Vandløb

Hjørring Kommune har i alt 1500 km kortlagte vandløb.

Uggerby Å-systemet som er det største vandløbssystem i Hjørring Kommune afvander sammen med det næststørste, Liver Å-systemet, ca. ¾ af det samlede areal i kommunen.

Af de i alt ca. 1500 km vandløb er 538 km offentlige vandløb og ca. 800 km er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

De offentlige vandløb vedligeholdes på baggrund af et vandløbsregulativ, som beskriver bredejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved det pågældende vandløb og indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse.

I de private vandløb er det lodsejerne, der står for vedligeholdelsen.

Hvis du ændrer på forholdene i vandløb, skal du være opmærksom på at det kræver en tilladelse efter vandløbsloven og i de fleste tilfælde også efter naturbeskyttelsesloven.

607 km er udpeget i vandplanerne som vandløb hvor der skal ske forbedringer til gavn for vandløbskvaliteten. Forbedringerne kan være genskabelse af passagemulighed for fisk og smådyr ved spærringer som overkørsler eller længere rørlægninger eller restaurering