Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Kommuneplantillæg for den fremtidige vindmølleplanlægning

Hjørring Byråd har den 19. december 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 16 vedr. den fremtidige vindmølleplanlægning.

Der er i høringsperioden indkommet 27 indsigelser/bemærkninger til planforslaget. På den baggrund blev det besluttet, at foretage en enkelt ændring af det offentliggjorte planforslag vedr. at planlægning for placering af vindmølleparker også skal ske i forhold til radaranlæg.

Kommuneplantillæg nr. 16

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Kommuneplantillægget

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen er den 31. januar 2019 

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 7233 6794.

Grævlingevej 13, 9850 Hirtshals – Revurdering af miljøgodkendelse

Hjørring Kommune har meddelt revurdering af miljøgodkendelse til drift af genbrugsplads på matr.nr. 246, Horne By, Hirtshals, Grævlingevej 13, 9850 Hirtshals.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på

nævnets hjemmeside; www.nmkn.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2019, kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6730.

Se kommunens afgørelse her

Miljøgodkendelse og screening af Nordjysk Miljø ApS

Tillæg til miljøgodkendelse herunder VVM-screening af Nordjysk Miljø ApS, Gammel Rønnebjergvej 8B, 9760 Vrå.

Miljøgodkendelsen gør det muligt at øge den tilkørte og oplagrede mængde af beton, mursten træ og jern mv.

Klage over kommunes afgørelser, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 21. januar 2019 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se kommunens afgørelse her

Se VVM-screeningen her

Løkkensvej 905, Løkken

Landzonetilladelse til udskiftning af toiletbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 30. januar 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Pilgårdsvej 17, 9800 Hjørring

Resume: Ansøger ønsker at etablering en malkekvægbesætning i de eksisterende bygninger.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 30. januar 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Vestergade 75, Vrå

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 31. januar 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Sdr Ringvej 1, Hirtshals

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af lagerbygning til kattepension

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 31. januar 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Smidstrupvej 186, Vrå

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølleparcel

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 4. februar 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Sdr Alle 77, Vrå

Landzonetilladelse til carport

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 5. februar 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Stendyssevej 78, Horne

Landzonetilladelse til mindre udvidelse af beboelsen

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 6. februar 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning