Å-beskyttelseslinjen og 2-m bræmmer

Å-beskyttelseslinjen

Hjørring Kommunes største vandløb, Uggerby Å, Liver Å samt den nedre del af Tversted Å, er omfattet af en å-beskyttelseslinje. Her er åerne i en afstand af 150 m beskyttet mod byggeri, terrænregulering, beplantning mv.

2-m bræmmer

Ifølge vandløbslovens § 69 må der i en afstand på 2 meter langs naturlige eller højt målsatte vandløb og søer i landzone ikke foretages:

  • Dyrkning
  • Jordbehandling
  • Plantning
  • Terrænændring

Vandløbsmyndigheden kan dog påbyde plantning eller bevarelse af skyggegivende vegetation langs vandløb.

Formålet med 2 m-bræmmen er at beskytte brinken mod udskridning og erosion, så vandløbets evne til at aflede vand sikres og behovet for oprensning mindskes. En stabil brink sikrer samtidig gode fysiske forhold for fisk og smådyr, og så er bræmmen med til at mindske udvaskning af næringsstoffer og sprøjtemidler til vandmiljøet.

På kortet herunder, kan du se et kort over de vandløb i Hjørring Kommune der er omfattet af 2-m bræmmer. Ved at trykke på pilen i øverste venstre hjørne, kan du søge på adresse og under menupunktet Lag kan du skifte til luftfoto.