Natura 2000 projekter

 

 

Retablering af naturlige vandstandsforhold ved Vandplasken

EU logoer

Som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne har Hjørring Kommune hos Landbrugsstyrelsen fået tilskud til naturpleje og forvaltning af private samt statslige Natura 2000-arealer via ordningen ”Tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold”.

Projektet ved Vandplasken går ud på at sløjfe grøfter samt grøblerender og eftersøge og sløjfe evt. dræn i projektområdet.

Projektet skal på denne måde medvirke til, at der skabes mere naturlige vandforhold og dermed sikre eller forbedre bevaringsstatus for rigkær, kildevæld, klitlavning og tidvis våd eng indenfor Natura 2000-området. Derudover skal projektet også være med til at forbedre levesteder kildevældsvindelsnegl og hedepletvinge, der begge er arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Læs mere her http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm 

Forundersøgelse vedr. etablering af naturlige vandstandsforhold ved Tislum Møllebæk

EU logoer

Som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne har Hjørring Kommune hos Landbrugsstyrelsen fået tilskud til at foretage forundersøgelser på private Natura 2000-arealer via ordningen ”Tilskud til forundersøgelse af naturlige vandstandsforhold”.

Projektet skal undersøge om der kan igangsættes tiltag til at forbedre vandstandsforholdene bl.a. i eksisterende rigkær.

Læs mere her http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm 

Rubjerg Knude og Lønstrup Klint

EU logoer

Som en del af indsatsen for at opnå målene i handleplanen for Natura2000 området H7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klint, har Hjørring Kommune og lodsejere i området fået tilskud  fra Landbrugsstyrelsen til rydning af bevoksning og fastholdelse af afgræsning.

I projektet er der fjernet uønsket bevoksning, primært i form af mirabel, tjørn og rynket rose, for at give plads til havtorn.

Desuden er der opsat hegn, så området kan vedligeholdes med afgræsning. Afgræsningen er afgørende for at forhindre de ryddede områder i igen at gro til. Samtidig er afgræsningen med til at bevare den græs og urtevegetation der er karakteristisk for havtornklit og grøn klit.

Projektet medvirker til at skabe den ønskede mosaik mellem naturtyperne og forbedre forholdene for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura2000 området.

Læs mere her http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm