Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen fra oversigten.

Løkken Vandværk, Åsendrupvej 70 - Tilladelse til boring og screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en undersøgelsesboring og prøvepumpning heraf til Løkken Vandværk samt screeningsafgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Tilladelse og screeningsafgørelse

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Klagefristen er den 9. juni 2020.

Sdr. Vråvej 121, Vrå - Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse og screeningsafgørelse til udlægning af restprodukter under plads i forbindelse med Vrå Mørtelværk.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø på mail: teamvandjord@hjoerring.dk eller på tlf. 72 33 67 50.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 22. maj 2020.

Læs miljøgodkendelse og screeningsafgørelsen her

Frederikshavnsvej 260, Hjørring

Tilladelse til etablering af dybt jordvarmeanlæg

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22
 
Klagefrist d. 29. april 2020

Tilladelse   

 

Klagevejledning

Klodskevej 113, Hjørring - Miljøtilladelse af husdyrproduktionen

Hjørring kommune har givet Miljøtilladelse til husdyrbruget på ejendommen.

Tilladelsen omfatter godkendelse af ændring af produktionsarealerne i de eksisterende bygninger. I den tidligere dybstrøelsesstald samt en stor del af den eksisterende svinestald etableres sengebåse med fast drænet gulv. På et mindre areal i den tidligere svinestald etableres et dybstrøelsesareal til en kvæg-flexgruppe. 

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 2. juni 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Bjergevej 60, 9800 Hjørring

Tilladelse til etablering af jordvarme

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22

Klagefrist d. 10. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Ålborgvej 202, Hjørring

Landzonetilladelse til anlæggelse af ridebane

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 13. april 2020

Klagevejledning

Kammervej 45, 9870 Sindal

Tilladelse til etablering af jordvarme

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22

Klagefrist d. 15. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Rævevej 12, 9480 Løkken

Tilladelse til etablering af jordvarme

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22

Klagefrist d. 27. marts 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Egevej 49, 9480 Løkken - BHJ

Afgørelse om ikke-behov for basistilstandsrapport

BHJ A/S har 06.11.2020 indsendt en rapport ”Vurdering af farlige stoffer”, udfærdiget af COWI. Rapporten svarer til Trin 1-3 i basistilstandsrapporten, som beskrevet i af EU-kommissionens vejledning på området. Derefter har BHJ sløjfet en fyringsolietank og anskaffet en ny med ny placering. Denne tank har Hjørring Kommune inspiceret 26.02.2020.

Hjørring Kommune træffer hermed afgørelse om, at der ikke er behov for at gå videre med de sidste trin i en basistilstandsrapport.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. godkendebekendtgørelsens §56 stk. 4. Der kan dog anlægges civilt søgsmål hos domstolene. Dettes skal ske senest 6 måner efter afgørelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens §101. Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningen) kan også på henvendelse tage stilling til om Hjørring Kommune har udført sine miljømæssige pligter tilfredsstillende.

Se kommunens afgørelse her

Tilladelse til rørlægning og regulering af en delstrækning af Emmersbæk

Tilladelse til rørlægning og regulering af en delstrækning af Emmersbæk med klagevejledning

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Dam-Hansen på tlf. +45  72 33 67 27 eller ldh@hjoerring.dk

Afgørelsen kan ses her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet via https://naevneneshus.dk/

Klagefrist d. 24 marts 2020

Frederikshavnsvej 680, foreløbig indvindingstilladelse og afgørelse om ikke VVM -pligt

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til foreløbig indvinding af grundvand til drikkevand og lavet afgørelse om at det ikke er VVM-pligtigt.

Foreløbig tilladelse

Kortbilag og moniteringsprogram

VVM anmeldelse og screening

Ovenstående afgørelser kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelserne. Klagefristen er den 20. maj 2020.

Afgørelse om dispensation efter §3, som er meddelt d. 17. april 2020

Græshedevej 64, Hjørring

Landzonetilladelse til genopførelse af garage efter brand

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 28. maj 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Skagen Landevej 2, Hjørring

Landzonetilladelse til opstilling af solcelleanlæg på terræn

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 2. juni 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Granvænget 25, Hjørring

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 22
 
Klagefrist d. 28. maj 2020

Tilladelse   

 

Klagevejledning

Holtevej 252, Vrå

Landzonetilladelse til opførelse af værkstedsbygning.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 06. april 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Tårsvej 37B, Lendum, 9870 Sindal. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Resume: Lendum Kraftvarmeværk ønsker at etablere et varmepumpeanlæg i forbindelse med det eksisterende værk.

Hjørring Kommune har vurderet at dette ikke medfører VVM-pligt.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 4. juni 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse om ikke VVMpligt Lendum Kraftvarmeværk

Bilag 1: Screening af VVM-pligt Lendum Kraftvarmeværk -Kommunens screeningsskema

Bilag 2: VVM-ansøgning varmepumpeanlæg hos Lendum Kraftvarmeværk 21042020.pdf

Skovgårdsvej 70, Tårs

Landzonetilladelse til anlæggelse af ridebane til privat anvendelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 8. juni 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Præstevej 39, Hjørring

Landzonetilladelse til garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 9. juni 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Sakstrupvej 110, Bjergby, 9800

Landzonetilladelse til udstykning og oprettelse af ny landbrugsejendom

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 10. juni 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Galgebakkevej 130, 9760 Vrå

Landzonetilladelse til ændret anvendelse til vejudvidelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 15. juni 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Lønstrupvej 36, Lønstrup, Hjørring

Landzonetilladelse til rekreativt område

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 15. juni 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Lønstrupvej 367, Vennebjerg, 9800

Landzonetilladelse til opstilling af antennemast

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 17. juni 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Højskolevej 5, Horne

Landzonetilladelse til 4 shelters

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 22. juni 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Nejstvej 99, Sindal

Lovliggørende landzonetilladelse til garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 23. juni 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Børsholtvej 41, Sindal

Lovliggørende landzonetilladelse til udhusbyggeri

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 23. juni 2020

Afgørelsen kan se her

Klagevejledning

Ingstrupvej 10, 9480 Løkken

Tilbygning til kostald med opbevaringsfaciliteter

Der søges om en tilbygningen vil blive opført på den vestlige side af kostalden, og vil få en størrelse på 5x32 meter. Tilbygningen skal anvendes som depot til sækkevare mm.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 23. juni 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø tm-miljoe@hjoerring eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Vrejlev Møllevej 11, 9760 Vrå

Der ansøges om opførelse af en kornlade på 1250 m² til opbevaring af korn og salgsafgrøder fra ejendommens arealer.

I tilknytning til kornladen laves en asfaltplads til midlertidigt oplag af korn i høst, da korngraven på ejendommen ikke kan nå at snegle i samme fart som korn tilkøres.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 23. juni 2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø tm-miljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.