Naturbeskyttede vandløb

Hovedparten af kommunens offentlige vandløb og en stor del af de private er udpeget som værende omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

I modsætning til andre § 3-områder er der her ikke tale om en vejledende registrering men en udpegning, der fastlægger status for det enkelte vandløb som beskyttet.

De fleste udpegede § 3-vandløb er naturlige vandløb, som kan være enten regulerede eller uregulerede. Kunstigt anlagte grøfter og kanaler kan også være udpegede, fordi de fungerer som væsentlige levesteder og spredningsveje for dyr og planter.

Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse, der har til formål at sikre, at vandløbets skikkelse og vandføringsevne ikke ændres.

På kortet herunder, kan du se et kort over de naturbeskyttede vandløb i Hjørring Kommune. Ved at trykke på pilen i øverste venstre hjørne, kan du søge på adresse og under menupunktet Lag kan du skifte til luftfoto.