Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Degnbølvej 26, 9800 Hjørring, Indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke-VVM pligt til Mygdal vandværk

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Mygdal Vandværk, Degnbølvej 26, 9800 Hjørring.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 14. juni 2018.

Jerupvej 521, 9870 Sindal, Indvindingstilladelse samt ikke VVM pligt til Mosbjerg Vandværk

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Mosbjerg Vandværk, Jerupvej 521, 9870 Sindal.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 12. juni 2018.

Vindmøller på Hirtshals havn

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 og lokalplan nr. 201.8111-L03 med tilhørende miljørapport er vedtaget af Hjørring Byråd den 25. april 2018. Byrådet besluttede samtidig, at plangrundlaget skal give mulighed for 4 møller.

Der er i offentlighedsperioden indkommet 18 indsigelser/bemærkninger til de to planforslag. Bemærkningerne har ikke medført, at der er foretaget ændringer i planforslagene ved Byrådets endelige vedtagelse af planerne. Dog er lokalplanen vedtaget, så alternativet med 3 vindmøller er udgået i sin helhed (dvs. forslagets §§3b til 5b og bilag 1b), og planen er tilføjet forudsætning om etablering og igangsætning af en gap-filler radar på Hirtshals havn jf. aftale mellem Hjørring Kommune og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Byrådsbeslutning

Sammenfattende redegørelse

Lokalplan nr. 201.8111-L03

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 4
Offentliggjort som tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

VVM-tilladelse til opstilling af 4 møller
Der er i forlængelse af Byrådets vedtagelse af plangrundlaget givet VVM-tilladelse til opstilling af 4 vindmøller på Hirtshals havn på nærmere forudsætninger, der fremgår af tilladelsen bl.a. vedr. midlertidig overvågning af flagermus, dokumentation for at støjkravene er overholdt samt etablering og igangsætning af en gap-filler radar jf. Hjørring Kommunes aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af det vedtagne plangrundlag samt den Miljørapport, der var offentliggjort samtidig med plangrundlaget.

VVM-tilladelse

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg, kommunens VVM-tilladelse til opstilling af 4 vindmøller eller den Miljørapport (strategisk miljøvurdering af plangrundlaget og VVM-vurdering af det konkrete projekt), der var offentliggjort samtidig med plangrundlaget.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 6. juni 2018.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336794

Ferie- og fritidsanlæg, Mølgårdsvej, Åbyen

Lokalplan og kommuneplantillæg er vedtaget af Hjørring Kommunes Byråd den 25. april 2018.

På baggrund af indkomne indsigelser blev det besluttet at ændre de offentliggjorte planforslag. Lokalplanen/kommuneplantillægget er ændret således,

  • at der er tilføjet tekst vedrørende bilag IV- arter ifølge EF-Habitatdirektiv,
  • at de nævnte alternative vejadgange slettes, og
  • at redegørelsen er suppleret i f.t. regler om støjafskærmning.

Lokalplan nr. 701.5130-L01

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 11

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 30. maj 2018.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791

Sørig Engvej 33, Bindslev - Miljøtilladelse

I forbindelse med udvidelsen bygges en ny stald med løsdrift i tilknytning til eksisterende bygninger.

Den nye stald bliver på ca. 330 m2. Tilbygningen bliver etableret i samme materialer som eksisterende bygninger. 

Klage over kommunens afgørelse, skal indsendes til Miljø - og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Den finder du via www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 16. maj 2018 kl. 23.59

Har du spørgsmål kan du kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 72336730.

Læs miljøtilladelsen

Elkærmarkvej 6, Tversted - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Elkærmarkvej 6, Tversted.

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 21. maj 2018.

Sørig Engvej 43, Bindslev - miljøtilladelse

Der bygges nyt maskinhus og møddingsplads. Dyreholdet etableres i eksisterende bygninger.

Klage over kommunens afgørelse, skal indsendes til Miljø - og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Den finder du via www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 29. maj 2018 kl. 23.59

Har du spørgsmål kan du kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 72336730.

Læs miljøtilladelsen

Fuglsigvej 102, Hjørring - landzonetilladelse

Landzonetilladelse til ny garage.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 30. maj 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Hornevej 4, Tornby, 9850 Hirtshals – Ikke-VVM pligt

Hjørring Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for oplags- og knuseplads for rene murbrokker, betonbrokker, på den sydlige del af ejendommen matr.nr. 1k, Nr. Tornby By, Tornby, beliggende Hornevej 4, Tornby, 9850 Hirtshals.

Kommunen går nu videre med miljøgodkendelse.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen skal være modtaget senest den 31. maj 2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6730.

Se afgørelsen med tilhørende VVM-screening og VVM-anmeldelse her.

