Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. etablering af nyt separat regnvandsudløb til Hirsthals Havn.

 

Hjørring Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af nyt regnvandsudløb til Hirtshals Havn.

Udledningen sker til vestre havnebassin og placeres i hjørnet mellem vestkajen og sydvestkajen. Samtidig med afgørelsen om ikke VVM-pligt er der meddelt udledningstilladelse til udledning af tag- og overfladevand.

Klagefristen er den 6. dec. 2019. 

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. 

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udløbsledning kan ses her

Udledningstilladelse til separat regnvand, Hirtshals Vest

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra det planlagt separatkloakerede opland HI-A6A, Hirtshals vest. Udledningen etableres til vestre havnebassin, Hirthals Havn, i hjørnet mellem vestkajen og sydvestkajen. 

Klagefrist er den 6. dec. 2019.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 

Samtidig med udledningstilladelsen er der truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Tryk her for at se udledningstilladelse med bilag

Boligområde ved Svendsvej, Hjørring

Hjørring Kommune har den 24. oktober 2019 vedtaget lokalplanen.

 

På baggrund af indkomne indsigelser blev det besluttet at ændre det offentliggjorte planforslag. Lokalplanen er ændret således, at der mod jernbanen opsættes nødvendig hegning og bebyggelsen ikke må tages i brug før hegningen er foretaget. Det er grundejerforeningen der skal stå for hegning mod jernbanen.

7.4 er ændret således at boligveje, sti- og fællesarealer skal udstykkes som en samlet ejendom.

Lokalplan nr. 104-L08

Lokalplanens retsvirkninger

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 27. nov. 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, kan du kontakte Tonni Hansen på tlf. +4572336791

Tæt-lav boliger ved Krogen 3, Hjørring

Hjørring Kommune har den 24. oktober 2019 vedtaget lokalplanen.

 

Der er indkommet 10 høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte planforslag. Lokalplanen er ændret således, at bygningshøjden nedsættes fra 8,5 m til 5,5 m og etageantallet nedsættes fra 2 til 1 etage.

Lokalplan nr. 107-L07

Lokalplanens retsvirkninger

 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 27. nov. 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anette Størup på tlf. +4572336732

Boligområde ved Engparken, Hjørring

Teknik- og Miljøudvalget har d. 24. oktober 2019 besluttet, at forslag til ovenstående lokalplan bortfalder.

Teknik- og Miljøudvalget afviser at vedtage lokalplanen med begrundelse i de fremsendte bemærkninger om områdets karakter, og planlægning for åben-lav beboelse fastholdes dermed.

Referat af udvalgsmøde

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 22. nov. 2019

Klagevejledning

Har du spørgsmål, kan du kontakte June Heiselberg på tlf. +4572336797

Udledningstilladelse via forsinkelsesbassin til Blåsig Bæk

Hjørring Kommune har givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand via forsinkelsesbassin til Blåsig Bæk. Tilladelsen vedr. det nye boligområde ved Højene i Hjørring nordøst.

Tilladelsen kan ses her.

Klagevejledningen er vedlagt tilladelsen.

Klagefrist er den 17. november 2019. 

Etageboligbebyggelse, Strømgade 19, Vrå

Hjørring Kommune har den 9. oktober 2019 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg for Etageboligbebyggelse, Strømgade 19, Vrå.

Der er indkommet høringssvar i høringsperioden. På den baggrund blev det besluttet at ændre det offentliggjorte lokalplanforslag.

Lokalplanen er ændret, så

- at der i § 5.7 tilføjes, at støjafskærmning kan opsættes med henblik på både trafik- og jernbanestøj,

- at der i § 6.4 vedr. betingelse for ibrugtagning i forhold til støj: Tilføjes en bestemmelseskommentar med ”Støj omhandler bl.a. trafik- og jernbanestøj”,

- at der tilføjes en ny § 6.5 der sætter krav til dokumentation for vibrationer fra jernbanen som betingelse for ibrugtagning, samt

- at der i Redegørelsen vedr. andre nødvendige tilladelser tilføjes et afsnit om Jernbaneloven.

