Gravetilladelse

Skal der udføres et ledningsarbejde eller lign. i eller over veje, skal der ansøges en gravetilladelse

Inden der kan foretages opgravning i offentligt vejareal, skal vejmyndigheden ansøges om gravetilladelse.

Hjørring Kommune er vejmyndighed på kommuneveje og private fællesveje i byer og bymæssige bebyggelser herunder veje i sommerhusområder samt områder, der er pålagt lokalplan eller byplanvedtægt.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 8 hverdage. Ved opgravning i private fællesveje, forlænges sagsbehandlingstiden 14 dage grundet partshøring.

Gravetilladelsen er underlagt nogle standardvilkår, som er udarbejdet med det formål, at ensrette vilkårene på tværs af de forskellige vejmyndigheder.
Ligeledes er der udarbejdet en række standard afmærkningsplaner, som kan anvendes i forbindelse med et vejarbejde.

Nyttige Links:

Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, okt. 2016
Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde, okt. 2013
Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land, okt. 2013

Ansøg gravetilladelse her