Kærholmvej 30, Vrå - Miljøtilladelse

Der gives tilladelse til at der kan etableres et dyrehold på dybstrøelse i eksisterende stalde.

 

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen skal være modtaget senest den 1. juni 2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6730.

Se miljøtilladelsen 

 

Bredfald 3, 9800 Hjørring – Miljøgodkendelse

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse til sortering, presning og oplagring af plast på matr.nr. 23af, Hjørring Markjorder Bredfald 3, 9800 Hjørring.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på nævnets hjemmeside; www.nmkn.dk samt på  www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 4. juni 2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6730.

Se kommunens afgørelse med bilag her

Måstrupvej 159, Sindal - ansøgning om godkendelse §16a

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om ændring på Måstrupvej 159, Sindal

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, bliver det omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen.

Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er 25. maj 2018.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 

Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Se ansøgning om udvidelse

Afgørelse vedr. udledning af vejvand via forsinkelsesbassin til Åstrup Møllebæk

Hjørring Kommune giver tilladelse til udledning af overfladevand til Åstrup Møllebæk. Udledningen sker via forsinkelsesbassin. 

Afgørelse, bilag samt klagevejledning

Klagefrist er den 4. juni 2018. 

Spørgsmål kan rettes til Teamvandogjord@hjoerring.dk, eller på tlf. 7233 6765

Løkkensvej 245, Hjørring - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse til lagertilbygning.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 05 Juni 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Klodskevej 187, Hjørring - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse til vandtank.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 05 Juni 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Ikke VVM-pligt og revurdering/tillæg til miljøgodkendelse af Sindal Varmeforsyning

Hjørring Kommune meddeler miljøgodkendelse til Sindal Varmeforsynings kraftvarmeværk på Baggesvognsvej 32 i Sindal

Miljøgodkendelsen er en revision af eksisterende miljøgodkendelse fra 1993 samt inddragelse af et mindre solcelleanlæg.

VVM-screening af et mindre solcelleanlæg på Sindal Varmeforsyning kraftvarmeværk på Baggesvognsvej 32, 9870 Sindal
Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med lovliggørelse af eksisterende solcelleanlæg.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget senest den 12. juni 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se revurdering af miljøgodkendelse her

Se screeningsafgørelsen her

 

Hjørring Kommunes Spildevandsplan - ikke miljøvurdering af plan

Hjørring Kommune har afgjort, at der ikke er pligt om miljøvurdering af Forslaget om Hjørring Kommunes Spildevandsplan. 

Forslaget om Hjørring Kommunes Spildevandsplan er i 8 ugers offentlig høring og kan findes her.

Denne afgørelse omhandler alene spørgsmålet om Forslaget skal miljøvurderes i henhold til lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk
Klagen skal være modtaget senest den 11. juni 2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Vand og Jord via mail, Teamvandogjord@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6765

Afgørelsen kan hentes her 

Screeningsskema kan åbnes her

Frederikshavnsvej 426B, 9870 Sindal

Landzonetilladelse til udstykning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 12. juni 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Johs E. Rasmussens Vej 12, Hjørring - Miljøgodkendelse af Rolltech A/S og afgørelse om ikke VVM-pligt.

Resume: Virksomheden Rolltech A/S Johs. E. Rasmussens Vej 12 i Hjørring meddeles miljøgodkendelse til produktion af profiler til vinduesindustrien.

Samtidig er der truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af virksomheden på nævnte adresse.  

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk
Klagen skal være modtaget senest den 13. juni 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Bilag 1: Rolltech, Johs E Rasmussens Vej 12, Hjørring

Bilag 2: Screeningsafgørelse

Tyrsigvej 105, Sindal

Landzonetilladelse til opførsel af 120kvm. udhusbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 13. juni 2018

Klagevejledning

Præstevænget 1, Bjergby

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tidligere plejehjem

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 19. juni 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Bjørnstrupvej 49, 9830 Tårs

Resume: Siloen vil få en højde på 16,5 meter en er 7,5 meter i diameter, det giver et grundareal på 44 m2. Siloen skal anvendes til opbevaring af korn.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 12-06-2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

 

Sæbyvej 829, 9830 Tårs - tilladelse til opførelse af foderlade

Resume: I forbindelse med etableringen af den nye smågrisestald på Sæbyvej 829, ønsker han at etablere en foderlade i umiddelbar tilknytning til den nye stald.

Foderladen bliver på ca. 600 m2 og med en højde på 9,14 m, og bliver etableret i lignende materialer som rundbuehallen, således at det fremstår som en helhed.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk
Klagen skal være modtaget senest den 20. juni 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger.

Baggesvognsvej 291, Sindal - landzonetilladelse

Landzonetilladelse til opførsel af udhusbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 21. juni 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning