Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen fra oversigten.

Willemoesvej 2c, Hirtshals - Tilladelse til midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til midlertidigt jorddepot på Willemoesvej 2c, Hirtshals. Der er lavet en miljøscreening af jorddepotet.

Der kan klages over afgørelsen - Klagefristen er 13. oktober 2020.

Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

Læs tilladelsen her

Boligområde ved Søtungen, Løkken

Hjørring Kommune har 26. august 2020 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg

Der er indkommet 6 høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte lokalplanforslag. Lokalplanen er ændret således:

• Tinglyst servitut om adgangsforhold vedr. Løkkensvej er tilføjet i noten til § 5.1.
• Vejbyggelinje langs Løkkensvej er tilføjet i noten til § 5.1 og i redegørelsens afsnit om andre nødvendige tilladelser.
• Lege- og opholdsarealer er præciseret i § 5.6 og på bilag 2.
• Placering af eventuel støjafskærmning er tilføjet i noten til § 5.7 og i redegørelsens afsnit om andre nødvendige tilladelser.
• Afløbskoefficient på 0,35 er tilføjet i noten til § 6.1.
• Den maksimale grundstørrelse er hævet til 1.500 m² i § 7.3.

Lokalplan nr. 600-L15

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 42

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Møller Jørgensen på tlf. 7233 6795 eller anne.moeller@hjoerring.dk.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 9. oktober 2020.

Klagevejledning

Vesterskovvej 39 - Screeningsafgørelse og tilladelse til skovrejsning

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning på ejendommen Vesterskovvej 39 og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 24. september 2020, kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Natur på tlf 72 33 65 80

Screeningsafgørelsen kan ses her

Tilladelsen til skovrejsning kan ses her

Vejbyvej 640, 9760 Vrå - Miljøgodkendelse §16a stk. 1

Hjørring kommune har meddelt miljøgodkendelse til ejendommen.

Hjørring kommune har givet godkendelse til produktionsarealet på ejendommen Asgaard beliggende på Vejbyvej 640.

Der er givet godkendelse til en udvidelse der ikke vil medføre en væsentlig ændring af antallet af det samlede antal dyr på stald. Der sker ingen ændringer af størrelser og indretning af eksisterende stalde, eller øvrige bygninger, samt gylleopbevaringslager.
Der er givet godkendelse til en mere fleksibel godkendelse, der sikrer at produktionsarealet kan udnyttes fuldt ud inden for dyrevelfærdsrammer.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 7. september 2020 kl. 23.59 .

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se kommunens afgørelse her.

 

 

Sdr Bindslevvej 6, Bindslev

Landzonetilladelse til rundbuehal samt ridebane

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 24. september 2020

Afgørelsen kan ses her

 Klagevejledning

 

Vestre Ringvej 21, Vrå

Udvidelse af lagerkapacitet på DLG kan gøres indenfor rammerne af gældende miljøgodkendelse.

DLG Fabrik Vrå har via rådgiver NIRAS søgt om at udvide deres modtage- og lagerkapacitet, således at afgrøder kan modtages direkte, også i høstperioden, istedet for at måtte mellemlagres forskellige steder.

Der skal på syd-siden af eksisterende bygninger, ud mod Vestre ringvej, etableres en lagerhal, en påslagsbygning og tre siloer. Samtidig etableres der ventilation i en allerede eksisterende hal mod nord.

 

Hjørring Kommune har VVM-screenet projektet og kontrolleret, at alle miljømæssige krav er overholdt. Hjørring Kommune vurderer, at projektets etablering og drift kan ske indenfor rammerne af allerede gældende miljøgodkendelse, da denne indeholder karv som fuldt ud dækker lagerudvidelsen.

 

Der skal stadig meddeles byggetilladelse.

 

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

 

Klagen skal være modtaget senest den 28.09.2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teammiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

 

Afgørelse med kommunens vurderinger

 

Løkkegårdsvej 16, Hjørring

Landzonetilladelse til nyt stuehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 28. september 2020

 Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Sdr Vråvej 52, Vrå

Landzonetilladelse til nyt stuehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 28. september 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Miljøvej 10 - Påbud om basistilstandsrapport

Hjørring Kommune beder hermed MV Farligt Affald AS om at få udarbejdet basistilstandsrapport i forbindelse med den revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, som skal ske efter at EU Kommissionen vedtog nye konklussioner om, hvad der er BAT (Bedst tilgængelige teknologi) på affaldshåndteringsområdet.

Hvad bruges basistilstandsrapporten til?

Formålet med undersøgelserne er at kunne sammenligne forureningstilstanden i jord og grundvand ved virksomhedens ophør med en ”basistilstand”. Tilstanden skal kun kortlægges for relevante farlige stoffer, som vil kunne give anledning til en fremadrettet forureningsrisiko, i forhold til basis. Basistilstandsrapporten skal således bruges den dag virksomheden lukker eller ikke længere er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen (fx på grund af nedtrapning i aktiviteter eller mængder).Virksomheden vil skulle fjerne den forurening som ligger ud over det som konstateres i basistilstandsrapporten, jf. jordforureningslovens §38k-q. Eventuel øvrig forurening vil stadig skulle vurderes efter de almindelige regler i miljø- og jordforureningslovene.

Klagevejledning
Klagen skal være modtaget af nævnet senest: 28.09.2020 kl. 23.59.
Klagen skal indsendes digitalt via ”Klageportalen” til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Link til portalen findes på forsiden af nævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Portalen kan også tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk.
Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, og opkræver også gebyr på 500 kroner.

Påbuddet kan ses her:

Halemøllevej 27, 9900 Frederikshavn - Afgørelse af anmeldelse af maskinhus

Hjørring kommune har meldt afgørelse om opførelse af maskinhus

Der er givet tilladelse til at opføre et nyt maskinhus der måler 18 x 33,5 m og ca. 8,5 m højt. Maskinhuset er afskærmet af den eksisterende bebyggelse på ejendommen, og er placeret i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 30. september 2020 kl. 23.59 .

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se kommunens afgørelse her.

 

 

 

Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå - Afgørelse af anmeldelse af maskinhus

Hjørring kommune har truffet afgørelse om opførelse af maskinhus på ejendommen

Der er givet tilladelse til at opfører et maskinhus på 1.100 m² der måler 28 x 41, og bliver ca. 10,5 m højt.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 30. september 2020 kl. 23.59 .

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se kommunens afgørelse her.

 

 

Ændring af udledningspunkt for tag- og overfladevand fra separatkloakeret opland til Søerne i Nørre Lyngby

Hjørring Kommune har givet tilladelse til, at det eksisterende udledningspunkt for tag- og overfladevand i et 1,35 ha separatkloakeret opland, ændrer udledningspunkt. Udledningspunktet ændres fra kysten til de nyetablerede Nørre Lyngby Søerne. 

Klagefristen er den 25. september 2020.
Klagevejledning fremgår af tilladelsen

Se tilladelsen her

Søndermøllevej 85, 9800 Hjørring - Endelig miljøgodkendelse til husdyrbrug

Hjørring kommune har meddelt miljøgodkendelse til ejendommen.

Miljøgodkendelsen omfatter etablering en ny kostald, en ny overdækket gyllebeholder, flytning af den godkendte møddingsplads samt etablering af nye plansiloer.

Miljøgodkendelsen omfatter en udvidelse af den eksisterende produktion på Søndermøllevej 85, hvor der i dag er plads til en besætning på omkring 460 køer med lidt opdræt.

Den tidligere godkendte møddingsplads flyttes lidt, der opføres en ny overdækket 4000m3 gyllebeholder, etableres en udvidelse af plansiloarealet med 40 x 36 m samt opføres yderligere en kostald på 86 x 35 m. I forbindelse med de nye plansiloer etableres en opsamlingstank, så der kan etableres et udsprinklingsanlæg til overfladevand.

Med udvidelsen vil der blive plads til at øge besætningen til ca. 630 årskøer med lidt opdræt.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 2. oktober 2020 kl. 23.59 .

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 4122 6747

Se kommunens afgørelse her.

Tyrsigvej 31, 9870 Sindal

Landzonetilladelse til udstykning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 8. oktober 2020

 Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Voldshøjvej 9, Løkken

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 7. oktober 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Bettevej 34, Bindslev

Landzonetilladelse til anlæggelse af sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 8. oktober 2020

 Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Fælledvej 4, Bindslev

Landzonetilladelse til garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 9. oktober 2020

 Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Agervej 20, Rakkeby, Hjørring

Landzonetilladelse til forsinkelsesbassin

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 9. oktober 2020

 Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Præstevejen 6 - Screeningsafgørelse og tilladelse til skovrejsning

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning på ejendommen Præstevejen 6, Tversted, og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 12. oktober 2020, kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Natur på tlf 72 33 65 80

Screeningsafgørelsen kan ses her

Tilladelsen til skovrejsning kan ses her

Tilladelse til restaurering af Tranholm Bæk

Tilladelse til restaurering af Tranholm Bæk

Frederikshavn Kommune har meddelt tilladelse til at restaurere en delstrækning i Tranholm Bæk, der er beliggende på kommunegrænsen mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune.

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens § 37 samt efter kapitel 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og –restaurering mv.

Bækken restaureres ved at der etableres et sandfang, ved at der udlægges groft materiale bestående af grus, sten og dødt træ, samt ved at der plantes mindre trægrupper.

Der oprenses sandaflejringer inden udlægning af groft materiale for ikke at hæve vandstanden. 

Frederikshavn Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lovbek. Nr. 973 af 25. juni 2020). Kommunen har i afgørelsen lagt vægt på, at projektet har minimal påvirkning på omkringliggende miljø i anlægsfasen, og positiv effekt efter gennemførelse. 

Du kan se afgørelsen her. Tilladelse til restaurering i Tranholm Bæk. 

Klagefristen udløber den 12. oktober 2020.

Klagevejledning: Vandløbsloven, Naturbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven

 

Bjergevej 78, Hjørring

Landzonetilladelse til garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 14. oktober 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Høgesangervej 22, Hjørring

Landzonetilladelse til bålhytte

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 15. oktober 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Putheden 2, Horne

Landzonetilladelse til enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d 15. oktober 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Boruphedevej 37. Tilladelse til etablering af sø og genåbning af rørlagt vandløb

Etablering af sø og genåbning af rørlagt vandløb

 

Hjørring Kommune giver herved, tilladelse efter planloven til etablering af sø, samt  tilladelse efter vandløbsloven til genåbning af ca. 220 meter rørlagt vandløb.

Du kan se afgørelsen her

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagefristen udløber den 15. oktober 2020.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen

Børglum Kirkevej 1, Vrå

Landzonetilladelse til maskinhus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 20. oktober 2020


Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning