Private vandløb

I private vandløb påhviler vedligeholdelsen bredejerne, medmindre kommunen har truffet anden bestemmelse.

Ifølge Vandløbsloven skal vandløb vedligeholdes på en måde så vandløbets skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Dvs. at vegetation i og omkring vandløbet må fjernes i nødvendigt omfang og eventuelle aflejringer i bunden må graves væk. Sten- og grusbund må ikke fjernes.

Det er vigtigt at kun aflejringer fjernes og at selve vandløbsbunden ikke uddybes.

Der må ikke graves i brinkerne, med undtagelse af ustabile brinker som godt må afrettes.

Brinker der er styrtet ned må kun fjernes hvis de bremser afstrømningen i selve strømrenden.

Hvis et vandløb graves for dybt og/eller for bredt, vil det efterfølgende give store problemer med nedskridning af brinker samt aflejringer og transport af sand og slam. Vandføringsevnen forringes da vandhastigheden sænkes, vandløbets selvrensende effekt ødelægges og behovet for hyppig vedligeholdelse forøges.

I langt de fleste tilfælde er håndoprensning tilstrækkeligt.

Maskine bør kun anvendes hvis det ikke er muligt at udføre håndoprensning, f.eks. i bundløse afvandingskanaler eller stærkt regulerede afvandingsgrøfter.

I tilfælde af maskinel oprensning er det vigtigt at nedenstående overholdes

  • Kun aflejret materiale må fjernes
  • Vandløbsbunden må ikke uddybes og gøres bredere
  • Sten- og grusbund må ikke fjernes
  • Stabile overhængende brinker må ikke fjernes
  • Skovlstørrelse og –type skal afpasses efter vandløbet
  • Oprenset fyld må ikke placeres i 2-meter bræmmen eller på naturbeskyttede arealer

Ødelagte rør må uden tilladelse udskiftes, såfremt de nye rør har samme dimensioner, ligger samme sted og i samme dybde som de gamle rør.