Børn, unge og familier

Her kan du følge med i, hvordan situationen med coronavirus påvirker tilbud til børn, unge og familier i Hjørring Kommune. Opdateres løbende.

Opdateret den 10.06.2021

Læs mere om den yderligere udfasning af restriktioner: Stor genåbning fra 11. juni 2021

Opdateret 20. maj 2021

Med den politiske aftale om yderligere genåbning glæder vi os til pr. 21. maj at åbne op for sangaktiviteter på Musikskolen igen.

Opdateret 5. maj 2021

I den næste fase i genåbningen kan vi endelig åbne skolerne fuldt op 😊

Skolerne vil bruge de næste dage på at planlægge brugen af udearealer, toiletfaciliteter, håndvaske mv., så alle aktiviteter stadig kan foregå i overensstemmelse med de gældende retningslinjer.

Det betyder, at vi fra mandag den 10. maj kan tage imod alle elever til fysisk undervisning på alle skoledage. Den fulde åbning gælder også SFO og klubber. I får via AULA besked fra jeres barns skole om organiseringen af skoledagene.

Vi vil fremover tilbyde alle elever på 12 år og derover to ugentlige test på skolen. Det betyder, at vi igen skal have øget kapaciteten i det kommunale podekorps. Det vil være en stor hjælp for afviklingen af test i næste uge, hvis jeres barn testes i samfundssporet i weekenden, så det kan nøjes med én test på skolen i løbet af ugen. På den måde undgår vi, at det nye test-setup kommer under for stort pres i den første uge af den fulde genåbning.

 

Opdateret 20. April 2021

Med den politiske aftale om yderligere genåbning kan vi fra 21. april åbne mere op på skoleområdet.

 • For elever på 9. og 10. klassetrin øges fremmødet til indendørs undervisning fra 50 % til 80 %. I får via AULA besked fra jeres barns skole om organiseringen af fremmødet.
 • Elever på 5.-8. klassetrin har fortsat indendørs fremmøde 50 % af tiden. Derudover gives der nu mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. I Hjørring Kommune er det aftalt, at alle elever på 5.-8. klassetrin møder til udendørs undervisning mindst én dag om ugen og modtager fjernundervisning de øvrige dage. Den enkelte skole vurderer ud fra elevernes læring og trivsel, om der for nogle klasser skal være et øget brug af udeundervisning. I får via AULA besked fra jeres barns skole om organiseringen af fremmødet.
 • For elever over 11 år på 5.-8. klassetrin er der ingen ændringer i test-tilbuddet. De tilbydes to ugentlige test på skolen i de uger, hvor der er indendørs undervisning. I den anden uge opfordres eleverne til selv at sørge for at blive testet.
 • For eleverne på 9. og 10. klassetrin tilbydes der som noget nyt to test på skolen i hver uge. Vi er i fuld gang med at øge kapaciteten i det kommunale testkorps, så tilbuddet kan gælde fra uge 17. I uge 16 opfordrer vi jer derfor til selv at sørge for at blive testet, hvis I som følge af den øgede genåbning møder fysisk i skole.
 • Musikskolen genåbner dens aktiviteter for børn og unge under 18 år med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter. Musikskolen giver direkte besked til berørte elever og forældre.

Opdateret 23. marts 2021

Fra den 6. april kan eleverne i 5.-8. klasse møde i skole med 50% fremmøde.

De vil ligesom eleverne i 9. og 10. klasse få en skolegang, hvor der er en uge med fysisk fremmøde i skolen efterfulgt af en uge derhjemme med fjernundervisning.

Lige nu planlægger skolerne hvilke elever og lærere, der skal møde ind hvornår. Det får I nærmere besked om fra jeres barns skole.

Det fysiske fremmøde er fra myndighedernes side fulgt af en kraftig opfordring om, at elever over 12 år lader sig teste to gange ugentligt.

Vores kommunale testkorps udvides nu, så vi fra slutningen af uge 14 også kan tilbyde test på skolen til de fremmødte 5.-8. klasses elever, der er fyldt 12 år.

I de uger hvor dit barn modtager fjernundervisning derhjemme opfordres I til at anvende testmulighederne i samfundsporet.

Vi vil kraftigt opfordre til, at I lader jeres barn teste på et af de faste teststeder, inden de møder fysisk i skole efter påskeferien.

 

Opdateret 11. marts 2021

Fra og med uge 11 sker der en yderligere genåbning af vores skolevæsen, og det betyder ændringer for elever i 5.-8. klasse.

Efter en lang periode hvor de har modtaget al deres undervisning som fjernundervisning, har vi nu fået mulighed for at afholde én udendørs skoledag med dem om ugen. De øvrige dage i ugen vil 5.- 8. klasse fortsat blive fjernundervist.

Alle skoler er i fuld gang med at planlægge de udendørs lærings- og trivselsaktiviteter, så de overholder de sundhedsfaglige retningslinjer.

Skolen giver jer via AULA besked om, hvornår der er udendørs skoledage for netop jeres barn.

Vejret kan jo være noget ustadigt her i forårsmånederne. Det betyder, at det kan blive nødvendigt for skolerne at aflyse eller flytte en planlagt undervisningsdag. Så følg godt med på AULA.

Også denne genåbning er fulgt af en kraftig opfordring fra myndighederne til, at elever over 12 år lader sig teste. Og at deres test er mindre end 72 timer gammel, når de møder ind til den udendørs undervisning.

Det kan både ske ved PCR-test eller strakstest på de faste teststeder i Hjørring.

Læs mere om test her

Vi glæder os over, at elever på alle klassetrin nu i større eller mindre omfang kan mødes fysisk med klassekammerater, lærere og pædagoger. 

Opdateret 25. februar 2021

Fra tirsdag den 2. marts kan vi heldigvis igen tage imod elever fra 9. og 10. klasse på vores skoler.

Vi tilrettelægger naturligvis skoledagene efter de gældende retningslinjer og det betyder i praksis, at kun halvdelen af eleverne må møde frem ad gangen. Så jeres barn vil få en skolegang, hvor der er en uge med fysisk fremmøde i skolen efterfulgt af en uge derhjemme med fjernundervisning.

Lige nu planlægger skolerne hvilke elever og lærere der skal møde ind hvornår. Det får I nærmere besked om fra jeres barns skole.

Det fysiske fremmøde er fra myndighedernes side fulgt af en kraftig opfordring om, at elever over 12 år lader sig teste to gange ugentligt. Vi afventer lige nu de endelige retningslinjer for kvik-test foretaget på skolerne. I bliver orienteret via jeres skole, når de konkrete forhold er afklaret og på plads.

Vi vil kraftigt opfordre til, at I lader jeres barn teste inden de første gang møder fysisk i skole.

Det kan både ske ved PCR-test eller strakstest - læs mere her

For elever i 5.-8. klasse bliver der fortsat fjernundervist. Oplever I under denne lange nedlukning, at jeres barn bliver udfordret fagligt eller trivselsmæssigt, vil vi gerne opfordre jer til at tage en dialog med skolen, så der i fællesskab bliver taget bedst muligt hånd om det. For børn med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov kan der træffes aftale om fysisk fremmøde.

Opdateret 2. februar 2021

Vi er glade for, at vi fra mandag den 8. februar igen kan åbne skoler og SFO for alle elever i børnehaveklasser og 1.-4. klasse.

Genåbningen af skolernes mindste klasser vil ske inden for en række smitteforebyggende foranstaltninger, herunder reduktion af kontakt mellem klasser, fokus på hygiejne, afstand på fællesarealer og i frikvarterer. Vi afventer lige nu, at ministeriet melder de endelige retningslinjer ud til os, så vi kan tilrettelægge skoledagene trygt for både børn og ansatte.

I får inden mandag nærmere besked fra jeres barns skole via AULA. Vi ved dog allerede nu, at der bliver krav om brug af mundbind eller visir for forældre og andre besøgende i alle landets skoler og SFO'er.

For elever i 5.-10. klasse bliver der fortsat fjernundervist til og med 28. februar. Oplever I under denne lange nedlukning, at jeres barn begynder at blive udfordret fagligt eller trivselsmæssigt, opfordres I til at tage en dialog med skolen, så der i fællesskab bliver taget bedst muligt hånd om det. For børn med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov kan der træffes aftale om fysisk fremmøde.

Opdateret 29. januar 2021

Midlertidig ændring af betalingsregler for kommunale dagtilbud som følge af Covid-19.

Som følge af Covid-19 er der nu i en periode mulighed for at passe sit barn hjemme uden at betale til dagtilbuddet, men med mulighed for at komme tilbage til pladsen i dagtilbuddet med få dages varsel.

Hjørring Kommune ændrer fra mandag den 1. februar 2021 betalingsreglerne for kommunale dagtilbud, så en dagtilbudsplads kan sættes i bero og være betalingsfri, så længe de nuværende restriktioner er gældende. Sæt dagtilbudspladsen i bero her via sikker post her.

Det betyder, at barnet ikke må komme i institutionen i den periode, pladsen er stillet i bero. Opstår der behov for pasning, vil der være mulighed for at aktivere pladsen på barnet igen, med få dages varsel ved at kontakte Dagtilbudssekretariatet via sikker post her. 

Hvis man ønsker at melde barnet helt ud af dagtilbuddet, gælder de almindelige udmeldelsesregler med løbende måned+1 måned.

Vær opmærksom på, at regningen for februar skal betales. Tilbagebetaling af for meget betalt takst vil ske hurtigst muligt.

NB: Dette er ikke gældende for SFO. Her gælder de normale udmeldelsesregler.

Opdateret 14. januar 2021

De nuværende corona-restriktioner, der beskrives herunder, bliver forlænget frem til søndag 7. februar.

Opdateret 8. januar 2021

Opdaterede retningslinjer for dagtilbudsområdet. 
Retningslinjerne kan føre til mindre justeringer i tilrettelæggelsen af dagligdagen i jeres barns dagtilbud. Dagtilbuddet vil orientere jer via AULA.
Gældende for alle vores dagtilbud er fortsat:

 • at de er åbne, men at forældre opfordres til at holde deres barn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Det kan fx være muligt for forældre, der selv er hjemsendt, men som ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.
 • at der er et stor fokus på hygiejne, og at vi understøtter det med ekstra rengøring.
 • at børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
 • at der afleveres og afhentes udendørs eller indendørs med mundbind.
 • at forældre skal hjælpe jeres barn med at vaske hænder ved aflevering og afhentning
 • det ikke tilladt for børnene at have legetøj med hjemmefra

Opdateret 31. december 2020

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nye retningslinjer som udvider adgangen til nødpasning, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.

Følgende kriterier gælder for adgangen til nødpasning

 1. Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
 2. Sårbare elever i grundskolen og 10. klasse, som ikke skal modtages i deres sædvanlige tilbud, kan uanset alder i stedet komme i nødpasning. Denne mulighed gælder for elever med særlige pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

Forældre vil modtage oplysninger om tilmelding til nødpasning fra barnets skole.

Opdateret 30. december 2020

Regeringen besluttede 29/12 af forlænge de skærpede tiltag og restriktioner frem til og med 17. januar 2021.

Det betyder, at elever fra 0.-10. klasse er hjemsendt og modtager fjernundervisning til og med 17. januar. Undtaget er alle elever i 0.-10. klasse i Hjørringskolen, samt elever i Heltidsundervisningen.

SFO og klubtilbud er i udgangspunktet lukkede. Der vil dog være mulighed for nødpasning af børn i 0.-4. klasse, hvis det er nødvendigt for, at forældrene kan passe deres arbejde. Det drejer sig om forældre der er kritisk personale eller privatansatte, der ikke er hjemsendt.

Forældre vil modtage konkrete oplysninger om fjernundervisning og tilmelding til nødpasning fra deres egen skole.

Kommunens dagplejere og daginstitutioner holdes fortsat åbne. Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.

Anvisninger til god håndhygiejne

Børn kan være smittede med Covid-19 uden at udvise symptomer, derfor er god håndhygiejne vigtig i vores skoler og daginstitutioner.

 • Brug vand og flydende sæbe, når der vaskes hænder.
 • En korrekt håndvask tager 45-60 sekunder.

Hvis vand og sæbe ikke er tilgængeligt, kan man alternativt bruge:

 • Vådservietter: Bruges udendørs uden adgang til vand og sæbe. Her anbefales det, at man vasker hænder hurtigst muligt efterfølgende.
 • Håndsprit: Forebygger kun smitte, hvis hænderne er synligt rene og tørre.

 Børnenes hænder skal vaskes:

 • ved ankomst til skolen eller daginstitutionen,
 • når de er synligt snavsede,
 • efter toiletbesøg,
 • før spisning,
 • efter næsepudsning eller hoste/nys,
 • når barnet har været ude at lege.

Ifølge COVID-19 vejledningen fra Sundhedsstyrelsen ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID- 19 i dagtilbud, skoler, ungdoms - og voksenuddannelser” har den kommunale sundhedspleje en rolle som rådgivende instans i forhold til fri-, privat - og efterskoler.

Vi kan tilbyde rådgivning / vejledning i forhold til:

 • Begrænsning og forebyggelse af smittespredning, herunder nedlukning ved større udbrud
  • Opsporing af smitte
  • Identificering af nære kontakter
  • Testregime
 • Hygiejniske foranstaltninger
 • Afstandskrav

I er meget velkomne til at kontakte Sundhedsplejen på telefon, mail eller ønske besøg på den enkelte skole.

I kan kontakte sundhedsplejerske Inger Winther.

Tlf. 4122 3608

Send en e-mail

Det er fortsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Corona-virus, herunder afstandskrav, rengøring og hygiejne ved besøg på opholdssteder og døgninstitutioner.

Ledelsen på et socialt tilbud kan undtagelsesvist indføre lokale midlertidige besøgsrestriktioner, hvis

 • det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med COVID-19 for en eller flere borgere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller
 • en eller flere borgere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Hvilke sociale tilbud er nu åbent for besøg?

På børne- og familieområdet drejer det sig om følgende tilbud:

 • Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
 • Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
 • Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
 • Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
 • Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.

Kontakt det enkelte tilbud, hvis du er i tvivl.

Hvor finder du oplysninger?

Du kan finde oplysninger om de ændrede regler, herunder hvornår ledelsen kan begrænse eller afskære besøg på et tilbud, på følgende link:

Bekendtgørelse fra d. 21.12.2020

Informationer om coronavirus og socialområdet med spørgsmål og svar fra d. 05.01.2021

Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge

Du kan kontakte Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge på tlf: 7233 3505 mellem kl. 9-14, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Du kan også sende en besked.

Rådgiverne har fortsat telefontid mellem kl. 9-10, mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Vi tager direkte kontakt til forældrene, hvis der bliver behov for at lave ændringer i en bevilget indsats som følge af Coronavirus.

Underretninger

Vi behandler alle underretninger som vanligt.

Symptomer på COVID-19

hos børn

Midlertidig hjælpeordning ved

ved pasning af børn