Faskine

Hvad er en faskine?

En faskine er et hulrum i jorden, som opmagasinerer vand og sørger for nedsivning til jorden. En faskine kan være lavet af sten, men de konventionelle løsninger er primært plastkassetter. Ud over selve faskinen er der koblet et sandfang til faskinesystemet. 

Billede af faskine, Kloakmester.nu

Drift og vedligeholdelse

 Aktivitet

Hyppighed

Rense tagrender

Årligt

Feje og renholde befæstede arealer,der har afløb til faskinen

6-12 gange årligt

Oprense nedløbsbrønde og sandfang foran faskinen

Mindst 1 gang årligt efter løvfald

Tilsyn med brønde, sandfang, nødoverløb m.v.

2 gange årligt 

 

Se i øvrigt side Gode Råd om LAR

Krav fra myndigheder

Som udgangspunkt er det kun overfladevand fra tage og arealer uden væsentlig motortrafik eller andre ikke forurenende aktiviteter, som må nedsives med et regnbed. Hjørring Kommune kan ved særlige tilfælde stille krav om, at overfladevandet renses inden det nedsives.

Derudover skal følgende overholdes ved etablering af et regnbed til nedsivning af tagvand:

 

 • Mindst 5 meter fra huse med beboelse, eller huse med kælder
 • Mindst 2 meter fra huse uden beboelse og uden kælder
 • Mindst 2 meter fra skel.
 • Mindst 25 meter fra vandløb, søer og havet
 • Mindst 25 meter fra vandindvindingsanlæg med drikkevandskvalitet
 • Afkobling og tilslutning til spildevandssystemet på egen grund må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

 

Ansøg om Faskinetilladelse

Før du går igang med din ansøgning er der flere krav som skal overholdes.

Afstandskrav og vejledende afstandskrav: 

 • Mindst 5 meter fra huse med beboelse, eller huse med kælder*

 • Mindst 2 meter fra huse uden beboelse og uden kælder**

 • Mindst 2 meter fra skel.***

 • Mindst 25 meter fra vandløb, søer og havet

 • Mindst 25 meter fra vandindvindingsanlæg med drikkevandskvatilet

 • Afkobling og tilslutning til spildevandsystemet på egen grund må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

 

* Hvis terrænet falder bort for huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etaberet et lag, der spærrer for opstigende grundfugt kan afstanden nedsænkes til 2 m.

** Hvis terrænet falder bort for huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etaberet et lag, der spærrer for opstigende grundfugt kan afstanden nedsænkes til 1 m.

*** Hvis jordbundsforholdende gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget med kan afstandskravet nedsænkes til 0,5-1 m.

 

Før du ansøger bør du:  

 • Sørg for beregningstjekket for faskinen var ok i LAR-dimensionering regnearket. Samt notere de oplysninger som blev indtastet og beregnet i regnearket(længde, højde, bredde af faskine, plast eller sten faskine og det befæstede areal som afleder vand til faskinen), da dette skal oplyses i ansøgningen til faskinetilladelsen.   

 • Kontakt en autoriseret kloakmester for råd og vejledning.

 • Sørg for at have indtegnet målfast skitse over matriklen, indeholdende: faskine(med mål), bygninger, nordpil, veje og skel, som skal vedhæftes som bilag.

 

Godt at vide før du går igang:

Vedligeholdelse af regnvandsfaskiner omfatter følgende rutiner:

 • Holde tagflader og tagrender rene for blade og skidt, så skidtet ikke føres med vandet til faskinen.

 • Optager faskinen overfladevand fra fx en indkørsel eller andre befæstede arealer, skal disse holdes rene og fri for blade og andet skidt.

 • Tilse nedløbsrøret og sandfangets brønd ca. 2 gang om året og sørge for, at de ikke er stoppet til eller revnet.

 • Tømme faskinens sandfang for blade og snavs mindst 1 gang om året efter løvfald.

Ansøg om Faskinetilladelse