Spildevand i det åbne land

Det åbne land er en betegnelse for områder, der ikke er offentligt kloakeret. Her kan du søge om tilladelse til nedsivning eller udledning af spildevand og regnvand. Du kan også få inspiration til forskellige nedsivnings-løsninger.

For ejendomme der ligger i områder, hvor der er spildevandskloakeret, kan kloakmestre eller ejere færdigmelde tilslutning af husspildevand til offentlig kloak, og sløjfning af gammelt spildevandsanlæg via følgende blanket:

Færdigmeld tilslutning af husspildevand til offentlig kloak og sløjfning af gammelt spildevandsanlæg

Hvis du skal etablere et nedsivningsanlæg til spildevand, kan du anmelde det via nedenstående link:

Nedsivningsanlæg

Afledning af spildevand og regnvand

Kommunen giver tilladelse til afledning af spildevand. Spildevand er alt vand, som afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.

Spildevandet bliver ofte ledt til en trix-, septik- eller bundfældningstank og er dermed indbefattet af tømningsordningen, som du kan læse mere om her.

Ved øget spildevandsrensning er der tale om to muligheder, enten skal det eksisterende spildevandsanlæg opgraderes til gældende lovkrav ellers kan ejendommen kobles til offentlig kloaksystem.

Som led i vandplanerne skal en lang række ejendomme i det åbne land have forbedret spildevandsrensningen, da den nuværende spildevandsrensning på ejendommen ikke lever op til kravene. Den forbedrede spildevandsrensning er essentiel for at opnå en forbedret vandkvalitet i vores vandløb og søer.

Hjørring Kommune er påbegyndt processen og vil i de kommende år påbyde ejere at forbedre spildevandsrensningen.

 

Ansøg om dispensation for kloakering

Det er muligt at ansøge om dispensation for kloakering. Alle ansøgninger vil blive behandlet og du vil som ansøger modtage et svar på mail med afgørelsen. Der er ikke faste krav til hvornår der kan gives dispensation, men der gives som udgangspunkt kun dispensation til godkendte anlæg under 20 år. dispensationen vil således også kun gælde fremtil anlægget er 20 år gammelt. herefter vil kravene der er dispenseret for være gældende.

Ansøgning om dispensation for eksisterende spildevandsanlæg