Der er ikke foretaget ændringer i kommuneplantillægget.

Lokalplan nr. 400-L05 

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 29

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen til Planklagenævnet er den 13. nov. 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Hesselholt på tlf. +4572336772

Dalsagervej 21 og Pastelvej 16 i Hirtshals Miljøgodkendelse

Resume: Revurdering og samling af tilladelser i én miljøgodkendelse.

HMU gives fornyet tilladelse til entreprenørgenbrugsplads, knuseplads for byggeaffald og jordhotel efter godkendebekendtgørelsens listepunkt K212 og K206.

Alle adresser er: Dalsagervej 21, Hermelinvej 3 og 4, Grævlingevej 8 og 12, og Pastelvej 16, 9850 Hirtshals.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 12.11.2019 kl. 23.59

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Bilag 1: Miljøgodkendelse – HMU

Agervej 20, Hjørring - Miljøgodkendelse af husdyrbruget

Hjørring kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet.

Miljøgodkendelse giver mulighed for etablering af en ny kostald til lakterende køer, etablering af sengebåse til goldkøer i den eksisterende bindestald samt etablering af et udendørs område til kalve udenfor den eksisterende kalvestald.

Der kan klages over kommunens afgørelse. Klagen skal være modtaget senest den 12. november 2019 kl. 23:59

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Kommunens afgørelse kan ses her

Skagensvej 111, 9881 Bindslev - Landzonetilladelse - sø

Landzonetilladelse til anlæg af sø, på ejendommen Skagensvej 111, 9881 Bindslev

Tilladelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 64
Klagefrist d. 20. november 2019

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Boruphedevej 114, Vrå

Landzonetilladelse til udhusbygning

Yderligere information kan fås på telefon 72 33 67 99 

Klagefrist d. 25. november 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Vogdrupvej 71, 9830 Tårs

Resume: Anmeldelse vedr. udvidelse af plads med 720 m² til opbevaring af ensilage, på ovenstående ejendom. Der etableres et afløb, for hver randzone, som føres til samletank og herfra til eksisterende gyllebeholder.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 25. november 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se kommunens afgørelse her

Røde Mølle V/Martin Pedersen Hebbelstrupvej 229, 9800 Hjørring

Resume:
Røde Mølle V/Martin Pedersen Hebbelstrupvej 229, 9800 Hjørring har ansøgt om miljøtilladelse
for udvidelse af produktionsarealet til 1.894 m².

Miljøtilladselse §16b - endelig.pdf

Ansøgningen omfatter godkendelse af de eksisterende produktionsarealer på bedriften, etablering af yderligere arealer med sengebåse og spalter i den eksisterende opdrætsstald samt forlængelse af opdrætsstalden med 12,6 m.
For at skabe plads til denne forlængelse nedrives en lille tilbygning til den oprindelige kostald.
I forlængelsen af opdrætsstalden skal der indrettes goldko og kælvningsfaciliteter.
Der etableres desuden dybstrøelsesarealer i den nuværende lade.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 27. november 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Glimsholtvej 189, 9870 Sindal - Miljøgodkendelse af husdyrbruget

Hjørring kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet.

Miljøgodkendelsen giver mulighed for at opføre en mindre tilbygning til malkestalden, med 20 sengepladser på spaltegulv, og en sygeafdeling i dybstrøelse, samt en ændret indretning af kalvestalden. Ligeledes ønskes der et mere fleksibelt dyrehold i de andre eksisterende staldbygninger på husdyrbruget. Derudover ønskes de eksisterende plansiloer udvidet mod vest med ca. 20 m.

Der kan klages over kommunens afgørelse. Klagen skal være modtaget senest den 4. december 2019 kl. 23:59.

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730 

Se miljøgodkendelsen

Snevrevej 16, Hirtshals

Landzonetilladelse til garage/udhus

Yderligere information kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 5. december 2019

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

Hedevej 201, Hjørring- Landzonetilladelse - sø

Landzonetilladelse til anlæg af sø, på ejendommen Hedevej 201, Hjørring

Tilladelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 64
Klagefristen udløber den 9. december 2019

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.