Søer

Søer pynter i landskabet, giver gode levevilkår for dyr og planter og bidrager til naturens mangfoldighed. Søer har tidligere været i tilbagegang, men udviklingen er vendt, blandt andet fordi de nu er naturbeskyttede, og der har været en stigende interesse i at etablere nye søer.

Hvilke søer er naturbeskyttede?

  • Søer større end 100 m² med et naturligt plante- og dyreliv
  • Mindre søer og vandhuller, som ligger på eller ved en anden beskyttet naturtype som fx vandløb, eng eller mose.
  • Regnvandsbassiner er normalt også omfattet af beskyttelsen, hvis de er over 100 m²

Små havedamme er som regl ikke omfattet af beskyttelsen.

Pas på din sø

Den største trussel mod søer er næringsstoffer. De kommer blandt andet fra dyrkede og gødskede marker.
Søens værdifulde liv kan også blive skadet, hvis du udsætter og/eller fodrer fisk og fugle.

Nye søer giver nyt liv

En ny sø kan tilføre masser af liv til et område. Først kommer guldsmede og vandkalve, så indvandrer padder og insekter fra omgivelserne, og vandplanterne følger snart efter. Få år senere kan søen have et stabilt dyre- og planteliv. En ny sø pynter i landskabet og kan gøre området til et bedre levested for dyr og planter.

Hvad hvis jeg vil etablere en sø eller oprense en eksisterende sø?

Hvis du vil lave en ny sø, skal du først søge kommunen om tilladelse.  

Det er naturligt for en sø at gro til. Der kan dog af forskellige grunde være ønske om at oprense en sø. I sådanne tilfælde vurderer kommunen hvorvidt der kan gives en dispensation til oprensning. Du skal huske at søge kommunen om dispensation, hvis du vil oprense en eksisterende sø.

Ansøgningsskema kan findes her:

Etablering af ny sø (Åbner i nyt vindue)
Oprensning af nuværende sø (Åbner i nyt vindue)
Udvidelse af nuværende sø (Åbner i nyt vindue)

Har du spørgsmål ang. søer kan du ringe til Jan Qvist Sørensen på tlf. 72 33 67 53 eller Tom Jørgensen på tlf. 72 33 67 64.