Afgørelser med klagemulighed

Her finder du en oversigt over aktuelle sager, hvor der er truffet afgørelse. Når klagefristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Udledningstilladelse for Tag- og overfladevand - Nyt boligområde, Kallehavegård 9480 Løkken

Hjørring Kommune giver tilladelse til udledning af Tag- og overfladevand fra nyt boligområde Kallehavegård, 9480 Løkken. Beliggende på matrikel 6ch og 6ak Åsendrup By, Vrensted. 

Området byggemodnes i henhold til lokalplan 4.1.1.3 LØKKEN. området separat kloakeres og der gives tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til grøft med Tilløb til Kallehaverenden. Grøften vil i forbindelse med byggemodningen blive delvist rørlagt. 

Klagevejledningen fremgår af tilladelsen. 

Klagefristen er den 5. februar 2021. 

Udledningstilladelse for tag- og overfladevand, Kallehavegård 9480 Løkken.

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til at restaurere en delstrækning i Gøggårds Bæk.

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens § 37 samt efter kapitel 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og –restaurering mv. Det er endvidere meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 3

Bækken restaureres ved at der udlægges groft materiale bestående af grus, sten og dødt træ, samt ved at der plantes mindre trægrupper.

Der oprenses sandaflejringer inden udlægning af groft materiale for ikke at hæve vandstanden. 

Hjørring Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lovbek. Nr. 973 af 25. juni 2020). Kommunen har i afgørelsen lagt vægt på, at projektet har minimal påvirkning på omkringliggende miljø i anlægsfasen, og positiv effekt efter gennemførelse. 

Du kan se afgørelsen her. Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk. 

Klagefristen udløber den 26. november 2020.

Klagevejledning: Vandløbsloven, Naturbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven

 

Nedre Byvej 70, Poulstrup - Tilladelse til skovrejsning og screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning på ejendommen Nedre Byvej 70, og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 15. januar 2021, kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Natur på tlf. 72 33 65 80

Screeningsafgørelsen kan ses her

Tilladelsen til skovrejsning kan ses her

Kortbilag

Matr nr 8m Sdr Bindslev By, Bindslev

Landzonetilladelse til sti samt overdækket bord/bænke sæt ved Lergraven

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 18. januar 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Tannisbugtvej 38, Tversted

Landzonetilladelse til udvidelse af butik

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 18. januar 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Ålborgvej 160, Hjørring

Landzonetilladelse til enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 2. februar 2021

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Egevej 49, Løkken - Afgørelse om ingen yderligere miljøvurdering

BHJ AS er en bestående virksomhed, som er vokset i produktion til en størrelse, som kræver miljøgodkendelse.

Dette er Hjørring Kommune igang med. I den forbindelse er virksomheden screenet i henhold til Miljøvurderings-reglerne. Hjørring kommune vurderer, at der ikke er behov for en yderligere miljøvurdering, altså en afgørelse som tidligere hed "ikke-VVM-pligt".

Klagevejledning
Der kan klages over retlige spørgsmål i afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. (Miljøvurderingslovens §§ 49-53).
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest 03.02.2021 kl. 23.59
Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via ”Klageportalen”. Link til protalen findes på forsiden af www.nmkn.dk, samt via www.virk.dk eller www.borger.dk.
Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Nævnet opkræver et gebyr som tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Team Miljø står til rådighed hvis der er spørgsmål. kontakt os på teammiljoe@hjoerring.dk eller 72 33 67 30

Se VVM-screeningsafgørelsen

Vester Vittrupvej 38, Løkken

Landzonetilladelse til udhusbyggeri

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 3. februar 2021

Afgørelsen kan ses her


Klagevejledning

Strandvejen 8, Hirtshals

Landzonetilladelse til udhusbyggeri

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 4. februar 2021

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Hummelkrogvej 43, 9800 Hjørring - Miljøtilladelse af husdyrbrug

Hjørring kommune har meddelt miljøtilladelse til ejendommen.

Der er givet tilladelse til at indrette eksisterende bygninger til dybstrøelsesstalde. 

Der har ikke været dyrehold på landbruget siden sidst i 80’erne. Før den tid var der kreaturer og fjerkræ i stalde opført i perioden cirka 1960-1980. Nuværende ejer overtog gården i 2018, og er interesseret i at opstarte kvægbesætning med henblik på pleje af de omkringliggende naturarealer, samt marker, der er for kuperet til at kunne dyrke.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 5. februar 2021 kl. 23.59 .

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se kommunens afgørelse her.

 

 

Sdr Vråvej 154, Vrå

Landzonetilladelse til etablering af sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 8. februar 2021

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Lønstrupvej 286A, Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med skovrejsning

Hjørring Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med et skovrejsningsprojekt på Lønstrupvej 286A, Vennebjerg

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 8. februar 2021, kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Natur på tlf. 72 33 65 80

Screeningsafgørelsen kan ses her

Ansøgningsskema kan ses her

Kortbilag

Lyngbyvej 331, Løkken

Landzonetilladelse til campinghytter

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 11. februar 2021

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

matr. nr. 1eg Nr. Elkær Hgd., Tversted

Landzonetilladelse til feltstation, skur mv.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 15. februar 2021

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning