Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg ved Nr. Lyngby

Hjørring kommune har givet tilladelse til etablering af Ground Plug anlæg (kystbeskyttelse) ved Hyldevej og Hybenvej i Nr. Lyngby. Samtidigt har vi truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt. Klagefristen er senest 10. oktober.

 

Nedrivning af Gaden 89, Sindal

Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning

Ejer af Gaden 89, Sindal søger om tilladelse til at nedrive ejendommens bebyggelse, der består af hovedhus og 2 udhuse. De 3 bygninger er i Kommuneplan 2016 på baggrund af SAVE-registrering fra 1991 og 2012 udpeget som bevaringsværdig. Bebyggelse er opført i 1900 skole med klasselokaler, lærerbolig, gymnastiksal og toiletter. Efter lukning af skolen har hovedhuset været anvendt til bolig. Ejendommens bygninger er i dag i dårlig stand og ønskes derfor nedrevet.

Hjørring Kommune har 26. august 2019 besluttet ikke at udarbejde en lokalplan, hvor ejendommens bebyggelse udpeges som bevaringsværdig. På denne baggrund vil kommunen snarest meddele tilladelse til nedrivning.

Yderligere oplysninger på tlf. 7233 6794.

Boligområde i Svanelundskvarteret, Hjørring

Hjørring Kommune har d. 28. august 2019 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er i høringsperioden indkommet 6 bemærkninger. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte planforslag. Lokalplanen er ændret således, at det i §§ 7.2 Hegn og 7.4 Terrænregulering er muligt at etablere et støjhegn og/eller støjvold mod jernbanen langs lokalplanens nordvestlige og vestlige afgrænsning. Derudover er § 7.1 Beplantning ændret, så bevaringen af træer med en stammediameter over 50 cm kun gælder for løvfældende træer.

Afsnittet om grunde, hvorpå der ikke kan tilføres bygninger, i § 5.1.2 er udtaget. Til sidst er ejendommen på Ths. R Segelckes Vej 16 undtaget fra § 5.1.3, da det er den eneste ejendom i lokalplanområdet, hvor forholdende gør, at der ikke kan etableres en tilbygning eller et anneks på grunden.

Lokalplan nr. 102-L04

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 22

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. 

Klagefristen er den 30. september 2019.  

Klagevejledning 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336797.

Kystvejen 82, 9480 Løkken - Forlængelse af tilladelse til udledning for Nr. Lyngby Renseanlæg.

Hjørring Kommune meddelser hermed tilladelse til at Nr. Lyngby renseanlæg kan fortsætte med desinficere det rensede spildevand forinden udledning til havområdet Skagerrak. 

Nr. Lyngby renseanlæg har siden 2013 hygiejnesiret udledningen af renset spildevand fra Nørre Lyngby renseanlæg via Kemiras DesinFix®. Tilladelsen var en midlertidig tilladelse, givet efter forsøg med udledning. Nærværende tilladelse er en forlængelse af den tidligere, løbende fra 2019-2024. 

Tilladelsen kan læses her

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Klagefrist er den. 14. august 2019. 

Vestermarksvej 25, 9760 Vrå - Jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg på ejendommen Vestermarksvej 25, 9760 Vrå

Tilladelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22
Klagefrist d. 13. august 2019

Melbækvej 195, 9830 Tårs - Skovrejsningsprojekt

Godkendelse af skovrejsningsprojekt på matr.nr. 29a, Den sydlig-mellemste Del, Ugilt.
Hjørring Kommune har godkendt anmeldelse af skovrejsningsprojekt samt afgjort at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Tilladelse

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.virk.dk og www.borger.dk

Klagefrist d. 12. august 2019

Stensbæk 1, 9881 Bindslev - Landzonetilladelse - Minivådområde

Landzonetilladelse til anlæg af et minivådområde på ejendommen Stensbæk 1, 9881 Bindslev

Tilladelse

Klagevejledning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 67
Klagefrist d. 5. august 2019

Idræts Alle 1, 9760 Vrå Udledningstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand via forsinkelsesbassin til vandløbet Elbæk i Vrå. 

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Vand og Jord via mail: TeamVandJord@hjoerring.dk eller ved at ringe 72 33 67 50.

Klagefristen er den 29. April 2019.

Udledningstilladelse samt klagevejledning

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt screenningsskema

Klarupvej 80, 9870 Sindal - Jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg på ejendommen Klarupvej 80, 9870 Sindal

Tilladelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22

Klagefrist d. 9. juli 2019

 

 

Vrejlev klostervej 525, Vrå - Jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg på ejendommen Vrejlev klostervej 525, 9760 Vrå

Tilladelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22
Klagefrist d. 12. juli 2019

Lyngbyvej 120, Løkken

Landzonetilladelse til velfærdsbygning til slagteri

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 16. september 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Boruphedevej 37, 9760 Vrå- Skovrejsningsprojekt

Hjørring Kommune har godkendt anmeldelse af skovrejsning, samt afgjort at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.
Hjørring Kommune har godkendt et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 4m og 8m Borup By, Vrå, samt matr.nr. 4i Nr. Vrå By, Vrå.

Tilladelse

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.virk.dk og www.borger.dk

Klagefrist d. 18. september 2019 kl. 23:59

Kabbeltvedvej 189, 9800 Hjørring

Resume: Udvidelse af plansiloen med 650 m2

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 19. september 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Ulstrupvej 51, Hjørring, Produktion af smågrise og slagtesvin

Resume: Produktionen ændres til en flex-produktion bestående af smågrise og slagtesvin.

Der foretages ikke ændringer i staldsystem eller produktionsareal.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  

Klagen skal være modtaget senest den 20.09 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Miljøgodkendelse af Ulstrupvej 51, Hjørring

Hæstrupvej 24, Hjørring

Landzonetilladelse til enfamiliehus

Yderligere information kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 20. september 2019

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

 

Agerledetgaardvej 18, Sindal

Landzonetilladelse til nyt stuehus

Yderligere information kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 23. september 2019

Afgørelsen kan ses her 


Klagevejledning

Højmarkssøerne. matr.nr. 9a Tårs By, Tårs

Landzonetilladelse til terrænregulering og friluftsaktiviteter

Yderligere information kan fås på telefon 72 33 67 99 

Klagefrist d. 23. september 2019 

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

 

Klodskevej 187, 9800 Hjørring - miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger søgt om en ny miljøgodkendelse.

Ansøgningen omfatter en forlængelse af den nyeste kostald med 30 m, etablering af et stort plansiloområde på 70 x 100 m, opførsel af 6 kalvehytter på 5 x 5,2 m stykket samt indretning af tre dybstrøelsesbokse til heste i den eksisterende lade/maskinhus. På ejendommen er der i dag tilladt en besætning på 613 årskøer med 510 stk. opdræt og 5 heste.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  

Klagen skal være modtaget senest den 24. september 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Miljøgodkendelsen

Bredgade 117A, Tårs - Bålhøj

Landzonetilladelse til ombygning af vandtårn

Yderligere information kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 26. september 2019

Afgørelsen kan ses herKlagevejledning

Ugiltvej 20, Sindal - Afgørelse om etablering af nyt opgraderingsanlæg på Sindal Biogas

Sindal Biogas ønsker at etablere et nyt opgraderingsanlæg for bedre at kunne udnytte den nuværende produktion af biogas og dermed bl.a. begrænse afbrænding af biogas i gasfaklen.

Hjørring Kommune har meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen samt og afgjort at projektet ikke skal miljøvurderes (screening).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  

Klagen skal være modtaget senest den 30. september 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730.

Se tillægget til miljøgodkendelsen

Se screeningsafgørelsen

Herunder finder du ansøgningsmaterialet til de to afgørelser:

Øster Kjulvej 2A, Hirtshals

Landzonetilladelse til udskiftning af fritidshus

Yderligere information kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 8. oktober 2019

Afgørelsen kan ses herKlagevejledning

Rubækvej 14, 9480 Løkken

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af del af landbrugsejendommen ved etablering af regnvandsbassin

Yderligere information kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 10. oktober 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning