Gravetilladelse

Skal du udføre et ledningsarbejde eller lign. i vejareal, skal du søge en gravetilladelse.

Inden du må begynde at grave i offentligt vejareal, skal du søge vejmyndigheden om gravetilladelse. Hjørring Kommune er vejmyndighed på kommuneveje og private fællesveje i byer og bymæssig bebyggelse, herunder veje i sommerhusområder og områder, der er underlagt en lokalplan eller byplanvedtægt.

Se hvem der ejer vejene her

Vi behandler din graveansøgning indenfor 8 hverdage. Dog lægger vi op til 14 dage til ved opgravning i private fællesveje. Det gør vi, fordi der skal gennemføres en partshøring i den slags sager.

Når du får en gravetilladelse, er den underlagt en række vilkår og retningslinjer (herunder standardvilkår). Dem skal du som ansøger og entreprenør gøre dig bekendt med og overholde. Se standardvilkårene nederst på siden.

Derudover arbejder Hjørring Kommune ud fra den fælles nordjyske gravepolitik, som du kan se nederst på siden.

Hjørring Kommune har en efteranmeldelsesordning, der betyder, at mindre arbejder kan sættes i gang uden forhåndstilladelse. Abejdet skal blot efteranmeldes, umiddelbart efter opstart. Du kan se betingelserne for at kunne anvende denne ordning på linket nedenfor.

Ansøg gravetilladelse her

 

Nyttige links:

Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje

Betingelser for at anvende efteranmeldelsesordningen

Fælles nordjysk gravepolitik

Afmærkningsplaner - byområder

Afmærkningsplaner - åbent land