Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen fra oversigten.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for Jordvarmeanlæg på frederikshavnsvej 260, 9800 Hjørring

Hjørring kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt for jordvarmeanlæg på Frederikshavnsvej 260, 9800 Hjørring.

Klagefrist er den 29. april 2020.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Tryk her for at se afgørelse om ikke VVM-pligt med bilag

Udledningstilladelse til filterskyllevand fra Hirtshals Øst Vandværk

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til udledning af Filterskyllevand fra Hirtshals Øst Vandværk, beliggende på Søttrupvej 11, 9881 Bindslev. Udledningen sker via retentionstanke til Tilløb til Hejsel bæk.

Klagefrist er den 28. april 2020.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Tryk her for at se udledningstilladelsen med bilag

Centerområde ved Jernbanegade og Jørgen Fibigersgade (Cirkuspladsen), Hirtshals

Hjørring Kommune har d. 25. marts 2020 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er indkommet 6 høringssvar i høringsperioden. Administrationen har ønskes mindre ændringer ift. at skabe mulighed for sammenhæng mellem projektet med lægehuset og den fremtidige områdefornyelse i forbindelse med Jernbanegade.

Derfor er det besluttet at ændre det offentliggjorte planforslag. Lokalplanen er ændret i § 5.1, så min. 6 parkeringspladser skal være græsarmering, fremfor et specifikt areal i delområdet. Derudover er der indarbejdet en ny bestemmelse i § 4, så det er muligt at bearbejde op til 0,5 m mod Jernbanegade, for at skabe et sammenhængende område, hvis Jernbanegade udvikles.

Lokalplan nr. 202-L05

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 32

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte June Gina Heiselberg på tlf. +4572336797 eller june.heiselberg@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 27. april 2020.

Klagevejledning

Udledningstilladelse til separat regnvand, Nørrelund Sindal

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra det separatkloakerede opland SI-A9.1 ved Nørrelund i Sindal. Udledningen sker via forsinkelsesbassin til Tilløb til Rømers Bæk.

Klagefrist er den 22. april 2020.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Tryk her for at se udledningstilladelsen med bilag

Tilladelse til oprensning af regnvandsbassin i Vrejlev

Hjørring Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af Vejdirektoratets regnvandsbassin i Vrejlev.

Se tilladelsen her

Klagefristen er senest 14. april 2020.

Klagevejlening fremgår af tilladelsen.

Tilladelse til oprensning af regnvandsbassin ved Fuglsig Hovedgaard

Hjørring Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af Vejdirektoratets regnvandsbassin ved Fuglsig Hovedgaard.

Se tilladelsen her

Klagefristen er senest 14. april 2020.

Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

Tilladelse til oprensning af regnvandsbassin ved Asdal -1

Hjørring Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af Vejdirektoratets regnvandsbassin ved Asdal (matr.nr. 7000t Asdal Hgd.)

Se tilladelsen her

Klagefristen er senest 14. april 2020.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Tilladelse til oprensning af regnvandsbassin ved Asdal - 2

Hjørring Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af Vejdirektoratets regnvandsbassin ved Asdal (matr.nr. 7000x Asdal Hgd.)

Se tilladelsen her

Klagefristen er senest 14. april 2020.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Tilladelse til Hirtshals Øst vandværk (Hjørring Vandselskab)

Hjørring Kommune giver hermed tilladelse til renovering af Hirtshals Øst vandværk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 14. april 2020.

Tilladelse til rørlægning og regulering af en delstrækning af Emmersbæk

Tilladelse til rørlægning og regulering af en delstrækning af Emmersbæk med klagevejledning

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Dam-Hansen på tlf. +45  72 33 67 27 eller ldh@hjoerring.dk

Afgørelsen kan ses her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet via https://naevneneshus.dk/

Klagefrist d. 24 marts 2020

Kærsgårdvej 6, 9800 Hjørring - Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøgningen omfatter etablering af lidt flere produktionsarealer i de eksisterende bygninger.

Etablering af en ny støbt plads til kalvehytter, etablering af mere plansiloareal samt etablering af en
møddingsplads. Der skal etableres produktionsarealer på den nuværende opsamlingsplads samt
hvor der i dag er malkestald, idet der skal installeres malkerobotter.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 23. april 2020 kl. 23.59.

se Miljøgodkendelse af Kærsgårdvej 6, 9800 Hjørring

Egevej 49, 9480 Løkken - BHJ

Afgørelse om ikke-behov for basistilstandsrapport

BHJ A/S har 06.11.2020 indsendt en rapport ”Vurdering af farlige stoffer”, udfærdiget af COWI. Rapporten svarer til Trin 1-3 i basistilstandsrapporten, som beskrevet i af EU-kommissionens vejledning på området. Derefter har BHJ sløjfet en fyringsolietank og anskaffet en ny med ny placering. Denne tank har Hjørring Kommune inspiceret 26.02.2020.

Hjørring Kommune træffer hermed afgørelse om, at der ikke er behov for at gå videre med de sidste trin i en basistilstandsrapport.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. godkendebekendtgørelsens §56 stk. 4. Der kan dog anlægges civilt søgsmål hos domstolene. Dettes skal ske senest 6 måner efter afgørelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens §101. Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningen) kan også på henvendelse tage stilling til om Hjørring Kommune har udført sine miljømæssige pligter tilfredsstillende.

Se kommunens afgørelse her

Rævevej 12, 9480 Løkken

Tilladelse til etablering af jordvarme

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22

Klagefrist d. 27. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Klodskevej 71, 9800 Hjørring

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 06. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Kammervej 45, 9870 Sindal

Tilladelse til etablering af jordvarme

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22

Klagefrist d. 15. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Ålborgvej 202, Hjørring

Landzonetilladelse til anlæggelse af ridebane

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 13. april 2020

Klagevejledning

Øster Stokbrovej 15, Jerslev. Revurdering

Revurdering af miljøgodkendelse

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 13. april 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Bjergevej 60, 9800 Hjørring

Tilladelse til etablering af jordvarme

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22

Klagefrist d. 10. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Skovgårdsvej 101, Tårs

Landzonetilladelse til 86 m² garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 14.april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Uggerby Å's udløb, Uggerby/Tversted

Landzonetilladelse til flytning af bro over Uggerby Å, samt stiforbindelse.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 15. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Måstrupvej 250, Sindal. Miljøtilladelse

I forbindelse med udvidelse af produktionsarealet ansøges der om miljøtilladelse til husdyrbruget på Måstrupvej 250, 9870 Sindal.

Der etableres et udvendigt foderbord på en del af kostalden, hvorved produktionsarealet i kostalden udvides med 312 m2, da der etableres en skrabegang mellem sengebåsene og det udvendige foderbord. Herudover etableres en ny ensilagesilo syd for de eksisterende ensilagesiloer. Kørevejen ændres, således den går øst om ensilagesiloerne.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 15. april 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Lyngbyvej 331, Løkken

Landzonetilladelse til toiletbygning på campingplads

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 16. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Elme Alle 37, Ilbro

Landzonetilladelse til garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 17. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Strandvejen 11A, Hirtshals

Landzonetilladelse til ny beboelse samt dispensation fra lokalplan til opførelse i træ

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 20. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Skallerupvej 810, 9800 Hjørring

Landzonetilladelse til etablering af bryggeri, værksted m.m.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 21. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Harpsøvej 65, 9830 Tårs. Miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Ansøgningen omfatter en udvidelse af rugeægsproduktionen på husdyrbruget beliggende Harpsøvej 65.

Udvidelsen vil foregå som en bedre og mere fleksibel udnyttelse af produktionsareal i eksisterende stalde, samt nybygning af en ny staldbygning.

Den nye staldbygning bygges som en stald med et produktionsareal på 2.100 m2, vest for Harpsøvej. Der etableres underjordisk gangforbindelse under Harpsøvej, for at sikre at staldene er forbundet. Dette ønskes gjort for at højne biosikkerhed på husdyrbruget, og forhindre smittespredning.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø – og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 22. april 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Ilbro Byvej 72, Hjørring

Landzonetilladelse til 48 meter høj antennemast

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 22. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Præstevejen 4, Bindslev

Landzonetilladelse til 120 m² rundbuehal

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 24. april 2020

Afgørelsen kan ses her

 Klagevejledning

Dvergetvedvej 580, 9900 Frederikshavn

Ændret placering af to i forvejen godkendte gyllebeholdere.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 20. april 2020 kl. 23.59.

Du kan se kommunens afgørelse her

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

 

Åsendrupvej 21, Løkken

Landzonetilladelse til opdeling af bolig i to

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 30. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning