§ 3-beskyttet natur

Naturbeskyttelsesloven skal værne om planter, dyr og miljø. En af paragrafferne i loven - § 3 – omhandler beskyttelsen af lysåbne naturtyper (natur, som ikke ligger i skove).

Hvis et areal er beskyttet af § 3, er det som udgangspunkt ulovligt at:

  • dræne
  • jordbehandle og grave
  • plante træer og buske
  • sprøjte og gødske
  • foretage sig andet, der kan forringe naturens tilstand

Beskyttet af § 3 er blandt andet:

  • søer på over 100 m2 og særligt udpegede vandløb
  • heder, moser, enge og overdrev når de enten alene, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2.500 m2

Se kort med §-3 Beskyttet natur her

På dette kort kan du søge på adresse og matrikel, og se hvor der er registreret beskyttet natur. Registreringen er kun vejledende, så kontakt os hvis du er i tvivl.

Kontakt os på 7233 6580 før du ændrer anvendelse af et område,
der er beskyttet eller laver aktiviteter, der ændrer naturtilstanden.
Du kan også sende en mail til natur@hjoerring.dk

En lang række dyr og planter er beskyttede. Du kan læse mere om beskyttede og fredede dyre- og plantearter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Her kan du også læse mere om beskyttede naturtyper.