Krav fra myndigheder

Som udgangspunkt er det kun overfladevand fra tage og arealer uden væsentlig motortrafik eller andre ikke forurenende aktiviteter, som må nedsives med et regnbed. Hjørring Kommune kan ved særlige tilfælde stille krav om, at overfladevandet renses inden det nedsives.

Derudover skal følgende overholdes ved etablering af et regnbed til nedsivning af tagvand:

 

  • Mindst 5 meter fra huse med beboelse, eller huse med kælder
  • Mindst 2 meter fra huse uden beboelse og uden kælder
  • Mindst 2 meter fra skel.
  • Mindst 25 meter fra vandløb, søer og havet
  • Mindst 25 meter fra vandindvindingsanlæg med drikkevandskvalitet
  • Afkobling og tilslutning til spildevandssystemet på egen grund må kun udføres af en autoriseret kloakmester.