Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Sæsing vandværk, Sæby Landevej 379, 9830 Tårs - Tilladelse til ændring af filtersystem

Hjørring Kommune har givet tilladelse til ændring af filtersystemet på Sæsing vandværk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 14. januar 2019.

Nr. Vrå vandværk, Smidstrupvej 23, 9760 Vrå - Tilladelse til rentvandstank og ændring af filtersystem

Hjørring Kommune har givet tilladelse til en rentvandstank og ændring af filtersystem på Nr. Vrå vandværk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 14. januar 2019.

Løkken Moleleje – vedtagelse af nyt plangrundlag

Lokalplan og kommuneplantillæg er vedtaget af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 14. november 2018.

Der er i offentlighedsperioden kommet 3 indsigelser/bemærkninger. Lokalplanen er vedtaget med en enkelt rettelse, idet redegørelsen s. 29 i forslaget er tilrettet, så teksten vedr. akvakulturopdræt er taget ud. Kommuneplantillægget er tilrettet i forhold til zoneforholdene, idet der er oprettet et nyt rammeområde, der omfatter den sydlige del af forslagets ramme nr. 600.5119.72. Det nye rammeområde ligger i sommerhusområde og den øvrige del af kommuneplantillægget ligger i byzone.

Lokalplan nr. 600.3150-L11

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 18

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 1. januar 2019.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336794.

Erhvervsområde ved Ålborgvej i Harken, Vrå

Lokalplan er vedtaget af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 14. november 2018.

Der er i offentlighedsperioden kommet én bemærkning. Det har dog ikke betydet ændringer af planforslaget og planen er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. 

Lokalplan nr. 901.3165-L02

Lokalplanens retsvirkninger

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 31.12.2018.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336799.

Vester Thirupvej 55, Thirup Park i Hjørring Øst. Etablering af rekreativt bakkelandskab samt ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune giver Miljøgodkendelse til etablering af rekreativt bakkelandskab i det nye Thirup Park, nærmere bestemt matrikel nr. 1A V. Tirup By, Skt. Olai. Bakkerne opbygges af overskudsjord (både rent Jord og lettere forurenet jord).
Der er foretaget VVM-screening af projektet, afgørelsen om ikke VVM-pligt er at finde nedenfor.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 20. december 2018 kl. 23.59.
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Vand og Jord via mail teamvandog jord@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6765

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Afgørelse om ikke-VVM pligt.

Voldshøjvej 1, 9480 Løkken - Tilladelse til ændring af filtersystemet på Hundelev vandværk

Hjørring Kommune har givet tilladelse til ændring af filtersystemet på Hundelev vandværk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 18. december 2018.

Tilladelse til etablering af 2 boringer ved Dvergetved kildeplads og foreløbig tilladelse til vandindvinding samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet tilladelse til, at der etableres 2 boringer ved Tolne vandværks kildeplads ved Dvergetved og foreløbig tilladelse til vandindvinding samt en afgørelse om ikke VVM-pligt.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 17. december 2018.

Majvej 24, 9800 Hjørring - midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har givet tilladelse til etablering af et midlertidigt jorddepot på ejendommen Majvej 24, 9800 Hjørring - Depotet skal benyttes i forbindelse med kloakering af en del af sommerhusområdet Nørlev Strand

Tilladelse

Bilag 1 - Placering af depot

Bilag 2 - Oversigtkort (udtaget jordprøver)

Bilag 3- VVM-screening

Klagevejledning fremgår af tilladelsen
Afgørelsen har klagefrist den 6. november 2018

 

Norgeskajen 9, Hirtshals. Tilslutningstilladelse til kassevaskeri hos FiskeTerminal Hirtshals.

Resume: Der gives tilslutningstilladelse til kassevaskeri med ny vaskemaskine til fiskekasser.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 22. november 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Måstrupvej 159, Sindal - Miljøgodkendelse af landbrug efter §16a

Godkendelsen omfatter en udvidelse af produktionen i eksisterende bygninger på husdyrbruget.

Der etableres ingen nye staldbygninger. Produktionsareal og gyllebeholdere forbliver uændrede.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget senest den 30. november 2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730.

Se kommunens afgørelse

Sørig Engvej 24 - Landzonetilladelse, etablering af sø

Landzonetilladelse til etablering af 1000kvm. stor sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 64

Klagefrist d. 11. december 2018

Afgørelsen kan ses her 

Klagevejledning

Ugiltvej 970, 9800 Hjørring - Miljøtilladelse med BAT

Ansøger her fået lov til flere slagtesvin i de eksisterende stalde, samt omdannelse af produktionsarealet i den tidligere farestald til slagtesvin.

Produktionsarealet med slagtesvin ønskes udvidet med 325m2 i eksisterende bygninger. Produktionsarealet bliver på i alt 965 m2.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 18. december 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Nørlevvej, matr.nr. 64a, Skallerup Præstegård, Skallerup - Landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller til løgfrø

Landzonetilladelse til etablering af vandhuller til løgfrø på areal ved Nørlevvej.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 59

Klagefrist d. 21. december 2018

Afgørelsen kan ses her 

Klagevejledning

Bolejevej 49, 9870 Sindal. Miljøtilladelse efter §16b

Resume: Ansøger ønsker udvidelse af hans kvæg besætning og kalvhytter. Udvidelsen omfatter en beskeden udvidelse samt en mere fleksibel opbygning af godkendelsen.

Der søges om at ændre bindestaldspladserne i den eksisterende ældre bindestald til benyttelse af køer samt etablering af dybstrøelsesområde i den tidligere lade og to områder til kalvehytter. Nord for den store kostald etableres plads til 5 kalvehytter i den ende, der er nærmest Bolejevej. Vest for den oprindelige bindestald etableres plads til 100 m2 kalvehytter. Med udvidelsen vil der blive plads til at øge besætningen til ca. 315 årskøer med noget opdræt.

Der opføres ikke nybyggeri i forbindelse med godkendelsen, men etableres udelukkende to områder til kalvehytter.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 2. januar 2019 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Vidstrup Parallelvej 21A, Vidstrup

Landzonetilladelse til opstilling af madpakkehus/skur

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 8. januar 2019

Se afgørelsen her

Klagevejledning

Grævlingevej 13, 9850 Hirtshals – Revurdering af miljøgodkendelse

Hjørring Kommune har meddelt revurdering af miljøgodkendelse til drift af genbrugsplads på matr.nr. 246, Horne By, Hirtshals, Grævlingevej 13, 9850 Hirtshals.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på

nævnets hjemmeside; www.nmkn.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2019, kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6730.

Se kommunens afgørelse her