Godkendelsespligtige svømmebade

Lovgivning på området

Godkendelsespligtige svømmebassiner er omfattet af "Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg med videre og disses vandkvalitet".

Etablering eller udvidelse af godkendelsespligtige svømmebassiner

Vil du opføre et nyt svømmebassin eller udvide/ændre et eksisterende, skal du søge om en godkendelse hos Hjørring Kommune. Derefter vil Hjørring Kommune behandle din ansøgning.

Den daglige drift

I den daglige drift af et godkendelsespligtigt svømmebassin skal badevandets kvalitet sikres ved følgende egenkontrolmålinger:

- Temperatur 

- pH

- Frit klor          

- Bundet klor

God hygiejne

dette indbefatter rengøring af

- Toiletter

- Bruserum

- Arealerne omkring og i bassinet

Analyser

Der skal ved drift af et godkendelsespligtigt svømmebassin også føres kontrol med den bakteriologiske kvalitet af badevandet samt indholdet af trihalomethaner (THM). Disse målinger skal foretages af et laboratorium, som er bemyndiget til det.

Tilsyn

Teknik- og Miljøforvaltningen i Hjørring Kommune fører tilsyn med de godkendelsespligtige svømmebade.