7. Hvordan sikrer man, at projektet ikke påvirker udenfor projektområdet?

Det er en forudsætning for gennemførsel af projektet – bl.a. ved at overholde de retningslinjer staten har udarbejdet og ved at følge anvisningerne i ”For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder”, Teknisk rapport fra DCE, nr. 56, 2015.

Herudover sikres det ved at lave en grundig forundersøgelse, hvor alle parametre indgår og den lokale vandbalance kendes. Der vil således i forbindelse med forundersøgelsen udarbejdes kort, der viser ændringer i vandstand både i sommer og vinter situationer.