Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørnekloen breder sig hastigt og kan udkonkurrere den oprindelige danske flora, hvor den kommer frem. Derfor skal planten bekæmpes.

Kæmpebjørnekloen er en giftig, invasiv plante, der især breder sig langs vore vandløb, men den kan også findes mange andre steder. Plantens saft er giftig og kan give hudskader, hvis huden udsættes for sollys. Der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den. Hjørring Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørnekloen kan ses her.

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen.

I indsatsplanen finder du en række forskellige bekæmpelsesmetoder, bekæmpelsestidspunkter, samt vejledning i, hvordan du beskytter dig under bekæmpelsen.

Landmænd skal være opmærksomme på, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo er en del af krydsoverensstemmelseskontrollen. Dette betyder, at manglende bekæmpelse af kæmpebjørneklo kan betyde reduktion i landbrugsstøtten

Hvis du ser kæmpebjørneklo skal du kontakte  Charlotte Strandbygaard Sørensen på tlf. 72 33 67 48 eller pr. mail: css@hjoerring.dk eller team natur på tlf. 72 33 65 80 eller pr. mail: natur@hjoerring.dk

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

At kæmpebjørneklo er en invasiv art betyder, at den ikke naturligt hører hjemme i Danmark. Den er ført hertil af mennesker og har en skadelig effekt på den danske natur.

Når kæmpebjørneklo først er etableret i et område, danner den meget tætte bevoksninger, som skygger alle andre planter væk. Dermed forringes den biologiske mangfoldighed i området.

Desuden er den uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, der kan forårsage forbrænding ved kontakt med hud og UV-lys.

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Dermed kan kommunen pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at hjælpe med til at bekæmpe planten.

Hvordan ser kæmpebjørneklo ud?

Kæmpebjørneklo kan bl.a. kendes på bladstilkenes rødlige pletter og stive hvide hår, som er synlige på selv meget små individer.

Planten kan blive 2 – 5 meter høj og fuldt udviklet kan den kendes på sine store, udbredte skærme og store fligede grundblade.

Anmeld fund af kæmpebjørneklo til kommunen

Kontrol af indsatsplanen

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke bekæmpet alle individer af planten på din grund, kan kommunen kontakte dig og påbyde, at planten bekæmpes.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at bekæmpe kæmpebjørnekloen. Hvis det ikke er sket inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at bekæmpe planten, for din regning.

Effektiv bekæmpelse

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, kan bekæmpelsen kræve en flerårig indsats.

Ejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø.

Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du mest effektivt bekæmper planten.

Du kan læse om forskellige bekæmpelsesmetoder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Brug beskyttelsesudstyr

Uanset hvilken bekæmpelsesmetode der vælges, skal du sørge for at være dækket til, fx med en langærmet trøje, lange bukser og handsker. På den måde mindskes chancen for at komme i kontakt med plantesaften. Hvis der er sollys, kan du risikere at få forbrændinger på huden.

Du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om invasive arter, og hvordan en række af disse kan bekæmpes. Derudover kan du lave indberetninger på indberetningsportalen for invasive arter, hvis du observerer en invasiv dyre- eller planteart.