunens planportal på https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/1264

Regulativet kan påklages inden for 4 uger fra offentliggørelsen.

Klagefristen udløber den 31. juli 2019.

Regulativet træder i kraft ved udløbet af klagefristen, medmindre det bliver påklaget.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål kan du kontakte Team Natur på natur@hjoerring.dk eller ved at ringe til 72 33 67 56

Berørte parter kan klage over afgørelsen efter vandløbsloven til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 31. juli 2019. Du kan læse mere i Klagevejledning efter vandløbsloven.

Links til:  Fællesregulativet, liste over gældende regulativer, oversigt over ændringer, Klagevejledning efter vandløbsloven

 

 

Johs E Rasmussens Vej 12 i Hjørring

Tillæg til miljøgodkendelse og screening for miljøkonsekvensvurdering af Rolltech A/S, Johs E Rasmussens Vej 12 i Hjørring.

Miljøgodkendelsen gør det muligt at flytte proceslinjer fra W. Brüels Vej 20 til den nye bygning på Johs E Rasmussens Vej 12

Klage over kommunes afgørelser, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 1. august 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730 

Se tillæg til miljøgodkendelse her

Se miljøkonsekvensvurdering her

Troldnæsvej 5, Hjørring

Landzonetilladelse til opførelse af garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 07. august 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Dybdalsvej 141, Sindal

Landzonetilladelse til opstilling af gittermast og teknikbygning.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 09. august 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Sdr Vråvej 121, Vrå

Landzonetilladelse til etablering af vaskeplads og placering af container.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 13. august 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning