Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen fra oversigten.

Tilladelse til rørlægning og regulering af en delstrækning af Emmersbæk

Tilladelse til rørlægning og regulering af en delstrækning af Emmersbæk med klagevejledning

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Dam-Hansen på tlf. +45  72 33 67 27 eller ldh@hjoerring.dk

Afgørelsen kan ses her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet via https://naevneneshus.dk/

Klagefrist d. 24 marts 2020

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde - Hulbakvej 47, Løkken

Hjørring kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af minivådområde ved Hulbakvej 47, Løkken ned til klostergrøften

Landzonetilladelse

Ansøgning

Oversigtskort

Klagemulighed

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefristen er den 17. januar 2020.

Ulstrupvej 9A, Hjørring – Gartneriet Landlyst

Landzonetilladelse til opførelse af 280 m² bygning til gartneri-formål

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 25. februar 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Veste Hedevej 70, Hjørring

Landzonetilladelse til nyt stuehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 25. februar 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Arealreservation til vejanlæg mellem Skagensvej og Vellingshøjvej/Ringvejen i Hjørring

Vedtagelse af planforslag

Hjørring Kommune har d. 29. januar 2020 vedtaget kommuneplantillæg nr. 31.

Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke betydet ændringer, og planen er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Kommuneplantillæg nr. 31
Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte June Gina Heiselberg på tlf. +4572336797 eller june.heiselberg@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 28. februar 2020.

Klagevejledning

 

Georg Jensen A/S på Georg Jensens Vej 2 i Hjørring

Revurdering/tillæg til miljøgodkendelse og screening for miljøvurdering af Georg Jensen A/S på Georg Jensens Vej 2 i Hjørring.

Miljøgodkendelsen gør det muligt at ændre dele af produktionen. Derforuden er der foretaget en revision af den eksisterende miljøgodkendelse

Klage over kommunes afgørelser, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.
Klageportalen findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ .
Klagen skal være modtaget senest den 27. februar 2020 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at
ringe 7233 6730.

Screening af VVM-pligt - kommunens vurdering.pdf

Miljøgodkendlese Georg Jensen.pdf

Miljøkonsekvensvurderingsafgørelse.pdf

Tornbyvej 30, Horne

Lovliggørende landzonetilladelse til udhus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 27. februar 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Hovedvejen 37, Tornby

Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 4. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Vennebjergvej 282, 9800 Hjørring

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 5. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Halvorsmindevej 31, Hjørring

Landzonetilladelse til opførelse af udstillingshal

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 10. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Gadehusene 54, Vrå

Landzonetilladelse til udhusbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 10. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Ugiltvej 591, 9800 Hjørring

Resume:

Med denne godkendelse giver vi tilladelse til at omlægge en del af minkproduktionen, så eksisterende minkhaller ændres til opdræt af kaniner. Endvidere ønskes andre eksisterende bygninger taget i brug til opdræt af fjerkræ. Udgangspunktet er at der fremover skal være 1.500 minktæver + opdræt samt 200 slagtekaniner, 30 høns, 30 gæs og 100 ænder.

Ugiltvej 591, 9800 Hjørring - Udkast - Miljøgodkendelse §16a .pdf

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 16. marts 2020 kl. 23.59.

 

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Guldagervej 524, Hjørring

Landzonetilladelse til opførelse af udhusbyggeri

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 17. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Stendalvej 365, 9870 Tårs - Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger har søgt om en godkendelse af produktionsarealet på ejendommen Stendalvej 365, 9830 Tårs.

Der er givet miljøgodkendels til at omlægge produktion, fra den nuværende godkendelse af årssøer og smågrise til i fremtiden at være slagtesvin og smågrise. Der ansøges om fleksgrupper i alle staldene, således der opnås en fleksibel produktion. Al gødning fjernes med container.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 19. marts 2020 kl. 23.59.

Se miljøgodkendelsen

Tøttrupvej 4, 9760 Vrå

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af 1,05 ha landbrugsjord

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 23. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Måstrupvej 168, Sindal

Landzonetilladelse til ændret anvendelse til helårsbolig

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 23. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Granbovej 39, Hjørring

Lovliggørende landzonetilladelse til brændeskur

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 24. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Bastholm Møllevej 117, Vrå

Landzonetilladelse til garage/fyrrum

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 24. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Øster Hedevej 281, 9800 Hjørring

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af 127 m² landbrugsjord.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 25. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning