1. Dybden af jordprøver?

Jordprøverne udtaget i overensstemmelse med de opstillede retningslinjer i ”For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder”, Teknisk rapport fra DCE, nr. 56, 2015. Ifølge denne udtages jordprøven med en spade. Hvis jorden har et homogent pløjelag udtages en repræsentativ prøve fra de øverste 30 cm. Der udtages ca. ½ liter.

Hvor mineraljorden ligger inden for et spadestiks dybde måles tørvetykkelsen direkte i cm. Hvor tørvelaget er > 30 cm måles tørvelagets tykkelse med tyndt sonderingsbor, som presses igennem tørvelaget indtil det møder kontant modstand, som indikerer bunden af tørvelaget. Sonderingsboret bør mindst være 1,2 meter langt. Tykkelsen angives i cm. Hvor tykkelsen er > 1,2 meter angives ”+120 cm”. Tykkelsen af tørvelaget kan anvendes senere (efter 5-10 år) til dokumentation af, at der ikke sker en afbrænding af det organiske materiale på arealet.