Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Vester Borupvej 20, Tårs - Indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM pligt

Hjørring Kommune har meddelt indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM pligt på Vester Borupvej 20, Tårs.

Læs tilladelsen og screeningsafgørelsen her

Afgørelsen kan påklages. Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på nævnets hjemmeside; www.nmkn.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk .

Klagen skal være modtaget senest den 20. juni 2019, kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Vand og Jord via mail teamvandjord@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6750.

Kystbeskyttelse (silt depot) ved Nr. Lyngby

Hjørring Kommune har givet tilladelse til etablering af siltdepot ved sydsiden af nedkørslen i Nr. Lyngby. Silt er en meget finkornet type sand.

Klage over kommunens afgørelse  skal indsendes til Hjørring kommune, der videresender klagen med sagens akter til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest 11. juni 2019.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Hjørring kommune via mail thomas.lomholt@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf. 7233 6751.

Erhvervs- og butiksformål ved Frederikshavnsvej 37, Hjørring

Hjørring Byråd har den 24. april 2019 vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger. På den baggrund blev det besluttet at ændre de offentliggjorte planforslag.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er ændret således, at bageriet indrettes med butik med salg af egne varer. Ændringerne har ikke betydning i forhold til anvendelsen af ejendommen eller ejendommens fremtræden.

Lokalplan nr 110-L11

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr 23

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. 

Klagefristen er den 6. juni 2019

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336791.

Saksagervej 190, 9760 Vrå - Miljøgodkendelse til genanvendelse af slagger

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse til genanvendelse af slagger under et kyllingehus og vejarealer på Saksagervej 190, 9760 Vrå.

Miljøgodkendelse

Bilag

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 3. juni 2019.

Saksagervej 190, 9760 Vrå - Afgørelse om ikke VVM, genanvendelse af slagger

Hjørring Kommune vurderer, at genanvendelse af slagge under kyllingehus og vejarealer herom ikke kræver yderligere miljøvurdering.

Afgørelse

Bilag

Klagevejledning
Du kan som modtager for denne afgørelse klage over retlige spørgsmål i afgørelsen.
Klagen skal indsendes til Miljø og Fødevarerklagenævnet via 
klageportalen. 
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest 03.06.2019
Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Nævnet opkræver et gebyr som tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Tilladelse til etablering af boring ved Lønstrup Vandværk og foreløbig tilladelse til vandindvinding samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet tilladelse til, at der etableres en boring ved Lønstrup Vandværk, Tagholmvej 58, 9800 Hjørring, og foreløbig tilladelse til vandindvinding samt en afgørelse om ikke VVM-pligt.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 31. maj 2019.

Idræts Alle 1, 9760 Vrå Udledningstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand via forsinkelsesbassin til vandløbet Elbæk i Vrå. 

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Vand og Jord via mail: TeamVandJord@hjoerring.dk eller ved at ringe 72 33 67 50.

Klagefristen er den 29. April 2019.

Udledningstilladelse samt klagevejledning

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt screenningsskema

Lyngbyvej 120, 9480 Løkken - miljøtilladelse af husdyrbruget

Hjørring kommune har givet miljøtilladelse til ændring af produktionsarealet.

Ansøgningen omfatter en mere fleksibel produktion på husdyrbruget Lyngbyvej 120. 
Der er planlagt opført syv nye rundbuehaller, som erstatning for en staldbygning der er væltet som følge af stormskade.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klagen skal være modtaget senest den 10. juni 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelsen

Lyngbyvej 335, Løkken

Landzonetilladelse til opførelse af garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 27. maj 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Lyngby Torp 84, Løkken

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 27. maj 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Svibjergvej 49, Hjørring

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 27. maj 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Skagensvej 91, Bindslev

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 27. maj 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Grønnerupvej 32, 9760 Vrå – Miljøgodkendelse

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af rene beton- og murbrokker på matr.nr. 3d, Grønnerup By, Vrå, Grønnerupvej 32, 9760 Vrå.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på nævnets hjemmeside; www.nmkn.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk .

Klagen skal være modtaget senest den 27. maj 2019, kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6730.

Miljøgodkendelsen kan ses her.

 

Tyrsigvej 31, Sindal

Landzonetilladelse til lovliggørelse af entreprenør-virksomhed samt til ny maskinhal

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist den 4. juni 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Stendyssevej 78 og 78B, Hirtshals

Landzonetilladelse til anneks, bådhus, brændeskur samt ændret anvendelse af tidligere produktionsbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 5. juni 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Contatinerkajen 4, 9850 Hirtshals - ikke pligt til miljøkonsekvensvurdering

Hjørring Kommune har afgjort, at der ikke er pligt til miljøkonsekvensvurdering i forbindelse med etablering af produktionsanlæg og lagertanke til flydende naturgas (LNG - Liquefied Natural Gas) på Hirtshals Havn.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på nævnets hjemmeside; www.nmkn.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk .

Klagen skal være modtaget senest den 5. juni 2019, kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6730.

Se screeningsafgørelse

 GreenLNG

Melbækvej 271, Tårs

Landzonetilladelse til 48 meter høj antennemast

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 11. juni 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Måstrup Hedevej 75, 9881 Bindslev- tilladelse til etablering af sø

Landzonetilladelse til etablering af sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 64

Klagefrist d. 13. juni 2019

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Vrejlev Kloster 3, Vrå. Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Resume: Bortfald af vilkår vedr. spalteskrabere i kvægstald

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk  

Klagen skal være modtaget senest den 20. juni 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår